Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20439

Назва: Маркетинг малого виробничого підприємства
Автори: Луцяк, Віталій Васильович
Бібліографічний опис: Луцяк В.В. Маркетинг малого виробничого підприємства: дисертація на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 / В.В. Луцяк. – Київ: НУХТ, 2017. – 473 с.
Відгук офіційного опонента Нижника В.М. на дисертаційну роботу Луцяка В.В. на тему: «Маркетинг малого виробничого підприємства», поданої на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 / В.М. Нижник. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 9 с.
Відгук офіційного опонента Мних О.Б. на дисертаційну роботу Луцяка В.В. на тему: «Маркетинг малого виробничого підприємства», поданої на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 / В.М. Нижник. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. – 10 с.
Череп А.В. Відгук офіційного опонента на докторську дисертаційну роботу Луцяка В.В. на тему "Маркетинг малого виробничого підприємства" / А.В. Череп. - Запоріжжя: ЗНУ, 2017. - 17 с.
Луцяк В.В. Маркетинг малого виробничого підприємства: автореферат дисертації на дзобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 / В.В. Луцяк. - Тернопіль: ТНТУ, 2017. - 38 с.
Дата публікації: 2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Рівень дисертації: докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
Науковий керівник: Мостенська, Тетяна Леонідівна
Члени комітету: Нижник, Віктор Михайлович
Мних, Ольга Богданівна
Череп, Алла Василівна
УДК: 339.108
65.017.3
338.4
Кількість сторінок: 473
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Зміст: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ...4 ВСТУП...8 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ...21 1.1. Підприємництво як чинник суспільного виробництва: характеристики та функції ...21 1.2. Еволюція розвитку форм підприємництва та місце малого виробничого підприємства в економічній системі ...30 1.3. Мале підприємство, особливості об'єднань малих підприємств...41 1.4. Малі підприємства: сфери діяльності та правове регулювання ...52 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 ...64 РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ...67 2.1. Особливості маркетингової діяльності малих виробничих підприємств ...67 2.2. Маркетинговий механізм діяльності малих виробничих підприємств ...72 2.3. Сучасні тенденції функціонування малих підприємств ...86 2.4. Роль малих підприємств харчової промисловості в економіці України ...100 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 ...113 РОЗДІЛ 3 МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ...116 3.1. Поняття конкурентоспроможності малого виробничого підприємства...116 3.2. Визначення потенціалу конкурентоспроможності малого виробничого підприємства ...123 3.3. Життєвий цикл малого виробничого підприємства ...139 3.4 Методологія управління конкурентоспроможністю малого виробничого підприємства ...147 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 ...162 РОЗДІЛ 4 МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ДИНАМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЛОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ...166 4.1. Ґенеза концепції і сутність динамічних здібностей підприємства ...166 4.2. Методи вимірювання та показники оцінки динамічних здібностей ...174 4.3. Зв’язок між динамічними здібностями та ефективністю маркетингової діяльності малого виробничого підприємства. ...184 4.4. Оцінювання динамічних здібностей малого виробничого з позицій здійснення маркетингового дослідження. ...212 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 ...221 РОЗДІЛ 5 РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАЛОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ...223 5.1. Управління якістю продукції та маркетинговою діяльністю малого виробничого підприємства на основі розгортання функції якості ...223 5.2. Методичний підхід до застосування QFD-методології при створенні інновації...234 5.3. Встановлення зв'язку між очікуваннями споживачів та управлінням якістю ..255 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 ...271 ВИСНОВКИ ...275 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...282
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20439
Перелік літератури: 1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 No 436-IV [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 2. Закон України Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : прийнятий 21.12.2000 року No 2157-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 7. – С. 35. 3. Закон України Про охорону прав на промислові зразки від 15.12.1993 No 3688-XII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – N 7. – 34 с. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12. 4. Закон України Про розвиток і державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні від 22.03.2012 р. No No 4618-VI / Відомості Верховної Ради України. – 2012. – No3. – ст. 23. 5. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Про затвердження Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв від 27. 03. 2007 No 61 // Офіційний вісник України від. – 2007. – No 32. – С. 100. 6. Наказ Міністерства статистики України Про Методичні рекомендації щодо класифікації інституційних секторів економіки України від 25.07.1994 N 172 [Електронний ресурс] / URL: http://consultant.parus.ua/?doc=064U532AB1. 7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. No2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 8. Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва у вінницькій області на 2013-2014 роки. Затверджена рішенням 14 сесії обласної Ради 6-го скликання No487 від 19.01.2013 р. – Вінниця: Головне управління економіки облдержадміністрації, 2013. – 44с. 9. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги : ДСТУ 4161-2003. – [Чинний від 2003-05-07]. – Київ.: Держспоживстандарт України, 2004. – 16 с. – (Національний стандарт України). 10. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга : ДСТУ ISO 22000:2007. – [Чинний від 2003-05-02]. – Київ.: Держспоживстандарт України. 2007. – 39 с. – (Національний стандарт України). 11. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9000-2001. – [Чинний від 2001-06-27]. – К. : Держстандарт України, 2001. – 35 с. – (Національні стандарти України) 12. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001:2008. – [Чинний від 2008-07-22]. – Київ.: Держспоживстандарт України. 2009. – 34 с. – (Національний стандарт України). 13. Цивільний кодекс України від 16.01.2003p. [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України. - 2003. - No 40-44. - ст. 356. – URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 14. Агеев А. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. / А. Агеев. – М.: Наука, 1991. – 112с. 15. Азарян Е.М. Международный маркетинг / Е.М. Азарян. – Киев: ИСМО МО Украины, НВФ "Студцентр", 1998. – 200 с. 16. Азарян Е.М. Потребительский рынок: становление и развитие / Е.М. Азарян. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. – 304 с. 17. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 280 с. 284 18. Акифьева В.А. Исследование взаимосвязи маркетингового, єкономического и жіночного потенциалов предприятия / В.А. Акифьева, Т.Н. Батова // НИУ ИТМО: Экономика и экологический менеджмент. – 2015. – No3. – С. 42-62. 19. Аксенова О.П. Методика оценки потенциала предприятия, реализующего инвестиционный проект / О.П. Аксенова, О.М. Фокина // ИнВестРегион. – 2008. – No 1. – С. 38-43. 20. Алимова А.Э. Качество молочной продукции как ключевой фактор обеспечения ее конкурентоспособности / А.Э. Алимова // Бизнес Информ. – 2012. – No10. – С.132-136. 21. Алферова Т.В. Проблемы модернизации промышленных предприятий в условиях инновационного развития экономики [Електронний ресурс] / Т.В. Алферова, Е.А. Третьякова // Современные проблемы науки и образования. – No2. – 2012. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-modernizatsii-promyshlennyh-predpriyatiy-v - usloviyah-innovatsionnogo-razvitiya-ekonomiki. 22. Аналітичні матеріали щодо тенденцій ділової активності підприємств, виявлених за результатами державного статистичного спостереження "Стан ділової активності підприємств", порівняно з фактичними статистичними даними. Капітальні інвестиції. / Економічна діяльність / Економічна статистика [Електронний ресурс] / Державна Служба статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 23. Андреева Т.Е. Динамические способности фирмы: что необходимо, чтобы они были динамическими? / Т.Е. Андреева, В.А. Чайка // СПб.: НИИ Менеджмента СПбГУ. – 2006. – No2(R)–32с. 24. Андрійчук В. Конкурентоспроможність української продукції / В. Андрійчук // Віче. – 1994. – No2(35). – С. 90-92. 25. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / И. Ансофф. – СПб.: Питер, 2009. – 344 с. 26. Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф: сокр.пер.с англ./науч.ред. и авт.предисл. Л.И.Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с. 285 27. Анчабадзе Т.Д. Трудовой потенциал в методологии управления производственно-экономическим потенциалом предприятия / Т.Д. Анчабадзе // Вопросы экономики и права. – 2015. – No 3. – С. 37-40. 28. Аренков И. А. Конкурентный потенциал предприятия: модель и стратегии развития / И. А. Аренков, Я. Ю. Салихова , М. А. Гаврилова // Проблемы современной экономики. – 2011. – No4. – С.120-125. 29. Арженовский И. В. Маркетинг регионов [Електронний ресурс] / И. В. Арженовский. – URL: http:// http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm. 30. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник / А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, П.Ю. Ерофеев. – СПб.: Гуманистика, 2004. – 448 с. 31. Ассель Г. Маркетинг / Г. Ассель. – Москва: ИНФРА-М, 1999. – 804 с. 32. Багиев Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; под общ. ред. Г.Л. Багиева. – М.: ОАО «Изд-во „Экономика―», 2001. – 703 с. 33. Баженов Г.Е. Инновационный потенциал предприятия: экономический аспект / Г.Е. Боженов, О.А. Кислицына // Вестник томского государственного университета. – 2009. – No323. – С. 222-228. 34. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебное пособие / Т.Ю. Базаров. – М.: Мастерство, 2002. – 224 с. 35. Балабанова Е.С. Модернизация предприятий: факторы и направления / Е.С. Балабанова, А.О. Грудзинский, Ю.Г. Кудряшов // Социологические исследования. – 2002. – No6. – С. 18-28. 36. Балабанова Л. В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга : монография / Л. В. Балабанова, А. В. Кривенко. – Донецк: Школа маркетингового менеджмента, 2004. – 147 с. 37. Батрак В.С. Конкурентоспособность в условиях глобализации: инновационный аспект [Електронне джерело] / В.С. Батрак, А.Н. Голубцов // 20-летие Конституции Российской Федерации: основные направления развития Российского государства и формирования гражданского общества: сборник научных статей. - 286 Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС. – 2014. – С. 60-65. – URL: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/ppaper/nvg101.pdf. 38. Бездудный Ф.Ф. Сущность понятия «инновация» и его классификация / Ф.Ф. Бездудный, Г.А. Смирнова, О.Д Нечаева // Инновации. – 1998. – No2-3 (13). – С. 3- 13. 39. Безнощенко Н.О. Підвищення якості продукції як чинник зростання конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / Н.О. Безнощенко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 4 (51). – С. 15-22. 40. Белоцерковская Н.В. Маркетинговые инновации: подходы, виды, содержание и внедрение / Н.В. Белоцерковская, О.П. Иванченко // Вестник ОГУ. – 2014. – No4 (165). – С. 207-214. 41. Бережницька У. Ефективність бюджетних програм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва / У. Бережницька / Вісник КНТЕУ. – 2010. – No1. – С. 44 -58. 42. Бех М.С., Бех Н.М. Сутнісна характеристика малого і середнього бізнесу в трансформаційних умовах реформування економіки України / М.С. Бех, Н.М. Бех // Сталий розвиток економіки. – 2011. – No2 2'2011. – С. 53 – 56. 43. Бєляєва Н. С. Стратегічне позиціювання як елемент системи стратегічного управління підприємством / Н. С. Бєляєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : збірник наукових праць. – Одеса.– 2015. – Вип. 14. – С. 119-123. 44. Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием: учебное пособие: [в 2-х т.] / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2001. – Т.1. – 448 с. 45. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. / М. Блауг, пер. с англ., 4- е изд. – М.: «Дело ЛТД», 1994. – 720 с. 46. Боднарчук Т.Л. Соціально-економічні наслідки протекціонізму для господарства україни (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Т.Л. Бондарчук // Український соціум. – 2013. – No4. – С. 113-126. 287 47. Брагин Ю.В. Путь QFD: проектирование и производство продукции исходя из ожиданий потребителей / Ю.В. Брагин, В.Ф. Корольков. – Ярославль: Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Центр качества», 2003. – 240 с. 48. Бревнов А. А. Маркетинг малого предприятия: Практическое пособие / А.А. Бревнов. – К.: ВИРА-Р, 1998. – 384 с. 49. Булеев И. П. Конкурентоспособность: теорія и практика / И.И. Булеев // Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія / Х.: ВД „ІНЖЕК‖, 2006. – С. 63-91. 50. Бунич П. Г. Хозяйственный механизм развитого социализма / Бунич П. Г. – М.: Наука, 1980. – 352 с. 51. Буравльов Є. Науково-технічна безпека України у контексті глобалізації / Є Буравльов, В. Стогній // Вісник Національної академії наук України. – 2005. – No3. – С. 32-40. 52. Бурденюк Т. Г. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Т. Г. Бурденюк. – Т.: ТНЕУ, 2011. – 19 с. 53. Бурлай Т. Прогнозна економетрична модель для оцінки змін реального ВВП України з урахуванням потенціальних шокових впливів / Т. Бурлай // Економіка України. – 2009. – No11. – С. 7. 54. Буряк Л.Д. Формування первісного капіталу малих підприємств / Л.Д. Буряк // Фінанси України. – 2001. – No 11. – С. 12-16. 55. Вагина Е. Ю. Хозяйственный механизм: проблемы прошлого и настоящего / Е. Ю. Вагина, М. Г. Покидченко. – М. : Знание, 1990. – 64 с. 56. Вакуленко В. М. Види інновацій в освіті та їх класифікація [Електронне джерело] / В. М. Вакуленко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2010. – No4. – URL: file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D 0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Vn adps_2010_4 _4.pdf. 57. Варналій З. Ділова та інноваційна активність суб’єктів малого підприємництва у регіонах. / З. Варналій, В. Жук // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки: монографія; за ред. О.С. Власюка. – К.: НІСД, 2006. – 576 с. 58. Варналій З.С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва / З.С. Варналій, І.С. Кузнєцова. – К.: Інститут економічного прогнозування, 2002. – 104 с. 59. Варналій З.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : монографія / З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С. Саєнко. – К.: Знання України, 2011. – 299 с. 60. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій. – К.: Знання, КОО, 2001. – 277 с. 61. Варналій З.С. Правове регулювання малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій. – К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1997. – 68 с. 62. Варналій З.С. Соціальна безпека як система / З.С. Варналій, З.І. Галушка // Економіка і управління. – 2010. – No 3. – С.94-100. 63. Вачнадзе Г.М. Ділова Австрія: Довідник / Г.М. Вачнадзе. – М.: Повпред, 2002. – Том I. – 40с. 64. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / М. Вебер, сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. 65. Вейгман С. Фундукліївська, 8 / С. Вейгман // Галицькі контракти. – 2004. No 1-2. – С. 56-57. 66. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координація в децентрализованной компании) / Х. Виссема; пер. с англ. – М.: ИНФРА- М. – 1996. – 288с. 67. Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності. Архів. Діяльність підприємств. / Економічна діяльність / Статистична інформація. Економічна статистика [Електронне джерело] / Державна служба статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/vopp_ed_u_2015.htm. 68. Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності. Архів. Діяльність підприємств. / Економічна діяльність / Статистична інформація. Економічна статистика / [Електронне джерело] / Державна служба статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/arh_vpp_ed_u.htm. 69. Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Л. Водачек, О. Вода чекова; сокр. пер. со словац. – М.: Экономика. – 1989. – 167 с. 70. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підручник / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с. 71. Волков О. І. Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку / О. І. Волков, Ю. В. Гончаров, В. І. Бокій [та ін.]; за ред. О. І. Волкова та Ю. В. Гончарові. – К.: Т-во «Знання України», 2009. – 391 с. 72. Волчкова В. Н. Развитие определения системы / В. Н. Волчкова // Системный анализ в проектировании и управлении : материалы Международной научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во СПбГТУ. – 2001. – С. 12–14. 73. Волынкина М.В. Правовая сущность термина «инновация» / М.В. Волынкина // Инновации. – 2006. – No1. – С. 5-18. 74. Гаватюк Л.С. Прибутковість українських підприємств: реалії сьогодення / Л.С. Гаватюк, Н.В. Дармограй, Г.М. Хімійчук // Молодий вчений. – 2016. – No 1 (28). – С. 40-43. 75. Галіахметов І. Концептуальні положення про підприємство в умовах розвитку цивільного права / І. Галіахметов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – No9. – С.32-36. 76. Гамоля Н. Смерть олігарха / Н. Гамоля // Галицькі контракти. – 2005. – No 42. – С. 70-75. 77. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С. Гаркавенко. – Київ: Лібра, 2002. – 712 с. 78. Герасименко Б.О. Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості україни в системі евроінтеграційних координат / Б.О . Герасименко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Вип. 1. – С. 50-54. 79. Герасимчук В.Г. Маркетинг. Теорія і практика / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища шк., 1994. – 27 с. 80. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: навч. посібник / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища шк., 1994. – 327 с. 81. Глазл Ф. Динамичное развитие предприятия: Как предприятия-пионеры и бю- рократия могут стать эффективными / Ф. Глазл, Б Ливехуд. – Калуга : Духовное познание, 2000. – 197 с. 82. Гой І.В. Підприємництво / І.В. Гой, Т.П. Смелянська. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с. 83. Головко М. П. Удосконалення виробництва та дослідження якості хлібобулочних виробів, збагачених на йод / М.П. Головко, В.В. Полупан, М.П. Бакіров, І.І. Колодій // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – No3 (23). – С.26-29. 84. Голубков Е.П. О некоторых аспектах концепции маркетинга и его терминологии / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. – No6. – С. 17-24. 85. Градов А.П. Национальная экономика / А.П. Градов; 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 240 с. 86. Гребешкова О.М. Динамічні здатності підприємства: способи виявлення та відстеження розвиненості / О.М. Гребешкова, О.Г. Малярчук // БізнесІнформ. Економіка. Менеджмент і маркетинг. – No7. – 2013. – С. 321-326. 87. Гребнев Л.С. Экономика. Курс основ / Л.С. Гребнев, Р.М. Нуреев. – М.: Вита-Пресс, 2000. – 430 с. 88. Грейнер Л. Е. Эволюция и революция в процессе роста ор- ганизаций / Л. Е. Грейнер // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент». – 2002. – No4. – С.76-94. 89. Гринин Л.Е. Глобальный кризис в ретроспективе. Краткая история подъемов и кризисов: от Ликурга до Алана Гринспена / Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. – 2-е изд. – М.: Либроком, 2012. – 336 с. 90. Гросул В. А. Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності / В.А. Гросу // Бізнесінформ. – 2013. – No 7. – С. 236-242. 91. Дворцова Е.Б. Формирование концепции предпринимательского этоса / Е.Б. Дворова // Харьковские социологические чтения - 95. – Харьков: Кипи-Принт. – 1995. – С. 83-86 92. Дейнеко Л. Розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості України / Л. Дейнеко, П. Купчак // Харчова і переробна промисловість: щомісячний науково-виробничий журнал. – 2009. – No 6. – 234 с. 93. Денисова А.Л. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия: аспекты качества / А.Л. Денисова, Т.М. Уляхин; под науч. ред. д -ра экон. наук, проф.А.Л. Денисовой. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2006. – 120 с. 94. Дідченко О.І. Сутність та класифікація інновацій [Електронний ресурс] / О.І. Дідченко, О.Ю. Бибочкіна // 2013 – C. 48-58. URL:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4 _048.pdf. 95. Довбень С. Финансовый анализ на различных этапах жизненного цикла предприятия / С. Довбень, Ю. Гембель. – Бизнесинформ. – 1998. – No17-18. – С. 87-92. 96. Долбина С.А. Необходимость модернизации, обновления и технического перевооружения предприятий металлургического комплекса / С.А. Долбина // Вестник ОГУ. – 2010. – No8 (114). – С. 52-59. 292 97. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 98. Дроб’язко В.С. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко. – К.: Юрінком. Інтер, 2004. – 512 с. 99. Дубинина Н.А. Производственный потенциал промышленного предприятия и методы его оценки / Н.А. Дубинина // Вестник АГТУ. Сер.: Экономика. – 2009. – No1. – С. 29-32. 100. Дусаев Х.Б. Инновации: теория и практика. Монография / Х.Б. Дусаев. – М.: Отдел оперативной полиграфии ФГУП «ВО Минсельхоза России», 2003. – 246 с. 101. Дусаев Х.Б. Методологические аспекты классификации инноваций / Х.Б. Дусаев // Вестник ОГУ. –2004. – No1. – С. 81-87. 102. Дюков И.И. Управление конкурентоспособностью компании. Учебное пособие. / И.И. Дюков. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. – 100 с. 103. Егорова Н.Е. Факторы развития малого промышленного бизнеса в России и Китае и методические принципы их анализа. / Н.Е. Егорова, Ян Сюань, А.В. Горлов // Аудит и финансовый анализ. – 2008. – No6. – С. 110-118. 104. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1. / за ред. С.В. Мочерний та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с. 105. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – 6- та вид., перероб.і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719 с. 106. Еленева Ю.Я. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий: монография / Ю.Я.Еленева. – М.: Янус-К, 2001. – 296 с. 107. Емельянов Е.Н. Психология бизнеса: учебное пособие / Е.Н. Емельянов, С.Е. Поварницина. – М.: Армада, 1998. – 511 с. 108. Ермолов М.О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара / М.О. Ермолов // Как продать товар на внешнем рынке. – М.: Мысль, 1990. – С. 228-241. 293 109. Ефремова С.М. Обоснование стратегии модернизации промышленного производства [Електронний ресурс] / С. М. Ефремова // Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. – No4. – URL: http://naukovedenie.ru/PDF/69evn413.pdf. 110. Жамалдінов Р.А. Формування фінансових ринків країн, що розвиваються / Р.А. Жамалдінов // Український соціум. – 2005. – No1. – С. 83-91 111. Жданова Л.Л. Промислова революція та індустріалізація: розвиток продуктивних сил та перетворення інститутів / Л.Л. Жданова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – No11. – С. 8-11. 112. Жизненный цикл малого предприятия / под общ. ред. А.А. Шамрая. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. – 244 с. 113. Жнякін Б.О. Економіка підприємства: навч. посібник для вузів / Б.О. Жнякін, В.В. Краснова. – Донецьк: Альфа-прес, 2005. – 160 с. 114. Жуков С.А. Еволюційний розвиток світового маркетингу / С.А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – No10(124), – С. 14-22. 115. Завлин П.Н. Оценка эффективности инноваций / П.Н. Завлин, А.В. Васильев. – Спб.: Изддом «Бизнес-пресса», 1998. – 23 с. 116. Загоруйко Н.Г. Прикладные методы анализа данных и знаний / Н.Г. Загоруйко. – Новосибирск: ИМ СО РАН, 1999. – 270 с. 117. Захарова Ю.А. Продакт-менеджмент, или искусство управления товаром. Практическое пособие / Ю.А. Захарова. – М.:Дашков и Ко. – 2010. – 128с. 118. Иванов В.А. Сущность, классификация инноваций и их специфика в аграрном секторе [Електронний ресурс] / В.А. Иванов// Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – Сыктывкар. – 2010. – URL: http://koet.syktsu.ru/vestnik/2007/2007-1/3.htm. 119. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия : научное издание / Ю.Б. Іванов и др. – Харьков: ХНЭУ, 2004. – 256 с. 120. Избембетова Ж.Д. Структура производственного потенциала предприятия / Ж.Д. Избембетова // Вестник ОГУ. – 2005. – No12. – С. 253-255. 121. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2000. – 512 с. 122. Исаева И.Н. Применение QFD-методологии при планировании улучшения качества печенья [Електронний ресурс] / И.Н. Исаева, С.В. Пономарев // Труды ТГТУ. – Вып. 21. Технологические процессы и оборудование. Автоматизация технологических процессов. Строительство и архитектура. Экономика. Гуманитарные науки. Сборник научных статей молодых ученых и студентов. – URL: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/st/2008/isaeva.pdf. 123. Исикава К. Японские методы управления качеством: сокр. пер. с англ./ К. Исикава; науч. ред. и авт. предисл. А. В. Гличев. – М.: Экономика, 1988. – 215 с. 124. Іванова Н.Ю. Оцінка ефективності організаційно-правових форм господарювання підприємницької структури / Н.Ю. Іванова, І.В. Мельникова // Наукові записки НаУКМА. – 1999. – Т. 15. – С. 15-21. 125. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвиток : монографія / В.В. Зянько. – Вінниця: Універсум. – 2005. – 263 с. 126. Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу: монографія / за наук. ред. д -ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – 547 с. 127. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / за ред. д.е.н. Л.І. Федулової. – К.: «Основа», 2005. – 552 с. 128. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / за ред. З. Ватаманюка. – Львів: «Новий Світ-2000», 2005. – 648 с. 129. Кайгородов А.Г. Финансовый потенциал как критерий целесообразности финансового оздоровления предприятия / А.Г. Кайгородов, А.А. Хомякова // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – No4. – С. 226-233. 130. Каплієнко М. В. Формування важелів державного регулювання економіки з урахуванням впливу учасників промислового виробництва / М. В. Каплієнко // Бізнесінформ. – 2011. – No 3. – С. 5-10. 131. Каримов Т.Р. К возможности применения модели управления стимулированием инновационной деятельности на основе жизненного цикла в нефтеперерабатівающем предприятии / Т.Р. Каримов // Социально-экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика. – 2016. – No9. – С. 71-76. 132. Карлоф Б. Деловая стратегия / Б. Карлоф, О.Д. Горин. – М.: Экономика, 1991. – 236 c. 133. Карцева В. В. Економіко-математичне моделювання процесу ефективного використання активної частини основних фондів : дис. ... канд. екон. наук: 08.03.02 / В.В. Карцева. – К.: КНЕУ, 2003. – 183 с. 134. Кершенбаум В.Я. Решение задач квалиметрии машиностроения: учеб. пособие / В.Я. Кершенбаум, Р.М. Хвастунов, О.И. Ягелло. – М., 2001. – 157с. 135. Кириленко В. І. Соціалізація господарського механізму та її вплив на стан соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / В. І. Кириленко. – URL: http//www.ecsocmen.edu.ru . 136. Кириченко А.А. Організаційно-правове забезпечення функціонування системи економічної безпеки України / А.А. Кириченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України . – 2010. – No1. – С. 64-69. 137. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2016/ks_opfg/arh_ks_opfg_16.htm. 138. Кіндрацька Г.І. Стан і тенденції розвитку великих, середніх та малих підприємств реального сектору економіки України: порівняльний аналіз динаміки [Електронний ресурс] / Г. І. Кіндрацька, Ю.І. Кулиняк // Львів.: НПУ. – 2015. – URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29844/1/9_51-62.pdf. 296 139. Козаченко Г.В. Формування механізму стратегічного управління великими виробничо-фінансовими системами промисловості : автореф. дис. д -ра екон. наук: 08.07.01 «Економіка промисловості» / Г.В. Козаченко / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 1998. – 35 с. 140. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность / Д.И. Кокурин. – М.: Экзамен, 2001. – 576 с. 141. Колодина Н.Ф. Методика оценки производственного потенциала предприятий строительной индустрии [Електронний ресурс] / Н.Ф. Колодина, И.В. Трофимов, А.А. Осипова // Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – Вып. 5(24). – URL: http://naukovedenie.ru/PDF/155EVN514.pdf. 142. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры / Н.Д. Кондратьев, Д.И. Опарин // Доклады и их обсуждение в Институте экономики; 1-е изд. – М., 1928. – 287 с. 143. Конти Т. Качество в XXI веке. Роль качества в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого развития. / Т. Конти , Г. Ватсон , Э. Фукс и др. – М.: РИА "Стандарты и качество", 2004. – 280 с. 144. Коркешко О.Н. Основы стратегии технологической модернизации предприятия / О.Н. Коркешко, З.С. Туякова // Вестник ОГУ. – 2011. – No13 (132). – С. 245-249. 145. Корнев А. К. Потенциал обновления производственного апарата реальной экономики / А. К. Корнев // Проблемы прогнозирования. – 2013. – No 3. – С. 59-75. 146. Корнилова Н. Жизненный цикл предприятия как основа антикризисного управления / Н. Корнилова // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2014. – Вып. 36, Ч. 1, Т 2. – С. 140-149. 147. Коротаев А.В. Кондратьевские волны в мир-системной перспективе / А.В. Коротаев, Л.Е. Гринин // Кондратьевские волны. Аспекты и перспективы; ред. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков / Волгоград: Учитель, 2012. – С. 58-109. 297 148. Коршунова Е.Д. Управление инновационным потенциалом промышленного предприятия: концептуальные основы, этапы управления, метод оценки [Електронний ресурс] / Е.Д. Коршунова, Е.С. Ильичева // Научный журнал КубГАУ. – 2012. – No81(07). – URL: http://ej.kubagro.ru/2012/07/pdf/75.pdf. 149. Костусєв О. О. Малий бізнес та формування конкурентного середовища / О. О. Костусєв // Формування ринкових відносин в Україні. Зб. наук. праць; за наук. ред. І. К. Бондар. – К. – 2004. – С. 121. 150. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс курс / Ф. Котлер. – Санкт- Петербург: Питер, 2006. – 464 с. 151. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 656 с. 152. Краєва Н.М. Особенности развития российского предпринимательства / Н.М. Краева, В.Н. Минеев // Общество и экономика. – 1995. – No4. – С. 76-85. 153. Крекотун С. А. Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств малого бізнесу / С. А. Крекотун // Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент. – Луцьк. – 2012. – Вип. 9 (1.1). – С. 171-181. 154. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией / М.И. Круглов. – М.: Русская деловая литература, 1998. – 768 с. 155. Кубишина Н.С. Формування маркетингового механізму інноваційних розробок на ринку енергозбереження [Електронний ресурс] / Н.С. Кубишина, О.Ю. Цапук // URL: file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D 0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/ev ntukpi_2013_10_62.pdf. 156. Кузнецов Ю.В. Потенциал предприятия и его структура [Електронний ресурс] / Ю.В. Кузнецов, П.Ю. Нартов. – Сургут: ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет». – URL: vestnik.samgtu.ru/uploads/series/1/16/108/2012-2- 6-0028.pdf. 157. Кульман А. A. Экономические механизмы / А. A. Кульман; пер. с франц.; под общ. ред. Н. И. Хрусталевой. − М.: Прогресс, Универс, 2009. – 380 с. 158. Кутах К. М. Впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах / К. М. Кутах // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – No5(15),Том1. – С.24-26. 159. Куц Л.Л. Види інновацій підприємств / Л.Л. Куц, Л.С. Окопний // Інноваційна економіка. – 2013. – No8. – С. 95-100. 160. Кучко Е.Е. Систематизация подходов к классификации инноваций / Е.Е. Кучко // Соціологія. – 2008. – No4. – С. 61-70. 161. Лабунская С.В. Комплексная оценка и анализ инновационного потенциала промышленных предприятий / С.В. Лабунская // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – No3. – С.102-112. 162. Лазарович М. Соціально-економічні аспекти життєдіяльності німецької національної меншини наддніпрянської України напередодні революції 1917–1921 рр. / М. Лазарович // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2004. – Вип. 19. – С. 83-90. 163. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. / В.А. Лапидус. М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. – 432 с. 164. Ларин Ю. Частный капитал в СССР [Електронний ресурс] / Ю. Ларин. – За матеріалами судових справ про непманів, 1927. URL: http://emsu.ru/me/classic/3/cont.htm. 165. Лепа Р.Н. Теоретическая парадигма потенциала развития промышленного предприятия / Р.Н. Лепа, Н.В. Цопа , М.Ф. Гончаренко // Економіка пром-сті. – 2010. – No 3. – С. 94-100. 166. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / И.М. Лифиц. – 2 -е изд., доп. и испр. – М.: Юрайт-М, 2001. – 224 с. 167. Лошенюк І.Р. Механізм управління інноваційною маркетинговою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / І.Р. Лошенюк // URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_6_4/099-101.pdf. 168. Лукашевич М. П. Соціологія економіки : підручник / М. П. Лукашевич. – К.: Каравела, 2005. – 288 с. 169. Луцяк В.В. Аналіз стану та перспективи розвитку малого виробничого підприємства на основі динамічних здібностей / В.В. Луцяк // Київ. Актуальні проблеми економіки. – 2016, No 4 (178). – С. 386-400. 170. Луцяк В.В. Динамічні здібності малого виробничого підприємства: метод оцінки рівня модернізації виробництва / В.В. Луцяк, Д.А. Вдовиченко // Хмельницький. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2015, Вип. 4 (40). – С. 92-98. 171. Луцяк В.В. Динамічні здібності малого виробничого підприємства: оцінка менеджерських здібностей / В.В. Луцяк, Д.А. Вдовиченко // Миколаїв. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. І. Т. Кіщака. —No 2 (5), листопад 2015. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 118-124. 172. Луцяк В.В. Динамічні здібності малого виробничого підприємства: оцінка інноваційного результату / В.В. Луцяк, Д.А. Вдовиченко // Хмельницький. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: науковий журнал. – 2015, No6. – С.201-205. 173. Луцяк В.В. Динамічні здібності як ресурсна основа формування інноваційної стратегії підприємства харчової промисловості / В.В. Луцяк, І.В. Семенюк // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу. Збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня – 1 жовтня 2016 року). – Суми : ФОП Ткачов О.О., 2016. – С. 152-154. 174. Луцяк В.В. Життєвий цикл малого виробничого підприємства / В.В. Луцяк // Київ. Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2015. – Т. 21. – No. 4. – С. 45-52. 175. Луцяк В.В. Забезпечення конкурентоспроможності малих виробничих підприємств засобами стратегічного управління / В.В. Луцяк. – Київ : КНУХТ, 2014. – 292 с. 176. Луцяк В.В. Інноваційна діяльність торговельних підприємств / В.В. Луцяк, В.В. Шарко // Київ. Матеріали VII Міжнародного бізнес-форуму: «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні», 20 березня 2014 р. – К.: КНТЕУ, 2014р. – С. 108-109. 177. Луцяк В.В. Інноваційна стратегія виробничого підприємства / В.В. Луцяк, А. В. Попеляр // Хмельницький. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2011, No 6, Т. 2 (181) – С. 18-21. 178. Луцяк В.В. Історичний аспект розвитку малого підприємництва та шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності / В.В. Луцяк, В.В. Шарко // Тернопіль. Збірник тез доповідей Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених: 13-14 березня 2014 р. «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації», 2014, ТНЕУ, Частина 1. – С. 145-146. 