Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17822
Title: Тестові та практичні завдання з української мови за професійним спрямуванням (для студентів ІІ курсу)
Authors: Назаревич, Леся Тарасівна
Bibliographic description (Ukraine): Тестові та практичні завдання з української мови за професійним спрямуванням (для студентів ІІ курсу всіх напрямів підготовки) / Л.Т. Назаревич – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 138 с.
Issue Date: 14-Sep-2016
Date of entry: 14-Sep-2016
UDC: 81.2(Укр)
BBK: 4(Укр)+651.5
Keywords: Українська мова за професійним спрямуванням
Abstract: Методичну працю «Тестові та практичні завдання з української мови за професійним спрямуванням (для студентів ІІ курсу всіх напрямів підготовки)» укладено відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», затвердженої наказом МОН від 21. 12. 2009 р. № 1150. Методологічною базою послугував підручник С.Шевчук та І.Клименко «Українська мова за професійним спрямуванням». Навчальний матеріал структуровано відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Навчальний курс (у ІІІ семестрі) складається з двох модулів, які містять вісім тем. Зошит-практикум допоможе студентам систематично та ефективно готуватися до практичних занять, закріпити навички слововживання, удосконалити вміння коригувати синтаксичні конструкції, розвинути комунікативні здібності. Окрім того, його можна використовувати як візуальне супроводження під час лекцій
Description: У системі фахової освіти питання мовної культури, зокрема, культури ділового спілкування, особливо вагомі. Недосконале знання української мови спричиняє значну кількість типових помилок, знижує загальний рівень культури мовлення. Мета вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» – засвоїти правила використання усталених мовно-стилістичних засобів української мови; поглибити знання з усіх рівнів мови; підвищити культуру офіційно-ділового мовлення; збагатити лексику ділового спілкування. Мета практичних занять – перевірити знання нового матеріалу, сформувати вміння укладати зразки документів, виробити навички роботи з навчальними й довідковими літературними джерелами. Завдання практичних занять: • актуалізація знань правопису; • формування навичок роботи з навчальними та довідковими літературними джерелами; • перевірка та закріплення знань, здобутих під час лекційних занять і самостійної роботи; • засвоєння лексичного, орфоепічного, граматичного та стилістичного мінімумів. Методичну працю «Тестові та практичні завдання з української мови за професійним спрямуванням (для студентів ІІ курсу всіх напрямів підготовки)» укладено відповідно до програми курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої наказом МОН від 21. 12. 2009 р. № 1150. Методологічною базою послугував підручник С.Шевчук, І.Клименко «Українська мова за професійним спрямуванням». Навчальний матеріал структуровано відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Навчальний курс (у ІІІ семестрі) складається з двох модулів, які містять вісім тем. Зошит-практикум допоможе студентам систематично та ефективно готуватися до практичних занять, закріпити навички слововживання, удосконалити вміння коригувати синтаксичні конструкції, розвинути комунікативні здібності. Окрім того, його можна використовувати як візуальне супроводження під час лекцій.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17822
References (Ukraine): 1. Бондарчук Л.М. Українська мова в інформаційних системах: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л.М. Бондарчук – К. : КНЕУ, 2006. – 140 с. 2. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с. 3. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко – 3-є вид., виправ. і доповнен. – К. : Алерта, 2012. – 696 с. Мовні ресурси в мережі Інтернет: 1. Галузевий термінологічний центр. – Режим доступу: http://www.msu.kharkov.ua/tc/ 2. Електронний підручник з сучасної української мови. – Режим доступу: http://www.philolog.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm
Content type: Book
Appears in Collections:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazarevych_metod_test_prakt_zavd.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools