Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18164
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Особливості ТО і ремонту спеціалізованого рухомого складу"
Authors: Пиндус, Юрій Іванович
Заверуха, Руслан Романович
Клендій, Володимир Васильович
Bibliographic description (International): Особливості ТО і ремонту спеціалізованого рухомого складу: методичні вказівки до виконання практичних робіт / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха, В.П. Клендій. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 55 с.
Issue Date: 30-Oct-2016
UDC: 629
Keywords: спеціалізований рухомий склад
ремонт
технічний огляд
Abstract: У лабораторному практикумі наведено короткі теоретичні відомості та інструкції до виконання лабораторний робіт зі всіх розділів дисципліни " Особливості ТО і ремонту спеціалізованого рухомого складу ". Кожна інструкція складається з описання порядку виконання роботи, рекомендацій щодо способів визначення параметрів, навантажень і зусиль які відповідають або діють на рухомий склад, форми звітності після виконання роботи та контрольних питань для закріплення теоретичних знань і практичних навичок.
Description: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Особливості ТО і ремонту спеціалізованого рухомого складу» розроблено відповідно до ОПП, ОКХ та навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт».
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18164
References (Ukraine): Строков О.П. Основи будови та експлуатації автопоїздів,- К.: Грамота, 2005. - 348 с.
Бурков М.С. Специализированньій подвижной состав автомобильного транспорта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Экономика и орг.автомоб.трансп.» и «Орг. упр. на автомоб. трансп.» - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1979.- 296 с.
Грифф М.И. Краткий автомобильний справочник: Специальные и специализированные автотранспортные средства, Т.4, 1 ч. - М.: Автополис-плюс, 2004. – 448 с.
Высоцкий М.С. Специализированный подвижной состав, - Мн.: Выш.шк., 1989. – 240 с.
Мелик-Саркисьянц А.С. Автомобили-самосвалы, - М.: Машиностроение. 1987. – 216 с.
Рыбаков К.В. Автомобильные цистерны для транспортирования нефтепродуктов, - М.: Транспорт, - 1979. - 237 с.
Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: навчальний посібник. – К.: Арістей, 2006. – 176 с.
Ларин О.Н. Транспортные средства и обоудование, - Челябинск: Изд-во ЮурГУ, 2006. – 211 с.
Ширяев С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебник для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 848 с.
Пойченко В.В. Современные грузовые автотранспортные средства.Справочник, - М.: агенство «Доринформсервис», 2004. -592 с.
Павлов В.А. Транспортные прицепы и полуприцепы, - М.: Воениздат, 1981. – 191 с.
Кисуленко Б.В. Краткий автомобильный справочник. Том 2. Грузовые автомобили. - М.: ИПЦ «Финпол», 2004. – 667 с.
Аксенов П.В. Многоосные автомобили. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, - 1989. – 280 с.
Булычев Д.В. Автопоезда. Учебное пособие для водителей. – М.: Транспорт, 1990. – 215 с.
Шкурин В.А. Контейнеры. Справочник. - М.: Машиностроение, - 1981. – -191 с.
Высоцкий М.С. Магистральные автопоезда МАЗ, - М.: Машиностроение, - 1988. – 176 с.
. Высоцкий М.С. Прицепы и полуприцепы МАЗ, - М.: Транспорт, - 1978. –-340 с.
Є.К. Вільковський, І.І. Кельман, О.О. Бакуліч. Вантажознавство (вантажі, правила перевезень, рухомий склад) – 2-е вид., перероблене і доповнене. – Львів: «Інтелект-Захід», 2007, - 496 с.
Пiстун I.П., Хом'як П.В., Хом'як В.В. Охорона працi на автомобiльному транспортi: Навчальний посiбник. Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2005. - 374 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SRS_Pract_FullText.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools