Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17960

Назва: «Економіка і фінанси підприємства»: методичні рекомендації по виконанню курсової роботи студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Автори: Гац, Любов Євгенівна
Приналежність: Гац Л.Є., старший викладач ТНТУ ім..І.Пулюя
Бібліографічний опис: «Економіка і фінанси підприємства»: методичні рекомендації по виконанню курсової роботи студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» //Укладач Гац Л.Є. – Тернопіль, 2015р. 51с
Дата публікації: 2015
Теми: економіка підприємства
курсова робота
показники
Кількість сторінок: 51
Короткий огляд (реферат): В методичному матеріалі розглянуто структуру і вимоги до змісту та оформлення курсової роботи, рекомендаційно-розрахункові завдання та приклади по їх виконанню.
Опис: рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Методичний матеріал по виконанню курсової роботи з курсу «Економіка і фінанси підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 ««Менеджмент» розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри економічної кібернетики Протокол No 1 від 26.08.2015р Схвалено і рекомендовано методичною комісією факультету економіки і підприємницької діяльності Протокол No 1 від 31.08.2015р
Зміст: Вступ 4 Структура та вимоги до змісту курсової роботи 5 Вимоги до оформлення курсової роботи 7 Рекомендаційно-розрахункові завдання економічно-фінансових аспектів діяльності підприємства 9 Процедура захисту курсової роботи 17 Примірна тематика курсових робіт 18 Рекомендована література 20 Додатки А) Перелік залежностей, які доцільно використати при написанні курсової роботи 23 Б) Перелік залежностей, які доцільно використати при обґрунтуванні доцільності впровадження заходів розвитку інноваційно-інвестиційних процесів на підприємстві при виконанні завдань курсової роботи 35 В) Приклади типових планів курсових робіт 37 Г) Приклад виконання розрахункових завдань 38 Д) Взірець титульного аркушу та завдання курсової роботи 43 Ж) Взірець бланку «Баланс» No1 та «Звіт про фінансові результати» форма No2 45
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17960
Перелік літератури: 1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003р No 436-IV 2. Гриценко Л. Л. Фінанси підприємств: практикум : навч. посіб. / Л. Л. Гриценко, О. В. Дейнека, І. М. Боярко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 285 с. 3. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці. Навчальний посібник. -Львів, 2001. -220с 4. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: навчальний посібник/ П. С. Харів. - 3 -тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 357 с. 5. Економіка підприємства: навчальний посібник/ В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с. 6. Економіка підприємства : Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: навчальний посібник/ Мін-во освіти України, КНЕУ; ред. С. Ф. Покропивний. - К.: КНЕУ, 2000. - 328 с 7. Економіка підприємства: [навч. посіб.для студ. вищих навч.закладів] / за заг. ред. П.В.Круша, В.І.Подвігіної. Б.М.Сердюка .- К.:Ельга-Н,КНТ,2009. -780с. 8. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. С.Ф.Покропивного . -Вид. 2-ге, перероб. та доп. -К.:КНЕУ,2000 .-528 с. 9. Закон України ―Про банкрутство‖ // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. - No 31. 10. Закон України ―Про інноваційну діяльність». - від 04.07.2002р, No40-IV 11. Закон України ―Про оплату праці‖ // Галицькі контракти. – 1995. - No 21. 12. Зятковський І. В., Зятковська Л. І, Романів М В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посібник / Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. — Чернівці: Золоті литаври, 2007. - 274с. 13. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К.: фірма «Праця:, 1997. 14. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи та моделі: Навч. Посібник . – К.: Знання, КОО, 1997. - 183с. 15. Михайловська С. М. Фінанси в схемах і таблицях : навч. посіб. / С. М. Михайловська. – К. : Ліра-К, 2014. – 386 с. 16. Методичні вказівки та завдання до виконання курсових робіт з «Економіки підприємства» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання // Укладач Гащин Є.В. - Тернопіль 2004р с.12 17. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств [текст]: підручник/ О.О.Непоматенко, Н. Ю. Мельничук . - К: «Центр учбової літератури»,2013, - 504с. 18. Організація виробництва: Підручник // Гринькова В.М., Салун М.М./ - К.: Знання,2009. -582с. 19. Онищенко В.О. Редкін О.В. та ін. Організація виробництва: Підручник. -К.:Лібра,2008.-360с. 20. Петрович Й. М. Економіка і фінанси підприємства : підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 406 с. 21. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навальний посібник:Вид.2 -ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. -356с. 22. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств : підручник / Р. А. Слав’юк. – К. : Знання, 2010. – 550 с. 23. Управління фінансами суб’єктів господарювання : практикум : навч. посіб. / А. П. Вожжов, С. В. Сорокіна, І. В. Колесова та ін.; за ред. А. П. Вожжова. – К. : Знання, 2014. – 324 с. 24. Штангрет А. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко, О. Б. Волович. – К. : Знання, 2012. – 374 с. 25. Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. – К. : Знання, 2012. – 341 с. 27.http://www.ukrstat.gov.ua – сайт статистичного управління України 28.http://nbuv.gov.ua – наукова бібліотека імені Вернадського 29.http://lib.com.ua – електронна бібліотека 30.http://www.minfin.gov.ua – Міністерство Фінансів
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри економічної кібернетикиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора