Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17825
Title: Українська мова як іноземна. Практикум
Authors: Назаревич, Леся Тарасівна
Гавдида, Наталія Іванівна
Федак, Софія Андріївна
Штанюк, Олеся Миколаївна
Гінсіровська, Ірина Романівна
Bibliographic description (International): Українська мова як іноземна. Практикум / Гавдида Н. І, Гінсіровська І. Р., Назаревич Л. Т., Федак С. А., Штанюк О. М. [Посібник] — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — 170 с.
Issue Date: 14-Sep-2016
Date of entry: 14-Sep-2016
UDC: 4(Укр.)+651.5
BBK: 81.2(Укр.)
Abstract: Посібник розроблено відповідно до робочої програми та навчальних планів дисципліни для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050101 — «Комп’ютерні науки»; 6.050102 — «Комп’ютерна інженерія», 6.050901 — «Радіотехніка», 6.030601 — «Менеджмент організацій»; 6.030502 — «Економічна кібернетика»; 6.030507 — «Маркетинг» та ін.
Description: Вивчення мови для іноземних студентів, котрі навчаються в Україні, є підґрунтям професійної підготовки за обраною спеціальністю, а сама мова — засобом отримання освіти. Мета курсу полягає у формуванні високого рівня мовної компетентності у розмовно-побутовій, професійній і науковій сферах комунікації; підвищенні загальнокультурного та інтелектуального рівнів особистості. Основні завдання на заняттях із мови полягають у тому, щоб: — вибудувати у студентів мовленнєві уміння і навички; — сприяти засвоєнню норм літературної мови як основи культури усного й писемного спілкування; — спонукати студентів відтворювати і створювати тексти залежно від комунікативної ситуації; — сформувати вміння правильно і логічно висловлювати свої думки в різностильовій комунікації. Посібник «Лексико-граматичний курс української мови (для іноземних студентів)» повністю відповідає вимогам єдиної типової програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Він призначений для студентів-іноземців ІІІ та ІV курсів. Запропоновані завдання розраховано на студентів-іноземців, які попередньо навчалися на підготовчих курсах української мови і володіють азами граматики та культури мовлення. Навчальні блоки структуровано відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Курс складається з 20 модулів, які включають 20 розмовних тем, словник, запитання до текстів, тестові завдання, покликані збагатити лексичний запас, закріпити вже набуті граматичні та комунікативні навички. Також подано навчально-методичний матеріал, необхідний для оформлення ділової документації: автобіографії, заяви, характеристики, оголошення, листів, а також для написання рефератів, конспектів, тез, оформлення презентацій, доповідей та ін. Кожен модуль охоплює науково-популярні тексти з метою вийти за суто дидактичні межі, розширюючи знання студентів про культуру, досягнення в науці та техніці. Запропоновані твори спрямовані на аналіз та обговорення прочитаного, збагачення світогляду студентів. Структура підручника продумана та вмотивована потребами навчального процесу. Кожне заняття побудовано за такою схемою: — тестові завдання; — текст із граматичними завданнями; — словник (українська, англійська мови); — запитання до тексту; — документ; — розмовна тема. Посібник орієнтований на досягнення комунікативно-професійної компетентності, достатньої для осмисленого опрацювання прочитаної інформації, запам’ятовування нових слів, висловлювань, граматичних закономірностей побудови української мови. Окрім того, весь навчальний матеріал закладає фундамент для можливості проживання в Україні та здобуття вищої освіти, розширює світогляд іноземних громадян, сприяє їхньому кращому порозумінню з українськими ровесниками.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17825
Content type: Book
Appears in Collections:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazarevych_metod_ukr_mova_inoz.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools