Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20331

Назва: Побудова виробничого фронту витрат на охорону здоров’я України та її сусідів
Інші назви: Construction of production front of costs for health of Ukraine and its neighbors
Автори: Слєпцова, О. С.
Sliepcova, O.
Приналежність: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Бібліографічний опис: Слєпцова О. С. Побудова виробничого фронту витрат на охорону здоров’я України та її сусідів / О. С. Слєпцова // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 84–86. — (Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем).
Bibliographic description: Sliepcova O. (2011) Pobudova vyrobnychoho frontu vytrat na okhoronu zdorovia Ukrainy ta yii susidiv [Construction of production front of costs for health of Ukraine and its neighbors]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 84-86 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
Конференція/захід: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Журнал/збірник: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 330.46
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 84-86
Початкова сторінка: 84
Кінцева сторінка: 86
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20331
Перелік літератури: 1. Горбачук В.М. Макроекономiчнi методи: теорiї та застосування. / В.М. Горбачук – К.: Кий,2000. – 271 с.
2. Горбачук В.М. Методи iндустрiальноїорганiзацiї. Кейси та вправи. Економiка та органiзацiя виробництва. Економiчнакiбернетика. Економiкапiдприємства. / В.М. Горбачук– К.: А.С.К., 2010. – 224 с.
3. Горбачук В.М. Вимipюванняефективностi методами математичного пpогpамування / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша //Вiсник Київського унiвеpситету. Сеpiя:фiзико-математичнi науки. – 2005. – № 3. – С. 251 – 255.
4. Математичні методи і моделіринкової економіки:[навчальний посібник]/ Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, М.О. Кизим та інші -Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010.
References: 1. Horbachuk V.M. Makroekonomichni metody: teorii ta zastosuvannia., V.M. Horbachuk – K., Kyi,2000, 271 p.
2. Horbachuk V.M. Metody industrialnoiorhanizatsii. Keisy ta vpravy. Ekonomika ta orhanizatsiia vyrobnytstva. Ekonomichnakibernetyka. Ekonomikapidpryiemstva., V.M. Horbachuk– K., A.S.K., 2010, 224 p.
3. Horbachuk V.M. Vymipiuvanniaefektyvnosti metodamy matematychnoho ppohpamuvannia, V.M. Horbachuk, N.I. Harkusha //Visnyk Kyivskoho univepsytetu. Sepiia:fizyko-matematychni nauky, 2005, No 3, P. 251 – 255.
4. Matematychni metody i modelirynkovoi ekonomiky:[navchalnyi posibnyk]/ T.S. Klebanova, O.I. Cherniak, M.O. Kyzym ta inshi -Kharkiv: VD "INZhEK", 2010.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.