Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17950

Назва: Тестово-розрахункові завдання самоконтролю знань з курсу «Економіка і фінанси підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Автори: Гац, Любов Євгенівна
Приналежність: Гац Л.Є., старший викладач ТНТУ ім..І.Пулюя
Бібліографічний опис: Тестово-розрахункові завдання самоконтролю знань з курсу «Економіка і фінанси підприємства » для студентів напряму підготовки 6.030601 ««Менеджмент»» //Укладач Гац Л.Є. – Тернопіль, 2015р. -101с
Дата публікації: 23-вер-2016
Теми: економіка підприємства
основні засоби
трудові ресурси
оборотні кошти
виробнича потужність
продуктивність праці
Кількість сторінок: 101
Короткий огляд (реферат): З метою кращого засвоєння інформаційного матеріалу з курсу «Економіка і фінанси підприємства» в методичному матеріалі представлено типові завдання для тестово-розрахункової форми самоконтролю.
Опис: Методичний матеріал для самоконтролю теоретичних знань з курсу «Економіка і фінанси підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 ««Менеджмент» розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри економічної кібернетики Протокол No 1 від 26.08.2015р Схвалено і рекомендовано методичною комісією факультету економіки і підприємницької діяльності Протокол No 1 від 31.08.2015р
Зміст: Вступ 3 1.Структура залікового кредиту навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» - III семестр 4 2.Структура залікового кредиту навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» - IV семестр 5 3 Перелік тематичних питань модульного самоконтролю знань 6 3.1 Модуль 1 - Економічні засади функціонування підприємства у системі ринкових відносин 6 3.2 Модуль 2 - Ресурсне забезпечення та формування витрат діяльності підприємства 8 3.3 Модуль 3 - Фінансова складова діяльності підприємства 11 3.4 Модуль 4 - Оцінка стану підприємства його розвиток та забезпечення економічної безпеки 13 4. Методи контролю знань та система оцінювання 16 5. Тестовий самоконтроль знань за змістовним модулем 1 18 6. Тестовий самоконтроль знань за змістовним модулем 2 41 7. Розрахункові завдання самоконтролю знань за модулем 1 та модулем 2 8.Перелік підсумкових питань з курсу «Економіка і фінанси підприємства» в частині першого та другого модулів 95 9. Рекомендована література 100
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17950
Перелік літератури: 1. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці. Навчальний посібник. -Львів, 2001. -220с 2. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: навчальний посібник/ П. С. Харів. - 3 -тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 357 с. 3. Економіка підприємства: навчальний посібник/ В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с. 4. Економіка підприємства : Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: навчальний посібник/ Мін-во освіти України, КНЕУ; ред. С. Ф. Покропивний. - К.: КНЕУ, 2000. - 328 с 5. Економіка підприємства: [навч. посіб.для студ. вищих навч.закладів] / за заг. ред. П.В.Круша, В.І.Подвігіної. Б.М.Сердюка. - К.:Ельга-Н,КНТ,2009. -780с. 6. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. С.Ф.Покропивного . -Вид. 2-ге, перероб. та доп. -К.:КНЕУ,2000 .-528 с. 7. Зятковський І. В., Зятковська Л. І, Романів М В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посібник / Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. — Чернівці: Золоті литаври, 2007. - 274с. 8. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К.: фірма «Праця:, 1997. 9. Михайловська С. М. Фінанси в схемах і таблицях : навч. посіб. / С. М. Михайловська. – К. : Ліра-К, 2014. – 386 с. 10. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств [текст]: підручник/ О.О.Непоматенко, Н. Ю. Мельничук . - К: «Центр учбової літератури»,2013, - 504с. 11. Організація виробництва: Підручник // Гринькова В.М., Салун М.М./ - К.: Знання,2009. -582с. 12. Онищенко В.О. Редкін О.В. та ін. Організація виробництва: Підручник. -К.:Лібра,2008.-360с. 13. Петрович Й. М. Економіка і фінанси підприємства : підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 406 с. 14. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навальний посібник:Вид.2 -ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. -356с. 15. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств : підручник / Р. А. Слав’юк. – К. : Знання, 2010. – 550 с. 16. Управління фінансами суб’єктів господарювання : практикум : навч. посіб. / А. П. Вожжов, С. В. Сорокіна, І. В. Колесова та ін.; за ред. А. П. Вожжова. – К. : Знання, 2014. – 324 с. 17. Штангрет А. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко, О. Б. Волович. – К. : Знання, 2012. – 374 с. 18. Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. – К. : Знання, 2012. – 341 с.
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри економічної кібернетикиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора