Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1928

Назва: Обґрунтування параметрів комбінованого очисника вороху цукрових буряків
Інші назви: Обоснование параметров комбинированного очистителя вороха сахарной свеклы
Interpretation of parameters of the sugar beet piles combined cleaner
Автори: Рамш, Василь Юрійович
Рамш, Василь Юрьевич
Ramsh, V.Y.
Бібліографічний опис: Рамш В.Ю. Обґрунтування параметрів комбінованого очисника вороху цукрових буряків. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва/ В.Ю.Рамш — Тернопіль, 2012. — 23 с.
Дата публікації: 2012
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 58.052.02
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Барановський, Віктор Миколайович
Члени комітету: Гевко, Роман Богданович
Онищенко, Володимир Борисович
УДК: 631.361
Теми: очисник вороху
коренеплоди
маса налиплого грунту
очисний вал
шнек
продуктивність
швидкість співудару
коефіцієнт кінематичної взаємодії
діаметр шнека
частота обертання шнека
очиститель вороха
корнеплоды
масса налипшей почвы
очистительный вал
шнек
производительность
скорость соударения
коэффициент кинематического взаимодействия
диаметр шнека
частота вращения шнека
pile cleaner
roots
sticker soil mass
cleaning shaft
screw
productivity
the speed of co-impact
kinematic interaction factor
screw diameter
screw rotation frequency
quality factors
Короткий огляд (реферат): У дисертації висвітлено вирішення наукового завдання підвищення показників якості збирання цукрових буряків шляхом обґрунтування параметрів комбінованого очисника, виконаного у вигляді транспортера, гірки та встановленого у просторі жолоба, утвореного правою та лівою системами шнеків круглого перерізу, осі обертання яких розміщено на нижній вітці еліпса, горизонтального очисного вала, на барабані якого закріплено пружні очисні елементи, які набрані з пучків ворсу. На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень обґрунтовано основні раціональні параметри комбінованого очисника. Результати досліджень використовують проектно-конструкторські організації в процесі удосконалення існуючих і розроблення нових КМ.
В диссертации на основании совокупности обобщенных результатов решена актуальная научная задача повышении показателей качества работы корнеуборочных машин путем обоснования параметров и режимов работы комбинированной очистительной системы. Повышение показателей качества работы очистителя достигнуто за счет интенсификации динамического воздействия на компоненты вороха очистительных элементов очистителя с его обоснованными параметрами. На основании проведенных аналитических исследований построены математические модели, которые устанавливают взаимосвязь секундной подачи вороха с необходимой пропускной способностью, или производительностью очистителя в зависимости от параметров процесса. Определена зависимость изменения коэффициента технологической работоспособности очистителя от его основных параметров. Получены зависимости, которые описывают процесс кинематического контакта корнеплодов с рифом шнека, а также определяют нижний и верхний пределы его частоты вращения с условий обеспечения необходимой производительности очистителя та минимальных повреждений корнеплодов. За результатами экспериментальных исследований получены уравнения регрессии, которые описывают: характер изменения массы налипшей почвы на корнеплодах в зависимости от их массы и параметров очистителя; зависимость изменения общей засоренности вороха примесями, свободной почвой и растительными примесям; общих повреждений корнеплодов. Определены основные показатели качества работы усовершенствованной корнеуборочной машины, при этом количество примесей в ворохе уменьшается в среднем в 1,8 раза. Конструктивная новизна разработок защищена тремя патентами Украины на изобретения.
Solving of the scientific problem of raising the sugar beet harvesting quality factors by interpretation of the combined cleaner parameters constructed as a transporter and a hill mounted in the chute space, created by the left and right screw system of the round cross section is presented in the dissertation. Its rotation axes are located on the lower branch of the ellipse, horizontal cleaning shaft on the drum of which cleaning elements collected from the beams are fixed. Basing on the carried out theoretical and experimental investigations the main rational parameters of the combined cleaner are interpreted. The results of investigations are applied by the design-and-engineering institutions while improving available and new developed Sugar Beet Harvestings.
Опис: Роботу виконано у відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» Кабінету Міністрів України, м. Бережани. Захист відбувся в 2012 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, аудиторія 79. З дисертаційною роботою можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1928
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництваУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.