Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17864

Title: Методичний посібник з курсу політології для студентів усіх форм навчання
Authors: Щигельська, Галина Остапівна
Ніконенко, Василь Миколайович
Потіха, Оксана Богданівна
Гумен, Юрій Євгенович
Affiliation: кандидат філософських наук, професор Ніконенко В. М.; кандидат історичних наук, доцент Щигельська Г. О.; кандидат історичних наук, доцент Гумен Ю. Є.; кандидат історичних наук, асистент Потіха О.Б..
Bibliographic description (Ukraine): Методичний посібник з курсу політології для студентів усіх форм навчання / Укладачі: Ніконенко В.М., Щигельська Г.О., Гумен Ю.Є., Потіха О.Б. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 88 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 15-Sep-2016
Publisher: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя
UDC: 32.001
BBK: 66.01
Keywords: політологія
методика
Number of pages: 59
Abstract: Методичний посібник розроблено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, робочої програми курсу політології та навчальних планів для студентів усіх напрямів навчання. Посібник містить навчальну програму, плани семінарських занять, питання для самоконтролю, словник політологічних термінів, рекомендовану літературу та інші методичні матеріали.
Description: Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри українознавства і філософії протокол No6 від 27 лютого 2014 р. Схвалено і рекомендовано до друку методичною комісією факультету по роботі з іноземними студентами протокол No7 від 6 березня 2014 р.
Content: ЗМІСТ 1. ВСТУП...4 2. ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”...6 3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО НИХ...13 Тема 1. Політологія і політика як суспільне явище...13 – Політологія як наука і навчальна дисципліна...13 – Політика як соціальне явище...14 Тема 2. Світова та українська політична думка і політичні доктрини...15 – Еволюція зарубіжної політичної думки...15 – Основні етапи історії політичної думки в Україні...16 – Сучасні політичні доктрини...17 Тема 3. Політичний процес і політичні конфлікти...18 – Політичний процес і його структура...18 – Діяльність як головний фактор політичного життя і досягнення цілей...19 – Політичний менеджмент як система управління політичними процесами...19 – Політичний маркетинг і його структура...20 – Політичний конфлікт...21 Тема 4. Політична влада і демократія...22 – Політична влада: суть, джерела, функції, типологія та механізми...22 – Демократія як форма і спосіб організації суспільно-політичного життя...23 Тема 5. Політична система та її інститути...25 – Політична система суспільства...25 – Політичні режими та їх трансформація...25 – Держава і громадянське суспільство...26 – Політичні партії, громадські організації і рухи...27 Тема 6. Політичні еліти і політичне лідерство...29 – Політичні еліти та їх роль в житті суспільства...29 – Політичне лідерство...30 Тема 7. Політична свідомість і політична культура...31 – Політична свідомість...31 – Політична культура...32 Тема 8. Етнонаціональні процеси сучасності... ...34 – Етнонаціональна структура суспільства і національне питання...34 – Проблеми етнонаціональної політики...34 – Проблеми, протиріччя та конфлікти в етнонаціональних відносинах...34 Тема 9. Світова політика і система міжнародних відносин... ...35 – Міжнародні відносини і зовнішня політика...35 – Сучасне політичне мислення як філософія міжнародних відносин і зовнішньої політики в умовах зміни парадигм...35 – Україна в сучасному геополітичному просторі...36 4. ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ (ІНДЗ) СТУДЕНТІВ...38 5. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ ПОЛІТОЛОГІЇ...40 6. ГЛОСАРІЙ...42 7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА...56
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17864
Copyright owner: © Ніконенко В.М., Щигельська Г.О., Гумен Ю.Є., Потіха О.Б., 2015
References (Ukraine): 1. Абетка українського політика: довідник/За ред. М. Томенка. – К.: Смолоскип, 1997.– 218 с. 2. Атаманчук Г., Гірник А. Політичний менеджмент. Теорія та практика політичних технологій. – Рівне, 2004. 3. Базовкін Є., Кремень В. Партії та громадські об’єднання України.– К., 1994. 4. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі.– К., 1993. 5. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2003. – 424 с. 6. Білоус А. Політичні об’єднання України. –К., 2003. 7. Буртяк Г.Я., Корнієнко В.О. Основні політико-ідеологічні доктрини та глобальні проблеми сучасності: Навч. посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 91 с. 8. Воронов І. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру. – К., 2005. 9. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008 – 415 с. 10. Гелнер Е. Нації та націоналізм. – К.: Таксон 2003. 11. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К.: Основи, 2003. 12. Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності. Навч. посібник. –К.: МАУП. 2002. 13. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку/ За ред. Ф.М. Рудича. – К., 2006. 14. Демократія. Управління. Бюрократія/ За ред.. В.В. Цвєткова, В.П. Горбатенка. –К., 2001. 15. Дробінка І.Г., Кришталь Т.М., Підгорецький Ю.В. Політологія: Навч. посібник. – К.: Центр учб. л -ри, 2007. – 292 с. 16. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії/ За ред.. Ю.І. Римаренка, І.Ф. Кураса. – К.: Знання, 1993. – 800 с. 17. Журавський В.С. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структуруванні парламенту. – К., 2002. 18. История правовых и политических учений/ Под. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Политиздат, 2000. – 460 с. 19. Кирилюк Ф.М., Обушний М.І., Хилько М.І. Політологія. – К.: Здоров’я, 2004. – 776 с. 20. Класики політичної думки (від Платона до Макса Вебера)/ Укл. Г.Майєр. – К.:Тандем, 2002. 21. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відносини ХХ століття. – К., 1999. 22. Кравчук Л.В., Кравчук С.Л. Політологія. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 208 с. 23. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. – Львів, 1995. 24. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, технологии. – М., 2000. 25. Левківський К.М., Піча В.М., Хома М.М. Політологія: Підручник. – Львів: Новий Світ, 2007. – 476 с. 26. Логвина В.Л. Політологія. Навч. посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 304 с. 27. Логунова М.М. Сучасні концептуальні засади теорії політики: Навч. посібник. –К., 2000. 28. Мадіссон В.В., Ларченко Л.І., Степіко В.П., Діденко Л.Я . Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1996. 29. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник. – К., 1997. – 174 с. 30. Мала енциклопедія етнодержавознавства/ За ред. Ю.І. Римаренка. – К.: Генеза, 1996. – 942 с. 31. Міжнародні відносини та зовнішня політика: Підручник/ За ред. Л.Ф. Гайдукова. – К.:Либідь, 2001. – 400 с. 32. Міжнародні відносини. Історія, теорія, економіка/ За ред.. М. Мальського, Ю. Мороза. – Львів, 2002. – 396 с. 33. Нагорна І. Політична культура українського народу. Історична ретроспектива і сучасність. – К.: Стилос, 1998. 34. Ніконенко В.М. Політологія. Конспект лекцій. – Тернопіль: Астон, 1993. –202 с. 35. Орлянський В.С. Конфліктологія. Навч. посібник. – К.: Центр учб. л-ри, 2007. – 160 с. 36. Основи демократії: Навч.посібник.За ред.. А. Колодія. – К.:Ай Бі, 2002. – 684 с. 37. Основи політології/За ред. Ф.М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2000. –248 с. 38. Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу. Навч. посібник. – К.: Каравела, Львів: Новий Світ. –2002. – 176 с. 39. Плахотнюк С.С. Основні політичні доктрини сучасності. Навч. посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2003. 40. Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навч. посібник. – К.: Інкос, 2008. – 432 с. 41. Полопригора Б. Сепаратизм: азбука личения. – Секретные матириалы XX века. – 2009, No23, с.12. 42. Пойченко А. Політичний процес в сучасній Україні. – К., 2001. 43. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник/За ред. Ю.С. Шемчушенка, В.Д. Бабкіна. – К,: Генеза, 1997. – 400 с. 44. Політологія: Академічний курс: Підручник/За ред. М.І. Панова. –К.: Ін Юре, 2006. – 520 с. 45. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник/За ред. Кирилюка Ф.М. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 704 с. 46. Політологія. Навч. посібник/За ред. М.В. Примуша. – К.: Професіонал, 2004. – 320 с. 47. Політологія. Підручник/За ред. О.В. Бабкіної та В.П. Горбатенка. – К.: Академія, 2008. – 568 с. 48. Політологія. Підручник/За ред. М.М. Вегеша. – К.:Знання, 2008. – 384 с. 49. Політологія: Підручник/За ред. Л.М. Димитрової. – К.: Знання, 2009. – 206 с. 50. Політологія: лекційний курс і практичні заняття: Навч. посібник/За ред. Т.В. Гончарук. – Тернопіль: Астон, 2009. – 376 с. 51. Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ століття. Хрестоматія/За ред. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1996. 52. Потульницький В.А. Нариси з української політології. Навч. посібник. – К., 1997. 53. Примуш М.В. Конфліктологія. Навч. посібник. – К.: Професіонал, 2006. – 288 с. 54. Рудакевич О.М. Політологія: Лекції, семінари, самостійна робота. – Тернопіль: Астон, 2006. 55. Рудакевич О.М . Національний принцип: етнополітична концепція нації. – Тернопіль: Економ. думка, 2009. 56. Рудич Ф.М. Політична система сучасної України. – К.: Либідь, 2002. 57. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 480 с. 58. Саламатин В.С. Политические режимы: к методологии понятий. –М., 1995. 59. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки. – К., 2002. 60. Сахно А.К. Політологія: Навч. посібник для дистанційного навчання. – К.: Україна, 2004. – 185 с. 61. Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки. – К.: Основи, 1998. – 718с. 62. Скібицька Л.І. Конфліктологія. Навч. посібник. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. –384 с. 63. Тиский М.Г. Прикладна політологія. Модульний курс. Навчально-методичний посібник. – Л уцьк: Терен,2011. – 116 с. 64. Україна в процесах міжнародної інтеграції/За ред. В.Р. Сіденка. – Харків, 2003. 65. Халипов В.Ф. Власть: Кратологический словарь. – М.,1997. 66. Хто є хто. Партії та політики ХХІ століття/ За ред. В.В. Болгова. – К., 2002. 67. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика і безпека України. – К., 2004. 68. Шведа Ю.Р . Теорія політичних партій і партійних систем. –Львів, 2004. 69. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія: Підручник. –К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 472 с. 70. Штанько Л.В., Чорна Н.В., Авксентєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія: Навч. посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 288 с. 71. Юрій М.Ф. Політологія. Підручник. – К.: Дакор, 2006. – 416 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
METOD_POSIBNYK_Z_POLIT_2015.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
METOD_POSIBNYK_Z_POLIT_2015.djvu714,96 kBDjVuView/Open
METOD_POSIBNYK_Z_POLIT_2015__COVER.png59,65 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.