Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17610

Title: Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон'юнктури підприємницького середовища: автореферат дисертації
Authors: Ватаманюк-Зелінська, Уляна Зеновіївна
Bibliographic description (Ukraine): Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон'юнктури підприємницького середовища: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня д.е.н., спеціальність 08.00.04 / У.З. Ватаманюк-Зелінська. - ТНТУ, 2016. - 42 с.
Крейдич І.М. Відгук офіційного опонента на докторську дисертаційну роботу Ватаманюк-Зелінської У.З. на тему: «Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища» / І.М. Крейдич. – Київ: НТУ України «КПІ», 2016. – 11 с.
Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування та використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон'юнктури підприємницького середовища: дисертація на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 / У.З. Ватаманюк-Зелінська. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2016. – 475 с.
Карачина Н.П. Відгук офіційного опонента на докторську дисертаційну роботу Ватаманюк-Зелінської У.З. на тему: «Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища» / Н.П. Кара чина. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 12 с.
Відгук офіційного опонента Череп А.В. на дисертаційну роботу Ватаманюк-Зелінської У.З. на тему: «Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища» / А.В. Череп. – Запоріжжя, ЗНУ, 2016. – 11 с.
Issue Date: 23-Aug-2016
Date of entry: 25-Aug-2016
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Science degree: доктор економічних наук
Level thesis: докторська дисертація
Code and name of the specialty: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Defense council: спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Institution defense: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Римар, Микола Васильович
Committee members: Череп, Алла Василівна
Крейдич, Ірина Миколаївна
Карачина, Наталія Петрівна
UDC: 338.45
621
334.72
Keywords: інтеграція
розвиток
ефективність
механізм
управління
види економічної діяльності
організаційно-правові форми
підприємницька діяльність
integration
development
efficiency
mechanism
management
economic activities
business forms
business activity
интеграция
развитие
эффективность
механизм
управление
виды экономической деятельности
организационно -правовые формы
предпринимательская деятельность
Series/Report no.: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Abstract: Дисертацію присвячено розробленню концептуальних і методологічних положень, а також прикладних рекомендацій щодо формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон 'юнктури підприємницького середовища. Обґрунтовано концепцію формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон'юнктури підприємницького середовища, яка гармонізує інтереси суб'єктів підприємницької діяльності та базується на моделі формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища, як системи складових збалансованого розвитку підприємств, які сформовані екзогенними та ендогенними факторами впливу, що мають ознаки інтеграційності. Розроблено концептуальні засади формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища на основі виявлення системних характеристик його технологічних, економічних, інституційних та географічних чинників, що дає змогу визначити прийнятний аналітичний інструментарій для проведення діагностики параметрів інтеграційності підприємницького середовища із метою використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємствами. Запропоновано метод побудови механі зму інтеграційної взаємодії підприємств через виокремлення його характерних елементів (мети, завдань, принципів і критеріїв формування та методів, моделей, зв'язків і результативних показників його використання), що є спільними для будь-якої організаційно правової форми господарського об'єднання підприємств і підприємницького середовища у якому це об'єднання функціонує. Представлено методичний інструментарій до оцінки впливу параметрів інтеграційності підприємницького середовища на ділову активність промислових підприємств.
The thesis is devoted to development of conceptual and methodological basis and also applicable recommendations for creation and use of mechanisms of integrational interaction of enterprises considering the situation of the business environment. The researched concept of formation and use of integrational mechanisms of interaction between enterprises taking into account the conditions of the business environment, which harmonizes the interests of businesses and is based on a model of integration based business environment. The developed conceptual bases of formation of integrational oriented business environment by identifying characteristics of its system factors that helps determine appropriate analytic tools for diagnostics of integration parameters of business environment in order to use the mechanisms of integrational interaction of enterprises. The method of integrational mechanism of interaction between enterprises through isolating its characteristic elements that are common to any organizational legal form of the association of enterprises and the business environment in which the association operates is proposed. Methodological tools to assess the impact of integration options of business environment for business activity industry are presented. The strategy is based on the integration interaction of program-targeted planning of enterprises and application of problem-based method for assessing the business environment conditions. This approach combines directions, programs and tools of tangible and intangible cash flow of businesses and gives opportunity to use mechanisms of integration interaction, providing higher efficiency for cash maneuvering within economic integrational unions. The principles of contractual regulation of economic relations between the companies – participants of integrational interaction that provided voluntary civil legal agreements, particularly in the area of government contracts are discussed. In order to develop an effective mechanism of integr ational interaction of enterprises the theoretical and methodological principles of assessment of need of business entity participation in economic union is improved. This approach allows you to identify the risks of integration-oriented business environment based on the results of monitoring and evaluation of business entity. The grounded scientific basis for regulating entrepreneurial activity through the development of organizational and institutional mechanisms for improvement of regulatory policy for t he integration of interaction between enterprises based public-private partnership and inter regional cooperation. The improved distinction between industrial enterprises, which enables unified parameters detailing the distribution of business size, taking into account the type of economic activity and the criterion of independence. Theoretical provisions are presented which complement and extend the existing theories of integration, providing allocation of conjuncture created business environment factors that characterize his integration. The formalization and characterization of the business environment in this form now enables identification of conditions for participation in the processes of integration and interaction mechanisms of formation and use of its realization. The categorical and conceptual apparatus of the mechanisms of formation and use of enterprise integration interaction that can be used as a basis for further development of the theory of economic integration is developed. The theoretical provisions for the integration of business relationships that are based on the preservation of identity, national traditions and potential of small and medium businesses are developed.
Обоснована концепция формирования и использования механизмов интеграционного взаимодействия предприятий с учетом конъюнктуры предпринимательской среды, основные принципы которой строятся на гармонизации интересов субъектов предприн имательской деятельности и базируются на модели формирования интеграционно ориентированной предпринимательской среды, как системы составляющих збалансированого развития предприятий, сформирован ных экзогенными и эндогенными факторами влияния, имеющими признаки интеграционности. Разработаны концептуальные основы формирования интеграционно ориентирова нной предпринимательской среды на основе выявленных системных характеристик её технологических, экономических, институционных и географических факт оров, что даёт возможность определить приемлемый аналитический инструмент арий для диагностики параметров интеграционности предпринимательской среды с целью использования предприятиями механизмов интеграционного взаимоде йствия. Предложен метод построения механизма интегр ационного взаимодействия выделением его характерных элементов, что являются общими для любой организационно правовой формы хозяйственного объединения предприятий и предпринимательской среды в которой это объединение функционирует. Представлен методический инструментарий к оценке влияния параметров интеграционности предпринимательской среды на деловую активность промышленных предприятий.
Description: Робота виконана у Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17610
References (Ukraine): Монографії 1. Ватаманюк-Зелінська У. З. Формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища для машинобудівних підприємств України : монографія / У.З. Ватаманюк-Зелінська. – Львів : ЗУКЦ, 2015. – 344 с. (20 др.а.). 2. Ватаманюк-Зелінська У. З. Концептуальні засади інтеграції суб'єктів господарської діяльності машинобудівного комплексу України : монографія / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Economic activity management: problems and prospects: Collective monograph. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2016. – p. 4 -22. (8,00 др.а. Особистий внесок: 1,19 др.а. – запропоновано ідентифікатори змін для оцінки підприємством параметрів інтеграційності підприємницького середовища). 3. Ватаманюк-Зелінська У. З. Методичні підходи до розвитку механізмів бюджетного регулювання та вирівнювання в контексті запровадження нової моделі міжбюджетних відносин / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону: кол ективна монографія. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – пп. 3.3. – С. 194-224. (11,75 др.а. Особистий внесок: 1,93 др.а. – для підвищення економічного потенціалу підприємств пріоритетних галузей економіки запропоновано механізм бюджетного регулювання підприємниц ького розвитку територій із позиції удосконалення організації міжбюджетних відносин) . 4. Ватаманюк-Зелінська У. З. Інтеграційні процеси у підприємництві : монографія / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. В. Римар. – Львів : РВВ НЛТУ, 2013. – 188 с. (10,93 др.а. Особистий внесок: 4,59 др.а. – розділ 1, пп. 3,3, 3,4. Розкрито прикладні засади формування підприємницького середовища для активізації темпів економічного зростання промислових підприємств; визначено пріоритети інтеграційної взаємодії у стратегії економічного розвитку підприємства). 5. Ватаманюк-Зелінська У. З. Підряд як форма інтеграційної взаємодії підприємств великого та малого бізнесу / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Инновационный подход к развитию предприятий, отраслей, комплексов : монография; в 2 книгах / под общ. ред. С. В. Куприенко [материалы международного научного симпозиума "Достижения современной науки" 20-27 февраля 2012 года]. – SWorld. – Одесса : ФЛП Куприенко С.В., 2012. – К. 1. – раздел 2.5. – С. 98-111. (8.43 др.а. Особистий внесок: 0,81 др.а. – визначено прикладні аспекти інтеграції для організації взаємовідносин між великими і малими (середніми) підприємствами на основі договірної співпраці). Публікації у наукових фахових виданнях України 6. Ватаманюк-Зелінська У. З. Стимулювання розвитку машинобудівного підприємництва в умовах інтернаціоналізації економічної діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Бізнес Інформ. – 2016. – No 1. – C. 219-224. (0,35 др.а.). 7. Ватаманюк-Зелінська У. З. Принципи промислового співробітництва територіальних громад та їх добровільного об 'єднання у контексті положень однойменних законів України [Електронний ресурс] / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. Р. Пазак, П. І. Малець // Ефективна економіка. – 2016. – No 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4730 (0,29 др.а. Особистий внесок: 0,20 др.а. – запропоновано принципи промислового співробітництва органів місцевого самоврядування, що ґрунтуються на забезпеченні збалансованого розвитку територій та підвищенні економічного потенціалу виробничих підприємств). 8. Ватаманюк-Зелінська У. З. Уніфікація параметрів розмежування машинобудівних підприємств за галузевою ознакою / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: "Міжнародні економічні відносини та світове господарство ". – 2015. – No3. – С. 54-61. (0,47 др.а.). 9. Ватаманюк-Зелінська У. З. Значення співробітництва територіальних громад для промислового розвитку територій у контексті нових положень реформи адміністративно-територіального устрою України / У. З. Ватаманюк- Зелінська, А. М. Лис // Економіка і фінанси. – 2015. – No 10. – С. 15-24. (0,58 др.а. Особистий внесок: 0,50 др.а. – обґрунтовано поширення державно-приватного партнерства для реалізації проектів промислового співробітництва територіальних громад за рахунок розвитку виробничих підприємств). 10. Ватаманюк-Зелінська У. З. Казначейське обслуговування державного бюджету України за доходами: реалії та напрями вдосконалення / У. З. Ватаманюк-Зелінська, І. Б. Романів, Н. Я. Дідулко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – No 2'2015 (27). – С. 39-45. (0,61 др.а. Особистий внесок: 0,60 др.а. – проаналізовано виконання державного бюджету у розрізі податкових надходжень від суб'єктів підприємницької діяльності). 11. Ватаманюк-Зелінська У. З. Формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища для підприємств машинобудівного комплексу України / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Інноваційна економіка. – 2015. – No1. – С. 32-37. (0,53 др.а.). 12. Ватаманюк-Зелінська У. З. Нова економічна модель розвитку України в аспекті формування інтеграційних об'єднань у машинобудівному комплексі / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. В. Римар // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2014. – No2. – С. 31-36. (0,53 др.а. Особистий внесок: 0,50 др.а. – запропоновано використання механізмів інтеграційної взаємодії для формування господарських об'єднань підприємств у машинобудівному комплексі України). 13. Ватаманюк-Зелінська У. З. Аналітична оцінка ролі Державної казначейської служби України у реалізації заходів впливу за порушення підприємством бюджетного законодавства / У. З. Ватаманюк -Зелінська, П. Ю. Буряк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2014. – Вип. ІІІ (55). – С. 211 -220. (0,81 др.а. Особистий внесок: 0,80 др.а. – проведено аналіз порушень бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів до яких застосовано заходи впливу органами Державної казначейської служби). 14. Ватаманюк-Зелінська У. З. Застосування депозитарних розписок як ефективного способу публічного розміщення акцій промислових підприємств корпоративного сектора / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Економіст. – 2014. – No3 (329). – С.33 -37. (0,44 др.а.). 15. Ватаманюк-Зелінська У. З. Вплив бюджетного фінансування на розвиток підприємництва [текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Економічний форум. – 2013. – No 3. – С. 161-165. (0,44 др.а.). 16. Ватаманюк-Зелінська У. З. Передумови інтеграції промислових підприємств до регіональних і національних ринків / У. З. Ватаманюк -Зелінська // Економічний простір. – 2013. – No 78. – С. 65-75. (0,69 др.а.). 17. Ватаманюк-Зелінська У. З. Фінансування програм розвитку підприємництва як засіб підвищення бюджетного потенціалу регіону / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – No 24. – С. 13-20. (0,65 др.а.). 18. Ватаманюк-Зелінська У. Проблемні аспекти процесів інтеграції та використання програмно-цільового методу бюджетування для програм підтримки та розвитку малого підприємництва [Електронний ресурс] / У. Ватаманюк- Зелінська, Н. Жмуркевич // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 80 -86. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/ pdf/2013/13vuzrmp.pdf. (0,44 др.а . Особистий внесок: 0,44 др.а. – визначено проблемні позиції програмно-цільового бюджетування у сфері малого та середнього підприємництва). 19. Ватаманюк-Зелінська У. З. Функціонування транснаціональних об'є днань та способи їх інтеграційної взаємодії / У. З. Ватаманюк-Зелінська, П. Ю. Буряк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. – No3. – С. 3-10. (0,65 др.а. Особистий внесок: 0,62 др.а. – розкрито методологічні засади формування транснаціональних об'єднань підприємств і їх вплив на економіку держави). 20. Ватаманюк-Зелінська У. З. Роль виробничого підприємництва у сучасному розвитку промислового сектора економіки / У. З. Ватаманюк - Зелінська, П. Ю. Буряк // Механізм регулювання економіки. – Суми : СумДУ. – 2011. – No 2. – С. 82-91. (0,96 др.а. Особистий внесок: 0,93 др.а. – обґрунтовано способи підвищення економічного потенціалу промислового підприємства за рахунок використання ним допоміжних виробництв у господарській діяльності) . 21. Ватаманюк-Зелінська У. З. Дослідження ролі промислово-фінансових груп у стратегії транснаціоналізації економіки України / У. З. Ватаманюк- Зелінська, Ю. І. Стеблецька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – No3., Т.2. – С. 35-40. (1,38 др.а. Особистий внесок: 1,30 др.а. – проаналізовано вплив показників діяльності інтеграційних структур бізнесу у промисловості на економічну ситуацію в країні). 22. Ватаманюк-Зелінська У. З. Реалізація концепції розвитку підприємств Львівщини при фінансовому забезпеченні владних повноважень органів місц евого самоврядування / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – No 6'2011 (9). – С. 116-122. (0,61 др.а.). 23. Ватаманюк-Зелінська У. З. Розвиток промислових галузей за рахунок підтримки високотехнологічних виробництв у підприємницькому секторі економіки / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Економіка, фінанси, право. – 2011. – No 9. – C. 17-21. (0,29 др.а.). 24. Ватаманюк-Зелінська У. З. Особливості формування результативних показників розвитку підприємницького сектора регіону / У. З. Ватаманюк- Зелінська, М. В. Римар, Р. В. Ващишин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2011. – Вип. XVІІ (No 4). – С. 134-146. (0,58 др.а. Особистий внесок: 0,54 др.а. – запропоновано показники оцінки ефективності господарської діял ьності підприємств у промислово розвинених регіонах України). 25. Ватаманюк-Зелінська У. З. Бюджетна підтримка підприємств машинобудівної галузі / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. В. Римар // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2010. – Вип. XVI (No 2). – С. 52-61. (0,58 др.а. Особистий внесок: 0,50 др.а. – запропоновано заходи бюджетної підтримки для підвищення економічного потенціалу машинобудівних підприємств). 26. Ватаманюк-Зелінська У. З. Бюджетне фінансування підприємств регіонального промислового комплексу / У. З. Ватаманюк -Зелінська // Економіка промисловості. – 2010. – No 4 (52). – С. 181-184. (0,23 др.а.). 27. Ватаманюк-Зелінська У. З. Специфіка реалізації європейських стандартів місцевого самоврядування для підприємництва / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1. – С. 169-174. (0,35 др.а.). 28. Ватаманюк-Зелінська У. З. Основні принципи регіонального управління діяльністю виробничих підприємств / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Т. М. Римар // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2008. – Вип. ХІV (No 1). – С. 61-69. (0,52 др.а. Особистий внесок: 0,50 др.а. – визначено принципи управління виробничим потенціалом промислових підприємств на рівні регіону). 29. Ватаманюк-Зелінська У. З. Реалізація організаційних принципів управління діяльністю підприємств регіону / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Л. П. Прийма // Вісник Національного університе ту "Львівська політехніка" : Логістика. – 2008. – No 633. – С. 73-78. (0,35 др.а. Особистий внесок: 0,33 – визначено організаційні принципи управління господарською діяльністю промислових підприємств на регіональному рівні). 30. Ватаманюк-Зелінська У. З. Основні принципи еколого-економічного управління інноваційною діяльністю підприємств / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.1. – С. 225-227. (0,17 др.а.). 31. Ватаманюк-Зелінська У. З. Принципи формування стратегії еколого - економічного управління інноваційною діяльністю підприємств / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Науковий вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя : Проблеми інтеграції науково - освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі". – Тернопіль-Бахчисарай : ТДТУ ім. І. Пулюя – 2006. – С. 118-122. (0,29 др.а.). 32. Ватаманюк-Зелінська У. З. Удосконалення підходів до вибору підприємством варіантів фінансування природоохоронних заходів / У. З. Ватаманюк-Зелінська, В. М. Дворянин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 2006. – Вип. ХІІ No 4. – С. 22-29. (0,47 др.а. Особистий внесок: 0,43 др.а. – обґрунтовано використання екологічної складової при формуванні внутрішнього підприємницького середовища підприємства). 33. Ватаманюк-Зелінська У. З. Роль органів місцевого самоврядування в гарантійному обслуговуванні суб'єктів господарської діяльності / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2007. – Вип. 13.2. – С. 238-243. (0,35 др.а.). 34. Ватаманюк-Зелінська У. З. Перспективи розвитку малого підприємництва у місті Львові [Текст] / У.З. Ватаманюк-Зелінська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 190-196. (0,35 др.а.). 35. Ватаманюк-Зелінська У. З. Формування організаційно-економічного механізму екологізації інноваційної діяльності підприємств / У. З. Ватаманюк- Зелінська // Вісник Львівської державної фінансової академії : економічні на уки. – 2005. – No 6. – C. 306-311. (0,48 др.а.). 36. Ватаманюк-Зелинская У. З. Закономерности регионального управления инновационной деятельностью предприятий / У. З. Ватаманюк-Зелинская, С. Е. Шутка // Науковий вісник УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.4. – С. 253-255. (0,17 др.а. Особистий внесок: 0,14 др.а. – розкрито принципи регіонального управління інноваційною діяльністю промислових підприємств). 37. Ватаманюк-Зелінська У. З. Оптимальна стратегія еколого-економічного розвитку підприємств народногосподарських галузей регіону / М. В. Римар, У. З. Ватаманюк // Вісник Національного університету "Львівська п олітехніка". – 2003. – No 484. – С. 18-22. – Бібліографія: 6 назв. (0,48 др.а. Особистий внесок: 0,45 др.а. – представлено методику визначення показників еколого-економічного розвитку промислових підприємств регіону). Праці у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які внесено до міжнародних наукометричних баз даних 38. Vatamaniuk-Zelinska U. Z. Theoretical and methodological basics of developing unions in ukrainian machin ery construction / U. Z. Vatamaniuk-Zelinska // European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies. Wspolpraca europejska. 2016. – V. 2(9). – P. 37-47. – Journal indexing: Index Copernicus, PajPal, CiteFactor. (0,64 др.а.). 39. Ватаманюк-Зелінська У. З. Організація інтеграційних о б'єднань у машинобудівному комплексі України / У. З. Ватаманюк-Зелінська. – Black sea scientific journal of academic research. Economy and Management of National Economy. 2016. – V. 27. – Iss. 01 (January) [Tbilisi (Georgia) : Gulustan-bssjar, Publishing house Kalmasoni, 2016]. – P. 6-11. – Journal indexing: Thomson Reuters, OAJI, Index Copernicus, DRJI, EBSCOhost Electronic Jornals Service, E -library.ru, ResearchGate, Google scholar, Crossref, UlrichswebTM Global Serials Direсtory. (0,35 др.а.). 40. Ватаманюк-Зелінська У. З. Характерні ознаки процесу залучення іноземних інвестицій для формування промислових інтеграційних об'єднань / У.З. Ватаманюк-Зелінська // Проблеми економіки* . – 2013. – No4. – С.70-76. – Journal indexing: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost, CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Соціонет, J-Gate, Directory of Research Journals Indexing, Академия Google, Research Bible. (0,41 др.а.). 41. Ватаманюк-Зелінська У. З. Інституалізація регіональної політики у напрямку активізації процесів розвитку підпри ємств виробничих галузей економіки [текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Актуальні проблеми економіки* . – 2011. – No 1 (115). – С.128-137. – Journal indexing: SciVerse Scopus by Elsevier, Index, EBSCOhost, Ulrich's Periodicals Directory, EconLit. (0,81 др.а.). 42. Ватаманюк-Зелінська У. З. Заходи регіональної політики для сприяння розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки / У. З. Ватаманюк - Зелінська // Економічний часопис ХХІ . – 2011. – No 1-2. – С. 59-62. – Journal indexing: Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich's Periodicals Directory, Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), INFOBASE INDEX. (0,23 др.а.). Опубліковані праці апробаційного характеру 43. Ватаманюк-Зелінська У. З. Пріоритети підприємницького розвитку територій через призму реформ адміністративно -територіального устрою України / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Дзьоба В.І. // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economists and in the Era of Globalization: Conference Proceedings. 2016. – January 29 [Klaipeda: Baltija Publishing]. – 2016. – P. 43-46. (0,23 др.а. Особистий внесок: 0,20 др.а. – обґрунтовано принципи промислового співробітництва органів місцевого самоврядування для формування ефективного підприємницького середовища та підвищення ділової активності промислових підприємств). 44. Ватаманюк-Зелінська У. З. Нормативно-законодавче забезпечення передумов співпраці територіальних громад у напрямку промислового розвитку територій / У. З. Ватаманюк-Зелінська, У.П. Хоцяновська // Зб. тез наук. робіт V Міжнар. наук. -практ. конф. "Науковий диспут: питання економіки та фінансів ", (Київ-Будапешт-Відень, 26 лют. 2016 р.). – Фінансово-економічна наукова рада, 2016. – С. 60 -63. (0,23 др.а. Особистий внесок: 0,20 др.а. – виділено нові законодавчі норми для реалізації спільних промислових проектів територіальних громад). 45. Ватаманюк-Зелінська У. З. Передумови участі малих та середніх промислових підприємств у формуванні інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища / У. З. Ватаманюк -Зелінська // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Перспективи розвитку національної економіки ", (Запоріжжя, 12-13 лют. 2016 р.). – Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2 -х частинах. – Запоріжжя: ГО "СІЕУ", 2016. – Ч. 1. – С. 101-103. (0,17 др.а .). 46. Ватаманюк-Зелінська У. З. Утворення інтеграційних об'єднань у машинобудівному комплексі України / У. З. Ватаманюк-Зелінська // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers "Ever ything in the name of science!", professional scientific publication. 2015. – V. 2. – Iss. 01 (January) [Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation)]. – 2015. – Р. 60 -62. (0,17 др.а.). 47. Ватаманюк-Зелінська У. З. Практика казначейського обслуговування бюджетів європейських країн / У. З. Ватаманюк -Зелінська, О. П. Безпала // Матер. IV Міжнар. наук. -практ. конф. "Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах" , (Бердянськ, 29-30 січня 2015 р.); ред. кол. : Л. І. Антошкіна [та ін.]; М-во освіти і науки України, Бердянський ун -т. менеджменту і бізнесу – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 110-112. (0,17 др.а. Особистий внесок: 0,15 др.а. – обґрунтовано напрямки використання практики казначейського обслуговування надходжень до бюджетів від оподаткування суб'єктів підприємництва, із досвіду європейських країн). 48. Ватаманюк-Зелінська У. З. Формування підприємницького середовища для розвитку інтеграційних процесів / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Міжнар. зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. "Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки : економічний дискурс", (Кам'янець-Подільський, 22- 23 травня 2014 р.); відпов. ред. Н.В. Семенишена. – Тернопіль : Крок, 2014. – Вип. 2. – С. 49-50. (0,12 др.а.). 49. Ватаманюк-Зелінська У. З. Формування системи інтеграційної взаємодії підприємств у машинобудівній промисловості / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Матер. Міжнар. наук. -практ. конф. "Економіка та управління господарським комплексом : теорія і практика сучасності" , (Луганськ, 27 березн. 2014 р.).; ред. кол. : Ю. З. Драчук [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун -т. – Д.: НГУ, 2014. – С. 56-58. (0,17 др.а.). 50. Ватаманюк-Зелінська У. З. Інтеграційна взаємодія підприємств у машинобудівному комплексі України / У. З. Ватаманюк -Зелінська // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді", (Одеса, 24-25 квітн. 2014 р.) . – ІПРЕЕД НАН України та ін.; відпов. ред. д.е.н., проф., акад. НАН України Б. В. Буркинський; к.е.н., с.н.с. О. І. Лайко. – Одеса : ОНПУ, 2014. – С. 44-46. (0,19 др.а.). 51. Ватаманюк-Зелінська У. З. Інтегрування СПД у машинобудівній промисловості / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Зб. матер. IV Міжнар. наук. -практ. конф. "Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд", (Донецьк, 14- 15 березн. 2014 р.). – Східноукраїнський інститут економіки та управління; [у 2-х част.]. – Донецьк : ГО "СІЕУ", 2014. – Ч. 1. – С. 79-80. (0,12 др.а.). 52. Ватаманюк-Зелінська У. З. Можливість визначення переваг інтеграційної взаємодії підприємств із використанням індикативних показників оцінки підприємницького середовища / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. В. Римар // Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації", (м. Тернопіль, 25 квітн. 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 50-53. (0,23 др.а. Особистий внесок: 0,20 др.а. – розроблено індикативні показники для оцінки параметрів кон'юнктури підприємницького середовища). 53. Ватаманюк-Зелінська У. З. Підвищення ефективності підприємницького потенціалу регіону / У. З. Ватаманюк-Зелінська, П. Ю. Буряк // Зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. "Економічне зростання національного господарства", (Одеса, 14-15 червня 2013 р.). – Одеса : ЦЕДР, 2013. – С.103-104. (0,17 др.а. Особистий внесок: 0,16 др.а. – розглянуто підприємницький потенціал регіону із позиції необхідності посилення його ефективності у сфері промислового розвитку). 54. Ватаманюк-Зелінська У. З. Ефективне підприємництво – запорука сталого регіонального розвитку / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Зб. тез наук. доп. VIІ Міжнар. наук. -практ. конф. "Фінансові механізми активізації підприємництва", (Львів, 7-8 листоп. 2013 р.). – Львів : ЛДФА, 2013. – Т. 1. – С. 79-81. (0,17 др.а.). 55. Ватаманюк-Зелінська У. З. Застосування принципу тристоронньої податкової ініціативи та міжрегіонального співробітництва між підприємствами, органами місцевого самоврядування та органами ДПС / У. З. Ватаманюк- Зелінська, Ю. І. Іванух // Матер. XXIV Міжнар. наук. -практ. конф. "Економіка в умовах глобалізації світових економічних процесів" , (Львів, 5-6 квітня 2013 р.) / Громадська організація "Львівська економічна фундація". [у 2-х част.]. – Львів : ЛЄФ, 2013. – ч. 2. – С. 119-121. (0,17 др.а. Особистий внесок: 0,15 др.а. – запропоновано принцип тристоронньої податкової ініціативи у співпраці органів виконавчої влади та суб'єктів підприємницької діяльності). 56. Ватаманюк-Зелінська У. З. Використання зарубіжного досвіду в казначейській системі України / У. З. Ватаманюк-Зелінська, О. Ю. Хайнас // 36 "Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку економіки України " : Зб. тез наук. доп. Міжнар. наук. -практ. конф., (Київ, 9-10 листоп. 2012 р.). – Київ : ГО "Київський економічний науковий центр ", 2012. – Ч. 1. – С. 47-48. (0,12 др.а. Особистий внесок: 0,10 др.а. – запропоновано принципи казначейського обслуговування не бюджетних коштів підпр иємств на основі досвіду зарубіжних країн). 57. Ватаманюк-Зелінська У. З. Економічна інтеграція України в аспекті розвитку транснаціональних компаній / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку України" , (Київ, 30 вересня – 1 жовтня 2011 р.). – К. : ЛЕНЦ, 2011. – Ч І. – С. 35-37. (0,17 др.а.). 58. Ватаманюк-Зелінська У. З. Заходи регіональної політики в сприянні розвитку промислового підприємництва / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Матер. V Всеукр. наук. -практ. конф. "Сучасні економічні перспективи в умовах сталого розвитку", (Кіровоград, 22 квітня 2011 р.). – Кіровоград, 2011. – С. 30-33. (0,23 др.а.). 59. Ватаманюк-Зелінська У. З. Можливості підвищення економічного потенціалу великого промислового підприємства за рахунок допоміжних виробництв підприємницького сектора економіки / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Зб. тез наук. доп. VІ Міжнар. наук. -практ. конф. "Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва" , (Львів, 10-11 листоп. 2011 р.). – Львів : ЛДФА, 2011. – 2011. – С. 228-230. (0,17 др.а.). 60. Ватаманюк-Зелінська У. З. Покращення ефективності функціонування промислових підприємств в Україні за рахунок нових моделей організації їх виробничо-господарської діяльності / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки" , (Вінниця, 1-2 грудня 2011 р.). – Вінниця : ТОВ "Фірма "Планер", 2011. – Т.1. – С. 48-50. (0,17 др.а.). 61. Ватаманюк-Зелінська У. З. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування в системі місцевих податків і зборів / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Х.