Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17920

Title: Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс: підручник
Authors: Андрушків, Б.М.
Бойко, О.Б.
Вовк, Ю.Я.
Вовк, І.П.
Владимир, Ольга Михайлівна
Дудкін, П.Д.
Кінаш, І.А.
Малюта, Л.Я.
Мариненко, Наталія Юріївна
Мельник, Лілія Миколаївна
Нагорняк, Г.С.
Нагорняк, І.С.
Паляниця, В.А.
Погайдак, О.Б.
Скидан, О.В.
Стойко, І.І.
Федишин, Ірина Богданівна
Шерстюк, Р.П.
Bibliographic description (Ukraine): Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс: підручник / Б.М. Андрушків, О.Б. Бойко, Ю.Я. Вовк, І.П. Вовк, О.М. Владимир, П.Д. Дудкін, І.А. Кінаш, Л.Я. Малюта, Н.Ю. Мариненко, Л.М. Мельник, Г.С. Нагорняк, І.С. Нагорняк, В.А. Паляниця, О.Б. Погайдак, О.В, Скидан, І.І. Стойко, І.Б. Федишин, Р.П. Шерстюк. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2015. – 1146 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 19-Sep-2016
BBK: 65.9 (2)325.1
65.9 (2)325.1
Keywords: управління
інноваційна діяльність
Number of pages: 1148
Abstract: У підручнику розглядаються теоретичні і методичні основи управління інноваційною діяльністю в обсягах фахових дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах для магістрів зі спеціальності “Управління інноваційною діяльністю”, а також спеціальних авторських дисциплін, які розширюють їх світогляд і поглиблюють підготовку. Містить велику кількість прикладів і фактичного матеріалу, що ілюструють теоретичні положення. Книга призначена не лише для студентів-магістрів, а й наукових та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються у сфері управління інноваційною діяльністю, гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів тощо. Буде корисним для керівників і фахівців підприємств та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційною діяльністю.
Description: Рекомендовано до видання факультетом управління та бізнесу у виробництві, кафедрою менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Content: НАЙБІЛЬШ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ"...4 ВСТУП...7 1. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ... 9 2. ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА...35 3. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ...86 4. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ...178 5. КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ...225 6. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ...265 7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ...307 8. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ...380 9. МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ...450 10. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ...472 11. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ...521 12. ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС ТА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ...589 13. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНМИ ПРОЕКТАМИ...685 14. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ...703 15. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ...743 16. ЕКОНОМІЧНА ТА МАЙНОВА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ...793 17. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...832 18. РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ...860 19. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗРОБЛЕННЯ І ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ПРОДУКТІВ...874 20. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ...903 21. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ...930 22. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ...981 23. ІНТСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА...1018 24. ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА...1044 25. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РИНКУ ІННОВАЦІЙ...1076 26. МІЖНАРОДНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО...1100 ПІСЛЯМОВА...1129 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА...1131
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17920
Copyright owner: © Колектив авторів, 2015
References (Ukraine): МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Слово, 2003. - 235 с. 2. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Методологія соціально - економічного пізнання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 353 с 3. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. – 216 с. 4. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” No1977-XII із змінами від 19 грудня 2006 р. 5. Лудченко A.A., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. A.A.Лудченко. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2000.-114 с. 6. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: Навч. посібник / Я.Я.Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак та ін. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 208 с. 7. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с. ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 1. Економіка інноваційного підприємства: Навч.посібник / О.Є. Кузьмін, І.Н. Пащенко, Л.І. Чернобай, А.О. Босак. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 456 с. 2. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 2 -ге вид., перероб. та доп. – К.:КНЕУ,2004. – 528с. 3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 3 -тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 528 с. 4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навч. посібник / С.М. Ілляшенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД “Університетська книга”; К.: Видавничий дім “Княгиня Ольга” , 2005. – 324 с. 5. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К: Знання України, 2004. – 338 с. 6. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. / П.С.Харів. – 2 -ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – С. 488. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ 1. Бутнік О.М. Економіко-математичне моделювання динамічних закономірностей розвитку економічних систем / О.М. Бутнік. – Харків: Інжек, 2003. – 224 с. 2. Дуднік І. М. Вступ до загальної теорії систем / І. М. Дуднік. – К.: Кондор, 2009. – 205 с. 3. Завлин П.Н, Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций / П.Н. Завлин, А.В. Васильев. – СПб.: Издат. дом “Бизнес-пресса”, 2007. – 216 с. 4. Злобина Н.В. Управленческое решение: [учеб. пособ.] / Н.В. Злобина. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 80 с. 5. Ілляшенко С.М. Економічний ризик / C.М. Ілляшенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с. 6. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації / А.В. Катренко. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 424 с. 7. Пушкар О.С. Системи підтримки прийняття рішень / О.С. Пушкар, В.М. Гіковатий, О.С. Євсєєв, Л.В. Потрашкова. – Х. : Інжек, 2006. – 304 с. 8. Смирнов Э.А. Управленческие решения / Э.А. Смирнов. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 264 с. 9. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: [учеб. для вузов; 2-е изд., доп.] / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел- Синтез”, 1998. – 272 с. 10. Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз / Н.Б. Чорней, Р.К. Чорней. – К. : МАУП, 2005. – 256 с. 11. Шарапов О. Д. Системний аналіз / О.Д. Шарапов, Л.Л. Терехов, С.П. Сіднєв. – К.: Вища школа, 1993. – 303 с. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 1. Стойко І.І., Дудкін П.Д. Інноваційний менеджмент: Програма, курс лекцій, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, тести: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, Вид-во ТДТУ. – 2008. – 152 с. 2. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.О.Василенко. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с. 3. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури. – 2007. – 400 с. 4. Инновационный менеджмент: Ученик для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягутин и др.; Под ред. С.Д.Ильенковой. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2003. – 343 с. 5. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с. 6. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - No36. 7. Закон України “Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності” від 16.01.2003 р. //http://www.rada.kiev.ua. 8. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Ученик. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с. 9. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К: Академвидав. – 2006. – 464 с. КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 1. Гліненко Л.К. Технологія інженерного проектування: структурний синтез технічних та біотехнічних систем : навч. посібн. / Л.К. Гліненко, А.А. Смердов. - Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2004. - 388 с. 2. Шевырев А. Креативный менеджмент. Синергетический подход / А. Шевырев. - М.: ЛитКараВан, 2007. – 272 с. 3. Коноваленко В. А. Управление персоналом. Креативный менеджмент. В помощь руководителю. / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 224 с. 4. Кузьмін О. Є. Креативний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, С.В . Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2010. 124 с. 5. Кузьмина Е. А. Функционально-стоимостный анализ. Концепции и перспективы / Е. А. Кузьмина, А.М. Кузьмин. – Журнал “Методы менеджмента качества”, N 8, 2002. 6. Кузьмина Е. А. Функционально-стоимостный анализ. Экскурс в историю / Е. А. Кузьмина, А.М. Кузьмин. – Журнал “Методы менеджмента качества”, N 7, 2002. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 1. Балабанов И. Т . Финансовый менеджмент. Теория и практика / И.Т . Балабанов. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с. 2. Владимир О. М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” / О. М. Владимир. – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – 68 с. 3. Владимир О. М. Фінансовий менеджмент (опорний конспект лекцій для магістрів денної форми навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”) / О. М. Владимир. – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – 128 с. 4. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств / Р.А. Славюк. Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. — 460 с. 5. Финансовый менеджмент: Теория и практика: учебник / под ред. Е. Стояновой. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с. 6. Финансовый менеджмент / под ред. Г. Б. Поляк. – М.: Волтер Клувер, 2009. – 608 с. 7. Фінансовий менеджмент: підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К: КНЕУ, 2005. – 535 с. 8. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.М. Шелудько; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2 -ге вид., стер. — К.: Знання, 2013. — 375 с. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 1. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: [навч. посіб.] / С.В. Бондаренко. – К.: Ін-т. інт. власн. і права, 2009. – 260 с. 2. Бутнік – Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності / О. Б. Бутнік-Сіверський. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2004. – 296 с. 3. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльн- правовий аналіз): [монограф.] / Т.С. Демченко. – Ін-т. держави і права ім. М. В. Корецького НАН України, 2008. – 184 с. 4. Дроб’язко В.С., Право інтелектуальної власності: [навч. посіб.] / [В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко]. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. 5. Жаров В. О. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності в Україні: [навч. посіб.] / В.О. Жаров. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2008. – 88 с. 6. Кожарская И.Ю. Патентное право / И.Ю. Кожарская, Б.Г. Прахов. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2009. – 140 с. 7. Крайнєв П. П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: [монограф.] / П.П. Крайнєв. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2007. – 448 с. 8. Крайнєв П.П. Патентування винаходів в Україні: [монограф.] / Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2009. – 340 с. 9. Цибульов П. М. Популярно про інтелектуальну власність / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов. – К.: ТОВ “Альфа – ПІК”, 2010. – 56 с. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ 1. Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: [монограф.] / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. – К.: Кондор, 2007. – 356 с. 2. Дорофиенко В. В. Управление научно-техническим потенциалом региона. – К.: УкрИНТЭИ, 2005. – 216 с. 3. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: [учеб. пособ.] – М.: Дело, 2007. – 512 с. 4. Кельчевская Н.Р., Павлов М.Е. Сущность интеллектуального капитала / Н.Р. Кельчевская, М.Е. Павлов / Сб.: Труды Всероссийского симпозиума по экономической теории. – Екатеринбург: Институт экономики УрОРан, 2009. – С.203-205. 5. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 143 с. 6. Крайнєв П. П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: [монограф.] / П.П. Крайнєв. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2007. – 448 с. 7. Мендрул А.Г. Оценка стоимости нематериальных активов / А.Г. Мендрул, В.С. Карцев. – К.: ООО “Полиграф-Информ”, 2008. – 264 с. 8. Фонштейн Н.М. Трансфер технологий и эффективная реализация инноваций / Н.М. Фонштейн. – М.: АНХ, 2005. – 296 с. 9. Хомяков В.І . Управління потенціалом підприємства: [навч. посіб.] / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – К.: Кондор, 2007. – 400 с. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: сокр. перев. с англ. Экономика, 1989. – 519с. 2. Андрушків Б.М. Основи менджменту: методологічні положення та прикладні механізми / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін. – Тернопіль: Лілея 1997. – 292 с. 3. Андрушків Б.М. Проблеми теорії і практики менеджменту / Б.М. Андрушків, О.В. Вівчар, Л.М. Мельник. – Тернопіль: Терно-Граф, 2009. – 312с. 4. Андрушків Б.М. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта, Л. М. Мельник. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 230 с. 5. Василенко В.О. Стратегічне управління / В.О Василенко, Т.А. Ткаченко. – К., 2003. 6. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ / А.Гальчинський, В. Геєць, В. Семиноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336с. 7. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства” (для магістрів денної форми навчання спеціальності 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”) / Укл.: Малюта Л.Я. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 30 с. 8. Методичні вказівки для виконання завдань самостійної роботи з дисципліни “Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства” (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 8.03060102 “Менеджмент інноваційної діяльності”) / Укл.: Малюта Л.Я. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 40 с. МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ 1. Гончарова Н.П. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие / Н.П. Гончарова, П .Г. Перерва и др.. - К.: 1998 -267 с. 2. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П. Дойль // Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2001. – 480 с. 3. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: Навч.посібник / В.Я. Кардаш. -К.: КНЕУ, 1999. -124с. 4. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французького / Жан-Жак Ламбен. – Спб.: Наука, 1996. – 589 с. 5. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: Підручник / Н. Чухрай. – К.: Кондор, 2006. – 356 с. 6. Чухрай Н.І. Моніторинг інноваційного потенціалу промислового підприємства: методичні рекомендації / За наук. ред. Є.В. Крикавського, С.О. Матковського. – Львів: Державний комітет статистики України, ІРД НАН України, 2003. – 47 с.. 7. Чухрай Н.І. Інновації та логістика товарів: Монографія / Н.І. Чухрай, Р. Патора. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2001. – 262 с. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: навч. посібник / А.М. Береза. – К.:КНЕУ,1998. – 140 с. 2. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті. – Тернопіль:Карт-Бланш, 2001. – 354 с. 3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч.посібник / С.В.Івахненков. – К.: Знання,2006. – 350 с. Інформаційні системи і технології в економіці: посібник / за редакцією В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 544с. 4. Мельник Л.Г. Экономика информации и информационные системы предприятия: учебн.пособие / Л.Г. Мельник, С.Н. Ильяшенко, В.А. Касьяненко. – Сумы: ИТД Университетская книга, 2004. – 400 с. 5. Олійник А.В Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч.посібник / А.В.Олійник,В.М.Шацька. – Львів: Новий Світ- 2000, 2006. – 436 с. 6. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2001. - 420с. 7. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: практикум /В.Д.Шквір, Н.Г.Завгородній, О.С.Височан. – К.: Знання, 2006. – 429 с. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ 1. Загородній А.Г., Стадницький Ю.Д. Менеджмент реальних інвестицій: навчальний посібник- К: т-во “Знання”, КОО, 2004. – 273 с. 2. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002 – 200 с. 3. Проектний аналіз. За редакцією Москвіна С.О. – К.: Лібра, ТОВ, 1999 – 366 с. 4. Федишин Б.П., Бакушевич І.В. Методологія наукових досліджень: – ТДТУ, 2001 – 53с. 5. Федишин Б.П. Управління проектами в підприємницькій діяльності ТНТУ, 2010– 163с. 6. Хопчан М.І., Харів П.С. та ін. Організація і планування виробництва: теорія і практика. – Тернопіль: ТАНГ, 1996 – 193с. 7. Штефанич Д.А. та ін. Підприємницький ризик: суть, оцінка та шляхи попередження. – Тернопіль: Астон, 1999. – 276с. ЕКОНОМІЧНА ТА МАЙНОВА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ 1. Андрушків Б.М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство / Андрушків Б.М., Малюта Л.Я.та ін. – Тернопіль: Вид.Терно-граф, 2008. – 424 с. 2. Білорус О.Г. Глобалізація і безпека розвитку бізнесу: [монографія] / Білорус О.Г. – К., 2003. – 733 с. 3. Бойко М. Д. Правовий самозахист: [навч. посібник] / Бойко М. Д . – К.: Атіка, 2006. – 323с. 4. Зеркалов Д. Рейдер. Международная и национальная безопасность / Зеркалов Д. – К., 2007. – 312 с. 5. Малюта Л.Я. Методичні вказівки до проведення практичних занять / Л.Я Малюта, О.А. Сороківська. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 32 с. 6. Сороківська О.А. Економічна безпека. Конспект лекцій з курсу. / О.А.Сороківська. – Тернопіль: ТДТУ, 2008. – 155 с. 7. Туник И. Антирейдер: пособие по противодействию корпоративным захватам/ Туник И., Поляков В. – М., 2007. – 298 с. 8. Шлемко В. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення / Шлемко В. Бінько І.. – К., 2002. – 144 с. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 1. Белоусова Л. І. Інноваційно-інвестиційна активність підприємства : монографія / Л. І. Белоусова // Східноукр. нац. ун-т ім. Волод Дали - Луганськ : 8ид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 176 с. 24. Вовк Ю. До проблем підвищення ефективності використання інтелектуальних ресурсів (на прикладі машинобудівного виробництва) / Б. Андрушків, О. Погайдак, Ю. Вовк, І. Вовк // Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. – 2013. – 3/1. – С.68-73. 3. Воробйов Ю. М. Управління економічними ресурсами підприємства: Навч. посібник / Ю. М. Воробйов, Б. I. Холод. К. : Центр навчальної літератури, 2004. 288 с. 4. Нагорняк Г. Інноваційна політика [підруч.] / [Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, Л. Я. Малюта, Г. С. Нагорняк та ін.]; за ред. Б. М. Андрушківа. Тернопіль: ТОВ Терно-граф, 2012. – 484 с. 5. Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія / Андрушків Б.М., Вовк Ю.Я., Вовк І.П., Паляниця В.А., Погайдак О.Б., Стойко І.І. Тернопіль: ТОВ “Терно-Граф”, 2012. – 456 с. 6. Семіотика вирішення проблем ресурсно-економічної безпеки: монографія / [Малюта Л.Я., Паляниця В.А., Руда О.В., Шпильовий І.М.]. Тернопіль: ТОВ Терно-граф, 2013. – 306 с. РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 1. Батра Р. Рекламный менеджмент / Р. Батра, Дж. Майерс, Д. Аакер. — М.: СПб.; К: 1999. 2. Войчак А. В. Маркетинговый менеджмент / А. В. Войчак. —К.: Изд-во КНЭУ. 1998. 3. Ермощенко Н. Н. Справочник предпринимателя / Н. Н . Ермощенко, Н. Н. Скворцов. – К.: Изд-во УкрИНТЭИ, 1993. 4. Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент: Навч.посібник / М.М. Єрмошенко. – К.: НАУ, 2001. – 204 с. 5. Картер Г. Эффективная реклама.: Путеводитель для малого бизнеса./ Пер. с англ.; Общ. ред. Е.М. Пеньковой. – К.:Сирин, Либра 1998. - 208 с. 6. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: Навч. Посіб. / В.М. Куценко. – К.:МАУП, 2003. –184 с. 7. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент / Т.І. Лук’янець. – К.: Вид- во КНЕУ, 1999. 8. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: "Рекламний менеджмент" для студентів факультету управління та бізнесу у виробництві з спеціальності “Менеджмент організацій” (Збірник ситуаційних вправ) для усіх форм навчання, – Тернопіль, 2012. 9. Обритько Б.А. Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Б.А. Обритько. – К.: МАУП, 2000. – 120 с. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗРОБКИ І ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ПРОДУКТІВ 1. Гевко І.Б., Гевко Б.М. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів: Підручник. – Тернопіль: ТДТУ, 2001. – 199 с. 2. Стойко І.І. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів” для усіх форм навчання – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 36 с. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 1. Андрушків Б. М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Антикризове управління” для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” / Б. М. Андрушків, О. М. Владимир. – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – 74 с. 2. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: [Навч. посібник] / В.О. Василенко – К.: УУЛ, 2003. – 504 с. 3. Владимир О. М. Антикризове управління (опорний конспект лекцій для магістрів денної форми навчання спеціальностей 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”) / О. М. Владимир. – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – 132 с. 4. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: [Учеб. Пособие] / А.Д. Чернявский. – К.: МАУП, 2000. - 208 с. 5. Штангерт А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: [Навчальний посібник]. / А.М. Штангерт, О.І. Копилюк. – К.: Знання, 2007. – 335 с. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 1. Верченко П.І. Ризикологія: Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц./П.І. Верченко, Г.І. Великоіваненко, Н.В. Демчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с. 2. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті. – К.: Борисфен-М, 1996. – 336 с. 3. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД “Університетська книга”; К.: Видавничий дім “Княгиня Ольга”, 2005. – 324 с. 4. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с. 5. Останкова Л.А., Шевченко Н.Ю. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с. 6. Штефанич Д.А., Паляниця В.А. та ін. Підприємницький ризик: суть, оцінка та шляхи попередження. – Тернопіль: Астон, 1999. – 276с. 7. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику: Навч. посіб. для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів/О. І. Ястремський. – К.: ИНЭКС, 1997. – 170 с. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец. Вузів. – К: Кондор. – 2004. – 598 с. 2. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури. – 2006. – 384 с, 3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА-М. – 2000. – 312 с. – (Серия “Высшее образование”). 4. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб. пособие, 3- е изд. – М.: Гном-Пресс. – 2000. – 360 с. 5. Методичні вказівки до вивчення курсу «Управління конкурентоспроможністю фірми» (програма, тематика курсових робіт, тести) /Стойко І.І./. – Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя. – 2006. – 30 с. 6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Управління конкурентоспроможністю фірми» /Стойко І.І./. – Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя. – 2007. – 25 с. 7. Стойко І.І. Курс лекцій з дисципліни “Управління конкурентоспроможністю” (електронний варіант кафедри) ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1. Владимир О. М. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності (опорний конспект лекцій для магістрів денної форми навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”) / О. М. Владимир. – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – 88 с. 2. Владимир О. М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Інституційне забезпечення інноваційної діяльності” для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” / О. М. Владимир. – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – 48 с. 3. Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків: Монографія / М. С. Клапків – Тернопіль: Економічна думка; Карт-бланш, 2002. – 570 с. 4. Огійчук М. Аудит: організація і методика: Навч. посібник. 2 -ге вид., перероб. і допов. / М. Ф. Огійчук, І. Т . Новіков, І. І.·Рагуліна – К.: Алерта, 2012. – 664 с. 5. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / А.С. Савощенко. – К.: КНЕУ, 2005. –336 с. 6. Сохацька О. М. Біржова справа. Підручник / О. М. Сохацька – Тернопіль: Карт-бланш, 2009. – 636 с. 7. Шубін О. О. Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади : підручник / О. О. Шубін. – К.: Знання, 2009. – 379 с. ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 1. Екологічне підприємництво: Навч. пос. / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін. – К. : Мета, 2001. – 191 с. 2. Екологічний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К. : Знання, 2006. – 366 с. 3. Екологічний менеджмент: Зб. наук. пр. / За ред. В. А. Гайченка. – К. : МАУП, 2006. – 266 с. 4. Кирич Н. Б. Екологічний менеджмент: еколого-економічні засади раціонального природокористування: навч.пос. / Н. Б. Кирич, І. А. Кінаш, О. Б. Погайдак. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2011. – 268 с. 5. Кожушко Л. Ф. Екологічний менеджмент: підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – К.: “Академія”, 2007. – 432 с. 6. Мельник Л. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Екологічне управління інноваційним розвитком підприємства» для студентів спеціальності “Управління інноваційною діяльністю” усіх форм навчання / Л. М. Мельник. – Тернопіль: ПП Паляниця В. А., 2014. – 32 с. ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС ТА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ 1. Дергачова В.В. Глобалізація бізнесу та Інтернет-маркетинг: перспективи і проблеми: [монографія] / Дергачова В. В., Скибіна О. О. / Дон ДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2007. – 216 с. 2. Литовченко I. Л. Інтеренет-маркетинг: навчальний посібник / Литовченко I. Л., Пилипчук В. П. – К.: Центр учбової літератури, 2008. –184 с. 3. Макарова М. В. Електронна комерція: [посібник для студентів ВИЗ] / Макарова М. В. – К: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 272 с. 4. Меджибовсъка Н. С. Електронна комерція: навчальний посібник / Меджибовська И. С. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с. 5. Міщенко В. І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / Міщенко В. І., Шаповалов А. В., Юрчук Г. В. – К.: Т-во “Знання”, 2003. – 278 с. 6. Осика С. Г. Принципи і норми електронної торгівлі / Осика С. Г., Дядьков М. Ю., Осика А. С. – К.: УАЗТ, 2000. – 268 с. 7. Янчева Л. М. Електронна комерція: організація та облік: навчальний посібник / Л. М. Янчева, А. П. Грінько, А. С. Крутова, Т. О. Тарасова. – Харків: ХДУХТ, 2008. – 231 с. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РИНКУ ІННОВАЦІЙ 1. Андрушків Б. М. Прикладні аспекти ринку інновацій: Навчально - методичний посібник / Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник, Л. Я. Малюта. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2010. – 159 с. 2. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: навч. посібник / С. М. Ілляшенко. – Суми: Університетська книга; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с. 3. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія / М. П. Денисенко, Л. І. Михайлова, І. М. Грищенко, А. П. Гречан [за ред. д.е.н., проф., акад. М. П. Денисенка, д.е.н., проф. Л. І. Михайлової]. – Суми : Університетська книга, 2008. – 1050 с. 4. Провайдинг інновацій: Підручник / М. П. Денисенко, А. П. Гречан, М. В. Гаман та ін..; за ред. проф. М. П. Денисенка. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 448 с. 5. Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посібник. – М. : Видавничий центр “Академія”, 2005 р. – 400 с. МІЖНАРОДНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 1. Опорний конспект лекцій з курсу “Міжнародне підприємництво”/ Л.Я.Малюта. – Тернопіль, 2013. – 46с. 2. Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання індивідуальної роботи студента з курсу “Міжнародне підприємництво”/ Л.Я.Малюта. – Тернопіль, 2013. – 24с. 3. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник / Білозубенко В. С., Озаріна О. В., Семенов А. А. ; за ред. О.Б. Чернеги. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с. 4. Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 200 с. 5. Международный менеджмент / Под ред. Пивоварова С. Э., Тарасевича Л. С., Майзеля А. И. – СПб.: Питер, 2001. – 576 с. 6. Родченко В. В. Международный менеджмент: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 2000. – 264 с. 7. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с. 8. Андрійчук В. Г., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень, ризик. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. 9. Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу / Пер. з англ. – К.: Либідь, 2002. – 703 с. 10. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка””, 2004. – 152 с. 11. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 120 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послугItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools