Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1893

Назва: Взаємодія потужного когерентного випромінювання з матеріалами, що застосовуються у світлотехніці
Інші назви: Взаимодействие мощного когерентного излучения с материалами, которые применяются в светотехнике
Interaction of powerful coherent radiation with materials that are used in lighting engineering
Автори: Маньовська, Оксана Андріївна
Маневська, Оксана Андреевна
Manovska, O.
Бібліографічний опис: Маньовська О.А. Взаємодія потужного когерентного випромінювання з матеріалами, що застосовуються у світлотехніці. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла / О.А.Маньовська — Тернопіль, 2012. — 23 с.
Дата публікації: 2012
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Нікіфоров, Юрій Миколайович
Члени комітету: Головко, Леонід Федорович
Котлярчук, Богдан Констянтинович
УДК: 628.979
539.12.04
Теми: потужне когерентне випромінювання
прозоре конденсоване середовище
лазерна ударна хвиля
взаємодія випромінювання з матеріалами
мощное когерентное излучение
прозрачная конденсированная среда
лазерная ударная волна
взаимодействие излучения с материалами
power coherent radiation
transparent condensed medium
laser shock wave
radiation interaction with materials
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена встановленню основних закономірностей дії потужних лазерних імпульсів в режимі генерації ударних хвиль на матеріали при наявності прозорого конденсованого середовища. Отримано аналітичний вираз для розрахунку тиску ударної хвилі. Запропоновано способи керування величиною тиску ударної хвилі шляхом зміни параметрів оптичної системи лазерної установки, товщини та виду прозорого конденсованого середовища. Вдосконалено математичну модель розрахунку температурних полів в матеріалах, опромінених наносекундним лазерним імпульсом в прозорому конденсованому середовищі. На її основі встановлено особливості механізму абляції при опроміненні в прозорому конденсованому середовищі, їх вплив на рельєф та структуру приповерхневих шарів матеріалів. Досліджено спектр пропускання LiF затвору з дефектами та вплив його стану на енергетичні параметри лазерного випромінювання, що дає можливість вибору найбільш ефективного розміщення затвору при розв’язанні конкретних задач лазерної ударно-хвильової обробки. Розроблено методику впровадження нанотрубок в твердотільну матрицю та проведено аналіз експериментальних результатів по дослідженню енерговиділення в матеріалах, пов’язаних з проходженням по них лазерних ударних хвиль.
Диссертация посвящена установлению основных закономерностей воздействия мощных лазерных импульсов в режиме генерации ударных волн на материалы при наличии прозрачной конденсированной среды. Получено аналитическое выражение для расчета давления ударной волны. Предложены способы управления величиной давления ударной волны путем изменения параметров оптической системы лазерной установки, толщины и вида прозрачной конденсированной среды. Усовершенствована математическая модель расчета температурных полей в материалах, облученных наносекундными лазерными импульсами в прозрачной конденсированной среде. На ее основе установлены особенности механизма абляции при облучении в прозрачной конденсированной среде, их влияние на рельеф и структуру приповерхностных слоев. Показано, что управление свойствами приповерхностных слоев светотехнических материалов при лазерной ударно-волновой обработке боле эффективно при облучении в прозрачной конденсированной среде с учетом температурных условий. Исследованы спектр пропускания LiF затвора с дефектами и влияние его состояния на энергетические параметры лазерного излучения, что дает возможность выбора наиболее эффективного размещения затвора при решении конкретных задач лазерной ударно-волновой обработки. Разработана методика внедрения нанотрубок в твердотельную матрицу и проведен анализ экспериментальных результатов по исследованию энерговыделения в материалах, связанного с прохождением по ним лазерных ударных волн.
In the thesis the impact of high-power laser pulses in the shock waves generation mode on materials in the presence of transparent condensed medium is studied. A theoretical model of pressure and temperature field within material under laser treatment in transparent condensed medium is proposed. The analytical formula for shock wave pressure is based on geometrical refraction of light by optical system and transparent condensed medium. The results of modelling allow choosing the optimal conditions of laser treatment by Q-switched laser GOS-1001 with LiF modulator. The transmission spectrum of LiF modulator with defects is studied. A method for the implantation of nanotubes into a solid matrix has been proposed and the experimental results on release of energy associated with shock wave propagation are analyzed.
Опис: Робота виконана в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Захист відбувся в 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради при Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою : 46000, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1893
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:05.09.07 – світлотехніка та джерела світлаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.