Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18568

Title: Аналіз попиту і пропозиції на ринку автотранспортних послуг в Україні
Authors: Матвіїшин, Анатолій Йосипович
Гирила, Ігор Степанович
Affiliation: Тернопільський національний технічній університет імені Івана Пулюя
Група компаній "Stellar"
ПП IBА «Бізнес-преса»
Issue Date: May-2016
Date of entry: 28-Dec-2016
Publisher: Наукові нотатки, ЛНТУ, м. Луцьк
Keywords: транспортні технології
вантажні перевезення
пасажирські перевезення
структура вантажних потоків
ринок транспортних послуг
Abstract: Представлено результати аналізу стану і тенденцій динаміку і структуру ринку транспортних послуг включаючи зовнішньоекономічні вантажопотоки кордонами України автомобільним транспортом 2000-2015 рр.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18568
References (Ukraine): 1. Державний комітет статистики України [Електрон, ресурс]. - режим http://vvvvw.ukrstat.gov.iia. Ш\ °C W 2. Міністерство транспорту та зв'язку України [Електронний ресурс]. - Режим д0 http://wvvvv.mintrans.gov.ua> % ;| 3. Гречка О. В. Статистичний аналіз ринку послуг автомобільного транспорту гре автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Гречка О. В. Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім gK^ ; c Гетьмана”. - Київ, 2015. - 20 с. адЧ 4. Н. М. Іщенко. Маркетинг транспортних послуг. [Електрон, ресурс]. - Режим д0сіл yv n http://lib.chdu.edu.Ua/pdf/posibnuku/333/4.pdf. 5. Гурч Л.М., Ченчик А.М. Маркетингове дослідження ринку транспортних послуг V ,- І im //Логістика. - No633. - 2008. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vniw Logistyka/2008_633/23.pdf 6 . International Trade Statistics 2011, Statistic database WTO // Source: http://www.wto.org 7. EU: Transport in Figures 2011 // Source: http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics, doc/2012/pocketbook2012.pdf 8 . Підлісний П.І. Стан та тенденції розвитку змішаних вантажних перевезень / П ідлісний П.І., Брайковська А.М. // 36. наукових праць, ДЕТУТ, «Економіка та управління», вип. 19,2012р. 9. Брайковська А. Дослідження особливостей формування ринку транспортних послуг я к середовища функціонування підприємств транспорту / А. Брайковська // Економіст. - 2012. -No9 . С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJ RN/econ 2012 9 14 10. Попович П. Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем / Попович П. // Вісник ХНТУСГ. - Харків, 2016. - Вип. No 169. - С. 223 - 225. 11. Шевчук О. Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично-дорожнимн мережами/ Шевчук О.II Вісник ХНТУСГ. - Харків, 2016. —Вип. No 169. - С. 205 - 209. 12. Цьонь О. Правові аспекти організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні Цьонь О.// Вісник ХНТУСГ. - Харків, 2016. - Вип. No 169. - С. 209 - 212. 13. Дзюра В. Порушення при облаштуванні прибудинкових територій, зокрема місць р зберігання індивідуальних транспортних засобів в межах населених пунктів/ Дзюра ВЛ В и існ к ХНТУСГ. - Харків, 2016. - Вип. No 169. - С. 228 - 232. 14. Регуляризирующие алгоритмы и априорная информация / А.Н. Тихонов. А . .В Гончарский и др. - М.: Наука, 1983. - 200с. 15. Бакушинский А.Б., Гончарский А.В. Некорректные задачи. Численные методы и приложение. - М.: Изд.-во Моск. ун-та, 1989. - 199 с. 16. Використання FUZZY-технології у задачах прийняття рішень [Текст] / О. Б. Герасиму // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2009. - N10. - С. 166-173. 17. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика : учебник / Ю. М. Неруш.-М.: ЮНИТИ, 1TM• 270 18. Гаджинский А. М. Основы логистики : учеб. пособие / А. М. Гаджинский. - М ., о95 - 352, * 122 19. Логистика : учебник для вузов / под ред. Б. А. Аникина. - М . : ИНФРА-М, 2000. - 20. Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика : интегрированная цепь поставок / Бауэрсокс д Дж., Клосс Дейвид Дж.; пер. с англ. - 2-е изд.- М . : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 640 с. 21. Иоахим Кох. Тенденции в международной логистике [Электронный ресурс] " доступа http://www.wagener-herbst.com ^ ь 22. Бочарников в.п. Fuzzy Технология: Математические основы. Практика моделир0 экономике. С.Петербург: «Наука» РАН, 2001. 328 с. 23. Линник А.П.” Климов С.А. Инвариантные выводы в статистике.. .. М.: РаДй0 1986г.. ..408 с. 24. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений / А. Н. Борисо • д р . .. М.: Радио и связь, 1989. 304 с. с В® 25. Т. Саати, К. Кернс. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер- Радио и связь, 1991. 224 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.