Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18605

Назва: Формування синергетичного механізму функціонування підприємства як складової частини соціально-економічної системи
Інші назви: Forming synergistic mechanism of the enterprise as part of the socio-economic system
Формирование синергетического механизма функционирования предприятия как составляющая часть социально - экономической системы
Автори: Кухній, Леся Степанівна
Kukhnij, L.S.
Кухний, Л.С.
Бібліографічний опис: Кухній Л.С. Формування синергетичного механізму функціонування підприємства як складової частини соціально-економічної системи: автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. к.е.н.; спеціальність 08.00.04 / Л.С. Кухній. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 24 с.
Хитра О.В. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Кухній Л.С. на тему: «Формування синергетичного механізму функціонування підприємства як складової частини соціально-економічної системи» / О.В. Хитра. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 8 с.
Кухній Л.С. Формування синергетичного механізму функціонування підприємства як складової частини соціально-економічної системи: дисертація на здобуття наук. ступ. к.е.н., спеціальність 08.00.04 / Л.С. Кухній. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 246 с.
Марченко В.М. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Кухній Л.С. на тему «Формування синергетичного механізму функціонування підприємства як складової частини соціально-економічної системи» / В.М. Марченко. – Київ: НУТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – 8 с.
Дата публікації: 23-січ-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Погайдак, Ольга Богданівна
Члени комітету: Марченко, Валентина Миколаївна
Хитра, Олена Володимирівна
УДК: 658.5
330.1
Теми: синергія
узгоджена взаємодія
організаційно-мотиваційні засоби
синергетичний ефект
синергетичний механізм функціонування
інтеграція підприємств
соціально-економічна система
coordinated interaction
synergy
organizational and motivational tools
social and economic system
integration enterprises
synergistic mechanism of functioning
synergy effects
согласованное взаимодействие
организационно-мотивационные средства
социально-экономическая система
интеграция предприятий
синергетический механизм функционирования
синергетический эффект
синергия
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Дисертаційну роботу присвячено розробленню науково-методичних засад і практичних рекомендацій щодо формування синергетичного механізму функціонування підприємства як складової соціально-економічної системи України. У роботі поглиблено та доповнено понятійний апарат синергетичного механізму функціонування підприємства. Визначено типи синергії та можливі напрями формування синергетичного ефекту на підприємстві. Запропоновано концептуальну модель синергетичного механізму функціонування підприємства. Здійснено аналіз динаміки розвитку електротехнічної промисловості на вітчизняному та світовому ринках як передумови їх успішного функціонування. Представлено методику проведення внутрішніх змін на цих підприємствах, які пов’язані з впровадженням концепції синергії. Запропоновано поетапний процес формування синергетичного механізму взаємодії підприємств вітчизняної електротехнічної галузі. Апробовано методику оцінки синергетичного ефекту взаємодії підприємств означеної галузі. Запропоновано удосконалення процесу структуризації підприємств. Визначено особливості узгодження взаємодії у синергетичному механізмі функціонування структурних підрозділів підприємства. Представлено процес удосконалення існуючого механізму функціонування підприємств електротехнічної галузі наближенням до синергетичного.
The thesis is devoted to development of scientific and methodological foundations and practical recommendations on forming synergistic mechanism of the enterprise as part of the socio-economic system of Ukraine. The paper clarified and improved conceptual framework of the synergistic mechanism of the enterprise. Types of synergies and possible ways of forming synergistic effect on the company. A conceptual model of synergistic mechanism of the enterprise. The analysis of the dynamics of the lighting industry in the domestic and international markets as a prerequisite for their successful operation. The methods of internal changes in the domestic lighting industry enterprises that are associated with the introduction of the concept of synergy. The algorithm of forming synergistic mechanism of interaction between enterprises of domestic lighting industry. Techniques synergy of interaction between enterprises the designated area. The system of coordination in synergetic interaction mechanism of functioning of enterprises of lighting industry. The algorithm analysis and improvement of the functioning of enterprises of lighting industry in accordance with synergistic. The features of realization of the synergistic mechanism of functioning of enterprises of lighting industry.
Диссертационная работа посвящена разработке научно-методических основ и практических рекомендаций по формированию синергетического механизма функционирования предприятия как составляющей социально – экономической системы Украины. Объектом диссертационного исследования выступал процесс формирования синергетического механизма функционирования предприятия как составляющей социально – экономической системы. Предметом исследования является теоретико-методические основы формирования синергетического механизма функционирования предприятия и практические аспекты их применения. В работе исследованы понятийный аппарат синергетического механизма функционирования предприятия, в частности предложено определение понятий «синергия», «синергетический эффект», «синергетический механизм функционирования», а также обобщено и дополнено типологию синергии, в соответствии с которой они разделены на две группы – внешние и внутренние. Предложенный на основе обобщения исследований ученых, синергетический механизм функционирования предприятия как составляющей социально – экономической системы формируется из следующих составляющих – источники и условия реализации синергии, инструменты и результаты синергии, которые основываются на принципах синергии. Используя этот механизм специалисты смогут обобщить информацию о внешних и внутренних связях элементов предприятия, определить потенциал взаимодействия этих элементов, упорядочить согласование их взаимодействий организационно-мотивационными средствами путем установления согласованной зависимости результатов и оплаты труда его структурных элементов, обеспечить оптимальность управления предприятием как составляющей социально- экономической системы. Проведен анализ динамики развития электротехнической промышленности на отечественном и мировом рынках как предпосылки их успешного функционирования. В диссертационном исследовании представлена методика проведения внутренних изменений на предприятиях отечественной электротехнической отрасли, связанные с внедрением концепции синергии. Предложен поэтапный процесс формирования синергетического механизма взаимодействия предприятий отечественной электротехнической отрасли. Проведена апробация методики оценки синергетического эффекта взаимодействия предприятий указанной отрасли в результате реализации ими объединенных операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, которые предстоит рассчитать на основании их отчетности. Эта методика позволяет специалистам осуществлять аналитическое обоснование эффективности интеграции, определить динамику денежных потоков в результате объединения предприятий и спрогнозировать их динамику роста от объединения капиталов предприятий. Для установления оптимальных форм взаимодействия между структурными единицами предприятия электротехнической отрасли предложено усовершенствовать иерархическое строение путем введения организационного уровня, который предполагает единство объекта и субъекта управления, что дает возможность согласовывать взаимодействие структурных единиц этих предприятий по вертикали. Согласованное взаимодействие между подсистемами образуется путем установления целей подсистемы низшего иерархического уровня, которые являются средствами достижения целей вышестоящих подсистем. Для реализации этих взаимодействий в работе впервые разработана модель механизма функционирования элементарной социально - экономической системы (ЭСЭС, структурной единицы)) предприятия электротехнической отрасли, которая отражает взаимодействие социальной и экономической функций преобразования и устанавливает зависимость личных интересов от интересов производства, а единство всех механизмов ЭСЭС всех иерархических уровней создает синергетический механизм целого предприятия. В работе представлено формальное отражение этого механизма в виде логического выражения. Представлено алгоритм совершенствования механизма функционирования предприятий электротехнической отрасли соответственно концепции синергии, что дает возможность определить меры направленные на совершенствование организационной структуры этих предприятий и механизмов функционирования их ЕСЕСов приближением их к синергетическим. Предложено для практического воплощения синергетического механизма функционирования предприятий электротехнической отрасли применять в соответствии организационные документы, а также разработана система оплаты и система мотивации труда, которая ориентирует персонал на достижение целей предприятий за счет синергетического эффекта от установки функциональной зависимости вознаграждения за результат конкретного труда
Опис: Захист відбудеться « 24 » лютого 2017 р. о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50 (корпус No 10, зала засідань). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
Робота виконана на кафедрі економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18605
Перелік літератури: 1. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 1.1. Публікації у наукових фахових виданнях України 1. Кухній Л.С . Розвиток підприємств електротехнічної галузі як передумова успішного функціонування на ринку / Л.С . Кухній // Галицький економічний вісник. – 2016. - No1(50). – С . 47 -54 (0,75 друк. арк.) 2. Кухній Л. С. Роль заробітної плати в системі мотивації праці / Л. С. Кухній // Галицький економічний вісник. - 2012. - No4(37). - С. 18-24 (0,6 друк. арк.). 3. Кухній Л. Особливості формування термінологічного апарату менеджменту в трансформаційних умовах/ Б. Андрушків, Н. Корж, Л. Кухній, О. Погайдак // Наукові праці Національного університету Харчових технологій. - 2012. - No45 - С. 155-163 (0,8 друк. арк.; особистий внесок автора: обґрунтовано становлення менеджменту та закону синергії – 0,12 друк. арк.). 4. Кухній Л.С. Щодо специфіки викладання менеджмент-дисциплін / Л.С. Кухній // Нова педагогічна думка. - 2010. - No3.- С. 28-31 (0,25 друк. арк.). 5. Кухній Л.С . Щодо імплементації менеджмент-освіти в українське виробництво та освіту / Л. С . Кухній // Вісник ДДАУ - 2008. - No1. - С. 43-51 (0,7 друк. арк.). 1.2. Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз 6. Кухній Л.С. Методичні аспекти оцінювання синергетичного ефекту інтегрування підприємств (на прикладі підприємств світлотехнічної галузі України) [Електронний ресурс] / Л. С. Кухній // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2015 – Вип. 2 (13). - с. 340-349. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15klashu.pdf (0,78 друк. арк.). 7. Кухній Л. С. Теоретико-методологічні та практичні засади підвищення ефективності функціонування підприємств в умовах соціально-економічних систем [Електронний ресурс] / Г. В. Ціх, Л. С. Кухній // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2013 – Вип. 1(8). - с. 337-343. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13thvses.pdf (0,55 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено залежність ефективності функціонування підприємства від організаційної функції менеджменту – 0,25 друк. арк.). 2. Опубліковані праці апробаційного характеру 8. Кухній Л.С. Мотиваційні аспекти у формуванні синергетичного механізму функціонування підприємств вітчизняної світлотехнічної галузі / Л.С. Кухній // Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 22-24 вересня 2016р. - Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, 2016. – С. 90-93 (0,22 друк. арк.). 9. Кухній Л. С. Теоретичні підходи до формування ефективної моделі менеджменту / Л.С. Кухній // Бізнес в умовах трансформаційної економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Сімферополь – Судак, 21-25 травня 2013 р. Сімферополь – Судак: Кримський інститут бізнесу, Центр розвитку освіти, науки і інновацій, 2013. – С. 14 -17 (0,16 друк. арк.) 10. Кухній Л. Застосування ідей інституціоналізму в функціонуванні підприємств як соціально-економічних систем в Україні / Л.С. Кухній // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 13 квітня 2013 р. - Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, 2013. – С. 163-165 (0,18 друк. арк.). 11. Кухній Л. С. Роль режиму функціонування підприємств як соціально- економічних систем / Л. С. Кухній // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 18 квітня 2012 р. - Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, 2012. – С. 118-119 (0,12 друк. арк.). 12. Кухній Л. С. Щодо вдосконалення функціонування підприємств в умовах соціально-економічних систем / Л. С. Кухній // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 18 травня 2011 р. - Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, 2011. – С. 74 (0,1 друк. арк.) 13. Кухній Л.С . Імплементація в українську освіту менеджмент-освіти / Л.С . Кухній // Галузева менеджмент-освіта в сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 27-28 вересня 2007 р. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрний університет, 2007. – С. 54-56 ( 0,27 друк. арк.) 3. Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 14. Кухній Л. С. Щодо особливостей праці як об’єкту менеджменту / Л. С. Кухній // Наукові вісті (економічні та суспільні науки). - 2011. - No19(1). - С. 3-8 (0,25 друк. арк.). 15. Кухній Л.С. Національні ознаки менеджменту та український менеджмент / Л.С. Кухній// Українознавчий альманах. Випуск 1: Український образ світу: особливість у світовому контексті. – 2009. – Випуск 1. - С.189-191(0,25 друк. арк.). 16. Воляр Л. С. (Кухній Л.С.) Український об’єктивний менеджмент: монографія / С. П. Воляр, Л. С. Воляр (Л.С. Кухній). - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004. – 192 с. – С. (0,6 друк. арк.)
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat_Kuhnij_L_S_.pdfавтореферат937,76 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Kuhnij_L_S_.djvu425,51 kBDjVuПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Kuhnij_L_S___COVER.png99,93 kBimage/pngПереглянути/відкрити
Vidhuk oponenta_Hytra_Kuhniy.pdfвідгук — Хитра Олена Володимирівна1,05 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidhuk oponenta _Marchenko_Kuhniy.pdfвідгук — Марченко Валентина Миколаївна1,03 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Dis_Kuhniy.pdfдисертація7,38 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Dis_Kuhniy.djvu4,65 MBDjVuПереглянути/відкрити
Dis_Kuhniy__COVER.png119,53 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.