Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17861

Назва: Теоретико-практичний курс німецької мови: фонетика, граматика (для студентів І-ІІ курсів усіх напрямів підготовки)
Автори: Дутка, Марія Василівна
Приналежність: Дутка М. В., старший викладач кафедри української та іноземних мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Bibliographic description: Теоретико-практичний курс німецької мови: фонетика, граматика (для студентів І-ІІ курсів усіх напрямів підготовки) / Укладач М. В. Дутка – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – с. 176
Дата публікації: 15-вер-2016
Кількість сторінок: 165
Короткий огляд (реферат): Даний навчально-методичний посібник призначений для студентів різних спеціальностей усіх форм навчання вищих навчальних закладів, а також широкого кола осіб, які вивчають німецьку мову на курсах чи самостійно. До посібника увійшли нормативні документи, які встановлюють європейські стандарти оволодіння іноземними мовами, а також поради щодо навчальних методів і стратегій для покращення самостійної роботи з німецької мови, довідкові матеріали й тренувальні завдання для повторeння та закріпленню вивченого лексичного і граматичного матеріалу. Тестові завдання з граматики німецької мови та ключі до них допоможуть студентам самостійно перевірити свої знання.
Опис: Сучасні процеси глобалізації та інтеграції України в європейське співтовариство зумовили потребу у вдосконаленні іншомовної компетенції фахівців. Рівень професійної компетентності спеціаліста вимірюється і оцінюється його здатністю самостійно опановувати та постійно оновлювати знання, використовувати їх як у навчальній, так і в практичній діяльності. У вищій школі це зумовлює перенесення акцентів з аудиторної на самостійну роботу студентів, що відповідає стандартам Болонської декларації. „Готові― знання неможливо просто засвоїти: їх потрібно самому виробити і самому зрозуміти, чого не вистачає, щоб домогтися успіху. Для цього необхідно навчитися працювати самостійно (автономно), тобто виробити здатність: – визначати власні цілі вивчення іноземної мови і шляхи їх досягнення; – нести відповідальність за власні успіхи і невдачі; – контролювати і регулювати не тільки власне навчання та самостійну працю, а й свою мовну і немовну поведінку в ситуаціях міжкультурного спілкування. Даний навчально-методичний посібник побудовано відповідно до вимог діючої програми з німецької мови для студентів технічних вузів, яка стимулює самостійність студентів. Як відомо, оволодіння іноземною мовою неможливе без засвоєння основних граматичних структур цієї мови. Як показує практика навчання іноземних мов як у середній школі, так і у вищій школі, саме оволодіння граматичними закономірностями мовлення становить найбільші труднощі. Щоб правильно організувати свою роботу, уважно ознайомтеся із змістом та структурою навчального посібника. Перший розділ – „Теоретико - методологічні основи самостійного вивчення іноземних мов“ з „Додатками І.1. - І.4 – знайомить з нормативними документами, які встановлюють європейські стандарти оволодіння іноземними мовами і є методологічним підґрунтям для успішного навчання. 4 Другий розділ – „Навчально - методичні рекомендації щодо покращення самостійної роботи― з „Додатками ІІ.1.1. - ІІ.2.3.“ – пропонує ряд практичних порад щодо оволодіння раціональними прийомами, навчальними техніками і стратегіями самостійного здобування знань, умінь й навичок та розвитку іншомовної комунікативної компетенції. Третій розділ – „Тренувальні вправи“ – складається з великої кількості різноманітних вправ, спрямованих на повторення та закріплення граматичного матеріалу. Кожний комплекс вправ має забезпечити ґрунтовне засвоєння форм і структур з метою їх подальшого використання в усній та письмовій формах мовлення. До складніших вправ даються зразки виконання. Граматичний матеріал реалізується на знайомій студентам лексиці, що знімає лексичні труднощі і дає можливість зосередити увагу на новій граматичній структурі. Четвертий розділ – „Тестові завдання“ – містить тести для з ключами для самоперевірки засвоєння вивченого матеріалу та завдання для підсумкового контролю. Довідкова частина навчально-методичного посібника складається з граматичного довідника, який містить теоретичні відомості з морфології та синтаксису німецької мови, а також додатків, кожний з яких охоплює матеріал, що часто зустрічається в оригінальних німецьких текстах, і становить певні труднощі. При підготовці посібника були використані нормативні документи, вітчизняні і зарубіжні методичні, фахові, довідкові та інформаційні джерела, а також Інтернет-ресурси.
Посібник розглянуто та затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол No 1 від 27 серпня 2015 року. Схвалено і рекомендовано до друку методичною комісією факультету по роботі з іноземними студентами Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол No 1 від 31 27 серпня 2015 року.
Зміст: Зміст... 5 I. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ...9 1. Іншомовна підготовка студентів в контексті Болонського процесу...9 2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти ... 12 3. Рамкова Програма з німецької мови для професійного спілкування... 15 Додаток I.1. Рівні володіння мовою: глобальна шкала ... 18 Додаток I.2. Рівні володіння мовленням (шкала самооцінювання) ... 19 Додаток I.3. Рівні володіння мовою: якісні аспекти усного мовлення ... 22 Додаток I.4. Шкала самооцінювання професійно-орієнтованих мовленнєвих умінь ... 25 II. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ ЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ...28 1. Стратегії й прийоми підвищення ефективності самостійної роботи з іноземної мови ... 28 2. Використання комп’ютера у самостійній роботі ...31 3. Інтернет-адреси для самостійного встановлення рівня володіння німецькою мовою ...32 III. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ ...33 І. Теперішній час дієслів. Артикль. Порядок слів у реченні. Числівники. Утворення множини іменників. (Präsens der Verben. Der Artikel. Die Wortfolge. Die Numerale. Die Pluralbildung der Substantive). ... 33 ІІ. Присвійні займенники. Зворотні дієслова. Префікси дієслів. Заперечення nicht та kein... 36 (Die Possessivpronomen. Die Reflexivpronomen. Die Verbalpräfixe. Die Negationswörter nicht und kein). ... 36 III. Perfekt дієслів. Прийменники. Наказовий спосіб дієслів. (Das Perfekt der Verben. Die Präpositionen. Der Imperativ.) ... 40 IV. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ...59 1. Завдання для самоконтролю ... 59 2. Завдання для підсумкового контролю... 71 3. Ключі до тестів для самоконтролю ... 79 V. ДОВІДНИК З ГРАМАТИКИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ...80 Порядок слів у реченні ...80 Артикль ... 82 Відмінювання артиклів ... 83 Іменник (Substantiv)...84 Визначення роду іменників за їх значенням... 84 Визначення роду іменників за їх формою ... 85 Утворення множини іменників... 86 Відмінювання іменників ... 89 Перехід в іменники інших частин мови ... 91 Складні слова ... 92 Іншомовні слова... 94 Займенник (Pronomen) ...94 Особові займенники (Personalpronomen) ... 94 Присвійні займенники (Possessivpronomen) ... 95 Вказівні займенники (Demonstrativpronomen) ... 96 Неозначені займенники (Indefinitpronomen) ... 97 Заперечення „nicht“ (Verneinung „nicht“) ... 98 Займенник „es” (Pronomen „es”) ... 99 Дієслово (Verb) ...99 Префікси дієслів (Verbalpräfixe)... 100 Часові форми дієслова ...101 Теперішній час дієслів (Präsens) ... 101 Минулий розповідний час (Imperfekt /Präteritum) ... 103 Минулий розмовний час (Perfekt) ... 104 Давньоминулий час (Plusquamperfekt)... 106 Майбутній час (Futur І) ... 107 Майбутній завершений час (Futur II) ... 107 Модальні дієслова (Modalverben) ...108 Об’єктивне значення модальних дієслів... 108 Суб’єктивне значення модальних дієслів ... 109 Пасивна форма дієслова (Passiv)...110 Дієприкметники (Partizipien) ...113 Partizip I ... 113 Partizip II ... 113 Герундій (Gerundiv) ...114 Неозначена форма дієслова (Infinitiv) ...115 Зворотні дієслова (reflexive Verben) ...117 Наказовий спосіб (Imperativ) ...119 Умовний спосіб (Konjunktiv)...120 Konjunktiv І ... 120 Konjunktiv II ... 122 Прикметник (Adjektiv) ...125 Відмінювання прикметників ... 125 Ступені порівняння приметників ... 127 Числівник (Zahlwort) ...128 Прийменник (Präposition) ...130 Прийменники, що керують Dativ і Akkusativ ... 131 Прийменники, що керують Dativ ... 131 Прийменники, що керують Akkusativ ... 132 Прийменники, що керують Genitiv ... 132 Займенникові прислівники (Pronominaladverbien) ... 133 Сполучник (Konjunktion) ...134 Складнопідрядне речення (Satzgefüge) ...134 Підрядні додаткові речення (Objektsätze)... 135 Підрядні речення причини (Kausalsätze) ... 136 Підрядні умовні речення (Konditionalsätze)... 136 Підрядні речення часу (Temporalsätze)... 136 Підрядні речення мети (Finalsätze) ... 137 Підрядні допустові речення (Konzessivsätze) ... 138 Підрядні означальні речення (Attributsätze) ... 138 ДОДАТКИ ...141 1. Фонетичний курс: від букви до звука ...141 2. Новий німецький правопис ...150 3. Основні форми сильних та неправильних дієслів ...153 4. Керування дієслів ...158 5. Керування прикметників ...159 6. Дієслівно-іменникові словосполучення ...160 Список використаної та рекомендованої літератури ...164
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17861
Перелік літератури: 1. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: Політехніка. – 2003. – 200 с. 2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. д. пед. н. проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 c. 3. Полат Е.С. и др. Интернет в гуманитарном образовании: Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений /Под ред. Е.С. Полат. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 272 с. 4. Рамкова Програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України. Колектив авторів: Амеліна С.М. та інш. – К.: Ленвіт, 2006. – 90 с. 5. Ятель Г.П., Гіленко І.О., Мариненко Л.Я., Мироненко Т.С. Німецька мова. Поглиблений курс. – К.: Вища школа. – 2002. 6. Astrid von Friesen. Üben, üben, üben! In: Forum für Kultur, Politik und Geschichte. Mut. – 2006. – No466. – S.36-43 7. Clamer F., Heilmann E.G. Übungsgrammatik für die Grundstufe. Niveau A2- B2. Meckenheim, Verlag Liebaug-Dartmann e.K, 2007. 8. Clamer F., Heilmann E.G., Röller H. Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Niveau C1. Meckenheim, Verlag Liebaug-Dartmann e.K, 2006. 9. Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Digitalversion, © 2002 Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, Mannheim, 2002. 10.Duden – Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. 5. Auflage, Band 9. Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. – 2001. – 983 S. 11.Funk H. Berufsbezogener Deutschunterricht mit Jugendlichen. In: Fremdsprache Deutsch Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, Sondernummer, 1992. S.4 -16. 12.Grüner M., Hassert T. Computer im Deutschunterricht. – Berlin ...: Langenscheidt, 2000. 13.Häcker R., Häcker-Oßwald R. Neue Schreibung leicht gelernt. Arbeitsheft zur Rechtschreibreform. Stuttgart ...: Ernst Klett Verlag, 1996. – 40 S. 14.www.testdaf.de 15.www.goethe.de 16.www.dialang.org 17.www. linguanet-europa.org 18.http://www.deutsch-perfekt.com/ 19.http://www.sprachtest.de/
Тип вмісту : Book
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dutka_2015_psibnyk.PDF1,96 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Dutka_2015_psibnyk.djvu2,01 MBDjVuПереглянути/відкрити
Dutka_2015_psibnyk_PDF__COVER.png87,67 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора