Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17862

Title: Методичні рекомендації та завдання для семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни «Філософія» для студентів денної форми навчання ТНТУ
Authors: Чоп, Тамара Олександрівна
Affiliation: асистент каф. українознавства і філософії ТНТУ імені І. Пулюя Чоп Т.О.
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації та завдання для семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни «ФІЛОСОФІЯ» для студентів денної форми навчання / Чоп Т.О – Тернопіль,2016. – 40 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 15-Sep-2016
Keywords: філософія
методика
Number of pages: 51
Abstract: Метою вивчення курсу філософії є розвиток у студентів інтересу до фундаментальних знань, стимулювання потреби до філософської оцінки історичних подій і фактів дійсності, засвоєння ідеї єдності світового історико-культурного процесу при одночасному визнанні різноманіття його форм. А також, набуття світоглядних установок, власних смиложиттєвих позицій, здатності орієнтуватися в сучасному світі, підвищенні загального інтелектуального рівня культури.
Description: Схвалено і рекомендовано до друку кафедрою українознавства і філософії ТНТУ ім. І. Пулюя (протокол No від 06.07.2016 )
Content: Вступ...4 Мета і завдання викладання дисципліни...4 Структура навчальної дисципліни...5 Методичні рекомендації до виконання семінарських занять...6 Плани семінарських занять...7 Перелік запропонованих тем рефератів та контрольних робіт...36 Перелік питань для складання іспиту з курсу «Філософія»...40 Рекомендована навчально-методична література...43
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17862
References (Ukraine): Рекомендована навчально-методична література Базова література 1. Філософія. Підручник для ВНЗ. За ред. Горлача М.І., Кременя В.Г. -К.,2001 2. Філософія. Підручник . В 2-х част. За ред. Ілліна В.М., - К., 2002 3. Нестеренко В.Г.Вступ до філософії: онтологія людини. Навч. посібник. -К., 1995 4. Філософія. Навч. посібник Русин П.В.. Світайло Л.Д. - Рівне, 2000 9.Вступ до філософії. Підручник для ВЗН. Заг. ред. Волинка Г.І., Огородник І.В.-К., 2000 5. Мир философии. Книга для чтения.- В 2-х частях. -М., 1991 11.Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філосо- фія: курс лекцій. -К., 1996 6. Горський B.C. Історія української філософії. -К., 1996 7. Комунікативна соціальна філософія: Підручник для ВНЗ. Заг ред. Ермоленко A.M.- К., 1999 8. Петрушенко В.Л. Філософія. Навч. посібник. Вид ".-К., 2002 9. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій. -К., 1999 10. Етика. Навч. посібник. За ред. Лозового В.О. - К., 2002 11. Естетика. Навч. посібник. Заг. ред. Лозового В.О. - К., 2003 12. Основи естетики. Навч. посібник для ВНЗ. Заг. ред. Левчук Л.Т ., Оніщенко О.І.-К., 2000 13. Релігієзнавство. Підручник для ВНЗ. Заг ред. Калініна Ю.А., Харьковченка Е.А. - К., 1998 14. Лубський В.І. Релігієзнавство. Підручник для ВНЗ.- К., 1997 20. 15. Русин П.В. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. - Рівне, 1999 Журнали «Вопросы философии», «Человек», "Філософська думка" Додаткова література 1. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С.Історія філософії. Проблема людини та її меж. - К.:Наукова думка, 2000. -272с. 2. Горак Г.І. Філософія. -К.:Вілбор, 1997. -272с. 3. Шаповалов.В.Ф. Основы философии от классики к современности. М.:ФАИР-ПРЕСС, 1998.-576с. 4. Сілаєва Т.О. Філософія. Курс лекцій, - Тернопіль, СМП Астон,2003. -216с. 5. Лях В.В.. Пазенок В.С.Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія. К.: Ваклер, 1996. -428с. 6. Касьян В.І. Філософія. - К..'Знання, 2004. -406с. 7. Читанка з історії філософії. У6 кн./ Під ред. Волинки Г.І. -К.:Довіра,1992-1993. 8. Татаркевич В. Історія філософії. - В 3 т.- Львів.:Свічадо, 1997. 9. Горський B.C. Історія української філософії. - К.:Наукова думка, 1996. -287С. 10. Философский энциклопедический словарь -М ИНФРА- М, 1999. -576С. Наукові статті 1. Кремень Т. В. Історія створення, цілі та завдання Римського клубу // Практична філософія", No 3 (4), 2001. – С. 126 – 137. 2. Левченюк Є. В. Роль глобалізаційних конфліктів у формуванні світового співтовариства // Практична філософія. – No3 (25), 2007. – С.122-128. 3. Людина і культура в умовах глобалізації // Зб. наук. статей. – К., 2003. 4. М’язова І. Ю. Національна ідентичність та націоналізм в контексті міжкультурної комунікації // Практична філософія, No 3 (25), 2007. – С. 163-167. 5. Разумовський С. О. Моральна легітимація підприємницької активності // Практична філософія. – No1(27). – 2008. – С.81-87. 6. Ятченко. В.Ф. Космологічний міф у давньоукраїнській міфології // Практична філософія. – No3(4). – 2001. – С. 189 – 194. Першоджерела 1. М. Бердяєв. Філософія свободи. – Харків: «Фоліо», 2004. – С.698-712 2. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994. – С.19-33. 3. Воробйова Л. С. Принципи дослідження взаємодії глобалізації і культури // Практична філософія. – No 1 (19) . – 2006. – С.94-97. 4. Кессіді Ф.Х. До проблеми «грецького чуда» // История европейской культуры: Уч. пособие. – К., 2002. – С.87-93. 5. Козловець М. А. Глобалізація як чинник деструкції ідентичності // Практична філософія, No 3 (29), 2008. – С.210-218. 6. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посіб./ упорядники М.Ф.Тарасенко та ін.. – К.,1993. С.315-322. 7. Кримський С. Нова раціональність – утвердження духовності / Кримський С.Запити філософських смислів. – К., 2003. – С. 94-110. 8. Куташ І. Категорія щастя у філософії Сковороди // Хроніка 2000. Вип. 37-38. – С. 335-349. 9. Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом. //Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посіб. /Упорядники М.Ф. Тарасенко та ін. – К., 1993. – С. 510-521. 10. Лосев А.Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре // Дерзание духа. – М., 1988. – С. 153- 170. 11. Лях В.В. Глобалізація в контексті постіндустріальної реальності. / Людина і культура в умовах глобалізації // Збірник наукових статей. – К., 2003. – С. 63-70.. 12. Ніцше Ф. Народження трагедії, чи Еллінізм і песимізм / Ф.Ніцше. Твори. – М.,1990. – С.468- 483. 13. Ортега-і -Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори. – К., 1994. – С. 306-314. 14. Сковорода Г. Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті. // Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. Вип. 37-38. – С. 323-331. 15. Сорокин П. Кризис нашего времени // Культурология: Учеб. пособие для студ. техн. вузов. / Под ред. Н.Г. Багдасарьян. – М., 2001. – С. 242 -256. 16. Сорокин П.А. Нормативна ли наука этика и может ли она ею быть? / Этическая мысль научно-публицистичное чтение . – М., 1990. – С. 327-348. 17. Шпенглер О. Людина і техніка. //Культурология. ХХ век. Антология. – М., 1995. – С. 454-492 або //Культурология: Учеб. пособие для студ. техн. вузов. /Под ред. Н.Г. Багдасарьян. – М., 2001. – С. 430-441. 18. Чижевський Д. Теорія символів Г.С.Сковороди. Хроніка 2000. Україна: філософський спадок століть. Вип. 39 -40. – С. 58-66. 19. Франк С. Смисл життя / Смисл життя. Скарби російської релігійної філософської думки. – М., 1994. – С. 523-533; 561-571. 20. Фром Е. Людина для себе. – Мн., 1998. – С. 626-635. 21. Юнг К. Психология и художественное творчество / Культурология: Учеб. пособ. для студ. техн. вузов. /Под ред. Н.Г. Багдасарьян. – М., 2001. – С. 293-397. 22. Юркевич П.Д. Серце і його значення в духовному житті людини, за вченням слова Божого // Україна: філософський спадок століть. Хроніка, 2000. – С. 563-573. 23. Ясперс К. Духовна ситуація часу / Зарубіжна філософія ХХ століття. Книга 6. – К., 1993. – С. 100-114 Інтернет-посилання 1. Архипович Д. Ґлобалізація як явище: позитивні та негативні риси. // http://www.ji.lviv.ua/n19texts/arhypovych.htm 2. Богданов В.С. . Авторитет особистості: елементи структури та соціальні прояви. // http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_54/Bohdanov.ht m 3. Герасимова Е.М . Ментальність у структурі цінностей і цілей економічного знання // http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_62/Multiversum_ 62.htm 4. Дашкевич Я. До проблеми ґлобалізації. // http://www.ji.lviv.ua/n19texts/dashkevych.htm 5. Джеймісон Ф. Постмодернізм і суспільство споживання // http://www.ji.lviv.ua/n19texts/jameson.htm 6. Зінчук В. Погляд на ґлобалізацію: соціально-філософський аспект. // http://www.ji.lviv.ua/n19texts/zinchuk.htm 7. Климова О.В. Вплив традиції на особистість і суспільство. // http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_62/Klymova.pdf 8. Климова О.В. Ідентичність особистості з культурною традицією. // http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_64/%CA%EB% E8%EC%EE%E2%E0.pdf 9. Куровська О.С. Поняття “символ” у конкретно-історичному вимірі // http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_52/Kurovska.htm 10. Наумова Н.В. Язичницькі традиції у духовній культурі нашого народу // http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_54/Naumova.htm 11. Мюллер К. Молодіжні субкультури // http://www.ji.lviv.ua/n24texts/mueller-ukr.htm 12. Пруденко Я. Субкультура – втеча від свободи // http://www.ji.lviv.ua/n46texts/prudenko.htm 13. Усик А.В. Діалог культур: західна та китайська традиційна філософія (загальний огляд) // http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_45/Usyk.htm 14. Хейко Ш. Ґлобалізація, (де)цивілізація і мораль // http://www.ji.lviv.ua/n19texts/schrader.htm
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри українознавства і філософіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.