179. Луцяк В.В. Конкурентоспроможність і якість харчових продуктів: загальні принципи і методика планування в малих виробничих підприємствах / В.В. Луцяк // Київ. Наукові праці Національного університету харчових технологій, 2016. – Т.22. – No1. – С. 73-83. 180. Луцяк В.В. Конкурентоспроможність малого виробничого підприємства / В.В. Луцяк // Галузеві особливості конкурентоспроможності в умовах глобалізації: за заг. ред. О.В. Захарченка, М.А. Зайця, В.С. Ніценка / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса: ВМВ, 2016. – 572 с. 181. Луцяк В.В. Консюмеризм і венчурний бізнес / В.В. Луцяк, Н.В. Тутенко // Міжнародна науково-практична конференція «Споживча політика України: виклики глобалізації та євроінтеграція». Збірник наукових праць 28-29 березня 2012 р. Київ: КНТЕУ. С 58-61. 182. Луцяк В.В. Маркетингова інформаційна система венчурного підприємства. / В.В. Луцяк, М.О. Пасько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 27: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкасс. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. Частина 1. – С. 153-156. 183. Луцяк В.В. Маркетинговые составляющие механизма активации динамических способностей в предприятиях малого бизнеса / В.В. Луцяк, В.Г. Луцяк // Košice, Slovakia. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 2014. – V.2. No4. – P. 83-85. 184. Луцяк В.В. Методологія маркетингу малих виробничих підприємств на прикладі підприємства харчової промисловості: аспект якості продукції / В.В. Луцяк // Economic Annals-XXI. – 2015, 7-8(2) – pp. 27-31. 185. Луцяк В.В. Методологія управління конкурентоспроможністю малого виробничого підприємства / В.В. Луцяк, В.Г. Луцяк // Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: Збірник наукових праць IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Ч. 1. – С. 320-333. 186. Луцяк В.В. Методологія формування динамічних здібностей підприємства / В.В. Луцяк // Košice, Slovakia. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 2015. – V.3. No1. – P. 116-119. 187. Луцяк В.В. Нормативно-правова база регулювання діяльності малого підприємства / В.В. Луцяк // Київ. Наукові праці Національного університету харчових технологій, 2015. – Т.21 . – No3. – С. 91-100. 188. Луцяк В.В. Організаційні здібності як основа адаптаційного управління конкурентоспроможністю підприємства / В.В. Луцяк, І.В. Семенюк // Вінниця. Регіональна бізнес-економіка і управління. – 2016. No . 3(51) – С. 12-19. 189. Луцяк В.В. Основи класифікації малих виробничих підприємств. Аспект маркетингової діяльності / В.В. Луцяк, Н.О. Терез // Хмельницький. Вісник хмельницького національного університету, 2014. – No2, Т.1. – С. 171-180. 190. Луцяк В.В. Особливості державного регулювання розвитку малого підприємництва / В.В. Луцяк // Одеса. Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015, No1 (56). – С. 239-247. 191. Луцяк В.В. Особливості сегментування світового ринку / В.В. Луцяк, О.В. Свєтлова // Розвиток економічної системи в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 28-29 листопада 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 151-153. 192. Луцяк В.В. Особливості формування товарної стратегії підприємства / В.В. Луцяк, В.М. Стратійчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 60-62. 193. Луцяк В.В. Патент на корисну модель No 105061 «Горіхове екоморозиво» Пат. U2014 01020 Україна, МПК А 23 C 13/14 (2006.01), А 23 G 9/04 (2006.01). Горіхове екоморозиво / Луцяк В.В.; Винахідники та власники патенту Луцяк В.Г., Луцяк В.В., Бондар В.М. – No 93124; заявл. 22.01.2015; опубл. 10.03.2016, Бюл. No18. 194. Луцяк В.В. Патент на корисну модель No 6764 «Спосіб виробництва борошна з ядра горіха грецького». Пат. u 2011 07897 Україна, МПК С 11 В 1/06 (2006.01). Спосіб виробництва борошна з ядра горіха волоського / Луцяк В.В..; заявники та власники патенту Луцяк В.В., Луцяк В.Г. – No 67764; заявл. 23.06.2011; опубл. 12.03.2012, Бюл. No 5. 195. Луцяк В.В. Патент на корисну модель No 83647 «Горіховий щербет» Пат. u2013 02583 Україна, МПК А 23 G 3/00 (2013.01). Горіховий щербет / Луцяк В.В.; заявники та власники патенту Сусіденко В.Т., Луцяк В.В., Луцяк В.Г. – No 83647; заявл. 01.03.2013; опубл. 25.09.2013, Бюл. No18. 196. Луцяк В.В. Патент на корисну модель No 93124 «Олія «Богатирська»» Пат. U2014 01020 Україна, МПК А 23 L 1/00 (2014.01). Олія «Богатирська» / Луцяк В.В.; заявник та власники патенту Луцяк В.В. – No 93124; заявл. 03.02.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. No18. 197. Луцяк В.В. Перспектива створення нової підгалузі виробництва рослинних олій на основі конкурентоспроможних інновацій венчурного підприємства (на прикладі підприємства «Їжа богатирів»). / В.В. Луцяк, В.Г. Луцяк, С.О. Сіренко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки». Збірник наукових праць 18-19 жовтня 2012 р., КНТЕУ, м. Київ. С 53-55. 198. Луцяк В.В. Перспективи розвитку олієжирової галузі на основі сировинної бази горіхоплідних культур та виробництва інноваційних товарів / В.В. Луцяк // Київ. Програма і матеріали Третьої міжнародної науково-технічної конференції:. «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей» , 25-26 березня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014р. – С. 159-160. 199. Луцяк В.В. Принципи та стратегії створення венчурним підприємством конкурентоспроможних інновацій. / В.В. Луцяк, В.Г. Луцяк // Матеріали ІІ Міжрегіональної науково-практичної конференції: 4 травня 2012 р. м. Івано- Франківськ. Західноукраїнський науковий вісник. Вип. 1/2012. Івано-Франківськ – 2012. С. 13-16. 200. Луцяк В.В. Система розвитку динамічних здібностей фахівців та методологія smart-навчання / В.В. Луцяк, І.І. Поліщук // Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали Міжнар. наук. -метод. конф. (Київ, 16–17 жовтня 2014 р.) : тези доповідей. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 190-193. 201. Луцяк В.В. Складові елементи та метод оцінки динамічних здібностей малого виробничого підприємства / В.В. Луцяк // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип.. 2(12). Т. 1. – С. 66-72. 202. Луцяк В.В. Складові елементи, інструменти та важелі механізму інтенсифікації виробництва / В.В. Луцяк, В.В. Шарко // Чернігів. Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 2013. – No 1 (64). – С. 14-26. 203. Луцяк В.В. Складові механізму активізації динамічних здібностей в маркетинговій діяльності підприємств малого бізнесу / В.В. Луцяк // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : всеукраїнська науково-практична конференція, 24-25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. — С. 70-73. 204. Луцяк В.В. Створення торгової марки «Їжа богатирів» / В.В. Луцяк, В.Г. Луцяк, Р.Г. Жарлінська, О.О. Ременюк // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Центр підготовки наукових навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – Ч. 1. – С. 464. 205. Луцяк В.В. Стратегії і принципи управління конкурентоспроможністю венчурного підприємства. / В.В. Луцяк, В.Г. Луцяк, Н.В. Тутенко // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 27-30 березня 2012 р. "Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації" Ч ІІ. Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ – 2012. – С. 87-92. 206. Луцяк В.В. Стратегічне маркетингове управління інноваційною діяльністю підприємства. / В.В. Луцяк, А.В. Матвіюк, О.В. Савенко // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва. 21 квітня 2011 року. Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ 2011. – С. 325-328. 207. Луцяк В.В. Сучасна концепція маркетингових комунікацій з підтримки бренду TOYOTA на ринку України / В.В. Луцяк, В.О. Машталяр // Хмелницький. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2013, No 4, Т. 2 – С. 163-166. 208. Луцяк В.В. Умови ефективного функціонування малого венчурного підприємства на ринку / В.В. Луцяк, Н.В. Тутенко // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва. 21 квітня 2011 року. Вінниця, ВТЕІ КНТЕУ 2011. – С. 328-331. 209. Луцяк В.В. Управління конкурентоспроможністю малого виробничого підприємства / В.В. Луцяк, В.Г. Луцяк, В.В. Шарко // Київ. Наукові праці Національного університету харчових технологій, 2013. – No53. – С. 211-215. 210. Луцяк В.В. Управління ризиками інноваційної діяльності. / В.В. Луцяк, І.В. Бєлкін, Ю.П. Сафонова // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва. 21 квітня 2011 року. Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – С. 221-223. 211. Луцяк В.В. Управління роздрібним продажем на принципах маркетингу / В.В. Луцяк, В.В. Шарко, Д.А. Ревков // Дніпропетровськ. Інноваційні виміри розвитку світової економіки. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.201-206. 212. Луцяк В.В. Фактори оптимізації моделі інноваційного розвитку малого підприємства / В.В. Луцяк, В.Г. Луцяк, С.О. Сіренко // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Центр підготовки наукових навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – Ч. 1. – С. 326-331. 213. Луцяк В.В. Формування маркетингової цінової політики підприємства / В.В. Луцяк, В.І. Лукіянчин // Збірник мат. міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія та практика». Збірник наукових праць 30-31 травня 2013 р., ГО «Київський економічний науковий центр», Ч. ІІІ. Київ. С. 85-87. 214. Луцяк В.В. Характеристики і функції підприємництва та деякі теоретико- методологічні задачі маркетингу / В.В. Луцяк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ "ВТД "Університетська книга", 2014. – No2. – С. 208-219. 215. Луцяк В.В. Шляхи вирішення розвитку сировинної бази олійних культур на основі інновацій венчурного підприємства та інформаційних технологій. / В.В. Луцяк, В.І. Клименко // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва. 21 квітня 2011 року. Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ 2011. – С. 232-236. 216. Ляшенко В. І. Вплив Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва: експертні оцінки на етапах обговорення, прийняття та внесення змін / В.І. Ляшенко, А. А. Просуленко // Вісник економічної науки України. – 2011. – No2. – С. 93-111. 217. Майер Б. О. Ценностные иерархии потребительских выборов и гендерные различия / Б.О. Майер, А.В. Ткачев // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2011. – No4. – С. 23-50. 218. Макконнелл К. Экономикс / К. Макконнелл, С. Брю; пер. с 13-го англ. изд. – М.: XXXIV, 1999. – 974 с. 219. Максимов Ю. Инновационное развитие экономической системы: оценка инновационного потенциалы / Ю. Максимов, С. Митяков, О. Митякова, Т. Федосеева // Инновации. – 2006. – No6. – С. 53-56. 220. Максимова И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия /И. Максимова // Маркетинг. – 1996. – No 3. – С.33-39. 221. Малі підприємства: проблеми функціонування та розвитку : монографія / за наук. ред. проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 416 с. 222. Малыгина О.В. Модель компетентности организации как инструмент оценки инновационного развития [Електронний ресурс] / О.В. Малыгина // Интернет- журнал «Науковедение». – Вып. 6 (25). – 2014. – URL: http://naukovedenie.ru/PDF/108EVN614.pdf. 223. Маркетингова діяльність як чинник розвитку суспільства: монографія / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 204 с. 224. Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. – М.: Прогресс, 1984. – Т. 3. – 351 с. 225. Мацибора В.І. Економіка підприємства: навч. посібник / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – К.: Каравела, 2008. – 312 с. 226. Менеджмент: учебн. пособ. для вузов / авт. кол. Е. М. Коротков, А. А. Беляев, М. Б. Жернакова и др.; ред. Е. М. Короткова. – М.: Инфра-М, 2003. – 224 с. 227. Меньшиков С.М. Длинные волны в экономике: Когда общество меняет кожу / С.М. Меньшиков, Л.А. Клименко. – 2-е. изд. – М.: ЛенАНД, 2014. – 288 с. 228. Мерзликина Г.С. Оценка экономической состоятельности предприятия: монография / Г.С. Мерзликина, Л.С. Шаховская. – Волгоград: ВолгГТУ. – 1998. – 63 с. 229. Мильнер Б. З. Теория организации : учеб. / Б. З. Мильне; 3.изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2003. – 558 с. 230. Минетт С. Промышленный маркетинг: принципиально новый подход к решению маркетинговых задач / С. Минетт. Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 208с. 231. Минин Б. А. Качество. Как его анализировать? / Б. А. Минин. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 96 с. 232. Мироненко Ю. Д. Роль стратегического управления компанией в ее организационном развитии / Ю. Д. Мироненко, А. К. Тереханов // Корпоративные системы. – 2004. – No 5. – C. 5-11. 233. Мних О.Б. Необхідність зміни парадигми управління розвитком і формування стратегічного мислення менеджменту для досягнення цілей модернізації національної економіки / О.Б. Мних // Система прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики; заг. ред. Савчук Л.М. / Павлоград: Артсинтез-Т, 2014. – Т.2. – С. 34-46. 234. Мних О.Б. Узгодження маркетингових і логістичних стратегій і формування бізнес-моделі інноваційно активного підприємства / О.Б. Мних // Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем: новий погляд; за заг. ред.Р.Р. Тіміргалєєвої / Сімферополь: ВД «Аріал», 2014. – С. 171-185. 235. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження: монографія. / Т.В. Момот. – Харків: ХНАМГ, 2006 – 380с. 236. Мостова Л. М. Управління якістю та безпечністю при виробництві кисломолочного сиру оздоровчого призначення / Л.М. Мостова, Т. В. Клусович // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – No10 (74). – С.50-57. 237. Моторин Р.М. Система національних рахунків. / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина : Львів. – 2001. – 336 с. 238. Мочерний С. В. Світове господарство в умовах глобалізації / С.В. Мочерний , Я.С. Ларіна, С.В. Фомішин. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 200 с. 239. Мусин В. П. Технологическая модернизация: современные проблемы и наследство плановой экономики / В. П. Мусин // Ярославский педагогический вестник. – 2011 – No 1, Том I (Гуманитарные науки). – С. 71-74. 240. Назарова Л. В. Стан харчової промисловості України та перспективи підприємств галузі на зовнішніх ринках [Електронний ресурс] / Л.В. Назарова // Наукові конференції (int-konf.org). – URL: http://int-konf.org/konf092014/879-kandidat- ekonomchnih-nauk-nazarova-l -v -stan-harchovoyi-promislovost-ukrayini-ta-perspektivi- pdpriyemstv-galuz-na-zovnshnh-rinkah.html. 241. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт; пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 360 с. 242. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / под ред. С.Ю. Глазьева и В.В. Харитонова. – М.: Тровант, 2009. – 304 с. 243. Нижник В. М. Формування механізму маркетингового забезпечення суб’єктів ринку у підвищенні конкурентоспроможності / В. М. Нижник, Ю. М. Мануйлович // Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування суб’єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС : монографія / за наук. ред. д -ра екон. наук В. М. Нижника. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – С. 267 – 277. 244. Нижник В. М. Маркетингові стратегії малих підприємств у забезпеченні прибутковості / В. М. Нижник // Моделювання регіональної економіки. – 2015. – No 2(26). – С. 282-290. 245. Нургалиева Ш.М. Проблемы оценки инновационного потенциала предприятия / Ш.М. Нургалиева // Вопросы современной науки и практики. – 2008. – No1(11). Том 1. – С. 238-240. 246. Обсяги виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (2014) Архів. Діяльність підприємств. / Економічна діяльність / Статистична інформація. Економічна статистика [Електронне джерело] / Державна служба статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/fin/ovpp/ovpp_2014_u.htm. 247. Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (2015) Архів. Діяльність підприємств. / Економічна діяльність / Статистична інформація. Економічна статистика [Електронне джерело] / Державна служба статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/fin/ovpp/orpp_u.htm. 248. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2001. – 944 с. 249. Олійник Т. В. Удосконалення методичного забезпечення функціонування системи антикризового фінансового управління підприємством / Т.В. Олійник // Матеріали VI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (8-10 квітня 2009 року). – Черкаси: Видавництво ЧДТУ, 2009. – С. 394-396. 250. Орехова С.В. Разработка стратегии банка на базе его динамических способностей / С.В. Орехова, И.И. Попова, Ю.В. Шаехова // Известия УрГЭУ. – 2013. – 5(49). – С. 46-53. 251. Осмоловський С. З історії станово-корпоративної організації україн ХVIII- XIX століттях / С. Осмоловський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – No 2. – С. 185-200. 252. Основы управления социалистическим производством / под. ред. Г.Л. Таукача, В.П. Дубоноса. – К.: Вища шк., 1989. – 303 с. 253. Охріменко О. Українська промисловість 2015 року – це дійсно велика загадка [Електронний ресурс] / О. Охріменко. – 112.ua. – 27.01.2016. – URL: https://ua.112.ua/mnenie/ukrainska-promyslovist-2015-roku-tse-diisno-velyka-zahadka- 287695.html. 254. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення : монографія / В. Павлова. – Д.: Изд-во ДУЕП, 2006. – 276 с. 255. Панкрухин А. П. Маркетинг территорий / А. П. Панкрухин; 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 416 с. 256. Пархоменко В. М. Економічний аналіз якості продукції: компоненти методики. / В. М. Пархоменко // ВІСНИК ЖДТУ. Економічні науки. – 2011. – No2 (48). – С. 96-10. 257. Пачковський Ю.Ф. Підприємництво у новітніх теоретичних пошуках та інтерпретаціях / Ю.Ф. Пачковский // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – No2. – С. 149-159. 258. Пашнюк Л. О. Харчова промисловість України: стан, тенденції та перспективи розвитку / Л. О. Пашнюк // Економічний часопис-XXI. – 2012. – No 9-10. – С. 60 -63. 259. Петрів Т.Ю. Проблеми і перспективи розвитку малого підприємництва в Україні. [Електронний ресурс]. / Т.Ю. Петрів // Наукові конференції. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Східне_партнерство. 260. Пидоймо Л.П. Факторы и модель модернизации промышленных предприятий / Л.П. Пидоймо // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2003. – No 3. – С. 18-22. 261. Пилипенко О. Іноземне підприємництво в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Пилипенко // Київська старовина. – 2008. – No 3. – С. 85-101. 262. Піддубний І. Теорія конкурентоспроможності: сучасний стан і предметно- методологічні аспекти розвитку / І. Піддубний, Л. Піддубна // Економіка України. – Київ. – 2007. – No8. – С. 52-60. 263. Погорелов Ю.С. Стратегічне позиціонування підприємства: зміст поняття / Ю.С. Погорєлов, К.І. Білоусова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2014. – No 6 (68). – С. 95-102. 264. Поддєрьогін А. М. Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України / А. М. Поддєрьогін, А. В. Корнилюк // Фінанси України. – 2009. – No 11. – С. 94–100 265. Подольчак Н. Формування та використання типових змін на етапах ЖЦП / Н. Подольчак, С. Стеців // Вісник ТНЕУ. – 2011. – No 4. – С. 87-89. 266. Позняк С.В. Конкуренция / С. В. Позняк; пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 495 с. 267. Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами (2012). Діяльність підприємств. / Економічна діяльність / Статистична інформація. Економічна статистика. [Електронне джерело] / Державна служба статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm. 268. Попова Л.Ф. Организационные способности как основа адаптивного управления организационной структурой предприятия / Л.Ф. Попова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2014. – No5 (54). – С.88-95. 269. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ.; под. ред. и с предисловием Д. Щитинина. – М.: Международные отошения, 1993. – 896 с. 270. Потрашкова Л.В. Место потенциала взаимоотношений предприятия с покупателями в системе потенциалов предприятиях / Л.В. Потрашкова // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково - практичної конференції (27-29 вересня 2012 року). – Суми: ТОВ Друкарський дім "Папірус". – 2012. – С. 21 -213. 271. Потуданская В. Ф. Профессионально-квалификационный состав персонала промышленных предприятий в современных условиях / В.Ф. Потуданская, В.А. Цыганков, И.В. Цыганкова. – М.: Экономика, 2004. – 204 с. 272. Потуданская В.Ф. Оценка трудового потенциала персонала предприятия / В.Ф. Потуданская, Л.В. Трупкина // Вестник волгоградского института бизнеса. – 2011. – No 4 (17). – С. 96-101. 273. Примак Т.О. Стратегії позиціонування у теорії маркетингу / Т.О. Примак // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – No 1. – С. 13-20. 274. Прокопенко О.В. Малі підприємства України: поточний фінансово- економічний стан / О.В. Прокопенко, Л.Б. Криворучко // Механізм регулювання економіки. – 2010. – No 3, Т. 1. – С. 167-175. 275. Прокопишин Л.М. Методичні підходи до оцінки потенціалу управління машинобудівним підприємством (на прикладі ВАТ «Пресмаш») / Л.М. Прокопишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Проблеми економіки та управління». – Львів: НУ «Львівська політехніка». – 2008. – No 611. – С. 170-175. 276. Промисловість України у 2008-2013 роках: збірник / Державний комітет статистики України; за ред. Л. М. Овденко. – К.: Держаналітінформ, 2012. – 259 с. 277. Радеке Й. Промисловий сектор України: Аналіз і останні тенденції / Й. Радеке, Р. Кірхнер, Д. Науменко / Технічна записка [TN/02/2014]. – Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Німецька консультативна група. – Берлін/Киїів. – 2014. – 19 с. 278. Радзієвська С. Глобальні економічні процеси та Україна / С. Радзієвська // Міжнародна економічна політика. – 2014. – No 1 (20). – С. 80-104. 279. Растопчина Ю.Л. Оценка маркетингового потенциала предприятия с целью повышения его рыночной устойчивости / Ю.Л. Растопчина // Сборник материалов II заочной Междунарадной научно-практической конференции «Конкурентоспособность экономики в эпоху глобализации: российский и международный опыт». – Белгород: ИПК НИУ «БелГУ». – 2013. – С. 117-203. 280. Ребезов М.Б. Повышение качества кефира с помощью QFD-методологии. / М.Б. Ребезов // Екатеринбург: Международный научно-исследовательский журнал. Сборник по результатам XL заочной научной конференции International Research Journal. – 2015. – No6 (37), Часть 1. – С. 65-68. 281. Рибак О.В. Розвиток малого підприємництва в регіоні: теоретичні засади, проблеми та перспективи / О.В. Рибак // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – No2. – С. 96-100. 282. Романов А.П. Экономический потенциал предприятия и его связи с ресурсным и производственным потенціалами / А.П. Романов, М.Н. Губанова // Университет им. В.И. Вернадского. – 2010. – No7-9(30). – С. 223-229 283. Россоха В.В. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством. / В.В. Россоха // Агроінком. – 2012. – No10-12. – С. 108-112. 284. Рубин Ю.Б. Теория и практика конкуренции / Ю.Б. Рубин. – М.: МГУЭСИ, 2001. – 428 с. 285. Рыкова И.Н. Исследование потенциала системообразующих предприятий России – точек роста инновационной экономики: монография. / И.Н Рыкова, А.В. Торчинова, А.А. Шапчиц. – М.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2012. – 172 с. 286. Садовничий В.А. Моделирование и прогнозирование мировой динамики. / В.А. Садовничий, А.А. Акаев, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. – М.: ИСПИ РАН, 2012. – 359 с. 287. Салига К.С. Ефективність господарської діяльності підприємства: монографія / К.С. Салига. – Запоріжжя: ЗЦНТІ, 2005. – 180с. 288. Салихова Я.Ю. Конкурентный потенциал предприятия: сущность, структура, методика оценки : учебное пособие / Я.Ю. Салихова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 52 с. 289. Самуэльсон П. Экономика / П. Самуэльсон, В. Нордхаус. – М.: «Вильямс», 2014. – 1360 с. 290. Сандей Э. Оценка маркетингового потенциала промышленного предприятия в условиях рыночной экономики : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. эконом. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Э. Сандей. – Волгоград: ВГТУ, 2005. – 28 с. 291. Світова економіка / за редакцією Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. Н.С. Логвинової. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 328 с. 292. Серебряная И. А. Статистические методы контроля и управления качеством при производстве кровельного гидроизоляционного материала [Електронний ресурс] / И. А. Серебряная , Н. А. Лукинова // Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) Интернет-журнал «Науковедение». – 2012. – No4. – URL: http://naukovedenie.ru/pdf/59trgsu412.pdf. 293. Сиволап А.В. Основные направления в исследованиях теории жизненного цикла организации / А.В. Сиволап // Культура народов Причерноморья. – 2011. – No 215. – С. 122-127. 294. Сиротинська Н.М. Види інновацій підприємств промисловості [Електронне джерело] / Н.М. Сиротинська // Львівська політехніка. – 2012. – URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13976/1/47_314-319_Vis_727_Menegment.pdf. 295. Сімків Л. Є. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні в умовах диспропорційності економічного зростання / Л.Є. Сімків, С.А. Побігун // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – No 3. – С. 560-564. 296. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М., 1962. – 359 с. 297. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации» (Модуль 13) / Б.А. Соловьев. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 288 с. 298. Статистична інформація. [Електронний ресурс] / Державна Служба Статистики України. – URL: http://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html. 299. Статистичний щорічник України за 2014 рік / за ред. О.Г. Осауленко. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 551 с. 300. Степаненко Д.М. Классификация инноваций и ее стандартизация / Д.М. Степаненко // Инновации. – 2004. – No7. – С. 77-79. 301. Судакова Е.С. Оценка трудового потенциала персонала: подходы, методы, методика [Електронне джерело] / Е.С. Судакова // Науковедение. – 2014. – Вып. 4(23). – C. 1-26. – URL: http://naukovedenie.ru/PDF/97EVN414.pdf. 302. Суска А. А. Конкурентный потенциал как категория конкуренции и объект управления / А. А. Суска // Молодой ученый. – 2012. – No12. – С. 277-279. 303. Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сэй. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 68 с. 304. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс, К.Ф. Пузаня; пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 271 с. 305. Тис Д.Дж. Выявление динамических способностей: природа и микрооснования (устойчивых) результатов компании / Д.Дж. Тис // Российский журнал Менеджмента. – 2009. – Т. 7. – No 4. – С. 59-108. 306. Тихонов А.И. Применение показателя стоимости жизненного цикла инновационного изделия на авиапромышленном предприятии [Електронний ресурс] / А.И. Тихонов, Н.М. Лазникова, Т.И. Зуева // Электронный журнал «Труды МАИ». – Вып. 70. – URL: https://www.mai.ru/upload/iblock/ec5/ec57f022968dbf7727bb59026dda1344.pdf. 307. Труфанова К.В. Особенности структуры трудового потенциала / К.В. Труфанова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – No 5 (50). – С. 267-270. 308. Україна у цифрах 2014. Статистичний збірник / за ред. І.М. Жук. – Державна служба статистики України. – 2015. – 239 с. 309. Управление государственной собственностью / под ред. В. И. Кошкина. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. – 664 с. 310. Уткіна Ю.Н. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства / Ю.Н. Уткіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – No35. – С. 182-186. 311. Фаткин Л.В. Развиттие управленческого потенциала промышленных предприятий / Л.В. Фаткин, Д.С. Петросян // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – No3. – С. 354-360. 312. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел Синтез», 1998. – 600 с. 313. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 448 с. 314. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспомобность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – М.:Дашков и Со, 2002. – 892 с. 315. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратеги, управления / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Иинфра-М, 2000. - 312 с. 316. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара / Р.А. Фатхутдинов. –М.: АО ―Бизнес-школа‖Интел-Синтез‖, 1995. – 65 с. 317. Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентоздатністю організації: Підручник. / Р.А. Фатхутдінов, Г.В. Осовська. – К.: «Кондор», 2009. – 470 с. 318. Фединець Н.І. Соціологія ринку [Електронний ресурс] / Н.І. Фединець, Ю.Б. Миронов, М.Р. Гонська. – URL: http://tourlib.net/books_others/sociologia- rynku3.htm. 319. Федулова І.В. Інноваційний потенціал підприємства / І.В. Федулова, Г.О. Кундєєва. – К.: МЦВ «Медінформ», 2010. – 348 с. 320. Федулова І.В. Обґрунтування напрямів інноваційного розвитку підприємств хлібопекарної галузі: монографія / І.В. Федулова. – К.: НУХТ, 2009. – 512 с. 321. Филонович С.Р. Использование моделей жизненного цикла в организационной диагностике [Електронний ресурс] / С.Р. Филонович // Социологические исследования. – 2005. – No4. – С. 53-64. – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/219/881/1216/06Filonovich.pdf. 322. Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. / Фінансові результати підприємств до оподаткування підприємств з розподілом за їх розмірами. / Фінанси. / Діяльність підприємств. / Економічна діяльність. / Статистична інформація. Економічна статистика [Електронний ресурс] / Державна Служба статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 323. Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі, середні та малі підприємства. Архів. Діяльність підприємств. / Економічна діяльність / Статистична інформація. Економічна статистика [Електронне джерело] / Державна служба статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/fin/fin_rez/fn_pr_vsm/fn_pr_vsm_u/arhfn_ pr_vsm_u.htm. 324. Фролов Д.П. Вульгаризация теории маркетинга и пути ее преодоления / Д.П. Фролов // Управление экономическим развитием. – Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. – 2010. – No 2 (17). – С. 130-138. 325. Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода / Ф.А. Хайек. – СПб.: Пневма, 1999. – 212 с. 326. Хамініч С. Методлика інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності промислового підприємства / С. Хамініч // Економіка підприємства Економіст. – 2006. – No10. – С. 59-61. 327. Хансен Э.Х. Экономические циклы и национальный доход / Э.Х. Хансен. – М.: Директ-медиа. – 2007. – 644 с. 328. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів / П.С. Харів. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 326 с. 329. Харун О. А. Оцінка трудового потенціалу промислового підприємства / О. А. Харун // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – Кіровоград: Видавництво КНТУ. – 2014. – Вип. 25. – С. 92-97. 330. Хейне П. Экономический образ мышления / П. Хейне; пер. с англ. – М.: Изд-во «Дело» при участии узд-ва «Catallaxy», 1992. – 704 с. 331. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева, Е.Э. Автухова; под. ред. В.Е. Хруцкого. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 256 с. 332. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: учебное пособие / В.Е. Хруцкий, И.В. Коренева; 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 258 с. 333. Чекмарѐв А.Н. Статистические методы управления качеством / А.Н. Чекмарѐв, В.А. Барвинок, В.В. Шалавин. – М.: Машиностроение, 1999. – 320 с. 334. Череп А.В. Підприємництво. Аналіз категорії у просторі і часі / А.В. Череп, І.Ю. Нагаєць // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. Економічні науки. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ. – 2010. – No1 (21). – С. 24- 29. 335. Череп А.В. Ефективність як економічна категорія [Електронний ресурс] / А. В. Череп, Є. М. Стрілець. // Ефективна економіка. – 2013. – No1. – URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_1 _26. 336. Черновська К. О. Формування моделі оцінки контролю якості на машинобудівному підприємстві / К. О. Черновська // Технологический аудит и резервы производства. – 2012. – No2 (8). – С. 13-14. 337. Чубукова О.Ю. Розвиток суспільства та економік – орієнтація на знання / О.Ю. Чубукова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України . – 2010. – No1. – С. 74-78. 338. Шарников А.В. Концепция динамических способностей как основа устойчивости конкурентных преимуществ организации в условиях нестабильности внейней среды / А.В. Шарников // Бизнес. Образование. Право. Вестник волгоградского института бизнеса. – 2012. – No 4 (21). – С. 184-189. 339. Швагуляк-Шостак О. Галицькі контракти / О. Швагуляк-Шостак // Галицькі контракти. – 2005. – No 13. – С. 60-61. 340. Шевчук В.Я. Проблеми законодавчого забезпечення сталого розвитку України / В.Я. Шевчук, С.Г. Шидловський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2010. – No1. – С. 78-83. 341. Шепіцен А.О. Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства / А.О. Шепіцен // Фінанси України. – 2003. – No8. – С. 66-73 342. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа / А.Д. Шеремет; 3-е изд., доп. – М.: Инфра-М, 2011. – 352 с. 343. Шерер Ф.М. Структура отраслевых рынков / Ф.М. Шерер, Д. Росс; пер. с англ. – М.: «ИНФРА–М», 1997. – Т6. – 698 с. 344. Широкова Г.В. Модели жизненных циклов организаций: теоретический анализ и эмпирические исследования / Г.В. Широкова, О.Ю. Серова // Вестник Санкт- Петербургского университета. – 2006. – Вып. 1., Сер. 8. – С. 3-27. 345. Шихалиева Д.С. Методические подходы к количественной оценке модернизации промышленных предприятий / Д.С. Шихалиева // Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – 2013. – No 6 (IV). – С. 40-44. 346. Шовкун И.А. Финансовый потенциал технологического воспроизводства в перерабатывающей промышленности в регионах Украины / И.А. Шовкун // Экономика Украины. – 2013. – No2(607). – С. 38-48. 347. Шорохов В. Особливості еволюції організаційних структур управління підприємством / В. Шорохов // Збірник наукових праць. Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. 44. – С. 48-57. 348. Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия = Capitalism, Socialism and Democracy / предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. – М.: Экономика, 1996. – 540 с. 349. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюнктуры) / Й. Шумпетер; пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с. 350. Шушерин В.В. Средства и методы управления качеством: учебное пособие / В.В. Шушерин, С.В. Кортов, А.С. Зеткин. – мЕкатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2006. – 202 с. 351. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А.Ю. Юданов. – М.: Экономика, 1990. – 384 с. 352. Яголковский С.Р. Психология инноваций: подходы, модели, процессы / С.Р. Яголковский. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. – 263 с. 353. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы / Ю.В. Яковец. – М.: Наука, 1999. – 448 с. 354. Якунин А.С. Технологическая модернизация основа повышения конкурентоспомобности радиоэлектронной промышленности [Електронний ресурс] / А.С. Якунин // Материалы пресс-конференции: «Технологическая модернизация – основа повышения конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности» (26 октября 2010). – Москва: ЦВК «Экспоцентр». – URL: http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-7/III/Yakunin.pdf. 355. Янкевич П.А. Экономический потенциал предприятия и метды оценки / П.А. Янкевич // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2006. – No12. – С. 88-90. 356. Adizes, I. (1988). Corporate Lifecycles: how and why corporations grow and die and what to do about it, (рр. 11 -109). Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey. 357. Agnilar, F. (1967). Scanning The Business Environment. New York: Macmillan. 358. Akao, Y. (1972). New Product Development and Quality Assurance - Quality Deployment System. Standardization and Quality Control, Vol. 25, No. 4, 7–14. 359. Ambrosini, V., & Bowman, C. (2009). What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management? International Journal of Management Reviews, 11(1), 29-49. 360. Andren, L., Magnusson, M., & Sjolander, S. (2003). Opportunistic adaptation in start-up companies. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 3(5-6), 546-562. 361. Arend, R. J., & Bromiley, P. (2009). Assessing the dynamic capabilities view: Spare change, everyone? Strategic Organization, 7(1), 75-90. 362. Athreye, S., Kale, D., & Ramani, S. V. (2009). Experimentation with strategy and the evolution of dynamic capability in the indian pharmaceutical sector. Industrial and Corporate Change, 18(4), 729-759. 363. Ayuso, S., Rodrı ́guez, M.Á. , & Ricart, J. E. (2006). Using stakeholder dialogue as a source for new ideas: A dynamic capability underlying sustainable innovation. Corporate Governance, 6(4), 475-490. 364. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17, 99-120. 365. Barreto, I. (2010). Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future. Journal of Management, 36(1), 256-280. 366. Benner, M. J. (2009). Dynamic or static capabilities? Process management practices and response to technological change. Journal of Product Innovation Management, 26(5), 473-486. 367. Bergman, J., Jantunen, A., & Saksa, J. (2004). Managing knowledge creation and sharing – Scenarios and dynamic capabilities in inter-industrial knowledge networks. Journal of Knowledge Man-agement, 8(6), 63-76. 368. Bierly, P. E., III, & Daly, P. S. (2007). Sources of external organisational learning in small manufacturing firms. International Journal of Technology Management, 38(1/2), 45-68. 369. Blomqvist, K., Hara, V., Koivuniemi, J., & Äijö, T. (2004). Towards networked R&D management: The R&D approach of sonera corporation as an example. R&D Management, 34(5), 591-603. 370. Boccardelli, P., & Magnusson, M. G. (2006). Dynamic capabilities in early- phase entrepreneurship. Knowledge and Process Management, 13(3), 162-174. 371. Booms, B.H. (1981). Marketing strategies and organization structures for service firms. Marketing of Services. B.H. Booms, M.J. Bitner; in J.H. Donnelly and W.R. George (Ed). Chicago: American Marketing Association III. 372. Borden, N.H. (1965). The Concept of the Marketing Mix. Science in Marketing. G. Schwartz (Ed.). New York: John Wiley & Sons. 373. Branzei, O., & Vertinsky, I. (2006). Strategic pathways to product innovation capabilities in SMEs. Journal of Business Venturing, 21(1), 75-105. 374. Brokhaus, R.H. (1982). The Psychology of the Enterpreneur. Encyclopedia of Enterpreneurship. C.A. Kent, D.L. Saxton, K.H. Vesper (Ed.). New Jersey. 375. Bruni, D. S., & Verona, G. (2009). Dynamic marketing capabilities in science- based firms: An exploratory investigation of the pharma-ceutical industry. British Journal of Management, 20(Suppl. 1), S101-S117. 376. Cantillon, R. (2010). An Essay on Economic Theory. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute. 377. Cegarra-Navarro, J. G. (2005). An empirical investigation of organizational learning through strategic alliances between SMEs. Journal of Strategic Marketing, 13(1), 3- 16. 378. Chakravarthy, B. (1986). Measuring strategic performance. Strategic Management Journal, 6, 437-458. 379. Chen, C., & Jaw, Y. (2009). Building global dynamic capabilities through innovation: A case study of Taiwan’s cultural organizations. Journal of Engineering & Technology Management, 26(4), 247-263. 380. Chen, R., Sun, C., Helms, M. M., & Jih, W. (2008). Aligning information technology and business strategy with a dynamic capabilities perspective: A longitudinal study of a Taiwanese semiconductor company. International Journal of Information Management, 28(5), 366-378. 381. Chung, C. C., & Beamish, P. W. (2005). Investment mode strategy and expatriate strategy during times of economic crisis. Journal of International Management, 11(3), 331-355. 382. Coase, R. (1937). The Nature of the Firm. Economica, Vol. 4, No. 16, 386-405. 383. Coase, R. (1992). The Institutional Structure of Production. The American Economic Review, Vol.82, n°4, 713-719. 384. Cockburn, I. M., Henderson, R.M., Stern, S. (2000). Untangling the origins of competitive advantage. Strategic Management Journal, 21, 1123-1145. 385. Colarelli O’Connor, G., & McDermott, C. M. (2004). The human side of radical innovation. Journal of Engineering and Technology Man-agement, 21(1/2), 11-30. 386. Colarelli O’Connor, G., Ravichandran, T., & Robeson, D. (2008b). Risk management through learning: Management practices for radical innovation success. Journal of High Technology Management Research, 19(1), 70-82. 387. Delmas, M. A. (2002). Innovating against European rigidities: Institutional environment and dynamic capabilities. Journal of High Technology Management Research, 13(1), 19-43. 388. Di Stefano, G., Peteraf, M., & Verona, G. (2010). Dynamic capabilities deconstructed: A bibliographic investigation into the origins, development, and future directions of the research domain. Industrial and Corporate Change, 19(4), 1187-1204. 389. Dixon-Woods, M., Agarwal, S., Jones, D., Young, B., & Sutton, A. (2005). Synthesising qualitative and quantitative evidence: A review of possible methods. Journal of Health Services Research & Policy, 10(1), 45-53. 390. Døving, E., & Gooderham, P. N. (2008). Dynamic capabilities as antecedents of the scope of related diversification: The case of small firm accountancy practices. Strategic Management Journal, 9(8), 841-857. 391. Downs, A. (1967). The Life Cycle of Bureaus. Inside Bureaucracy. N.Y.: Harper and Row, 296-309. 392. Eesley, C.E. & Roberts, E.B. Cutting Your Teeth: Building on the Micro- Foundations for Dynamic Capabilities [Електронне джерело]. – URL:http://web.stanford.edu/~cee/Papers/Cutting%20Your%20Teeth.pdf. 393. Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal, 21(10), 1105-1121. 394. Eisenhardt, K.M. (1989). Making fast strategic decisions in high-velocity environments. Academy of Management Journal, Vol.32., No.3, 543-576. 395. Ellonen, H., Wikström, P., & Jantunen, A. (2009). Linking dynamic capability portfolios and innovation outcomes. Technovation, 29(11), 753-762. 396. Eriksson, T. (2013). Processes, antecedents and outcomes of dynamic capabilities. Scandinavian Journal of Management. – URL:http://dx.doi.org/10.1016/j.scaman.2013.05.001. 397. Etzioni, A. (1988). Economics; Social choice; Paradigms (Social sciences) / A. Etzioni. – New York and London :George Washington University, Free Press. 398. Felin, T., N. J. Foss. (2005). Strategic organization: A field in search of micro- foundations. Strategic Organ, 3, 441-455. 399. Fleck, D. (2007). The route to long-term success of technology companies. International Journal of Innovation Management, 11(1), 165-190. 400. Freeman, J. (1982). Organizational life cycles and natural selection processes. Research in Organizational Behavior. L.L. Cummings & B.M. Staw (Ed.). Greenwich, CT: JAI Press, Vol. 4, P. 1 -31. 401. Fujimoto, T. (2001). The Japanese automobile supplier system: The triplet of effective inter-firm routines. International Journal of Automotive Technology and Management, 1(1), 1-34. 402. Galunic, D. C., & Eisenhardt, K. M. (2001). Architectural innovation and modular corporate forms. Academy of Management Journal, 44(6), 1229-1249. 403. Garcı́a-Morales, V. J., Llorens-Montes, F. J., & Verdu-Jover, A. J. (2007). Influence of personal mastery on organizational performance through organizational learning and innovation in large firms and SMEs. Technovation, 27(9), 547-568. 404. Garcı́a-Morales, V. J., Ruiz-Moreno, A., & Llorens-Montes, F. J. (2007). Effects of technology absorptive capacity and technology proactivity on organizational learning, innovation and performance: An empirical examination. Technology Analysis & Strategic Management, 19(4), 527-558. 405. Gavetti, G., Rivkin, J.W. (2007). On the Origin of Strategy: Action and Cognition over Time. Organization Science, 18, 420-439. 406. Gerschenkron, A. (1968). Continuity in History and Other Essays. Cambridge. Mass.: Harvard University Press, 237-264. 407. Gerschenkron, A. (1964). Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, Volume 2, Issue 4, 429-453. 408. Gjelsvik, M. (2002). Hotels as learning arenas. Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism, 2(1), 31-48. 409. Glenn, R. R., Genchev, S. E., & Daugherty, P. J. (2005). The role of resource commitment and innovation in reverse logistics perfor-mance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 35(3/4), 233-257. 410. Goldsmith, R.E. (1999). The Personalised Marketplace: Beyond the 4Ps. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 17, No 4, 178-185. 411. Grant, R. M. (1996). Prospering in dynamically-competitive environ-ments: Organizational capability as knowledge integration. Organization Science, 7(4), 375-387. 412. Griffith, D. A., Noble, S. M., & Chen, Q. (2006). The performance implications of entrepreneurial proclivity: A dynamic capabilities approach. Journal of Retailing, 82(1), 51-62. 413. Harris, M. L., Collins, R. W., & Hevner, A. R. (2009). Control of flexible software development under uncertainty. Information Systems Research, 20(3), 400-419. 414. Hayek, F.A. (1991). The Trend of Economic Thinking: Essays on Political Economists and Economic History. W.W. Bartley III, S. Kresge (Ed.). The University of Chicago Press, Vol. 3, 398. 415. Henderson, R. M., K. B. Clark. (1990). Architectural innovation the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. Admin. Sci. Quart., 35, 9-30. 416. Henderson, R.M., Cockburn, I. (1994). Measuring competence? Exploring firm effects in pharmaceutical research. Scandinavian Journal of Management, 15, 63-84. 417. Howard, D., Hine, D. (1997). The population of organizations life cycle (POLC): Implications for small business assistance programs. International Small Business Journal, Vol. 15, No 3, 30-41. 418. Hung, R. Y., Chung, T., & Lien, B. Y. (2007). Organizational process alignment and dynamic capabilities in high-tech industry. Total Quality Management & Business Excellence, 18(9), 1023-1034. 419. Iansiti, M., & Clark, K. (1994). Integration and dynamic capability evidence from product development in automobiles and mainframe computers. Industrial and Corporate Change, 3(3), 557-605. 420. Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Kyläheiko, K. (2005). Entrepreneurial orientation, dynamic capabilities and international performance. Journal of International Entre-preneurship, 3(3), 223-243. 421. Jones, G., & Kraft, A. (2004). Corporate venturing: The origins of Unilever’s pregnancy test. Business History, 46(1), 100-122. 422. Judge, W. Q., Naoumova, I., & Douglas, T. (2009). Organizational capacity for change and firm performance in a transition econo-my. The International Journal of Human Resource Management, 20(8), 1737-1752. 423. Kale, P., & Singh, H. (2007). Building firm capabilities through learning: The role of the alliance learning process in alliance capability and firm-level alliance success. Strategic Management Journal, 28(10), 981-1000. 424. Karim, S. (2009). Business unit reorganization and innovation in new product markets. Management Science, 55(7), 1237-1254. 425. Katz, D. Kahn, R. (1978). The social psychology of organizations. New York: John Wiley&Sons. 426. Kimberly, J. (1979). Issues in Creation of Organizations: Initiation, Innovation, and Institutionalization. Academy of Management Journal, Vol.22, N3, 437-457. 427. Kotler, P. (1988). Marketing Management: Analysis Planning and Control. Prentice-Hall. 428. Lacetera, N., I. Cockburn, R. M. Henderson. (2004). Do firms change capabilities by hiring new people? A study of the adoption of science-based drug discovery. J. A. C. Baum, A. M. McGahan, eds. Business Strategy over the Industry Lifecycle: Advances in Strategic Management, Vol. 21. Elsevier, Boston, MA, 133-159. 429. Lauterborn, B. (1990) New marketing litany: Four P's passe; C-words take over. Crain Communications, Inc. Advertising Age. 430. Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organisations: A dynamic capabilities approach. International Journal of Innovation Management, 5(3), 377-400. 431. Lee, J., & Slater, J. (2007). Dynamic capabilities, entrepreneurial rent-seeking and the investment development path: The case of Samsung. Journal of International Management, 13(3), 241-257. 432. Lichtenthaler, U. (2009). Absorptive capacity, environmental turbulence, add the complementarity of organizational learning process. Academy of Management Journal, 52(4), 822-846. 433. Lippitt, G. (1967). Crisis in a Developing Organization. Harvard Business Review, Vol.45, N6, 102-112. 434. Lotka, A. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. J. Washington Acad. Sci., 11, 317-323. 435. Lusch, R.F. (2007). Marketing’s Evolving Identity: Defining Our Future. Journal of Public Policy & Marketing. American Marketing Association, Vol. 26 (2), 261- 268. 436. Lutsiak, V.V. (2014). Innovative strategies of small industrial enterprises. Socio- economic research bulletin. Odessa: Odessa national economic university, 4 (55), 81-86. 437. Lutsiak, V.V. (2016). Competitiveness management system for a small production enterprise. Actual problems of economics, No 2 (176), 170-179. 438. Lyden, F. (1975). Using Parsons’ Functional Analysis in the Study of Public Organizations. Administrative Science Quarterly, Vol.20, N1, 59-72. 439. Macpherson, A., Jones, O., & Zhang, M. (2004). Evolution or revolu-tion? Dynamic capabilities in a knowledge-dependent firm. R&D Management, 34(2), 161-177. 440. Mays, N., Pope, C., & Popay, J. (2005). Systematically reviewing qualitative and quantitative evidence to inform management and policy-making in the health field. Journal of Health Services Research & Policy, 50(Suppl. 1), 6-20. 441. McCarthy, E.J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood III.: Richard D. Irwin. 442. Medina-Garrido, J. A., Ruiz-Navarro, J., & Bruque-Camara, S. (2005). Developing dynamic capabilities with IT. In A. Capasso, G. Battista Dagnino, & A. Lanza (Eds.), Strategic capabilities and knowledge transfer within and between organizations – New perspectives form acquisitions, networks, learning and evolution. Cheltenham: Edward Elgar. – pp. 156-175 443. Miller D. Corporate life cycle. A longitudinal study / D. Miller, P.H. Friesen // Management Science. – 1984. – Vol. 30. – Р. 1161-1183. 444. Morgan, N. A., Vorhies, D. W., & Mason, C. H. (2009). Market orientation, marketing capabilities, and firm performance. Strategic Management Journal, 30(8), 909- 920. 445. Narayanan, V. K., Colwell, K., & Douglas, F. L. (2009). Building organizational and scientific platforms in the pharmaceutical industry: A process perspective on the development of dynamic capabilities. British Journal of Management, 20(1), 25-40. 446. Osegowitsch, T., & Madhok, A. (2001). Technology flows accross firms and nations: Assessment of the biotechnology industry. International Journal of Biotechnology, 3(3-4), 217-243. 447. Pandza, K., Horsburgh, S., Gorton, K., & Polajnar, A. (2003). A real options approach to managing resources and capabilities. International Journal of Operations & Production Management, 23(9), 1010-1032. 448. Peteraf, M.A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: A resource- based view. Strategic Management J., 14, 179-191. 449. Porter, M. (1990). Competitive Advantage of Nation. New York: Fresh Press. 450. Prashant, І. (2006). 17 P's drive marketing today [Електронний ресурс] / I. Prashant. – URL: http://www.chrmglobal.com/Replies/489/1/17-P%27s-drive-marketing- today.html. 330 451. QFD: Разработка продукции и технологических процессов на основе требований и ожиданий потребителей: метод. указания / сост.: Ю.А. Вашуков, А.Я. Дмитриев, Т.А. Митрошкина. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2012. – 32 с. 452. Quinn, R., Cameron K. (1983). Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness. Some Preliminary Evidence. Management Science, Vol.29, N1, 33-51. 453. Ramachandran, K., & Sougata, R. (2006). Networking and new venture resource strategies: A study of information technology start-ups. The Journal of Entrepreneurship, 15(2), 145-168. 454. Ranft, A. L., M. D. Lord. (2002). Acquiring new technologies and capabilities: A grounded model of acquisition implementation. Organ. Sci., 13, 420-441. 455. Readman, J., & Grantham, A. (2006). Shopping for buyers of product development expertise: How video games developers stay ahead. European Management Journal, 24(4), 256-269. 456. Rothaermel, F. T., & Hess, A. M. (2007). Building dynamic capabili-ties: Innovation driven by individual-, firm-, and network-level effects. Organization Science, 18(6), 898-921. 457. Rousseau, D. M., & Denyer, D. (2008). Evidence in management and organizational science: Assembling the field’s full weight of scientific knowledge through syntheses. Academy of Management Annals, 2(1), 475-515. 458. Schlemmer, F., & Webb, B. (2008). The managing director and the development of dynamic capabilities: An application of enact-ment theory. International Journal of Organizational Analysis, 16(1/2), 109-137. 459. Scott, B.R. (1971). Stages of Corporate Development. Stages of Corporate Development, No9371-294, 125-131. 460. Scott, V.N. (2006). HACCP – A Systematic Approach to Food Safety. Food Products Assn. URL: http://www.qmii.com/content/downloads/recipe-for-safe-food-iso- 22000-and-haccp.pdf. 461. Shamsie, J., Martin, X., & Miller, D. (2009). In with the old, in with the new: Capabilities, strategies, and performance among the Holly-wood studios. Strategic Management Journal, 30(13), 1440. 462. Shin, J.-S. (1996). The Economics of the Latecomers: Catching-up. Technology Transfer and Institutions in Germany. Japan and South Korea. L. and N.Y.: Routledge. 463. Shultz, E.D. Tannenbaum, S.I., Lauterborn, R.F. (1993). Integrated marketing communications. USA: NTC Business Books. 464. Shwab, K. (Eds.). (2014). The Global Competitiveness Report 2014–2015. Geneva: World Economic Forum. 465. Silverman, S.N. (1995). An historical review and modern assessment of the marketing mix concept. 7 th Marketing History Conference Proceedings. Univerdity of Pittsburg, Vol. VII, 25-37. 466. Simister, P.P. (2009). Simister's Business Coaching Blog [Електронний ресурс]. – URL: http://businesscoaching.typepad.com/the_business_coaching_blo/2009/02/marketing-mix- how-many-ps-in-marketing.html. 467. Slater, S. F., Olson, E. M., & Hult, G. T. M. (2006). The moderating influence of strategic orientation on the strategy formation capability – performance relationship. Strategic Management Journal, 27(12), 1221-1231. 468. Smart, P., Bessant, J., & Gupta, A. (2007). Towards technological rules for designing innovation networks: A dynamic capabilities view. International Journal of Operations & Production Management, 27(10), 1069-1092. 469. Söderlund, J., & Tell, F. (2009). The P-form organization and the dynamics of project competence: Project epochs in Asia/ABB, 1950—2000. International Journal of Project Management, 27(2), 101-112. 470. Song, M., Droge, C., Hanvanich, S., & Calantone, R. (2005). Market-ing and technology resource complementarity: An analysis of their interaction effect in two environmental contexts. Strategic Management Journal, 26(3), 259-276. 471. Soosay, C., & Hyland, P. (2008). Exploration and exploitation: The interplay between knowledge and continuous innovation. International Journal of Technology Management, 42(1/2), 20-35. 472. Teece, D. J. (1992). Competition, cooperation, and innovation: Organizational arrangements for regimes of rapid technological progress. J. Econom. Behav. Organ., 18, 1- 25. 473. Teece, D., & Pisano, G. (1994). Dynamic capabilities of a firm: An introduction. Industrial and Corporate Change, 3(3), 537-556. 474. Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533. 475. Teece, D.J. (2009) Dinamic capabilities and strategic management. Oxford University Press Inc., New York. 476. Torbert, W. (1974). Pre-Bureaucratic and Post-Bureaucratic Stages of Oranization Development. Interpersonal Development, Vol.5, N1, 1-25. 477. Tushman, M. L., P. Anderson. (1986). Technological discontinuities and organizational environments. Admin. Sci. Quart., 31, 439-465. 478. Van Waterschoot, W. Van Den Bulte, C. (1992). 4P Classification of the Marketing Mix. Journal of Marketing, Vol. 56, No. 4. 83-93. 479. Vassolo, R. S., & Anand, J. (2007). An examination of dynamic capabilities: Is evolutionary theory underdetermined? Management Research, 6(1), 47-62. 480. Verona, G., & Ravasi, D. (2003). Unbundling dynamic capabilities: An exploratory study of continuous product innovation. Industrial and Corporate Change, 12(3), 577-606. 481. Vivek, S. D., Richey, R. G., Jr., & Vivek, D. (2009). A longitudinal examination of partnership governance in offshoring: A moving target. Journal of World Business, 44(1), 16-30. 482. Wang, C., & Ahmed, P. (2007). Dynamic capabilities: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 9(1), 31-51. 483. Westpal, L., Kim, L., Dahlam, С. (1985). Reflections on the Republic of Korea's Acquisition of Technological Capability // International Technology Transfer / Rosenberg et al. (eds.). N.Y.: Praeger. 484. Wooten, L. P., & Crane, P. (2004). Generating dynamic capabilities through a humanistic work ideology. The American Behavioral Scientist, 47(6), 848-866. 485. World Bank Group. (2016). Doing Business official site. Ukraine [Електронне джерело] / URL: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine. 486. World Bank Group. (2016). Doing Business official site. Ukraine. Paying taxes [Електронне джерело] / URL: http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine#paying-taxes. 487. Yiu, D. W., & Lau, C. (2008). Corporate entrepreneurship as resource capital configuration in emerging market firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(1), 37-57. 488. Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda. The Journal of Management Studies, 43(4), 917-955. 489. Zhang, M. J. (2007). Is support for top managers’ dynamic capabilities, environmental dynamism, and firm performance: An empirical investigation. Journal of Business & Management, 13(1), 57-77. 490. Zucker, L. G., M. R. Darby, J. S. Armstrong. (2002). Commercializing knowledge: University science, knowledge capture, and firm performance in biotechnology. Management Sci., 48, 138-153. 491. Zucker, L. G., M. R. Darby. (1997). Present at the biotechnological revolution: Transformation of technological identity for a large incumbent pharmaceutical firm. Res. Policy, 26, 429-446.
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dis_Lutsiak.pdfдисертація11,74 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidhuk_oponenta_1_Lutsiak.pdfвідгук офіційного опонента Нижника В.М.572,24 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidhuk_oponenta_2_Lutsiak.pdfвідгук офіційного опонента Мних О.Б.799,75 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Dis_Lutsiak.djvu10,27 MBDjVuПереглянути/відкрити
Dis_Lutsiak__COVER.png95,23 kBimage/pngПереглянути/відкрити
Vidhuk oponenta_3_Lutsiak.pdfвідгук офіційного опонента Череп А.В.4,25 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Aref_Lutsiak_V_PDF.pdfавтореферат598,25 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Aref_Lutsiak_V_PDF.djvu402,09 kBDjVuПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.