Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17927

Title: Економіка та організація виробництва (опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»
Authors: Владимир, Ольга Михайлівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет
Bibliographic description (Ukraine): Економіка та організація виробництва (опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» / укл. : О. М. Владимир. - Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. – 180 с.
Issue Date: 20-Sep-2016
Date of entry: 20-Sep-2016
Keywords: економіка та організація виробництва
економіка
виробництво
виробничий процес
основні та обортні фонди
Number of pages: 183
Description: опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (скорочений варіант)
Розглянуто й затверджено на засіданні кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва. Протокол No 1 від 27 серпня 2015 р. Схвалено й рекомендовано до друку методичною комісією факультету управління та бізнесу у виробництві. Протокол No 4 від 16 листопада 2015 р.
Content: Вступ ... ... ... ... 3 Тема 1. ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ, ЗАДАЧІ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЕНЕРГЕТИКИ ... 5 Тема 2. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ВИРОБНИЦТВА ... 15 Тема 3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ... 30 Тема 4. ЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА, ЇЇ ЗАВДАННЯ... 45 Тема 5. ПРОЕКТУВАННЯ ТА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО... 52 Тема 6. ОСНОВНІ ФОНДИ В ЕНЕРГЕТИЦІ... 56 Тема 7. ОБОРОТНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА ... 65 Тема 8. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ РЕСУРСИ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА... 76 Тема 9. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В ЕНЕРГЕТИЦІ ... 87 Тема 10. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В ЕНЕРГЕТИЦІ ... 97 Тема 11 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ... 106 Тема 12. ПОЛІТИКА ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ... 121 Тема 13. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ... 132 Тема 14. МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ У ВДОСКОНАЛЕННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА... 139 Тема 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА... 155 Список рекомендованої літератури ... 175
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17927
Copyright owner: © Владимир Ольга Михайлівна, 2015
References (Ukraine): Базова 1. Конституція України. 2. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 14. 3. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 20. 4. Закон України "Про підприємства в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 24. 5. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 47. 6. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 53. 7. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 29. 8. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності// Урядовий кур'єр. – 1994. – 12. 05. 9. Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або абетка підприємця: [навчальний посібник] / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, В. В. Гецько та ін. – Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2010. – 300 с. 10. Антошкіна Л. І. Як організувати власний бізнес: Посібник для початкового підприємця / Л. І. Антошкіна, Л. М. Каліна. – К.: Негатайп, 2001. – 160 с. 11. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання- Прес, 2002. – 293 с. 12. Вінник О.М. Інвестиційне право: навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Правова єдність 2009. – 616 с. 13. Гевко І.Б. Організація виробництва: теорія і практика / Гевко І.Б., Оксентюк А.О.,Галущак М. П. - Тернопіль: Кондор, 2008 - 178с. 14. Колот В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес- культура: навч. посіб. [2-ге вид., перероб. та доп.] / В. М. Колот, І. М. Рєпіна, О. В. Щербина – К.: КНЕУ, 2009. – 444 с. 15. Ларіна Я. С. Основи бізнесу: навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В, Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 384 с. 16. Максимов Б В. Психология бизнеса и предпринимательства: . Учебное пособие / Б В. Максимов. – К.: ИД»Профессионал», 2005. – 256 с. 17. Полянко В. В. Основи підприємництва: Навчальний посібник / В. В. Полянко, А. В. Круглянко. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 176 с. 18. Самоукин А. И. Теория и практика бизнеса: Учебно-практ. пособие / А. И. Самоукин, А. Л. Шишов. – М.: Русская Деловая Лит-ра, 1997. – 320 с. 19. Фінанси підприємств: Підручник/За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1998. - 3 68с. 20. Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємництво та підприємницька діяльність: Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Сопка. - К.: Вища школа, 1997. - 224 с. 21. Федишин Б.П. Економіка енергетики. Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон,2009-180с. Допоміжна 1. Васенко В., Комісар С., Малікова І. Основи малого бізнесу і підприємницької діяльності. – Суми: ВАТ СОД, 2002. – 186 с. 2. Горленко Г. О. Власна справа ( Основи малого бізнесу). Част. І [Методичний посібник] [3-ге вид., перероб. та доп.] / Г. О. Горленко, Т. Г. Гільберг, Г. Д. Думанська та ін. – К-Под-й: «Аксіома», 2009 – 112 с. 3. Дайновський Ю. А. Теорія і практика формування банку прийомів бізнесу [Монографія] / Ю. А. Дайновський, М. А. Козоріз та ін. – Львів: Каменяр, 1998. – 208 с. 4. Добротворский И. Л. Искусство войны в бизнесе. Стратегия и тактика / И. Л. Добротворский. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2003. – 336 с. 5. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей / М. С. Дороніна. – К.: Вид-во «КМ Academia», 1997. – 192 с. 6. Макеева В. Г. Культура предпринимательства: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / В. Г. Макеева. – М.: Инфра-М, 2002. – 217 с. 15. Інформаційні ресурси 1. http://www.bank.gov.ua 2. http://www.google.com.ua 3. http://www.rada.gov.ua 4. http://www.kmu.gov.ua 5. http://www.me.gov.ua 6. http://www.minfin.gov.ua 7. http://www.ukrstat.gov.ua 8. http://www.worldbank.org.ua
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konspekt_EOV.pdfопорний конспект лекцій1,47 MBAdobe PDFView/Open
Konspekt_EOV.djvu1,3 MBDjVuView/Open
Konspekt_EOV__COVER.png152,64 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools