Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1802

Назва: Забезпечення якості поверхневого шару деталей із порошкових матеріалів при шліфуванні
Інші назви: Обеспечение качества поверхностного слоя деталей из порошковых материалов при шлифовании
Quality assurance of surface layers in parts, made of powder materials, during grinding
Автори: Божко, Тетяна Євгенівна
Божко, Татьяна Евгеньевна
Bozhko, Tanya
Бібліографічний опис: Божко Т.Є. Забезпечення якості поверхневого шару деталей із порошкових матеріалів при шліфуванні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.02.08 – технологія машинобудування / Т.Є. Божко — Тернопіль, 2012. — 12 с.
Дата публікації: 11-лют-2012
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулю
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.02.08 – технологія машинобудування
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К 58.052.03
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Рудь, Віктор Дмитрович
Члени комітету: Братан, Сергій Михайлович
Гурей, Ігор Володимирович
УДК: 621.923
Теми: технологічний процес
шліфування
спечені пористі матеріали
поверхневий шар
технологический процесс
шлифования
спеченные пористые материалы
поверхностный слой
technological process
grinding
sintered porous materials
the surface layer
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена вирішенню комплексної науково-технічної задачі щодо формування поверхневого шару у деталей виготовлених методом порошкової металургії конструкційного призначення. Обґрунтовано математичну модель формування мікрорильєфа поверхневого шару деталі при абразивній обробці, що включають в себе процеси мікротріщиноутворення і різання-мікросколювання, розвиток яких визначається фізико-механічними властивостями матеріалу, характеристикою інструмента та пористістю деталі. Досліджено залежність шорсткості поверхні від технологічних параметрів операції шліфування, виведені аналітичні залежності для визначення висотних параметрів мікрорельєфу в поверхневому шарі деталі. Досліджено вплив температурного та силового фактора на якість поверхні при шліфуванні спечених порошкових матеріалів, виведені регресійні залежності для визначення температури різання та сил різання в процесі шліфування. Проведено оптимізацію структури та параметрів операції плоского шліфування та запропоновано шляхи зниження температури різання.
Диссертация посвящена решению комплексной научно-технической задачи по формированию поверхностного слоя в деталях изготовленных методом порошковой металлургии конструкционного назначения. Обоснованная математическая модель формирования микрорыльефа поверхностного слоя детали при абразивной обработке, которые включают у себя процессы микротрещинообразования и резания-микроскалывания, развитие которых определяется физико-механическими свойствами материала, характеристикой инструмента и пористостью детали. Исследована зависимость шероховатости поверхности от технологических параметров операции шлифования, выведенные аналитические зависимости для определения высотных параметров микрорельефа в поверхностном слое детали. Исследовано влияние температурного и силового фактора на качество поверхности при шлифовании спеченных порошковых материалов, выведены регрессионные зависимости для определения температуры резания и сил резания в процессе шлифования. Проведена оптимизация структуры и параметров операции плоского шлифования и предложены пути снижения температуры резания. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, выводов, списка использованной литературы и приложения. В первом разделе выполнен анализ литературных источников по вопросам финишной обработки абразивным инструментом спеченных пористых материалов, определены основные процессы, которые происходят при формировании поверхностного слоя детали и направления повышения эффективности шлифования. Во втором разделе разработана математическая модель формообразования микропрофиля поверхности пористой спеченной детали при финишной обработке абразивным инструментом. Обоснована физическая модель формирования микрорильефа поверхностного слоя детали при абразивной обработке, которые включают в себя процессы микротрещинооброзования и резание-микроскалывание, развитие которых определяется режимами резания, характеристикой инструмента и пористостью детали. В третьем разделе приведены результаты экспериментальных исследований влияния температуры резания и силы резания на качество поверхностного слоя материала при шлифовании спеченного пористого материала. В результате проведенных экспериментальных исследований со следующим регрессионным анализом данных получены расчетные зависимости радиальной и тангенциальной составляющих силы шлифования, температуры резания и шероховатости поверхности. Исследовано характер изменения твердости поверхности обрабатываемого образцу в зависимости от режимов резания. Проведено исследование влияния параметров режимов резания на уплотнение поверхностного слоя детали. В четвертом разделе проведена оптимизация структуры и параметров операции финишной обработки абразивным инструментом деталей из порошковых материалов методом линейного программирования. Проведено исследование относительно снижения температуры резания при шлифовании пористых спеченных материалов. Реализовано результаты теоретических и экспериментальных исследований в виде научно обоснованных рекомендации относительно выбора оптимальных условий высококачественной финишной абразивной обработки. Внедрены эффективные технологические процессы плоского шлифования деталей, которые изготовлены методом порошковой металлургии конструкционного назначения в действующее производство.
The thesis is dedicated to solving complex scientific and technical problem in forming of the surface layer of parts, produced by powder metallurgy, for structural purposes. Well founded physical model of formation of the surface layer microrelief of a part during abrasive machining, which includes processes of microcrack formation and cutting-microchipping, whose development is determined by the physical and mechanical properties of materials, tools and porosity characteristic of parts. It was investigated the dependence of surface roughness on technological parameters of grinding operations, derived analytical dependences for determining of parameters of microrelief height in the surface layer of a part. It was investigated the influence of temperature and power factor on the quality of the surface during grinding of sintered powder materials, derived regression dependences for determination of a cutting temperature and cutting force during grinding. It was optimized the structure and parameters of flat grinding operation and suggests ways to reduce cutting temperature.
Опис: Робота виконана на кафедрі комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування Луцького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.Захист відбувся “16” березня 2012 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 при Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56. З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1802
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:05.02.08 – технологія машинобудуванняУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.