Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18172
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять №1, 2 з дисципліни «Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів» для студентів за напрямком підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»
Authors: Левкович, Михайло Геннадійович
Босюк, Павло Володимирович
Bibliographic description (International): Методичні вказівки до виконання практичних занять №1, 2 студентів усіх форм навчання з дисципліни:«Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів/ М.Г. Левкович, П.В. Босюк.- Тернопіль.: ТНТУ, 2014. – 20 с
Issue Date: 31-Oct-2016
Keywords: Конструкції агрегатів, вузлів, деталей автомобіля
Розрахунок агрегатів, вузлів, деталей автомобіля
Abstract: Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості до виконання практичних робіт з дисципліни "Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів"
Description: Дисципліна “Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів” – одна із профілюючих дисциплін, які визначають кваліфікацію інженера–механіка автомобільного господарства. Методичні вказівки до практичних занять розроблено відповідно до навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18172
Copyright owner: ТНТУ
References (Ukraine): 1. Автомобили: Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия [Текст] / Под ред. А.И. Гришкевича. – Мн.: Выш.шк., 1985. – 240 с.
2. Автомобили: Конструкция и элементы расчета: учебник для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / В.К. Вахламов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. –480 с.
3. Автомобили. Трансмиссия: Учебное пособие [Текст] / Н.Е. Основенко. – К.: УМК ВО, 1989. – 139 с.
4. Гаспарянц Г.А. Конструкция, основы теории и расчета автомобиля [Текст] / Г.А .Гаспарянц.– М.: Машиностроение, 1978.–351 с.
5. Гольд Б.В. Конструирование и расчет автомобиля [Текст] / Б.В. Гольд. –М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.
6. Краткий автомобильный справочник. [Текст] / А.Н. Понизовкин, Ю.М. Власно, М.Б. Леликов и др. – М.: АО "Трансконсалтинг", 1994. – 779 с.
7. Лукин П.П. Конструирование и расчет автомобиля: Учебник для студентов втузов, обучающихся по специальности “Автомобили и тракторы” [Текст] / П. П. Лукин, Г. А. Гаспарянц, В.Ф.Родионов.–М. :Машиностроение, 1984.-376 с.
8. Осепчугов В. В. Автомобиль: Анализ конструкций, элементы расчета: Учебник для студентов вузов по специальности “Автомобили и автомобильное хозяйство” [Текст] / В.В. Осепчугов, А. К. Фрумкин. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.
9. Основенко М.Ю. Трансмісія автомобіля: Навч. посібник. [Текст] / М.Ю. Основенко, Г.А. Філіпова. – К.: УТУ, 1998. – 156 с.
10. Раймпель И. Шасси автомобиля: элементы подвески. Пер. с нем. [Текст] / И Раймпель – М.: Машиностроение, 1987. – 288 с.
11. Кищун В.А. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» навчально-наукового центру післядипломної освіти [Текст] / В.А. Кищун. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – 58 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DN1-2.pdf787,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools