Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17600

Title: Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування
Other Titles: Информационное обеспечение маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятий машиностроения
Information support of marketing component of strategic management of engineering enterprises development
Authors: Фроленко, Ольга Михайлівна
Frolenko, O. M.
Bibliographic description (Ukraine): Фроленко О.М. Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування: дис. на здобуття наук. ступ. к.е.н., спеціальність 08.00.04 / О.М. Фроленко. – ТНТУ, 2016. – 257 с.
Стадник В.В. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Фроленко О.М. на тему «Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування» / В.В. Стадник. – ХНУ, 2016. – 12 с.
Косар Н.С. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Фроленко О.М. на тему «Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування» / Н.С. Косар. – НУ «Львівська політехніка», 2016. – 10 с.
Фроленко О.М. Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.М.Фроленко — Тернопіль, 2016. — 26 с.
Issue Date: 25-Jul-2016
Date of entry: 11-Aug-2016
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Science degree: кандидат економічних наук
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Defense council: спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Institution defense: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Оксентюк, Богдана Андріївна
Committee members: Косар, Наталія Степанівна
Стадник, Валентина Василівна
UDC: 658.8
004
339.138
621
Keywords: машинобудування маркетингова компонента стратегічного управління розвитком підприємства інформаційне забезпечення стратегічне партнерство індикатори ефективності машиностроение маркетинговая компонента стратегического управления развитием предприятий информационное обеспечение стратегическое партнерство индикаторы эффективности engineering marketing component of strategic marketing of enterprise development information support strategic partnership indicators of effectiveness
Series/Report no.: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Abstract: У дисертації розкрито сутність і завдання стратегічного управління розвитком промислових підприємств в сучасних умовах, охарактеризовано особливості реалізації маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування, визначено найважливіші завдання інформаційного забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень у сфері маркетингу, які постають перед підприємствами машинобудування в умовах глобалізації. Проаналізовано чинники впливу на побудову системи інформаційного забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування, здійснено оцінку інформаційно-аналітичних технологій реалізації цієї компоненти стратегічного управління, досліджено взаємозв’язок між її рівнем та результатами. Обґрунтовано науково-методичні основи трансформації організації стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування на засадах стратегічного партнерства з використанням маркетингового підходу, розроблено систему інформаційного забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування та її структурно-функціональну модель і сформовано систему оцінювання впливу інформаційного забезпечення на ефективність стратегічної діяльності підприємства.
Объектом диссертационного исследования являются процессы информационного обеспечения маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятий машиностроения. Предметом исследования является теоретико-методические аспекты и практический инструментарий информационного обеспечения маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятий машиностроения. В диссертации раскрыты сущность и задачи стратегического управления развитием промышленных предприятий в современных условиях хозяйствования. Подчеркнута возрастающая роль стратегического маркетинга в определении стратегии развития и разработке стратегических планов ее реализации. Охарактеризованы особенности маркетинговой составляющей стратегического управления развитием предприятий машиностроения, определены основные задачи информационного обеспечения принятия стратегических управленческих решений в сфере маркетинга. Предложено рассматривать информационное обеспечение маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятия как систему информационных потоков, формирующих четкую картину условий функционирования предприятия в стратегической перспективе и позволяющую сделать обоснованный выбор его стратегических целей и успешность реализации планов развития, функционально объединяя все элементы внутренней среды предприятия для координирования осуществляемых изменений. Проанализованы факторы формирования системы информационного обеспечения маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятия машиностроения, сделана оценка информационно-аналитических технологий реализации этой составляющей стратегического управления. С использованием корелляционно-регрессивного анализа уста-новлена взаимосвязь между уровнем информатизации принятия маркетин-говых решений и финансово-экономическими результатами деятельности предприятий, отражающими эффективность реализации стратегии. Обоснованы научно-методические основы трансформации организации стратегического управления развитием предприятий машиностроения на основе маркетингового подхода. Сформированы основные задачи маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятия машиностроения в рамках стратегического индустриального партнерства, что позволяет повысить взаимовыгодность партнерских отношений и ускорить процесс технологического развития производственных систем отечественных предприятий. Разработано структурно-функциональную модель оценивания системы информационного обеспечения маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятия машиностроения, включающую функциональные и коммуникационные элементы управленческого процесса. Разработаны научно-методические подходы и сформированы показатели для оценивания эффективности системы информационного обеспечения стратегического управления развитием предприятия по бизнес-процессам стратегического маркетинга.
The thesis reveals the essence and objectives of strategic management of industrial enterprises development in modern conditions, describes the peculiarities of marketing components of strategic management of engineering enterprises development realization, defines the most important tasks of information support for making strategic management decisions in marketing sphere, which arise in front of engineering enterprises in the context of globalization. The factors of impact on the construction of information support of marketing components of strategic management by development of engineering enterprises have been analysed, the evaluation of information and analytical technologies of implementation of these components of strategic management has been made, the relationship between its level and results has been investigated. Scientific and methodological foundations of transformation of strategic management organization of engineering enterprises development on the basis of a strategic partnership using marketing approach have been explained, the system of information support of marketing components of strategic management of engineering enterprises development and its structural and functional model have been developed and a system of evaluation of the information support impact on the effectiveness of strategic activities of the enterprise has been formed.
Description: Робота виконана на кафедрі промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся “26” серпня 2016 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
Content: Вступ...ст. 3 Розділ 1. Теоретичні засади інформаційного забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування...ст. 12 1.1. Сутність та особливості стратегічного управління розвитком промислових підприємств в сучасних умовах...ст. 12 1.2. Особливості реалізації маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування...ст. 28 1.3. Інформаційне забезпечення як стратегічний чинник прийняття ефективних управлінських рішень...ст. 44 Висновки до розділу 1...ст. 63 Розділ 2. Системний аналіз інформаційного забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування...ст. 67 2.1 Чинники побудови системи інформаційного забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування...ст. 67 2.2. Оцінка інформаційно-аналітичних технологій реалізації маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування...ст. 97 2.3. Дослідження взаємозв’язку між рівнем інформаційного забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління та результатами фінансово-господарської діяльності підприємств машинобудування...ст. 109 Висновки до розділу 2...ст. 128 Розділ 3. Удосконалення інформаційного забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування...ст. 131 3.1. Трансформація організації стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування на засадах маркетингового підходу...ст. 131 3.2. Формування системи інформаційного забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємства...ст. 155 3.3. Вплив інформаційного забезпечення маркетингу на ефективність стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування...ст. 181 Висновки до розділу 3...ст. 198 Висновки...ст. 202 Список використаних джерел...ст. 205 Додатки...ст. 232
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17600
References (Ukraine): 1. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление / Д.А. Аакер ; [пер. с англ. С. Жильцова, под ред. Ю.Н. Каптуревского]. – СПб. : Питер, 2002. – 542 с. 2. Аакер Д.А. Маркетинговые исследования / Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй ; [пер. с англ. С. Божук]. – СПб. : Питер, 2004. – 840 с. 3. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф. – М. : Сирин, 2002. – 256 с. 4. Александров Д.В. Методы и модели информационного менеджмента / Д.В. Александров, А.В. Костров, Р.И. Макаров, Е.Р. Хорошева : учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 336 с. 5. Андрушків Б.М. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : навч. посіб. / Б.М. Андрушків, Л.М. Мельник, Л.Я. Малюта // Тернопіль : ТНТУ, 2010. – 238 с. 6. Ансофф И. Стратегия управления / И. Ансофф. ; [пер. с англ. под ред. Л.И. Евенко]. – М. : Экономика, 1989. – 519 с. 7. Армстронг Г. Маркетинг. Общий курс : [пер. з англ.] / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – М. : ИД «Вильямс», 2001. – 608 с. 8. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия : учеб. для вузов / Г. Ассэль ; [пер. з англ. М.З. Штернгарца ; науч. ред. В.Н. Калгин]. – М. : Инфра-М, 1999. – 804 с. 9. Афанасьев М.П. Маркетинг : стратегия и практика фирмы / М.П. Афанасев. – М. : Финстатинформ, 1995. – 214 с. 10.Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия : монография / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. – Х. : ИД «Инжэк», 2003. – 184 с. 11.Багиев Г.Л. Маркетинг : учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 736 с. 12.Багиев Г.Л. Концепция маркетинга взаимодействия: измерение и оценка эффективности / Г.Л. Багиев, А.О. Шульга // Проблемы современной экономики. – 2010. – No 2. – С. 262 – 265. 13.Баззел Р.Д. Информация и риск в маркетинге : [пер. з англ.] / Р.Д.Баззел, Д.Ф. Кокс, Р. В.Браун. – М. : Финстатинформ, 1993. – 95 с. 14.Балабанова Л.В. SWОТ-аналіз – основа формування маркетингових стратегій : навч. посіб. / Л.В. Балабанова. – К. : Знання, 2005. – 301 с. 15.Балабанова Л.В. Комерційна діяльність : маркетинг і логістика / Л.В. Балабанова, А.М. Германчук. – К. : Професіонал, 2006. – 288 с. 16.Балабанова Л.В. Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / Л.В. Балабанова. – К. : Знання, 2004. – 354 с. 17.Балабанова Л.В. конкурентоспроможністю Стратегічне підприємств : маркетингове навч. посіб. управління /Л.В. Балабанова, В.В. Холод. – К. : Професіонал, 2006. – 448 с. 18.Белов А. Стратегический маркетинг на промышленном предприятии : подходы и проблемы / А. Белов // Top-Manager. – 2002. – No 21. – С. 12 – 14. 19.Белявцев М.І. Маркетинг : навч. посіб. / М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко. – К. : ЦНЛ, 2005. – 328 с. 20.Белявцев М.І. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М.І. Белявцев, В.М. Воробйов. – К. : ЦНЛ, 2006. – 407 с. 21.Беляевский И.К. Маркетинговые исследования : Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права / И.К. Белявский. – М. : АПКЕ, 2002 – 175 с. 22.Бенчмаркинг : все лучшее – себе [Электронный ресурс] // Секрет фирмы. – 2002. – No 1. – Режим доступа : management.com.ua (дата звернення 01.02.2013). 23.Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков / И.С. Березин. – М. : Русская Деловая Литература, 2007. – 416 с. 24.Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти ; [пер. с англ. под ред. С. Г. Божук]. – СПб. : Питер, 2001. – 864 с. 25.Білошапка В.А. Резерви зростання результативності бізнесу в умовах економічного спаду / В.А. Білошапка // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – No 1 (115). – С. 77 – 85. 26.Близнюк С.В. Маркетинг в Україні : проблеми становлення та розвитку. 2–ге вид., вип. і доп. / С.В. Близнюк. – К. : Політехніка, 2004. – 400 с. 27.Богданов А. Тектология. Всеобщая организационная наука : в 2-х кн. / А. Богданов. – М. : Экономика, 1989. – Кн.1. – 303 с. ; Кн. 2. – 351 с. 28.Бойчук І.В. Значення стратегічного маркетингу в управлінні діяльністю промислового підприємства / І.В. Бойчук // Регіональна економіка. – 2007. – No 1. – С. 297 – 302. 29.Боровский Н. Конкурентные стратегии : методология формирования и развития / Н. Боровских // Маркетинг. – 2005. – No 6. – С. 37 – 48. 30.Бучацька І.О. Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / І.О. Бучацька. – Київ, 2000. – 20 с. 31.Ваганов А.С. Стратегический маркетинг : учебно-практическое пособие / А.С. Ваганов, Н.А. Шмелев. – М. : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. – 112 с. 32.Василенко В.О. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / посібник. / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – К. : ЦУЛ, 2005. – 440 с. 33.Василенко В.О. Стратегічне управління : навч. В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 396 с. 34.Веснин В.Р. Стратегическое управление / В.Р. Веснин. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 328 с. 35.Виноградова О.В. Стратегічний аналіз як інструмент маркетингового дослідження / О.В. Виноградова, І.М. Фаброя // Збірник тез доповідей V міжнародної науково – практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – С. 34 – 36. 36.Виханский О.С. Стратегическое управление : учебник / О.С. Виханский. – М. : Гардарика, 2012. – 387 с. 37.Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. / І.С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 120 с. 38.Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник. / А.В. Войчак. – К. : КНЕУ, 1998. – 268 с. 39.Войчак А.В. Маркетингові дослідження : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.В. Вовчак. – К. : КНЕУ, 2001. – 119 с. 40.Волкова В.H. Основы теории систем и системного анализа / В.H. Волкова, A.A. Денисов. – СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2004. – 802 с. 41.Гpaбoвецький Б.Є. Виpoбничi функції : теopiя, пoбудoвa, викopистaння в упpaвлiннi виробництвом : мoнoгpaфiя. / Б.Є. Гpaбoвецький. – Вiнниця : УНIВЕPСУМ-Вiнниця, 2009. – 137 с. 42.Гавриленко Н.И. Роль стратегического маркетинга в управлении предприятиями в условиях рыночных отношений / Н.И. Гавриленко // Финансы и кредит. – 2005. – No 22. – С. 56 – 68. 43.Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление : полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т.А. Гайдаенко. – М. : Эксмо, 2006. – 496 с. 44.Ганущак Л.М. Інформаційне забезпечення управління розвитком інноваційного потенціалу державних підприємств / Л.М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – No 10. – С. 37 – 44. 45.Герасимов Б.И. Маркетинговые исследования рынка : учеб. пособ. / Б.И. Герасимов, Н.Н. Мозгов. – М. : ФОРУМ, 2009. – 336 с. 46.Германчук А.Н. Стратегический подход к управленню коммерческой деятельностью в условиях маркетинговой ориентации торгових предприятий / А.Н. Германчук. – Донецк : Донбасс, 2000. – 87 с. 47.Голубков Е.П. Теория и методология маркетинга : настоящее и будущее / Е.П. Голубков. – М. : Дело и Сервис, 2008. – 208 с. 48.Гончаров В.Д. Маркетинг продовольственных товаров в России. / В.Д. Гончаров. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 176 с. 49.Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. /П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Яшкіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2008. – 478 с. 50.Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации : учеб. пособие / И.Б. Гурков. – М. : Издательство Дело АНХ, 2008. – 288 с. 51.Данько Т.П. Управление маркетингом / Данько Т.П. – М. : Инфра-М, 2009. – 363 с. 52.Данько Т.П. Система управления эффективностью маркетинга / Т.П. Данько, О.В. Китова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2008. – No 5. – С. 362 – 378. 53.Джеффри А. Мур. Внутри торнадо. Стратегии развития, успеха и выживания на гиперрастущих рынках / Д. Мур // Издательство BestBusinessBooks, 2010. – 70 с. 54.Дзинько Т. Повелители рынка. Идеальный директор по маркетингу глазами маркетологов и продавцов / Т. Дзинько // Новый маркетинг. – 2012. – No 1. – С. 24 – 32. 55.Диксон П.Р. Управление маркетингом / П.Р. Диксон ; [пер. с англ.]. – 4- е изд. – М. : ЗАО «Издательство БИНОМ, 2008. – 560 с. 56.Длігач А. Стратегії зростання в системі стратегічного маркетингу / А. Длігач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2007. – No98. – С. 7 – 10. 57.Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелеологія) : навч. посіб. / М.В.Довбенко. – К. : Академія, 2005. – 336 с. 58.Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии ; 3-е изд. / П. Дойль // СПб. : Питер, 2005. – 544 с. 59.Дубовик О. Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу / О. Дубовик // Регіональна економіка. – 2005. – No 3. – С. 204 – 212. 60.Древинг С.Р. Управление качественными характеристиками информа- ционной системы предприятия / С.Р. Древинг, Д.А. Такатлы // Научное обозрение. – 2013. – No 1. – С. 282 – 289. 61.Економічна енциклопедія: у 3-х т. – Т.2 / Редкол. : С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2002. – 848 с. 62.Ефименко А.З. Основы маркетингового управления предприятием : учеб. пособ. / А.З. Ефименко. – М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. – 312 с. 63.Ефремова Л.И. Информационно-аналитическое обеспечение менеджмента предприятия / Л.И. Ефремова, Л.И. Зинина // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – No 8. – С. 87 – 93. 64.Єрмоленко М.М. Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / М.М. Єрмоленко. – К. : НАУ, 2001. – 204 с. 65.Жигірь А.А. Концептуальні основи стратегічного менеджменту розвитку підприємництва / А.А. Жигірь // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – No 9. – С. 60 – 63. 66.Журило В.В. Процедура збору первинної маркетингової інформації при дослідженні споживчої мотивації на ринках технологічних інновацій / В.В. Журило // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – No 1. – С. 23 – 27. 67.Забродский В.А. Розвитие крупномасштабных экономико-произво- дственных систем / В.А. Забродский, Н.А. Кизим. – Х. : Бизнес Информ, 2000. – 72 с. 68.Зигрій О. Ефективність використання інтернету при зборі маркетингової інформації / О. Зигрій // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 158 – 161. 69.Ильичева И.В. Маркетинговые технологии : учебно-методическое пособие / И.В. Ильичева. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 158 с. 70.Информационные технологии в управлении : учеб. пособие / Е.В. Самофалова, В.А. Дудко, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. Под ред. Э.Н. Кузьбожева. – Курск : Курск. гос. тех. ун-т, 2003. – 268 с. 71.Информационные технологии управления : учеб. пособие для вузов. Под ред. Г.А. Титоренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 439 с. 72.Исаев Д.В. Информационное обеспечение корпоративного управления и стратегического менеджмента : монография / Д.В. Исаев. – М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. – 219 с. 73.Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова. За ред. С.М. Ілляшенка. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с. 74. Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності у 2010-2014 рр. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_ rik_p_u_e_bez.htm (Дата звернення 11.09.2015). 75.Каплан Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты : монография / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон ; [пер. с англ.]. – М. : ЗАО Олимп-Бизнес, 2005. – 512 с. 76.Каплан Роберт С. Организация, ориентированная на стратегию. / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон ; [пер. с англ.]. – М. : Олимп-Бизнес, 2004. – 416 с. 77.Карлоф Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание, символы / Б. Карлоф. – М. : Економика, 1991. – 239 с. 78.Карпова С.В. Международный маркетинг / Карпова С.В. – Феникс, 2009. – 320 с. 79.Катькало В.С. Ресурсная концепция стратегического управления : гене- зис основных идей и понятий / В.С. Катькало // Вестник С.-Петербургского ун-та. – 2002. – Вып. 4. – С. 20 – 42. 80.Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления / В.С. Катькало. – СПб. : Издат. дом С - Петерб. гос. ун-та, 2006. – 253 с. 81.Кемпбелл Э. Стратегический синергизм / Э. Кемпбелл, К. Лачс – СПб. : Питер, 2004. – 414 с. 82.Кількість та оплата праці найманих працівників [Електронний ресурс]. – Режим 14.09.2015). доступу: http://www.ukrstat.org/uk/express/ezpres_u.htm (Дата звернення 83.Клейнер Г.Б. Стратегический менеджмент : актуальные проблемы и новые направления / Г.Б. Клейнер // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – No 1. – С. 15 – 22. 84.Клименко С. Методы сбора маркетинговой информации с использованием современных информационных технологий и коммуникаций / С. Клименко // Риск : Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2011. – No 2. – С. 532 – 536. 85.Ковальчук С.В. Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств / С.В. Ковальчук. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст-2», 2012. – 280 с. 86.Ковшова І.О. Формування процесу маркетингових досліджень на підприємстві / І.О. Ковшова, І.А. Гриджук // Економіка та держава. – 2011. – No 2. – С. 62 – 64. 87.Колесников С.Н. Стратегия бизнеса. / С.Н. Колесников. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 324 с. 88.Колісник М.К. Збалансована система показників як спосіб підвищення ефективності управління діяльністю підприємства / М.К. Колісник, Г.В. Рубаха // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 18 – 25. 89.Константинов П.В. Інноваційні орієнтири маркетингової стратегії / П.В. Константинов // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – червень (No 11). – С. 21 – 23. 90.Коротков Э.М. Концепция менеджмента / Э.М. Коротков. – М. : ДЕКА, 1997. – 304 с. 91. Косар Н.С. Гармонійна взаємодія системи збалансованих показників ефективності та маркетингової стратегії компанії / Н.С. Косар, О.А. Дікун, І.І. Білик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – 2012. – No 749. – С. 179 – 183. 92. Косар Н.С. Концепція холістичного маркетингу у діяльності вітчизняних підприємств / Н.С. Косар, Т.В. Сарапін, Н.Є. Кузьо // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – No 769. – С. 47 – 53. 93.Костюк В.Н. Теория эволюции и социоэкономические процессы / В.Н. Костюк. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 174 с. 94.Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. ; [пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского]. – СПб : Питер, 2009. – 896 с. 95.Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Ф. Котлер. ; [пер. с англ. Ю. Каптуревский]. – СПб : Нева, 2003. – 224 с. 96.Котлер Ф. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций / Котлер Ф., Андреасен А.Р. – Ростов-н/Д : Феникс, 2007. – 437 с. 97.Коупленд Т. Стоимость компании : оценка и управление / Т. Коупленд ; [пер. с англ]. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. – 554 с. 98.Кох Р. Стратегия. Как создать и использовать эффективную стратегию. / Р. Кох. – СПб. : Питер, 2003. – 320 с. 99.Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг / Д.В. Кревенс. ; [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2006. – 752 с. 100. Крестова Т. Конкурентоспособность и стратегический маркетинг / Т. Крестова // Отдел маркетинга. – 2007. – No 11-12. – С. 2 – 5. 101. Крикавський Є.В. Промисловий маркетинг : підручник. 2-ге вид./ Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 472 с. 102. Криппендорф К. 36 стратегий для победы в эпоху конкуренции / К. Криппендорф. ; [пер. с англ.]. – С–Пб. : Питер, 2005. – 256 с. 103. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с. 104. Круглов М.Г. Менеджмент качества как он есть / М.Г. Круглов, Г.М. Шишков. – М. : Эксмо, 2006. – 544 с. 105. Куденко Н.В. Маркетингове стратегічне планування : автореф. дис. д-ра екон. наук за спеціальністю : 08.06.01 / Н.В. Куденко. – К., 2003. – 36 с. 106. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми / Н.В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2008. – 245 с. 107. Куклінова Т.В. Розвиток малих та середніх підприємств : проблеми аналізу та ефективності / Т.В. Куклінова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – No 4, т. 1. – С. 193 – 196. 108. Куярова Л. Стратегический маркетинг в организации : концепции сетевого управления / Л. Куярова, Ю. Ларина // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – No 7-8. – С. 113 – 118. 109. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен. ; [пер. с франц. – 8-е изд., доп. и перер.]. – СПб. : Наука, 2006. – 589 с. 110. Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. 2-е изд. / Ж.-Ж . Ламбен, Р.Чумпитас, И.Шулинг. ; [пер. с англ. В. В. Колчанова]. – СПб : Питер, 2008. – 720 с. 111. Лапин А.Н. Стратегическое управление современной организацией / А.Н. Лапин. – М. : Управление персоналом, 2004. – 288 с. 112. Лаптев A.A. Стратегический и оперативный маркетинг : учебное пособие / A.A.Лаптев, И.П.Конев, Л.П.Силантьева / Под научн. ред. А.А Лаптева. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 1999. – 320 с. 113. Левитт Т. Маркетинговая миопия // Классика маркетинга / Составители Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. – СПб. : Питер, 2001. – 752 с. 114. Лекції з економетрії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fmi.npu.edu.ua/files/StorinkaVikladacha/RNikiforov/ekonometria.pdf 115. Линдерс М. Управление снабжением и запасами. Логистика / М. Линдерс, Х. Фирон. ; [пер. с англ.]. – СПб. : ООО «Издательство Полигон», 1999. – 768 с. 116. Лодон Дж. Управление информационными системами / Дж. Лодон, К. Лодон. ; [пер. с англ. под ред. Д. Р. Трутнева]. – СПб. : Питер, 2005. – 912 с. 117. Лосев С.В. Равнение на клиента : основные принципы построения клиенто-ориентированной организации / С.В. Лосев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – No 6. – С. 31 – 41. 118. Лук’яненко Д.Г. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія / Д.Г. Лук’янченко. – К. : КНЕУ, 2001. – 538 с. 119. Ляшенко В.І. Регулювання розвитку економічних систем : теорія, режими, інститути. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – 668 с. 120. Максим Ю. Маркетинговая информационная система – одно из условий успешной работы компании на рынке / Ю. Максим // Исследование коммуникаций продаж. – 2005. – No10. – 59 с. 121. Маній Л. Ринок автомобілів в Україні / Л. Маній // Пропозиція. – 2014. – No 1. 122.Маркетингова консалтингова компанія в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sommersby.ru/services/marketing–consulting/ 123. Маркетинговые исследования в условиях кризисна : что говорят эксперты (результаты блиц–опроса) // Маркетинговые исследования в Украине. – 2009. – No 2. – С. 14 – 25. 124. Маркова В.Д. Маркетинг менеджмент / В.Д. Маркова. – Новосибирск : ЗКОР-штага, 2005. – 248 с. 125. Мартьянова А.В. Базы данных и знаний / А.В. Мартьянова. – АГТУ, 2009. – 291 с. 126. Матвійчук-Соскіна Н.О. Аналіз сучасних підходів до створення маркетингових інформаційних систем / Н.О. Матвійчук-Соскіна //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – No 8. – С. 266 – 272. 127. Машинобудування в Україні : тенденції, проблеми, перспективи / [під заг. ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007 – 308 с. 128. Менеджмент и маркетинг. Текущие научные проблемы Восточной Европы : монография / Под ред. М. Юшик. – Lublin: Politechniка Lubelska, 2013. – 186 с. 129. Минцберг Г. Стратегический процес / Г. Минцберг, Дж.Б. Куинн, С. Гошал. ; [пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского]. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с. 130. Мних машинобудівного О.Б. Маркетинг підприємства: у формуванні монографія / О.Б. ринкової вартості Мних. Львів – : НУ «Львівська політехніка». – 2009. – 428 с. 131. Могилевська О.Ю. Формування системи організації маркетингової інформації на підприємствах машинобудування / О.Ю. Могилевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – No 22. – С. 82 – 85. 132. Могилевская О.Ю. / О.Ю.Могилевская // Внутренний маркетинг – эффективная составляющая маркетинговой системы управления промышленным предприятием в стратегии инновационного развития // Економiка та держава. – 2015. – No 4. – С. 82 – 86. 133. Моисеенко И.В. Классификация методов определения емкости рынка на основе применяемой маркетинговой информации / И.В. Моисеенко, Е.В. Носкова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011. – No 6. – С. 23 – 32. 134. Монастирський Г.Л. Теорія організації : підручник / Г.Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 288 с. 135. Мордвінцева Т.В. Стратегічне маркетингове управління діяльністю підприємств / Т.В. Мордвінцева // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – No 23. – С. 41 – 43. 136. Мхитарян С.В. Маркетинговая информационная система / С.В. Мхитарян. – М. : Эксмо, 2006. – 336 с. 137. Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения / Под ред. Р.Р. Ягера. – М. : Радио и связь, 1986. – 408 с. 138. Обсяги реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www. ukrstat.gov.ua /operativ/operativ2007/pr/prm_ric/prm_ric_u/ipv2014_u.htm (Дата звернення 12.08.2015). 139. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Русская академия наук / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 1998. – 944 с. 140. Ойнер О.К. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности / О.К. Ойнер. – Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2001. – 190 с. 141. Оксанич А.І. Інформаційні системи і технології маркетингу : навч. посіб. / А.І. Оксанич, В.Р. Петренко, О.П. Костенко. – К. : Професіонал, 2008. – 320 с. 142. Окландер М.А. Логістика : підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с. 143. Оксентюк Б. Інформація в системі маркетингового управління підприємством / Б. Оксентюк, О. Фроленко // Галицький економічний вісник. – 2015. – No 2 (49). – С. 192 – 198. 144. Основи стійкого розвитку / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с. 145. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // smida.gov.ua 146. Панухник Я.Г. Концептуальні підходи до побудови маркетингових інформаційних систем промислового підприємства / Я.Г. Панухник // Інноваційна економіка. – 2014. – No 2. – С. 113 – 120. 147. Пейн Е. Руководство по CRM. Путь к совершенствованию менеджмента клиентов / Е. Пейн. – Минск : Г. Паблишер, 2007. – 256 с. 148. Погорєлов Ю.С. Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства : монографія / Ю.С. Погорелов. – Харків : АдвАТМ , 2010. – 352 с. 149. Пономаренко В.С. Стратегічне управління підприємством / В.С. Пономаренко. – Харків : Основа, 2008. – 401 с. 150. Пономаренко В.С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : монографія / В.С. Пономаренко, О.М. Тридід, М.О. Кизим. – X. : ІНЖЕК, 2003. – 328 с. 151. Пономаренко Т. Маркетинг – это смесь науки и искусства / Т. Пономаренко // Маркетинг и реклама. – 2009. – No 5. – С. 49 – 53. 152. Попов С.А. Стратегическое управление : 17-модульная програма для менеджеров «Управление развитием организаций» / С.А. Попов. – Модуль 4. – М. : ИНФРА – М, 1999. – 52 с. 153. Портер М. Конкурентная стратегия : методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер. ; [пер. с англ.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454 с. 154. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 520 с. 155. Портер М. Конкуренция = On competition: учеб. пособие. / Майкл Портер. ; [пер. с англ.]. – СПб. : Вильямс, 2000. – 495 с. 156. Портер Майкл Стратегія конкуренції / Майкл Портер.; [пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільській]. – К. : Основи, 1998. – 320 с. 157. Прауде В.Р. Маркетинг : навчальний посібник / В.Р. Прауде, О.Б. Білий. – К. : Вища школа, 1994. – 256 с. 158. Приватне акціонерне товариство «Єврокар»: щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2014. – 18 березня, No 50 (3847). – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2014. 159. Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2011. – 4 березня, No 41 (3092). – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2011. 160. Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»: щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2012. – 12 березня, No 45 (3345). – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2012. 161. Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»: щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2014. – 24 березня, No 54 (3851). – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2014. 162. Публічне акціонерне товариство «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Дмитро Лук`яненко. – 2012. – 20 березня, No 51 (3351). – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2012. 163. Публічне акціонерне товариство «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2013. – 21 березня, No 53 (3603). – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2013. 164. Публічне акціонерне товариство «Автомобільна компанія «Богдан Моторс»: щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2014. – 13 березня, No 47 (3844). – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2014. 165. Публічне акціонерне товариство «Черкаський автобус» : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2012. – 22 березня, No 53 (3353). – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2012. 166. Публічне акціонерне товариство «Черкаський автобус» : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Дмитро Лук’яненко. – 2014. – 7 березня, No 44 (3841).– К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2014. 167. Пятенко С. Специфика стратегического маркетинга / С. Пятенко // Менеджмент и менеджер. – 2007. – No 7. – С. 35 – 39. 168. Раєвнева О.В. Управління розвитком підприємства : методологія, механізми, моделі / О.В. Раєвнева. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 496 с. 169. Райко Д.В. Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація : монографія / Д.В. Райко. – Х. : Інжек, 2008. – 632 с. 170. Рижук С. Оцінка розвитку ринку автомобілебудування / С. Рижук // Контракти. – 2014. – No 1. – С. 18 – 25. 171. Річна інформація емітента Відкрите акціонерне товариство «Черкаський автобус» : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2010. – 30 квітня, No 79 (2881), ІІ частина. – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2010. 172. Річна інформація емітента за 2010 рік : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2000. – 29 квітня, No 79 (3130), ІІ частина. – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2011. 173. Річна інформація емітента за 2011 рік : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2012. – 27 квітня, No 78 (3378), ІІ частина. – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2012. 174. Річна інформація емітента за 2011 рік : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2012. – 28 квітня, No 79 (3379), ІІ частина. – К.: Український інститут розвитку фондового ринку, 2012. 175. Річна інформація емітента за 2011 рік : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2000. – 30 квітня, No 80 (3380), ІІ частина. – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2012. 176. Річна інформація емітента за 2012 рік : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2013. – 24 квітня, No 78 (3628). – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2013. 177. Річна інформація емітента за 2012 рік : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2013. – 30 квітня, No 82 (3632), ІV частина. – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2013. 178. Річна інформація емітента Публічне акціонерне товариство «АвтоКраЗ» : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2014. – 30 квітня, No 80 (3877), V частина. – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2014. 179. Річна інформація емітента : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2010. – 26 квітня, No 75 (2877), ІІ частина. – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2010. 180. Річна інформація емітента : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2011. – 18 квітня, No 71 (3122). – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2011. 181. Річна інформація за 2013 рік емітента цінних паперів : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2014. – 28 квітня, No 78 (3875), І частина. – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2014. 182. Річна інформація «АвтоКраЗ» за 2011 рік : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2000. – 28 квітня, No 79 (3379), ІІІ частина. – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2012. 183. Романчукевич М.Й. Формування системи інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств : дис. канд. екон. наук. – Тернопіль, 2006. – 24 с. 184. Савченко В.І. Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук за спеціальністю : 08.06.02. – Х., 2000. –18 с. 185. Салига С.Я. Удосконалення системи стратегічного маркетингу на підприємствах : монографія / Салига С.Я., Кирилова Л.І., Каланджи І.А. – Запоріжжя : Вид-во Класичного приватного ун-ту, 2009. – 52 с. 186. Саттон Д. Новая наука маркетинга. Маркетинговое управление предприятием / Д. Саттон, Т. Кляйн. ; [пер. с англ.]. – СПб. : Питер, 2004. – 401 с. 187. Сафиуллин А. Стратегия маркетинга : сравнительный анализ основных подходов / А. Сафиуллин // Маркетинг. – 2009. – No 4. – С. 60 – 72. 188. Свердан П.Л. Вища математика. Аналіз інформації у фармації та медицині : підручник. Львів: Світ,1998. – 332 с. 189. Селезньова Г.О. Стратегія підприємства : навч. посібник / Г.О. Селезньова. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2007. – 240 с. 190. Семенов И. Стратегический маркетинг в формировании конкурентных преимуществ / И. Семенов // Маркетинг. – 2011. – No 1. – С. 20– 40. 191. Сенишин О. Теоретичні засади дослідження суті маркетингової стратегії як підсистеми стратегічного управління / О. Сенишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – жовтень- грудень (No 4). – С. 125 – 133. 192. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / В.Ф. Ситник. – К. : КНЕУ, 2004. – 614 с. 193. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О.М. Скібіцький. – К. : ЦНЛ, 2006. – 312 с. 194. Сліпенький В.В. Стратегічне маркетингове управління підприємством в умовах ринкової економіки : автореф. дис., канд. екон. наук за спеціальністю : 08.06.01. – Донецьк, 2004. – 19 с. 195. Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації / І.В. Смолін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 346 с. 223 196. Советов Б.Я. Базы данных. Теория и практика : учебник / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовский. – М. : Высш. шк., 2007. – 463 с. 197.Солнцев С.О. Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесів на підприємстві / С.О. Солнцев, К.Ю. Яворська // НТІ В Україні «КПІ». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e–journals/PSPE/2010_2. 198. Стадник В.В. Концепція CRM у підвищенні ефективності маркетингового планування на промислових підприємствах / В.В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – No 3, т. 1. – С. 138 – 142. 199. Стадник В.В. Маркетинг-менеджмент інноваційного розвитку підприємства: монографія / В.В. Стадник, О.П. Мельничук, В.М. Йохна. – Хмельницький : ПП Гонта А.С., 2013. – 206 с. 200. Стадник В.В. Трансформування промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу : монографія / В.В. Стадник, Л.О. Гризовська. – Хмельницький, 2016. – 197 с. 201. Стадницький М. Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок / М. Стадницький, Ю. Варава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – No 136. – С. 50 – 54. 202. Старостіна А.А. Визначення цілей маркетингових досліджень : українська специфіка / А.А. Старостіна, В.А. Кравченко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.4p.com.ua/som/3.html 203. Старостіна А.О. Маркетинг : навч. посібник / А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульок. – К. : Знання-Прес, 2002. – 191 с. 204. Статистичний бюлетень за 2014 рік / Державний комітет статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. 205. Стельмащук Н.А. Структурні аспекти розвитку стратегічного маркетингу підприємств / Н.А. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2012. – No 3. – С. 225 – 228. 206. Сунь-Цзы. Искусство маркетинга / Сунь–Цзы. – СПб. : Нева, 2004. – 160 с. 207. Такатлы Д.А. Инновации в функционировании корпоративных информационных систем как элемент конкурентоспособности предприятия / Д.А. Такатлы // Стратегическое управление организациями : теория и практика инновационного развития : сб. научных трудов Всероссийской научно- практической конференции. – СПб. : изд-во Политехн. ун-та, 2012. – С. 252 – 266. 208. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств : теорія, методологія, практика / Н.П. Тарнавська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 570 с. 209.Тичина стратегії Т.В. підприємства конференція. – Теоретичні / аспекти Т.В. [Електронний удосконалення Тичина // ресурс]. – маркетингової Міжнародна Режим Інтернет доступу : http://www.viem.edu.ua/konf/art.php?id=0308 210. Товарна структура зовнішньої торгівлі України [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/zd/tsztt/tsztt_ u/tsztt 0113_u.htm (Дата звернення 14.10.2015). 211. Томпсон A.A. Стратегический менеджмент : концепции и ситуации для анализа / A.A.Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2006. – 928 с. 212. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / A.A.Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; [пер. с англ.]. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 213. Топчишвили Г.М. Маркетинг нового тысячелетия : моделирование пути к успеху / Г.М. Топчишвили, К.В. Мальков, Д.В. Туницкий. – М. : Поколение, 2008. – 256 с. 214. Траут Д. Позиционирование. Битва за узнаваемость / Д. Траут, Є. Райс ; [пер. с. англ. С.Жильцов]. – СПб. : Питер, 2001. – 256 с. 215. Фатхудинов Р.А. Стратегический маркетинг : учебник / Р.А. Фатхудинов. – С-Пб. : Питер, 2008. – 368 с. 216. Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. : Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М. : Сов. энцикл., 1989. – 1068 с. 217. Фінансові результати підприємств України до оподаткування за видами діяльності [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua /operativ/operativ2013/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ td_u/fr_ed_2013 _u.html (дата звернення 27.09.2015р.). 218. Фроленко О.М. Аналіз структурних змін на ринку автомобілебудування / О.М. Фроленко // Матеріали ХІ Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми (Тернопіль, 31 жовтня 2011 р.). – Тернопіль : Вектор, 2011. – Секція 1-3. – 209 с. – С. 127 – 131. 219. Фроленко О.М. Бізнес-середовище підприємства : методичні підходи до його стратегічного аналізу / О.М. Фроленко // Формування ринкових відносин в Україні : Зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 9 (136). – С. 145 – 150. 220. Фроленко О.М. Вірусний маркетинг в процесі реалізації стратегії сучасних підприємств / О.М. Фроленко // Матеріали V Міжнародної науково- практичної конференції «Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації» (Тернопіль, 25 квітня 2013 р.). – Тернопіль : Вектор, 2013. – 342 с. – С. 260 – 262. 221. Фроленко О.М. Гнучкість підприємства як засобу забезпечення його конкурентоспроможності / О.М. Фроленко // Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції «Шляхи розвитку економіки у контексті євроінтеграційних процесів» (Сімферополь, 7-8 лютого 2014 р.). – Сімферополь : НО «Economics», 2014. – 140 с. – С. 37 – 39. 222. Фроленко О.М. Економічна діагностика виробничої підсистеми як ефективний інструмент в обґрунтування маркетингової стратегії підприємства / О.М. Фроленко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.). – Чернівці : ЧНУ, 2013. – Ч. 2. – 279 с. – С. 258 – 260. 223. Фроленко О.М. Інноваційний механізм реалізації стратегічного потенціалу підприємств автомобілебудування /О.М. Фроленко // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Економіка. – 2015. – Випуск 750. – С. 58 – 62. 224. Фроленко О.М. Інституалізація механізму стратегічного маркетингового управління підприємством та його інформаційно-аналітичного забезпечення / О.М. Фроленко // Галицький економічний вісник. – 2014. – Випуск No 3 (46). – С. 196 – 209. 225. Фроленко О.М. Конкурентоспособность предприятий автомобиле- строения: проблема мониторинга / О.М. Фроленко // Материалы IV научно- практической конференции молодых ученых «Инновационное развитие российской экономики» (Москва, 9-13 декабря 2013 г.). – М., 2013. – 544 с. – С. 503 – 506. 226. Фроленко О.М. Концепція управління вартістю як основа формування стратегії підприємства / О.М. Фроленко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – No 11/2. – С. 45 – 49. 227. Фроленко О.М. Маркетингова інформаційна система як засіб реалізації стратегічного потенціалу промислового підприємства / О.М. Фроленко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 2014. – No 6 [55]. – С. 238 – 244. 228. Фроленко О.М. Маркетинговий механізм забезпечення конкуренто- здатності монопродуктового промислового підприємства / О.М. Фроленко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економічних наук» (Донецьк, 14-15 лютого 2014 р.). – Донецьк : ГО «СІЕУ», 2014. – 140 с. – С. 12 – 14. 229. Фроленко О.М. Маркетинговий механізм формування системи економічної безпеки підприємства / О.М. Фроленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 6 (частина 3). – С. 206 – 208. 230. Фроленко О.М. Механізм забезпечення конкурентоспроможності української автомобілебудівної галузі / О.М. Фроленко // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України: в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (Тернопіль, 30 березня 2012 р.). – Тернопіль : Вектор, 2012. – 221 с. – С. 87 – 90. 231. Фроленко О.М. Мотивація трудового колективу машинобудівного підприємства як технологія реалізації його стратегічного потенціалу / О.М. Фроленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства» (Кам’янець – Подільський, 21-22 листопада 2014 р.). – Кам’янець – Подільський : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 1. – 252 с. – С. 207 – 211. 232. Фроленко О.М. Передумови забезпечення інноваційної діяльності в розвитку підприємства / О.М. Фроленко // Матеріали Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції «Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи» (Дніпропетровськ, 13-14 червня 2013 р.). – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – 212 с. – С. 73 – 75. 233. Фроленко О.М. Стратегія маркетингу підприємства в умовах нестабільної ринкової кон`юктури / О.М. Фроленко // Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації» (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.). – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – Ч. 1. – 299 с. – С. 230 – 231. 234. Фроленко О.М. Формування логістичної стратегії як чинник реалізації стратегічного потенціалу підприємств автомобілебудування в умовах забезпечення їх фінансово-економічної безпеки / О.М. Фроленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України» (Ужгород, 16-17 травня 2014 р.). – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 344 с. – С. 157 – 159. 235. Фроленко О.М. Формування маркетингового механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / О.М. Фроленко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Випуск 2/4 (том 19). – С. 91 – 95. 236. Фроленко О.М. Формування портфелю інновацій машинобудівного підприємства / О.М. Фроленко // Матеріали XIV Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (Тернопіль, 15 березня 2013 р.). – Тернопіль : Вектор, 2013. – 194 с. – С. 49 – 51. 237. Фроленко О.М. Формування системи маркетингу на підприємстві / О.М. Фроленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально- економічних умовах» (Дніпропетровськ, 14-15 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – 313 с. – С. 121 – 124. 238. Холдингова компанія «АВТОКРАЗ» : щоденне офіційне видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / Голов. ред. Д. Лук`яненко. – 2010. – 25 лютого, No 35 (2837). – К. : Український інститут розвитку фондового ринку, 2010. 239. Череп А.В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А.В. Череп, А.В. Сучков. – К. : Кондор, 2011. – 334 с. 240. Черняховская Т. Виды маркетинговых стратегий в зависимости от спроса, конкуренции и доли рынка / Т. Черняховская // Отдел маркетинга. – 2011. – No 6. – С. 10 – 14. 241. Черчилль Г. Маркетинговые исследования / Г. Черчилль, Т. Браун. ; [пер. с англ.]. – СПб. : Питер, 2007. – 704 с. 242. Черчиль Г.А. Маркетинговые иследования / Г.А. Черчилль. – СПб. : Питер, 2000. – 752 с. 243. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2014/fin/chpr/chpr_pr/chpr_pr_u/chpr_pr_0114_u.htm (дата звернення 14.09.2015). 244. Чухрай Н.І. Партнерський маркетинг у постачанні : світовий і вітчизняний досвід / Н.І.Чухрай, Н.І. Хтей, Р. Патора. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – 2004. – No 499. – С. 339 – 346. 245. Шамян Л.С. Побудова ефективної маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства / Л.С. Шамян // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – No 4. – С. 79 – 82. 246. Шегда А.В. Основы менеджмента : учеб. пособие / А.В. Шегда. – К. : Знання, 1998. – 512 с. 247. Шершньова З.Є. Стратегічний організаційний розвиток ІІІ рівня : сучасні підходи до визначення та проблеми його забезпечення у корпораціях / З.Є. Шершньова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – No 3, т. 1. – С. 137 – 141. 248. Экономический мониторинг в системе стратегического управления предприятием : информационное обеспечение и алгоритм проведения : монография / Е.С. Масалитина, Н.М. Горбунов, Л.А. Езепчук. – Хабаровск : Изд- во ДВАГС, 2010. – 200 с. 249. Эткинсон Дж. Стратегический маркетинг : ситуации, примеры / Дж. Эткинсон. ; [пер. с англ. В. Егорова]. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 472 с. 250. Юрьев В.Н. Маркетинговые информационные системы промы- шленных предприятий / В.Н. Юрьев. – СПб. : Изд-во СПбГТУ, 1998. – 168 с. 251. Яковенко Б.В. Менеджмент і маркетинг : навчальний посібник / Б.В. Яковенко. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – С. 389 – 394. 252. Янченко В. Стратегия бизнеса : как найти свою / В. Янченко // Менеджмент и менеджер. – 2011. – No 6. – С. 2 – 6. 253. Ястребов А.П. Маркетинговое информационное обеспечение разработки и реализации инновационных проектов / А.П. Ястребов // Проблемы современной экономики. – 2012. – N 1 (41). – С.203 – 207. 254. Arrow K.J. Vertical Integration and Communication / Arrow K.J. // Bell Journal of Economics. – 1975. – Vol. 6. – P. 173 – 183. 255. Ballantyne D. Reframing Internal Marketing for Relationship Marketing / D. Ballantyne. – Argentina : AMA International Marketing Educators' Conference, 2000. 256. Barnard C. Functions of the Execative / C. Barnard. – Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1938. 257. Becker G.S. Human capital. A Theoretical and Empirical Analysis / G.S.Becker. – N.Y., 2004. – 437 p. 258. Bertalanfi L. An Outline of General System Theory / L. Bertalanfi. – British Journal for Philosophy of Science. – 1950. – No 1-2. – P. 134 – 165. 259. Buttle F. Relationship Marketing : Theory and Practice. / F. Buttle – Liverpool : Paul Chapman Publihing Co, 1996. 260. Buzzell Robert D. The PIMS Principles : Linking Strategy to Performance / Robert D. Buzzell, Bredley T. Gale. – The Free Press, 1987. 261. Coase R.H. The Problem of Social Cost / Coase R.H. // Journal of Law and Economics. – 1960. – Vol. 3 (1). – P. 1 – 44. 262. Ford D. The Business Marketing Course / D. Ford. – N.Y. : John Wiley & Sons, 2002. 263. Frolenko O.M. Informational marketing mechanism for supporting the realization of strategic enterprises capacity / O.M. Frolenko // Wirtschaft und Management : Theorie und Praxis : Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – P. 405 – 410. 264. Frolenko O.M. Logistic and marketing mechanism of realization the enterprise strategy on the basis of providing its economic safety / O.M.Frolenko // Problems of social and economic development of business : Collection of scientific articles. Vol. 1 – Publishing house «BREEZE», Canada, 2014. – P. 342 – 347. 265. Grant R.M. The Resource-based theory of competitive advantage : implications for strategy formulation / Grant R.M. // California Management Review. – 2001. – No 33 (3). – P. 114 – 135. 266. Huettner W. Informationen fuer Marketing-Entseneidungen. / W. Huettner. – Muenenchen, 1999. – 523 s. 267. Kall J. Tożsamość marek należących do sieci detalicznych / J. Kall. – Poznan : WAE, 2015. – 369 c. 268. Kasperek M. System informacji w zakupach / M. Kasperek. – Warszawa : WEKA, 2013. – 180 s. 269. Klein B. Vertical Integration, Appropriable Rents and the Competitive Contracting Process / Klein B., Crawford R., Alchian A. // Journal of Law and Economics, 1978. – P. 297 – 326. 270. Kuada J. Planning Oriented Versus Action Based Approach to the Internationalization of Firms / Kuada J., Sorensen O. // Working Paper. Aalborg : Centre for International Studies, Aalborg University. – 2007. – No 22. 271. Meffert H. Dienstleistungs– marketing: Groundlagen– Konzepte– Methoden / H. Meffert, M. Bruhn. – Wiesbaden : Gabler, 2013. – 842 p. 272. Muller L. Einfuhrung in das Marketing / L. Muller, M. Schuckel. – Stuttgart : Schaffer-Poeschel Verlag, 2013. – 322 p. 273. Niehans J. Transaction Costs. A Dictionary of Economics / Niehans J. – London : MacMillan, 1997. – Vol. 4. – P. 676 – 679. 274. Rafiq M. The scope of internal marketing: defining the boundary between marketing and human resource management / M. Rafiq, P.K. Ahmed // Journal of Marketing Management. – 1993. – No. 3. – P. 219 – 232. 275. Stahl M.J. Strategic Management for Decision Making / J.M. Stahl, N.D. Grigsby. – Boston : PWS-Kent Publishing Company, 2002. – 999 р. 276. Williamson O.E. Comparative Economic Organization : The Analysis of Discrete Structural Alternatives / Williamson Oliver E. // Administrative Science Quarterly. – 2011. – Vol. 36 (2). – P. 269 – 294.
Content type: Thesis
Appears in Collections:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis_Frolenko.pdfдисертація9,46 MBAdobe PDFView/Open
Dis_Frolenko.djvu8,74 MBDjVuView/Open
Dis_Frolenko__COVER.png121,01 kBimage/pngView/Open
Vidhuk_oponenta2_dis_Frolenko_O.pdfвідгук351,12 kBAdobe PDFView/Open
Vidhuk_oponenta1_dis_Frolenko_O.pdfвідгук18,83 MBAdobe PDFView/Open
Vidguk-O_M_Frolenko-Information_support_of_marketing__2016.pdfвідгук593,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.