Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17881

Title: Конспект лекцій з дисципліни “Обробка сигналів та зображень”
Authors: Стадник, Марія Андріївна
Affiliation: М. Є. Фриз, к.т.н., доцент асистент М. А. Стадник
Bibliographic description (Ukraine): Конспект лекцій з дисципліни “Обробка сигналів та зображень” (для студентів денної форми навчання напряму 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») / Укладачі: к.т.н., доцент Фриз М.Є., Стадник М. А. – Тернопіль: ТНТУ, 2015 – 97 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво ТНТУ
UDC: 519.7
Keywords: сигнал
зображення
Number of pages: 97
Abstract: Конспект лекцій призначений для виконання освоєння теоретичного матеріалу студентами із дисципліни “ Обробка сигналів та зображень”. Складається з урахуванням модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних завдань, тем лабораторних занять, екзаменаційних питань, типової форми та вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни.
Description: Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних наук Протокол No 2 від “09” 09 2015 р. Схвалено та рекомендовано до друку методичною комісією факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол No 2 від “25” 09 2015 р. Вказівки складені з урахуванням матеріалів літературних джерел, названих у списку.
Content: ВСТУП 4 Тема 1. Теоретичні основи цифрової обробки сигналів. 5 Тема 1. Математичні моделі сигналів. 15 Тема 3. Z-перетворення та його властивості. 33 Тема 4. Фур’є аналіз сигналів. 40 Тема 5. Згортка та кореляція, їх обчислення та застосування. 44 Тема 6. Цифрова фільтрація сигналів. 51 Тема 7. Основи цифрового представлення зображень. 58 Тема 8. Просторові методи покращення зображень. 68 Тема 9. Частотні методи покращення зображень. 77 Тема 10. Цифрова обробка кольорових зображень. 79 Тема 11. Стиснення зображення. 82 Тема 12. Основи сегментації зображення. 89 Список використаних джерел 95
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17881
Copyright owner: © Стадник М. А.
References (Ukraine): 1. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1989. – 448 с.
2. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов. – М.: Мир, 1988. – 488 с.
3. Купер Дж., Макгиллем А. Вероятностные методы анали за сигналов и систем. – М.: Мир, 1989. – 376 с.
4. Марпл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. – М.: Мир, 1990. – 584 с.
Базовий 1. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1990.- 256 с. 2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. Пер. с англ. – М.: Техносфера, 2006. – 1072 с. 3. Дьяконов В., Абраменкова И. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002, 608 с. 4. Оппенгейм А.В., Шафер Р.В. Цифровая обработка сигналов. – М.: Связь, 1979. – 416 с. 5. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1978. – 848 с. 6. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. - СПб.: Питер, 2003. – 604 с.: ил. 7. Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. – М.: Мир, 1988. – 336 с. 8. Солонина А.И., Улахович Д.А., Арбузов С.М., Соловьева Е.Б. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций. Изд. 2 -е испр. И перераб.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005. Допоміжний 1. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1989. – 448 с. 2. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов. – М.: Мир, 1988. – 488 с. 3. Купер Дж., Макгиллем А. Вероятностные методы анали за сигналов и систем. – М.: Мир, 1989. – 376 с. 4. Марпл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. – М.: Мир, 1990. – 584 с. 5. Претт Е. Цифровая обработка изображений: Пер. с англ. под ред. Д. С. Лебедева, – М.: Мир, 1982. – в 2-х книгах. 6. Хемминг Р.В. Цифровые фильтры. – М.: Недра, 1987. – 221 с. 7. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение - Москва: Бином. Лабо- ратория знаний, 2006 - 716 с. 8. Pattern recognition, fourth edition / Sergios Theodoridis, Konstantinos Koutroumbas. – Elsevier Inc., 2009. – 961 p. Інформаційні ресурси 1. http://www.mathworks.com/products/matlab/ - MATLAB. The Language of Technical Computing. 2. http://www.chemometrics.ru/materials/textbooks/matlab.htm - MatLab. Руководство для начинающих. 3. http://algolist.manual.ru/compress/standard/ - Общие алгоритмы cжатия и кодирования. 4. http://matlab.exponenta.ru/ml/book1/index.php - Введение в Matlab. 5. http://ocw.mit.edu/resources/res-6-008 -digital-signal-processing-spring- 2011/ - Digital Signal Processing.
References (International): 1. http://www.mathworks.com/products/matlab/ - MATLAB. The Language of Technical Computing.
3. http://algolist.manual.ru/compress/standard/ - Общие алгоритмы cжатия и кодирования.
5. http://ocw.mit.edu/resources/res-6-008-digital-signal-processing-spring-2011/ - Digital Signal Processing.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри комп’ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konspekt_lekcij_OSZ_6_170101.pdf1,72 MBAdobe PDFView/Open
Konspekt_lekcij_OSZ_6_170101.djvu2,08 MBDjVuView/Open
Konspekt_lekcij_OSZ_6_170101__COVER.png115,99 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools