Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20331

Назва: Побудова виробничого фронту витрат на охорону здоров’я України та її сусідів
Інші назви: Construction of production front of costs for health of Ukraine and its neighbors
Автори: Слєпцова, О. С.
Sliepcova, O.
metadata.dc.contributor.affiliation: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Бібліографічний опис: Слєпцова О. С. Побудова виробничого фронту витрат на охорону здоров’я України та її сусідів / О. С. Слєпцова // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 84–86. — (Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем).
metadata.dc.identifier.citationen: Sliepcova O. (2011) Pobudova vyrobnychoho frontu vytrat na okhoronu zdorovia Ukrainy ta yii susidiv [Construction of production front of costs for health of Ukraine and its neighbors]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 84-86 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 330.46
metadata.dc.format.pages: 3
metadata.dc.format.extent: 84-86
metadata.dc.citation.spage: 84
metadata.dc.citation.epage: 86
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20331
metadata.dc.relation.references: 1. Горбачук В.М. Макроекономiчнi методи: теорiї та застосування. / В.М. Горбачук – К.: Кий,2000. – 271 с.
2. Горбачук В.М. Методи iндустрiальноїорганiзацiї. Кейси та вправи. Економiка та органiзацiя виробництва. Економiчнакiбернетика. Економiкапiдприємства. / В.М. Горбачук– К.: А.С.К., 2010. – 224 с.
3. Горбачук В.М. Вимipюванняефективностi методами математичного пpогpамування / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша //Вiсник Київського унiвеpситету. Сеpiя:фiзико-математичнi науки. – 2005. – № 3. – С. 251 – 255.
4. Математичні методи і моделіринкової економіки:[навчальний посібник]/ Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, М.О. Кизим та інші -Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010.
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Horbachuk V.M. Makroekonomichni metody: teorii ta zastosuvannia., V.M. Horbachuk – K., Kyi,2000, 271 p.
2. Horbachuk V.M. Metody industrialnoiorhanizatsii. Keisy ta vpravy. Ekonomika ta orhanizatsiia vyrobnytstva. Ekonomichnakibernetyka. Ekonomikapidpryiemstva., V.M. Horbachuk– K., A.S.K., 2010, 224 p.
3. Horbachuk V.M. Vymipiuvanniaefektyvnosti metodamy matematychnoho ppohpamuvannia, V.M. Horbachuk, N.I. Harkusha //Visnyk Kyivskoho univepsytetu. Sepiia:fizyko-matematychni nauky, 2005, No 3, P. 251 – 255.
4. Matematychni metody i modelirynkovoi ekonomiky:[navchalnyi posibnyk]/ T.S. Klebanova, O.I. Cherniak, M.O. Kyzym ta inshi -Kharkiv: VD "INZhEK", 2010.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.