Б. Остапчук // Зб. тез доп. Міжнар. наук. -практ. конф. "Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство, регіон, держава ", (Полтава, 6-7 жовтня 2011 р.). – Полтава : Інтерграфіка, 2011. – С. 169-171. (0,17 др.а. Особистий внесок: 0,15 др.а. – визначено додаткові повноваження органів місцевого самоврядування в системі місцевого оподаткування суб 'єктів підприємницької діяльності). 62. Ватаманюк-Зелінська У. З. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку адаптаційних процесів підприємств до умов ринкової економіки / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Х.Б. Остапчук // Форум молодих економістів кібернетиків : тези доп. ІІ Міжнар. наук. -метод. конф. "Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід", (Тернопіль, 6-8 жовтня 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – С. 177 -178. (0,12 др.а. Особистий внесок: 0,10 др.а. – обґрунтовано необхідність адаптації підприємств до умов ринкової економіки). 63. Ватаманюк-Зелінська У. З. Функціонування промислово-фінансових груп в умовах транснаціональної економіки / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Ю. І. Стеблецька // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. "Формування стратегії розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції ", (Львів, 14- 15 квітня 2011 р.). – Львів : ЛДІНТУ ім. В 'ячеслава Чорновола, 2011. – С. 75-78. (0,23 др.а. Особистий внесок: 0,20 др.а. – обґрунтовано необхідність формування інтеграційних структур бізнесу у промисловості). 64. Ватаманюк-Зелінська У. З. Реалізація концепції розвитку підприємництва у напрямку підтримки високотехнологічних виробництв промислового комплексу / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Матер. Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. "Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації" , (Тернопіль, 9-10 грудня 2010 р.). – Тернопіль : Крок, 2010. – Ч.1. – С. 124-126. (0,17 др.а.). 65. Ватаманюк-Зелінська У. З. Бюджетне фінансування регіонального промислового комплексу / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Матер. Міжнар. наук.- практ. конф. "Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті ‘2010", (Одеса, 20-27 грудня 2010 р.). – Одеса : Чорномор'я, 2010. – Том 15. – С. 29-31. – (Економіка). (0,17 др.а.). 66. Ватаманюк-Зелінська У. З. Формування механізму гарантійного обслуговування органами місцевого самоврядування кредитних коштів підприємств / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Тези доп. ІV Міжнар. наук. -практ. конф. "Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції ", (Львів, 19-20 жовтня 2007 р.). – Львів : ЛДФА. – 2007. – С. 87-89. (0,17 др.а.). Інші публікації, що додатково відображають результати дисертації 67. Ватаманюк-Зелінська У. З. Визначення ефективності бюджетного фінансування об'єктів виробничого підприємництва / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М.В. Римар // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола. – Львів : ЛДІНТУ ім. В'ячеслава Чорновола, 2011. – Вип. 6. – C.61-73. (Серія "Економічні науки"). (0,76 др.а. Особистий внесок: 0,72 др.а. – проведено аналіз ефективності бюджетно- фінансового забезпечення розвитку підпр иємництва). 68. Ватаманюк-Зелінська У. З. Міжбюджетні трансферти / Науково- практичний коментар до Бюджетного кодексу України // кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – Глава 16. – С. 266-268. (47, 73 др.а. Особистий внесок: 0,16 др.а. – коментар до глави 16 "Міжбюджетні трансферти").
Content type: Thesis
Appears in Collections:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoref_Vatamaniyk-Zelinska.pdfавтореферат841,78 kBAdobe PDFView/Open
Avtoref_Vatamaniyk-Zelinska.djvu2,28 MBDjVuView/Open
Vidhuk_oponenta_Kreidych_Vatamaniuk-Zelinska.djvu4,34 MBDjVuView/Open
Vidhuk_oponenta_Kreidych_Vatamaniuk-Zelinska.pdfвідгук Крейдич Ірини Миколаївни6,96 MBAdobe PDFView/Open
Dis_Vatamaniyuk-Zelinska.pdfдисертація18,95 MBAdobe PDFView/Open
Dis_Vatamaniyuk-Zelinska.djvu43,28 MBDjVuView/Open
Dis_Vatamaniyuk-Zelinska__COVER.png116,65 kBimage/pngView/Open
Vidhuk_oponenta_Karachyna.pdfвідгук Карачина Наталії Петрівни1,15 MBAdobe PDFView/Open
Vidhuk_oponenta_Karachyna.djvu843,2 kBDjVuView/Open
Vidhuk_oponenta_Cherep_Vatamaniuk-Zelinska.djvu882,22 kBDjVuView/Open
Vidhuk_oponenta_Cherep_Vatamaniuk-Zelinska.pdfвідгук Череп Алли Василівни1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.