กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17914

ชื่อเรื่อง: Методичні вказівки до виконання магістерської роботи освітнього рівня “магістр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення”
ผู้แต่ง: Петрик, Михайло Романович
Михалик, Дмитро Михайлович
Кінах, Ярослав Ігорович
Гладьо, Сергій Володимирович
Цуприк, Галина Богданівна
Affiliation: М.Р. Петрик, докт. фіз.-мат. наук, професор Д.М. Михалик, канд. техн. наук, доцент Я.І. Кінах, канд. техн. наук, доцент С.В. Гладьо, канд. техн. наук, доцент Г.Б. Цуприк, асистент
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання магістерської роботи освітнього рівня “магістр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення” / Укладачі : Петрик М.Р., Михалик Д.М., Кінах Я.І., Гладьо С.В., Цуприк Г.Б. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 26 с.
วันที่เผยแพร่: 16-กัน-2016
Date of entry: 19-กัน-2016
สำนักพิมพ์: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016
UDC: 681.3(07)
BBK: 32.973-01
คำสำคัญ: Магістерська робота
структура,
зміст
магістр
Number of pages: 27
รายละเอียด: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя протокол № 6 від 31.03.2016р. Методичні вказівки розглянуто й затверджено на засіданні кафедри програмної інженерії протокол No 5 від 22.02.2016р. Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя протокол No 6 від 31.03.2016р.
Методичні вказівки розглянуто й затверджено на засіданні кафедри програмної інженерії протокол No 5 від 22.02.2016р. Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя протокол No 6 від 31.03.2016р.
Content: 1 Загальні вимоги до розробки дипломної роботи бакалавра 4 2 Вимоги до змісту та структури дипломної роботи бакалавра 7 3 Правила оформлення пояснювальної записки 9 Додатки 20
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17914
Copyright owner: © Петрик М.Р., Михалик Д.М., Кінах Я.І., Гладьо С.В., Цуприк Г.Б. 2016 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 2016
Content type: Learning Object
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Навчальна література кафедри програмної інженерії

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
MV_dyplom_magistr_2016_new.pdf366,06 kBAdobe PDFดู/เปิด
MV_dyplom_magistr_2016_new.djvu314,73 kBDjVuดู/เปิด
MV_dyplom_magistr_2016_new__COVER.png78,67 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