Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17585

Назва: Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств: автореферат дисертації
Інші назви: Постконфликтные механизмы управления и инструментарий организации ресурсосберегающей работой в условиях перерабатывающих предприятий
Post-conflict management mechanisms and tools of resource- saving process in conditions on processing enterprises
Автори: Ясінецька, Ірина Анатоліївна
Бібліографічний опис: Ясінецька І.А. Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств: автореферат дисертації на здобуття наук.ступеня д.е.н., спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / І.А.Ясінецька. - ТНТУ, 2016. - 41 с.
Ясінецька І.А. Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств: дис. на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04 / І.А. Ясінецька. – ТНТУ, 2016. – 497 с.
Ясинецкая И. А. Постконфликтные механизмы управления и инструментарий организации ресурсосберегающей работой в условиях перерабатывающих предприятий. – На правах рукописи. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности), Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Тернополь, 2016 г.
Yasinetska I. A. Post-conflict management mechanisms and tools of resource- saving process in conditions on processing enterprises. – On the right of manuscript. Thesis for obtaining scientific degree of a Doctor of Economic Sciences by specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by economic activity), Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2016.
Анісімова О.М. Відгук офіційного опонента на дисертацію Ясінецької І.А. на тему «Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств» / О.М. Анісімова. – ДНУ (м.Вінниця), 2016. – 13 с.
Тарасюк Г.М. Відгук офіційного опонента на дисертацію Ясінецької І.А. на тему «Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств» / Г.М. Тарасюк. – Житомир: ЖДТУ, 2016. – 14 с.
Пєтухова О.М. Відгук офіційного опонента на дисертацію Ясінецької І.А. на тему «Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств» / О.М. Пєтухова. – Київ: НУХТ, 2016. – 12 с.
Дата публікації: 25-лип-2016
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Рівень дисертації: докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Науковий керівник: Кирич, Наталія Богданівна
Члени комітету: Тарасюк, Галина Миколаївна
Пєтухова, Ольга Михайлівна
Анісімова, Ольга Миколаївна
УДК: 330.341.12
65.011.4
338.45
Теми: переробні підприємства
постконфліктні механізми
ресурсоощадність
ресурсозабезпеченість
ресурсоємність
соціально-економічна та екологічна ефективність
організаційно-економічний механізм
перерабатывающие предприятия
постконфликтные механизмы
ресурсосбережение
ресурсообеспеченность
ресурсоемкость
социально-экономическая и экологическая эффективность
организационно-экономический механизм
processing enterprises
post-conflict mechanisms
resources saving
resourcing
resource consumption
social and economic and environmental efficiency
organizational and economic mechanism
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): У дисертації сформовано методологічні підходи до формування організаційно- економічного механізму управління ресурсоощадною діяльністю переробних підприємств, що ґрунтуються на синтезі соціально-економічної та екологічної ефективності переробних підприємств, забезпечуючи цим самим сталий розвиток переробної галузі в умовах глобалізаційних процесів та адаптації переробного виробництва до Європейських вимог у постконфліктних умовах; обґрунтовано наукову методологію оцінювання збитків переробних підприємств від зносу основних засобів при їх незбалансованому використанні, в основі якої є визначення енергомісткості та вартості еквівалентної кількості відновлення основних засобів, а також величини збитків, зумовлених погіршенням їх продуктивних властивостей; розроблено модель функціонування ресурсоощадного організаційно-економічного механізму в умовах різногалузевої належності переробних підприємств, що дозволяє оптимізувати використання ресурсів і є основою впровадження інноваційних, ресурсоощадних технологій у системі переробних підприємств.
Диссертация направлена на решение проблемы обоснования механизма развития ресурсосберегающей деятельности перерабатывающих предприятий в постконфликтный период в условиях интенсификации производства и рационального использования ресурсов (как в теоретическом, так и в практическом контексте) в соответствии с требованиями ЕС. Актуальность темы обусловлена необходимостью и научно-практической значимостью развития ресурсосберегающей деятельности перерабатывающих предприятий. Целью исследования является обоснование теоретико-методологических основ управления и организации ресурсосберегающей деятельностью перерабатывающих предприятий и внедрение практических рекомендаций по эффективному использованию их ресурсов в постконфликтный период в условиях адаптации к Европейским требованиям. Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения следующих задач: развить научные взгляды на формирование ресурсосберегающей деятельности перерабатывающих предприятий в постконфликтный период; систематизировать теоретико-методологические основы деструктивных явлений, вызванных конфликтной ситуацией, в ресурсоиспользовании перерабатывающих предприятий; проанализировать предпосылки и принципы управления и организации ресурсосберегающей деятельностью перерабатывающих предприятий; обосновать методологические подходы к мониторингу и анализу использования ресурсов перерабатывающих предприятий; развить методологические и практические основы оценки убытков, обусловленных деградацией ресурсного потенциала перерабатывающих предприятий; разработать предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения использования ресурсов в условиях перерабатывающих предприятий; развить методический подход к определению амортизационных отчислений на капитальные вложения с целью аккумулирования средств на улучшение функционирования перерабатывающих предприятий; обосновать теоретико-методологические подходы к страхованию ресурсов и основных средств перерабатывающих предприятий; разработать концептуальные положения развития ресурсосберегающей деятельности перерабатывающих предприятий в постконфликтный период; разработать организационно- экономический механизм управления и инструментарий организации ресурсосберегающей работой перерабатывающих предприятий в постконфликтный период; разработать модель функционирования ресурсосберегающего организационно-экономического механизма в условиях разноотраслевой принадлежности перерабатывающих предприятий. Объектом исследования являются процессы управления и организации ресурсосберегающей деятельностью перерабатывающих предприятий в постконфликтных условиях адаптации к Европейским требованиям. Предметом исследования является теоретико-методологические основы и практические аспекты управления и организации ресурсосберегающей деятельностью перерабатывающих предприятий. В диссертационной работе решено теоретико-прикладную проблему формирования системы управления и организации ресурсосберегающей деятельностью в условиях перерабатывающих предприятий. К значительным результатам, определяющие научную новизну, относятся следующие: сформированы методологические подходы к формированию организационно-экономического механизма управления ресурсосберегающей деятельностью перерабатывающих предприятий, основанные на синтезе социально-экономической и экологической эффективности перерабатывающих предприятий, обеспечивая тем самым устойчивое развитие перерабатывающей отрасли в условиях глобализационных процессов и адаптации перерабатывающего производства к Европейским требованиям в постконфликтных условиях; обоснованно научную методологию оценки убытков перерабатывающих предприятий от износа основных средств при их несбалансированном использовании, в основе которой определение энергоемкости и стоимости эквивалентного количества восстановление основных средств, а также величины убытков, обусловленных ухудшением их производительных свойств; разработана модель функционирования ресурсосберегающего организационно- экономического механизма в условиях разноотраслевой принадлежности перерабатывающих предприятий, которая позволяет оптимизировать использование ресурсов и является основой внедрения инновационных, ресурсосберегающих технологий в системе перерабатывающих предприятий. Усовершенствовано методологические подходы и способ определения потерь от неэффективного использования ресурсов, в основе которых, в отличие от общепринятых, лежат меры по предупреждению деструктивных явлений в жизнедеятельности перерабатывающих предприятий и недопущения дальнейшего развития кризисных явлений производства и их деградации; механизм мониторинга и анализа использования ресурсов перерабатывающих предприятий, который, в отличие от существующих, дополнен с целью усовершенствования процесса показателям ресурсоемкости и коэффициентом эффективности использования ресурсного потенциала; концептуальные подходы по страхованию перерабатывающих предприятий от убытков и воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения и др., которые, в отличие от существующих, учитывают отечественный и зарубежный опыт, интересы инвесторов при вложении средств в инвестиционные проекты только при условии получения надлежащей страховой защиты. Практическое значение полученных результатов заключается в широких возможностях использования разработок в процессе управления и организации ресурсосберегающей работой в условиях перерабатывающих предприятий и повышения эффективности перерабатывающего производства. Практическая реализация сформулированных предложений создает условия развития ресурсосберегающей деятельности перерабатывающих предприятий и повышение социально-экономической и экологической эффективности решений, связанных с устойчивым развитием национальной экономики.
The thesis is dedicated to form the methodological approaches to formation of organizational and economic mechanism of resource saving activities of processing plants, based on the synthesis of socio-economic and environmental efficiency of processing enterprises, ensuring thereby sustainable development of the processing industry in the conditions of globalization and adaptation processing industry to the European requirements in post-conflict conditions. There has been substantiated the scientific methodology of assessment the processing enterprises’ damage from unbalanced use of their assets’ depreciation, is based on determining the cost of an equivalent amount of recovery of property, energy intensity and the value of damage caused by the deterioration of their productive properties. In the base of proposed methodology there is energy intensity and determining the value of an equivalent amount of capital assets recovery, and the value of damage caused by the deterioration of their productive properties. There has been developed a model of resource saving organizational and economic mechanism in conditions of different branch belonging of processing enterprises that enable to optimize the use of resources and suits as a basis for implementation of innovative, resource-saving technologies in the system of processing enterprises.
Опис: Робота виконана в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Захист дисертації відбудеться « ____ » серпня 2016 р. о _ ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56. Автореферат розісланий « ____ » липня 2016 року.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17585
Власник авторського права: Ясінецька Ірина Анатоліївна
Перелік літератури: 1. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 1.1. Монографії: 1. Кінаш1 І. А. Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств: монографія / І. А. Кінаш. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, 2015. – 571 с. (25,9 д.а.). 2. Кінаш І. А . Енергоощадність: напрями розвитку (проблеми, задачі, рішення): колективна монографія / [Б. М. Андрушків, В. С. Федорейко, І. С. Іскерський, І. А. Кінаш, У. М. Митник, В. А. Паляниця, О. Б. Погайдак, І. І. Стойко, Р. П. Шерстюк, О. Б. Бойко, С. М. Юрків]; за ред. Н. Б. Кирич – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2015.– 202с. (9,2 д.а.) [Особистий внесок здобувача: 0,8 д.а. – визначення інноваційних ресурсоощадних технологій у переробній галузі]. 3. Кінаш І. А. Наш завтрашній день. Пошук шляхів управління розвитком області: колективна монографія / [Б. М. Андрушків, О. Б. Бойко, Н. Б. Кирич, І. А. Кінаш, Г. Х. Мельник, Л. М. Мельник, У. М. Митник, В. А. Паляниця, О. Б. Погайдак, І. І. Стойко, Р. П. Шерстюк]; за заг. ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф»., 2015.– 196 с. (8,9 д.а .) [Особистий внесок здобувача: 0,7 д.а. – визначення місця і ролі переробної галузі у розвитку нової економіки Тернопільщини]. 4. Кінаш І.А. Інноваційні засоби розвитку нетрадиційних джерел енергії та організація ресурсовикористання в соціогуманітарному комплексі України: колективна монографія / [Андрушків Б.М., Бойко О.Б., Вовк Ю.Я., Кирич Н.Б., Кінаш І.А. та ін.]; За ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2016. – 804 с. (36,5 д.а.) [Особистий внесок здобувача: 0,8 д.а. – визначення ролі управління ресурсоощадністю в організації ресурсовикористання]. 1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України: 5. Кінаш І.А. Аналіз ресурсного потенціалу переробних підприємств / І.А. Кінаш // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – No 4 [30] , 2012. – С. 90–96. ( 0,5 д.а.). 6. Кінаш І.А. Особливості функціонування переробних підприємств в умовах трансформаційної економіки / І.А. Кінаш // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – No 4 [14], 2012. – С. 66–69 . (0,6 д.а.). 7. Кінаш І.А. Аналіз енергоощадності машинобудівних підприємств України / І.А. Кінаш // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – No 8 [34], 2012. – С. 34–40. (0,6 д.а.). 8. Кінаш І.А. Енергоощадність як стратегія розвитку переробних підприємств АПК / І.А. Кінаш // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – No 6 [32], 2012. – С. 46–53. (0,5 д.а.). 9. Кінаш І.А. Стратегія стійкого розвитку аграрного сектору економіки на основі підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом / І.А. Кінаш // Економіка та управління АПК: збірник наукових праць. Вип. 7 (93). – Біла Церква: БНАУ, 2012. – С. 119–123. (0,5 д.а.). 10. Кінаш І.А. Методичні підходи до оцінки ефективності ресурсного потенціалу переробних підприємств / І.А. Кінаш // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування»: збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. – No 9, 2012. – С. 313–318. (0,6 д.а.). 11. Кінаш І.А . Формування та використання виробничого потенціалу переробних підприємств / І.А. Кінаш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 11, Ч. 5 – Херсон: ХДУ, 2015. – С.48– 51. (0,6 д.а.). 12. Кінаш І. А. Інноваційні технології у контексті підвищення ефективності використання ресурсної бази переробних підприємств / Н. Б. Кирич, І. А. Кінаш // Економіка і управління: науковий журнал. –No 3, (67), 2015. – С. 66–70. (0,8 д.а.) [Особистий внесок здобувача: 0,4 д.а. – визначення інноваційних ресурсоощадних технологій переробних підприємств]. 13. Кінаш І.А. Основні підходи оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу переробного підприємства / І.А. Кінаш // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28.Ч. 4. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 73–83. (0,6 д.а.). 14. Кінаш І.А. Показники ефективності використання складових ресурсного потенціалу в умовах переробного підприємства / І.А. Кінаш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 14, Ч. 5 – Херсон: ХДУ, 2015. – С. 68–71. (0,5 д.а.). 15. Кінаш І.А. Регулювання процесів ресурсозбереження на основі удосконалення економічного механізму / І.А. Кінаш // Вісник Одеського національного університету. Економіка. Вип. 5, Том. 20. – Одеса: ОНУ, 2015. – С. 119–122. (0,5 д.а.). 16. Кінаш І.А. Вплив диспаритету цін на ресурсне забезпечення переробних підприємств / І.А. Кінаш // Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського «Глобальні та національні проблеми економіки». Вип. 8. – Миколаїв, 2015. – С. 423–426. (0,5 д.а.). 17. Кінаш І. А. Аналіз ефективності інноваційно-ресурсної та логістично- маркетингової компонент організаційно-економічного механізму управління в умовах євроінтеграційної трансформації підприємства / І.А. Кінаш, Р.П. Шерстюк, О.Б. Погайдак, О.І. Кузьмак // Вісник Одеського національного університету. Економіка. Вип. 5, Том. 20 – Одеса: ОНУ, 2015. – С.122–127. (1,0 д.а.) [Особистий внесок здобувача: 0,4 д.а. – визначення інноваційних технологій ресурсоощадності переробних підприємств]. 1.3. Праці у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які внесено до міжнародних наукометричних баз даних: 18. Irina, Kinash. The essence of the economic mechanism of energy saving processing plants // European Applied Sciences, September, 2015, 9, pp. 79-80. (0,5 д.а.). 19. Irina, Kinash. Criteria management efficiency of resource potential processing enterprises // Paradigmata poznani, November, 2015, 4, pp. 86-89 . (0,5 д.а.). 20. Irina, Kinash. Using rational direction of resources of the enterprise // European Journal of Economics and Management Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. No4, 2015, pp. 37-40. (0,6 д.а.). 21. Irina, Kinash. Innovations in the context increase efficiency resursosberezhenyya enterprises // East European Scientific Journal, Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. Warszawa. No2, 2015, pp. 20-24. (0,5 д.а.). 22. Irina, Kinash. Organization of system resource saving management in enterprise // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 11-128 (4) 2015. pp. 109- 111, (0,5 д.а.). 23. Кінаш І. А. Бар’єри на шляху впровадження енергоефективності та енергозбереження підприємств / І.А. Кінаш // Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал. – No 3 [28], 2015. – С.185 –190. (0,7 д.а.). 24. Кінаш І. А. Енергозбереження як чинник економічного розвитку підприємства / І.А. Кінаш // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. – No 3 [58] , 2015. – С. 81–86. (0,6 д.а.). 25. Кінаш І. А. Вторинне ресурсокористування, як чинник ефективної ресурсоощадної діяльності / І.А. Кінаш // Науковий журнал «Економічний форум» Луцького національного технічного університету. Вип. 5, Том. 20 – Луцьк: ЛНТУ, 2015. – С. 48–51. (0,5 д.а.). 26. Кінаш І. А. Багатокомпонентний, функціонально-логістичний підхід до формування моделі управління чинниками підвищення ефективності промислового підприємства у постконфліктний період / І.А. Кінаш, Р.П. Шерстюк, О.Б. Погайдак, О.І. Кузьмак // Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал. – No 4 [29], 2015. – С . 44 –53. (1,0 д.а.) [Особистий внесок здобувача: 0,4 д.а. – визначення чинників ресурсоощадності переробної галузі у постконфліктний період]. 2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 27. Кінаш І. А. Інформаційні технології в управлінні сучасним переробним підприємством в контексті ресурсоощадності / І.А. Кінаш // Сучасні проблеми інноваційної діяльності в Україні: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (Киї в , 18-19 січня 2013 р.). – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – С. 83 -86, (0,4 д.а.). 28. Кінаш І. А . Інтенсифікація – як фактор ресурсоощадності переробних підприємств / І. А. Кінаш // Економічні механізми стимулювання соціально- економічного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Ужгород, 22-23 листопада 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Ужгор. націон. ун-т. – Ужгород: Видавничий дім «Гальветика», 2013. – С. 112-115, (0,4 д.а.). 29. Кінаш І. А. Сутність інвестиційної складової у сфері раціонального ресурсокористування та охороні навколишнього середовища / І.А. Кінаш // Формування стратегії науково-технологічного, екологічного і соціально- економічного розвитку суспільства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, (Тернопіль, 5-6 грудня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. економ. ун-т [та ін]. – Тернопіль: Крок, 2013. – С. 186-188, (0,4 д.а.). 30. Кінаш І. А. Інноваційні засади розвитку переробних підприємств з використанням енергоощадних технологій / І.А. Кінаш // Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Кам’янець-Подільський, 21-22 листопада 2014 р.) / М-во аграрної політики та продовольсва України, Поділ. держ. арграр.-техн. ун-т [та ін]. – Кам’янець-Подільський: Видавничий дім «Гальветика», 2014. – С. 73-74, (0,4 д.а.). 31. Кінаш І. А. Інноваційні технології в системі управління ресурсоощадністю в умовах переробних підприємств / І.А. Кінаш // Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Львів, 24-25 жовтня 2014 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2014. – С. 20-22, (0,4 д.а.). 32. Кінаш І. А. Структура виробничого потенціалу підприємства / І.А. Кінаш // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці : історія, сучасність, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту, (Кам’янець-Подільський, 23 жовтня 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т [та ін]. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2014. – С. 20-22, (0,4 д.а.). 33. Кінаш І. А. Ресурсоощадність харчових переробних підприємств / Н. Б. Кирич, І. А. Кінаш // Стан і перспективи харчової науки та промисловості: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, (Тернопіль, 8-9 жовтня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 196-198, (0,5 д.а.). 34. Кінаш І. А. Шляхи вирішення проблем ресурсів в умовах переробних підприємств / І. А. Кінаш // Матеріали Міжнародного інвестиційного форуму- виставки з енергоефективності та енергоощадності, (Тернопіль, 8-9 жовтня 2015 р.) / Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 87-89, (0,4 д.а.). 35. Кінаш І. А. Ресурсоощадність, як стратегії сталого економічного розвитку переробних підприємств / І.А. Кінаш // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ужгор. націон. ун-т [та ін.]. – Ужгород: Видавничий дім «Гальветика», 2015. – С. 87- 90, (0,4 д.а.). 3. Інші публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації: 36. Кінаш І. А. Екологічний менеджмент: еколого-економічні засади раціонального ресурсокористування / Н.Б . Кирич, І.А. Кінаш, О.Б. Погайдак. – Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 268 с., (12,2 д.а.) [Особистий внесок здобувача: 3,1 д.а. – розкриття екологічних моментів в умовах ресурсоощадності переробних підприємств]. 37. Кінаш І. А. Управління сільськогосподарським підприємством з використанням інформаційних технологій / І.А. Кінаш // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – No 2 [12], 2012. – С. 50–53. (0,5 д.а.). 38. Кінаш І.А. Роль та місце гідроенергетики в енергоощадності / І.А. Кінаш// Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – No1 (27), 2012. – С. 66–70. (0,4 д.а.). 39. Кінаш І. А. Структурно-сутнісна характеристика інноваційно-активного переробного підприємства / І.А . Кінаш // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28.Ч. 4. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 66–69 . (0,5 д.а.). 40. Кінаш І. А. Особливості інформаційного забезпечення системи управління промисловим підприємством в умовах реалізації багатокомпонентного аналітичного підходу / І.А. Кінаш, Р.П . Шерстюк, О.Б. Погайдак, О.І. Кузьмак // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28.Ч. 4. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 133–140, (0,8 д.а.) [Особистий внесок здобувача: 0,3 д.а. – розкриття впливу інформаційного забезпечення на систему управління підприємством].
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.