Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17946

Title: Аналітична складова управління оборотним капіталом підприємства : концептуальний підхід
Other Titles: The analytical component of working capital management of the enterprise: conceptual approach
Аналитическая составляющая управления оборотным капиталом предприятия: концептуальный подход
Authors: Фроленко, Роман Володимирович
Affiliation: к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя
cand.sc.(econ.), assoc. prof., assistant professor of the department of economics and finance Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Фроленко Р.В.Аналітична складова управління оборотним капіталом підприємтва: концептуальний підхід/ Р.В.Фроленко// Інноваційна економіка. - № 1-2. - 2016. - С.98-103
Journal/Collection: Інноваційна економіка
Issue: 1-2
Issue Date: 23-Sep-2016
Date of entry: 23-Sep-2016
UDC: 658.14.17
Keywords: оборотний капітал
управління
аналіз
ефективність
efficiency
analysis
management
working capital
оборотный капитал
управление
анализ
эффективность
Number of pages: 6
Page range: 98-103
Abstract: Економічні перетворення, які здійснюються в Україні, потребують удосконалення управління оборотним капіталом підприємства. Фінансова діяльність підприємства тісно пов’язана з формуванням і використанням оборотного капіталу. Йому належить особливе місце у структурі капіталу підприємства і від якості управління залежить безперервність процесу виробництва та реалізації продукції, ліквідність підприємства, його платоспроможність і рентабельність. Крім того, оборотний капітал бере безпосередню участь у створенні нової вартості, функціонуючи в процесі кругообігу всього капіталу. Оборотний капітал обертається швидше, ніж основний. Тому зі збільшенням частки оборотного капіталу в загальній сумі авансованого капіталу час обороту всього капіталу скорочується, а отже, уможливлюється зростання нової вартості, тобто прибутку. Відтак, управління ним має актуальне значення для поліпшення чи стабілізації фінансового стану підприємства.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17946
References (Ukraine): 1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие / И.Т. Балабанов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 635 c. 2. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І.О. Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 724 с. 3. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / М.Д. Білик, О.В. Павловські, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К. : КНЕУ, 2005. – 592 с. 4. Жукевич С.М. Аналітичні основи управління оборотним капіталом підприємства / С.М. Жукевич // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 лист. 2012 р.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 202-204. 5. Жукевич С. Фінансовий аналіз в управлінській інформаційній системі: суть, значення, основні напрями здійснення / С. Жукевич, Н. Жук // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. – Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 127-134. 6. Мних Є.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К. : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2010. – 412 с. 7. Ковальов В.В. Облік, аналіз і фінансовий менеджмент : навчальний метод. посібник / В.В. Ковальов, Віт. В. Ковальов. – М. : Фінанси і статистика, 2006. – 688 с. 8. Методичні рекомендації щодо встановлення загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу та проведення аналізу фінансового стану підприємств, які звертаються до органів Міндоходів для розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу), затверджено Міністерством доходів і зборів України в редакції від 05.06.2013 р. N 7017/7/99-99-11-02-03-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/4001-7017.html (дата доступу 28.12.2015).
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
InnEko_1-2_2016__98-103.pdf181,9 kBAdobe PDFView/Open
InnEko_1-2_2016_ANNOTATIONS_278-279.pdf133,34 kBAdobe PDFView/Open
InnEko_1-2_2016_ZMIST_1-4.pdf374,81 kBAdobe PDFView/Open
InnEko_1-2_2016_98-103.djvu113,38 kBDjVuView/Open
InnEko_1-2_2016_98-103__COVER.png442,58 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools