Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17668

Назва: Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій
Інші назви: Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій: Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Innovative ways of increasing the economic security of small business in conflict situations
Инновационные направления повышения экономической безопасности предприятий малого бизнеса в условиях конфликтных ситуаций
Автори: Сороківська, Олена Анатоліївна
Бібліографічний опис: Сороківська О.А. Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і управління підприємствами" (за видами економічної діяльності) / О.А. Сороківська. – Тернопіль, 2016. – 43 с.
Сороківська О.А. Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій : дис. ... докт. ек. наук : 08.00.04 / Сороківська Олена Анатоліївна ; ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2016. – 489 с.
Головкова Л.С. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Сороківської О.А. "Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій".
Дата публікації: 6-вер-2016
Видавництво: ФОП: Паляниця В.А.
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Рівень дисертації: докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Андрушків, Богдан Миколайович
Члени комітету: Головкова, Людмила Степанівна
Ляшенко, Олександра Миколаївна
Мартинюк, Володимир Петрович
УДК: 330.34
334.012.64
658
Теми: концепція управління економічною безпекою
підсистеми економічної безпеки
суб'єкти малого бізнесу
інноваційні підходи
інноваційна діяльність
інноваційний потенціал
інноваційний кластер
моніторинг економічної безпеки
management concept of economic security
economic security subsystems
innovative component
subjects of small business
innovative approaches
innovation
innovative potential
innovative cluster
monitoring of economic security
концепция управления экономической безопасностью
подсистемы экономической безопасности
инновационная составляющая
субъекты малого бизнеса
инновационные подходы
инновационная деятельность
инновационный потенциал
инновационный кластер
мониторинг экономической безопасности
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано авторський підхід до формування інноваційних напрямів процесу управління економічною безпекою малого підприємства. Здійснено гносеологічний аналіз сутнісно-змістовних особливостей поняття «економічна безпека малого підприємства» та досліджено еволюцію теорії економічної безпеки, запропоновано ключові напрями та об’єкти досліджень економічної безпеки малого підприємства в контексті її теоретико-методологічного забезпечення. Проведено кластеризацію малих підприємств України за рівнем їх інноваційного розвитку, здійснено порівняння специфіки розвитку малого бізнесу в Україні та Польщі, визначено спільні риси та концептуальні відмінності. Удосконалено науково-методичний підхід до визначення основних чинників виникнення внутрішніх конфліктів у діяльності малих підприємств, розроблено послідовність етапів прогнозування та попередження конфліктних ситуацій. Дістав подальшого розвитку процес здійснення моніторингу інформаційних ресурсів стосовно проявів явища рейдерства у діяльності малих підприємств України. У дисертаційній роботі розроблено модель взаємозв’язку інноваційного потенціалу та системи економічної безпеки підприємств, запропоновано модель взаємодії учасників інноваційного кластера за участю суб’єктів малого бізнесу. Розроблено концепцію управління інноваційною складовою економічної безпеки малого підприємства. У представленій дисертаційній роботі побудовано нейромережу зустрічного розповсюдження і проведено тестування моделі на основі найбільш інформативних показників економічної безпеки малих підприємств.
Обосновано авторский подход к формированию инновационных направлений процесса управления экономической безопасностью малого предприятия в контексте уточнения категориального аппарата. Осуществлено гносеологический анализ сущностно-содержательных особенностей понятия «экономическая безопасность малого предприятия» и исследована эволюция теории экономической безопасности, определены общие тенденции для отдельных групп научных подходов к трактовке понятия «экономическая безопасность предприятия» и предложены ключевые направления и объекты исследований экономической безопасности малого предприятия в контексте ее теоретико-методологического обеспечения. Результаты исследования теоретических основ экономической безопасности позволили углубить классификацию составляющих экономической безопасности и сформировать авторское видение компонентов системы экономической безопасности малого предприятия. По результатам анализа развития малых предприятий Украины, проведения кластеризации малых предприятий Украины по уровню их инновационного развития, осуществлен анализ структуры предоставления кредитных ресурсов сектора малого бизнеса банками Украины и Польши и проведено сравнение специфики развития малого бизнеса в этих двух странах, определены общие черты и концептуальные различия. Усовершенствован научно-методический подход к определению основных факторов возникновения внутренних конфликтов в деятельности малых предприятий, разработана последовательность этапов прогнозирования и предупреждения конфликтных ситуаций. Получил дальнейшего развития процесс осуществления мониторинга информационных ресурсов относительно проявлений явления рейдерства в деятельности малых предприятий Украины, что позволило осуществить вероятностную оценку риска деятельности малых предприятий в различных отраслях промышленности. В диссертационной работе разработана модель взаимосвязи инновационного потенциала и системы экономической безопасности предприятий, предложена модель взаимодействия участников инновационного кластера с участием субъектов малого бизнеса. Разработана концепция управления инновационной составляющей экономической безопасности малого предприятия и методологический инструментарий, основанный на комплексном сочетании количественных индикаторов состояния основных функциональных подсистем и их качественных показателей. Предложенный инструментарий был апробирован на основе результатов деятельности пяти малых предприятий Тернопольской области. В работе проведено исследование влияния расходов, связанных с обеспечением системы экономической безопасности малого предприятия, на финансовые показатели деятельности предприятия с целью определения наиболее адекватной регрессионной зависимости и осуществлено построение различных линий тренда. В представленной диссертационной работе построена нейросеть встречного распространения и проведено тестирование модели на основе наиболее информативных показателей экономической безопасности малых предприятий.
The author’s approach to formation of innovative areas for managing economic security in small enterprises has been substantiated. The epistemological analysis of essential features concerning the term “economic security of small enterprises” has been done. The evolution of economic security theory has been explored. The key areas and study objects of the economic security of small enterprises in the context of its theoretical and methodological support have been proposed. The clustering of Ukrainian small enterprises in terms of innovative development has been done. The features of small business development in Ukraine and Poland have been compared and the similarities and conceptual differences have been determined. The scientific and methodical approach to determine the main factors of internal conflict in small businesses has been improved. The steps for forecasting and prevention of conflicts have been developed. The monitoring process of information resources regarding raid against small businesses in Ukraine has been has been developed. The model examining the relationship between the innovation capability and economic security of small enterprises has been developed in the dissertation. The interaction model between participants of innovation clusters involving small businesses has been proposed. The management concept of innovation component of the economic security has been developed. The neural counter proliferation has been designed and the model based on the most informative indicators of the economic security of small businesses has been tested.
Опис: Роботу виконано у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17668
Власник авторського права: © Сороківська О.А., 2016
Перелік літератури: 1.1. Монографії: 1. Сороківська О.А. Управління економічною безпекою підприємств малого бізнесу: інноваційні підходи: монографія / О.А. Сороківська.  Тернопіль: ФОП «Паляниця В.А.», 2016.  382 с. (15,6 друк. арк.). (Рецензію Г.Г. Савіної опубліковано в електронному фаховому виданні «Соціально-економічні проблеми і держава».  2015.  Випуск 2 (13).  С. 337-339. Режим доступу: http: // sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15shhsip.pdf.) 2. Сороківська О.А. Дослідження інноваційного потенціалу малого бізнесу в України / О.А. Сороківська / Інноваційні підходи в управлінні підприємствами: монографія / За заг. редакцією д.е.н., проф. Н.Б. Кирич.  Тернопіль: ФОП «Паляниця В.А.», 2016.  343 с. (13,5 друк. арк.; особистий внесок автора: виокремлено характерні ознаки малого підприємства досліджено наукові підходи до тлумачення поняття «інноваційний потенціал», проведено аналіз складових інноваційного потенціалу підприємств малого бізнесу, здійснено комплексне дослідження динаміки інноваційної активності промислових підприємств України  1,1 друк. арк.) . 3. Сороківська О.А. Ідентифікація впливу моделей управління прибутком підприємств на структуру їх власності / Н.В. Турська, І.В. Турський, О.А. Сороківська. / Особливості формування корпоративної власності машинобудівних підприємств в умовах економічних реформ: монографія.  Тернопіль: Видавництво «Астон», 2012.  215 с. (8,1 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено ключові складові процесу управління прибутком підприємств, розроблено ієрархію цілей та основні типи стратегій управління прибутком, сформовано авторське визначення моделі управління прибутком та запропоновано методику оцінювання організаційно-функціональної ефективності підприємства  0,53 друк. арк.). 1.2. Публікації у наукових фахових виданнях: 4. Сороківска О.А. Особливості управління конфліктними ситуаціями на підприємствах малого бізнесу / О.А. Сороківська // Наукове періодичне видання «Науковий Вісник Херсонського державного університету».  2015.  Вип. 13, част. 2.  С. 76–79 (0,42 друк. арк.). 5. Сороківська О.А. Сприятливі фактори і ризики розвитку переробної промисловості України в умовах гібридної війни / О.А. Сороківська // Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету». – 2015. – Вип. 2/2.  Том 20.  Серія: Економіка. – С. 44–48 (0,49 друк. арк.). 6. Сороківська О.А. Особливості формування теоретичних засад економічної безпеки підприємств малого бізнесу / О.А. Сороківська // Глобальні та національні проблеми економіки.  2015.  Вип. 6.  Режим доступу до журн.: http://global- national.in.ua/issue-6-2015 (0,66 друк. арк.). 7. Сороківська О.А. Дослідження організаційних форм інтеграції підприємств малого бізнесу в умовах постконфліктних ситуацій / О.А. Сороківська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Одеса: МГУ, 2015.  Випуск 11. Серія: Економіка і менеджмент.  С. 154–157 (0,51 друк. арк.). 8. Сороківська О.А. Інформаційна безпека України та стан використання інформаційно–комунікаційних технологій у контексті євроінтеграційних процесів / О.А. Сороківська, Г.Б. Машлій // Науковий журнал «Економіка і управління». – 2014. – No 4 (64). – С. 89 – 94 (0,41 друк. арк.; особистий внесок автора: проведено моніторинг основних напрямів використання інформаційних ресурсів у розрізі окремих галузей промисловості України, регіонів та підприємств різних типів, визначено важливість забезпечення інформаційної безпеки з позиції стратегії розвитку малих підприємств  0,32 друк. арк.). 9. Сороківська О.А. Сучасний стан та шляхи активізації розвитку підприємств малого бізнесу / О.А. Сороківська, Г.Б. Машлій, О.Б. Мосій // Галицький економічний вісник. – 2014. – Вип. 1 (44). – С. 93–101 (0,54 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено сучасні тенденції процесу становлення малого бізнесу Тернопільщини, запропоновано шляхи активізації його розвитку  0,17 друк. арк.). 10. Сороківська О.А. Інформаційна безпека підприємства в умовах застосування бенчмаркінгу / О.А. Сороківська, Н.М. Шведа // Регіональна бізнес– економіка та управління. – 2013. – Вип. 2 (38). – С. 55–61 (0,45 друк. арк.; особистий внесок автора: розглянуто особливості проведення бенчмаркінгу з точки зору дотримання інформаційної безпеки, запропоновано принципи, на яких повинен ґрунтуватися обмін інформацією при здійсненні бенчмаркінгу  0,15 друк. арк.). 11. Сороківська О.А. Економічне оцінювання динаміки та тенденцій банківського кредитування малого бізнесу в Україні / О.А. Сороківська, Н.В. Турська // Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково–виробничий журнал. – 2013.  No2 [19].  С. 29 –33 (0,46 друк. арк.; особистий внесок автора: здійснено аналітичне оцінювання перспектив розвитку системи кредитування підприємств малого бізнесу, розроблено практичні рекомендації щодо вирішення проблем банківського кредитування малого бізнесу  0,34 друк. арк.). 12. Сороківська О.А. Особливості процесу бюджетного фінансування регіональних програм та проектів за участю підприємств малого бізнесу / О.А. Сороківська, Г.Б. Машлій // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ДНУ.  2009.  Т.2.  С. 368–374 (0,52 друк. арк.; особистий внесок автора: обґрунтовано доцільність застосування програмно- цільового методу фінансування програм та проектів за участю підприємств малого бізнесу, досліджено особливості визначення соціального ефекту  0,38 друк. арк.). 13. Сороківська О.А. Конкурентоспроможність як основний фактор розвитку малих підприємств в ринкових умовах / О.І. Краузе, О.А. Сороківська // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ДНУ.  2008.  Т.2.  С. 447 –452 (0,54 друк. арк.; особистий внесок автора: дослідження значення конкуренції в ринкових умовах господарювання, запропоновано основні напрямки створення конкурентних переваг діяльності підприємств малого бізнесу  0,36 друк. арк.). 14. Сороківська О.А. Особливості підготовки кадрового забезпечення сектора малого бізнесу регіону/ О.А. Сороківська, С.Є. Хрупович // Вісник Львівської державної фінансової академії. Серія: Економічні науки. – 2007. – No12. – С.319 – 325 (0,51 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено методологічні та практичні аспекти забезпечення якості освіти фахівців сектору малого бізнесу, обґрунтовано доцільність інженерно-економічної освіти при підготовці спеціалістів та магістрів з менеджменту  0,28 друк. арк.). 15. Сороківська О.А. Формування державної підтримки реалізації комплексних інноваційних програм у межах консорціуму / О.А. Сороківська // Галицький економічний вісник. – 2007. – No2 (13). – С.26 – 34 (0,56 друк. арк.). 1.3. Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз 16. Sorokivska O. Interaction of economic security system for small business enterprises with the environment. / O. Sorokivska // Scientific Journal L'Association 1901 «SEPIKE» – 2016. – No1. – Р. 185–191 (0,54 друк. арк.). 17. Сороківська О.А. Дослідження рівня ризикованості економічної діяльності підприємств малого бізнесу України / О.А. Сороківська // Чесько–українське наукове видання «Ауспіції». – 2015. – No. 10. – С. 44–49 (0,43 друк. арк.). 18. Sorokivska O. Economic security of Ukrainian enterprises in conditions of information war / O. Sorokivska // Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки».  2015.  No12 (174).  С.198–202 (0,42 друк. арк.). 19. Сороківська О.А. Дослідження виявів економічного рейдерства в Україні на пошук шляхів його подолання / О.А. Сороківська // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Збірник наукових праць. – 2014.  No26 [2].  С. 163 –170 (0,54 друк. арк.). 20. Сороківська О.А. Проблеми та перспективи економічної безпеки інноваційного розвитку малого бізнесу / О.А. Сороківська, Н.В. Турська // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково–виробничий журнал. – 2013.  No3 [41].  С. 338 – 341 (0,36 друк. арк.; особистий внесок автора: удосконалено теоретичні та методологічні аспекти забезпечення економічної безпеки малих промислових підприємств, окреслено ключові перспективи інноваційного розвитку суб’єктів малого бізнесу  0,21 друк. арк.). 21. Сороківська О.А. Особливості формування кадрової політики підприємства з використанням аутсорсингу / Н.М. Озерчук, О.А. Сороківська // Соціально–економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 2 (7). – С. 155–162.  Режим доступу до журн.: http: //sepd.tntu.edu.ua /images/stories/pdf/ 2012/9/ mhbtna.pdf (0,56 друк. арк.; особистий внесок автора: здійснено оцінювання можливості перепланування та удосконалення кадрової політики сучасних підприємств, досліджено систему чинників, що визначають ефективність кадрової політики господарських утворень  0,32 друк. арк.). 22. Сороківська О.А. Особливості взаємодії малого бізнесу з корпоративним сектором регіону [Електронний ресурс] / О.А. Сороківська, Г.Б. Машлій // Соціально–економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 1 (6). – С. 156–163.  Режим доступу до журн.: http: //sepd.tntu.edu.ua /images/stories/pdf/ 2012/9/ mhbtna.pdf. (0,53 друк. арк.; особистий внесок автора: визначено роль та місце малого бізнесу у розвитку корпоративного сектора економіки, досліджено можливості та передумови формування об’єднань малих підприємств на рівні регіону  0,38 друк. арк.). 23. Sorokivska O. Development of small business in Ukraine and Poland: point of contact and problematic aspects / O. Sorokivska, O. Boryk // Journal of International Studies, Vol. 5, No 1, 2012. – Р.77–83 (0,48 друк. арк.; особистий внесок автора: визначено місце та роль малого бізнесу у розвитку кооперації між Україною та Польщею, досліджено позитивний досвід європейських країн у процесах розвитку і підтримки малого підприємництва  0,26 друк. арк.). 24. Сороківська О.А. Брендинг як інструмент підвищення фінансової конкурентноздатності підприємств малого бізнесу / Гевко О.Б., Сороківська О.А. // Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011.  No48/2.  С. 277–285 (0,52 друк. арк.; особистий внесок автора: визначено роль брендингу у формуванні конкурентного статусу підприємства, досліджено вплив бренду на фінансові результати діяльності малих підприємств  0,28 друк. арк.). 25. Сороківська О.А. Інвестиції в основний капітал: стан та напрями активізації [Електронний ресурс] / Г.Б. Машлій, О.А. Сороківська, Я.М. Шевчук // Соціально–економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 1 (4). – Режим доступу до журн.: http: //sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/ 11/mhbtna.pdf (0,54 друк. арк.; особистий внесок автора: проведено комплексний аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні загалом та в Тернопільській області зокрема, запропоновано напрями активізації інвестиційної діяльності  0,18 друк. арк.). 26. Сороківська О.А. Підвищення фінансової конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / О.А. Сороківська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. − Том 1. – 2010. – No6. – С.287 – 290 (0,46 друк. арк.). 27. Сороківська О.А. Інформаційна безпека підприємства: нові загрози та перспективи / О.А. Сороківська, В.Л. Гевко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. − Том 2. – 2010. – No2. – С.32 – 35 (0,52 друк. арк.; особистий внесок автора: визначено сутність та основні складові інформаційної безпеки підприємства, проведено аналіз статистичних даних щодо процесів інформатизації вітчизняних підприємств, розроблено проектну структуру інформаційно-аналітичної служби  0,28 друк. арк.). 28. Сороківська О.А. Роль економічної безпеки регіонів у формуванні сталого розвитку України / О.А. Сороківська, О.І. Краузе // Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008.  No10.  С. 71–77 (0,54 друк. арк.; особистий внесок автора: визначено місце та роль регіональної економічної безпеки у формуванні економічного середовища України, проведено обґрунтування поняття регіону та досліджено особливості регіональних аспектів формування економічної безпеки вітчизняних підприємств  0,33 друк. арк.). 2. Опубліковані праці апробаційного характеру 29. Сороківська О.А. Особливості регулювання та підтримки малого і середнього бізнесу в країнах Євросоюзу / О.А. Сороківська, О.Б. Мосій, Т.І. Кужда. // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції (м. Клайпеда, Литва, 29 січня 2016 року).  Клайпедський університет.  Клайпеда: Прес–Центр, 2016.  С.11–14 (0,2 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено основні цілі регулювання і підтримки малого бізнесу в Європі  0,07 друк. арк.). 30. Сороківська О.А. Дослідження основних аспектів проблематики економічної безпеки підприємства / О.А. Сороківська // Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково–практичної конференції (м. Запоріжжя, 11–12 вересня 2015 року).  Східноукраїнський інститут економіки та управління.  Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015.  С. 98–100 (0,17 друк. арк.). 31. Сороківська О.А. Дослідження причин виникнення та позитивних функцій конфліктних ситуацій на підприємствах малого бізнесу / О.А. Сороківська // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: праці VII Міжнародної науково–практичної конференції (м. Харків, 29 вересня – 2 жовтня 2015 року).  Харків: НТУ «ХПІ», 2015. С. 172–174 (0,16 друк. арк.). 32. Сороківська О.А. Дослідження основних методів вирішення конфліктів у господарській діяльності підприємств малого бізнесу / О.А. Сороківська // Соціально–економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (м. Одеса, 25–26 вересня 2015 року). – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 6–8 (0,15 друк. арк.). 33. Сороківська О.А. Суб’єкти хеджування фінансових ризиків у діяльності малих підприємств та проблеми забезпечення їх ефективності / Г.Б. Машлій, О.А. Сороківська // Збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції молодих учених і студентів «Антикризове фінансове управління в системі забезпечення соціально–економічного розвитку територій» (м. Луцьк, 27 березня 2015 року). – Луцьк: ЛНТУ, 2015. – С. 60–62 (0,16 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено об’єктивні та суб’єктивні фактори впливу на процес хеджування фінансових ризиків  0,06 друк. арк.). 34. Сороківська О.А. Проблеми оптимізації фінансового управління на підприємствах / Г.Б. Машлій, О.А. Сороківська // Матеріали четвертої міжнародної науково–практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича «Інноваційні аспекти ресурсовикористання» (м. Тернопіль, 27 березня 2015 р.). – Тернопіль: ТНТУ. – 2015. – С. 76 (0,14 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено основні проблеми управління фінансами підприємств  0,07 друк. арк.). 35. Сороківська О.А. Нові технології у сфері інтеграції великих та малих підприємств / О.А. Сороківська // Актуальні задачі сучасних технологій: Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково–технічної конференції молодих учених та студентів (м. Тернопіль, 19–20 листопада 2014 року). – 2014. – С. 365–366 (0,16 друк. арк.). 36. Сороківська О.А. Критерії визначення підприємств малого бізнесу / О.А. Сороківська // Матеріали 18 наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 29-30 жовтня 2014 року). – 2014. – С. 262–263 (0,14 друк. арк.). 37. Сороківська О.А. Особливості формування асортименту товарів малих торговельних підприємств в Україні / О.А. Сороківська, Т.Ю. Муляр // Економіка і управління: теорія і практика: Збірник матеріалів міжнародної науково–практичної Інтернет–конференції (м. Дніпропетровськ, 12–13 вересня 2013 р.). – Дніпропетровськ: «Герда». – 2013. – С. 91–93 (0,16 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено стратегію оптимізування асортименту товарів малого підприємства та методи удосконалення його асортиментної політики  0,08 друк. арк.). 38. Сороківська О.А. Вдосконалення організаційної структури як напрям управління організаційним розвитком малого підприємства / О.А. Сороківська, Н.І. Кіндзерська // Сучасні адаптивно–трансформаційні підходи до формування інституційних засад регламентації фінансово–економічної діяльності підприємств в умовах реформаційного суспільства (інноваційні аспекти): Матеріали другої всеукраїнської науково–практичної конференції та Українсько–польського міжвузівського семінару «Інновації: наука–освіта–виробництво» (м. Тернопіль, 25-27 березня 2013 р.). – Тернопіль: ТНТУ. – 2013. – С. 58–59 (0,16 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено засоби ефективної реорганізації організаційних структур управління малих підприємств  0,1 друк. арк.). 39. Сороківська О.А. Силова складова забезпечення економічної безпеки малого бізнесу / О.А. Сороківська, Н.П. Кучма // Актуальні проблеми забезпечення фінансово–економічної безпеки України: Збірник тез доповідей IV Науково– практичного семінару з міжнародною участю (м. Тернопіль, 18–20 квітня 2013 р.). – Тернопіль: ТНЕУ. – 2013. – с. 257–258 (0,15 друк. арк.; особистий внесок автора: проведено опитування керівників малих підприємств щодо здійснення силового впливу на господарську діяльність суб’єктів господарювання, узагальнено результати дослідження  0,09 друк. арк.). 40. Сороківська О.А. Дослідження взаємозв’язку між поняттями «інновація» та «інноваційний процес» / О.А. Сороківська, Н.П. Марчук // Матеріали Четвертої Міжнародної науково–методичної конференції «Форум молодих економістів– кібернетиків» «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (м. Тернопіль, 24–26 жовтня 2013 р.). – Тернопіль: ТНТУ. – 2013. – С.150–151 (0,16 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено основні підходи до класифікації інновацій  0,12 друк. арк.). 41. Сороківська О.А. Особливості процесу управління ресурсним забезпеченням вітчизняних малих підприємств / О.А. Сороківська, С.О. Кумпа- ненко // Економіка і управління: теорія і практика: Збірник матеріалів міжнародної науково–практичної Інтернет–конференції (м. Дніпропетровськ, 12–13 вересня 2013 р.). – Дніпропетровськ: «Герда». – 2013. – С. 79–81 (0,18 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено проблемні аспекти методики проведення аналізу ресурсного забезпечення малих підприємств  0,11 друк. арк.). 42. Сороківська О.А. Особливості реалізації інноваційної функції підприємств малого бізнесу / О.А. Сороківська // Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції «Розвиток навчально–науково–виробничих комплексів в умовах трансформаційної економіки» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 21 березня 2012 р.). – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – С. 71–72 (0,14 друк. арк.). 43. Сороківська О.А. Економічна безпека підприємництва в системі інноваційного розвитку України / О.А. Сороківська // Матеріали регіональної науково–практичної конференції «Інноваційні підходи в управлінні навчально– науково–виробничими системами в умовах суспільних та інституційних трансформацій» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 19 травня 2011 р.). – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – С. 26–27 (0,12 друк. арк.). 44. Сороківська О.А. Особливості корпоративного управління в умовах інформаційної економіки / О.А. Сороківська // Матеріали міжнародної науково– технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 19-21 травня 2010 р.). – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – С. 551 (0,08 друк. арк.). 45. Сороківська О.А. Інформація в системі корпоративного управління / О.А. Сороківська // Матеріали тринадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 13-14 травня 2009 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2009. – С. 156 (0,07 друк. арк.). 46. Сороківська О.А. Взаємозв’язок економічної безпеки із сучасною системою менеджменту / О.А. Сороківська, І.В. Бакушевич // Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 14-15 травня 2008 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2008. – С. 251 (0,08 друк. арк.; особистий внесок автора: запропоновано авторський підхід до розуміння сутності економічної безпеки, досліджено його взаємозв’язок з іншими економічними категоріями  0,04 друк. арк.) 47. Сороківська О.А. Дослідження загроз економічної безпеки регіону / О.А. Сороківська, І.В. Бакушевич // Матеріали одинадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (16-17 травня 2007 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2007. – С. 210 (0,06 друк. арк.; особистий внесок автора: досліджено причини кризового стану економічної безпеки в регіонах України  0,03 друк. арк.).
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.