Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18228
Назва: Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив
Інші назви: Estimation of the operation life and interpreting of the manure spreader carrier system design
Автори: Довбуш, Тарас Анатолійович
Bibliographic description: Довбуш Т.А. Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив: дисертація на здобуття наук. ступ. к.т.н.; спеціальність 05.05.11/ Т.А. Довбуш. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 189 с. Гевко Р.Б. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертаційну роботу Довбуша Т.А. на тему «Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив» / Р.Б. Гевко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 6 с. Щур Т.Г. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертаційну роботу Довбуша Т.А. на тему «Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив» / Т.Г. Щур. – Львів-Дубляни: ЛНАУ, 2016. – 7 с.
Дата публікації: 25-лис-2016
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
УДК: 631.3:669.539
Теми: Дисертацію присвячено важливій науково-технічній проблемі оцінки і покращення з підвищенням ресурсу роботи несучих систем машин для внесення твердих органічних добрив.
ресурс роботи, довговічність, розкидач твердих органічних добрив, конструктивна система, напружений стан, коефіцієнт інтенсивності напружень.
Опис: 8 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.052.02 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» здобувача Довбуша Т.А.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18228
Власник авторського права: Довбуш Т.А. 2016 р.
Перелік літератури: 1. Агрономія/ За ред. М.М. Городнього. – К.: Вища школа, 1995. – 525 с. 2. Адамчук В.В. Проблеми і перспективи вітчизняного сільськогосподарського машинобудування/ В.В. Адамчук, Я.С. Гуков, М.І. Грицишин// Вісн. аграр. науки. – 2010. – № 10. –С. 42–45. 3. Аналіз пошукового конструювання базових вузлів мобільних сільськогосподарських машин /Т.І.Рибак, П.В.Попович, Н.І.Хомик, В.І.Костюк //Машинство.– 1997.– №4-6.– С.2-5. 4. Андрейкив А.Е. Разрушение квазихрупких тел с трещинами при сложном напряжённом состоянии. – Киев: Наук. думка, 1979. – 144 с. 5. Андрейкив А.Е., Дарчукя А.И. Усталостное разрушение и долговечность конструкций К.: Наук. думка, 1992. – 120 с. 6. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. – Киев: Наук. Думка, 1982. –245 с. 7. Андрианов В.М. Классификация сельскохозяйственных тракторов // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 2006. – №6. – С. 13–15. 8. Анилович В.Я., Кухтов В.Г., Полянский А.С. Критерии классификации отказов тракторов и сельхозмашин // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 1994. – №2. – С. 17–22. 9. Анікєєв А.І. Обґрунтування параметрів процесу внесення органічних добрив із куп: Автореф. дис. кан. техн. наук. – Харків, 2005. – 22 с. 10. Антонишин Р.З., Олейничук Г.Т. Практическое руководство по технологической наладке сельскохозяйственной техники.– К.: Урожай , 1987.– С.20–24. 11. Бабій А. Пат. України на корисну модель № 63398, МПКG01L 1/00. Пристрій для визначення кута закручування рами мобільної машини / Бабій А., Рибак Т., Попович П., Довбуш Т. // Пат. України на корисну модель № 63398, МПКG01L 1/00. від 10.10.2011р. заявл. 02.03.2011р.; опубл. 10.10.2011р. Бюл. №19 2011р. 12. Балониев Г.Г., Волков П.В. и др. Основы теории и расчета сельськохозяйственних машин на прочность и надежность. – М.: Машиностроение, 1977. – 310 с. 13. Баничук Н.В. и др. Динамика конструкций. Анализ и оптимизация. – М.: Наука, 1989. – 259 с. 14. Баренблатт Г.И. Математическая теория равновесия трещин, образующихся при хрупком разрушении //Журн. прикл. механики и техн. физики. – 1961. – №4. – С. 3 – 57. 15. Барышенков Л.А. Исследование элементов рам сельскохозяйственных машин и автомобилей при повторно–переменных нагрузках: Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Ульяновск, 1970. – 18 с. 16. Белянин Е.Г., Дроздов Н.И., Зельцерман И.М. Пути повышения прочности сельскохозяйственных машин. – М.: ЦИНТИАМ, 1963. – 141 с. 17. Болотин В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. – М.: Машиностроение, 1984. – 312 с. 18. Бохан В.И. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве / В.И. Бохан, В.А. Дайнеко, С.Н. Фурсенко. – Мн.: Урожай, 1989. – 160 с. 19. Булась В.Е. Способы внесения удобрений. Научные труды ВАСХНИЛ/ М.: Колос, 1976. – 224 с. 20. Бычков Д.В. Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций. – М.: Госстройиздат, 1962. – 472 с. 21. Власов В.З. Тонкостенные упругие стержни. М.: Физматгиз, 1959, – 574 с. 22. Волков П.М.Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин на прочность и надежность / Под ред. П.М. Волкова, М.М. Тененбаума. – М.: Машиностроение, 1977. – 310 с. 23. Г. Барабаш Особливості обґрунтування режимів роботи машинних агрегатів з використанням сучасних енергетичних засобів / Г. Барабаш, В. Зубко, О. Барабаш, Т. Щур // Вісник Львівського національного аграрного університету: Агроінженерні дослідження. – Львів: ЛНАУ, 2013. № 17. – С. 110 – 116. 24. Г. Барабаш Показники використання комбайнів за збирання гречки / Г. Барабаш, В. Зубко, О. Барабаш, Т. Щур // Вісник Львівського національного аграрного університету: Агроінженерні дослідження. – Львів: ЛНАУ, 2012. № 16. – С. 88 – 96. 25. Гевко Р.Б. Підвищення техніко-економічних показників машин для збирання картоплі / Р.Б. Гевко, С.В. Синій, О. В. Гундзик // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 1. – С. 39–49. – ISSN 2415-8453. 26. Гельфгат Д.Б., Ошноков В.А. Рамы грузовых автомобилей.– М.: Машгиз, 1959.– 264 с. 27. Горбуз В.Н. Математические модели ускоренных испытаний изделий на надежность и долговечность //Стандарты и качество.– №3, 1967.– С.7–11. 28. Грошев Л.М., Дмитриченко Н.Ф., Рыбак Т.И. Надежность сельскохозяйственной техники. – К.: Урожай, 1990. – 192 с. 29. Дайчик М.Л. Методы и средства натурной тензометрии. Справочник / М.Л. Дайчик, Н.И. Пригоровский, Г.Х. Хуршудов. – М. : Машиностроение, 1989. – 240 с. 30. Дворецкий В.И. Расчет ресурса сварных металлических конструкций при случайном нагружении // Надежность и долговечность машин и соединений 1984.-№5.0С.40-47. 31. Довбуш Т.А. Вплив лінійних розмірів елементів рами на ефективність використання ММПЕД та його модифікацій/ Т.А. Довбуш, А.Д. Довбуш, Г.Б. Цьонь// XVI Наукова конференція ТНТУ імені Івана Пулюя "Матеріалознавство та машинобудування". Збірник тез. Том2.– Тернопіль. – ТНТУ,2012.–С.125. 32. Довбуш Т.А. Методика визначення внутрішніх силових факторів рами ПРТ-10/ Т.А. Довбуш, Г.Б. Цьонь// Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів "Актуальні задачі сучасних технологій".– Тернопіль. – ТНТУ,2013.–С. 35. 33. Довбуш Т.А. Методика розрахунку рами ПРТ-10/ Т.А. Довбуш, А.Д. Довбуш // XVIІІ Наукова конференція ТНТУ імені Івана Пулюя.– Тернопіль. – ТНТУ,2014.–С. 76-77. 34. Довбуш Т.А., Довбуш А.Д., Хомик Н.І. Аналітичне дослідження напружено-деформованого стану складних конструктивних систем з довільним зовнішнім навантаженням. "Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві" Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Х.: ХНТУСГ. – 2015. – Вип. 158, С.44-50. 35. Довбуш Т.А., Довбуш А.Д., Хомик Н.І. Модифікація ММПЕД для розкриття статичної невизначеності криволінійних елементів рам // "Технічний сервіс для машин для рослинництва" Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Х.: ХНТУСГ. – 2014. – Вип. 145, С.105-110. 36. Довбуш Т.А., Довбуш А.Д., Цьонь Г.Б. Вплив лінійних розмірів елементів рами на ефективність використання ММПЕД та його модифікацій // XVI Наукова конференція ТНТУ імені Івана Пулюя "Матеріалознавство та машинобудування". Збірник тез. Том2.– Тернопіль. – ТНТУ,2012.–С.125 37. Довідник по удобренню сільськогосподарських культур / За ред. П.О. Дмитренка, Б.С. Носка. – К.: Урожай, 1987. – 208 с. 38. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (С основами статистической обработки результатов исследования).– М.: Колос, 1979.¬– 416 с. 39. Еременко С.Ю. Методы конечных элементов в механике деформируемых тел. – Харьков: Основа, 1991. – 272 с.
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництваУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.