Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17538

Назва: До проблеми поетапності формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туристичного обслуговування
Інші назви: Gradual english competence formation in dialogical speech of future specialists in tourism services
Автори: Кодлюк, І. В.
Kodliuk, I. V.
Приналежність: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
Бібліографічний опис: Кодлюк І. В. До проблеми поетапності формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туристичного обслуговування / І. В. Кодлюк // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 285-286. — (Гуманітарні науки).
Bibliographic description: Kodliuk I. V. (2016) Do problemy poetapnosti formuvannia anhlomovnoi kompetentnosti v dialohichnomu movlenni maibutnikh fakhivtsiv z turystychnoho obsluhovuvannia [Gradual english competence formation in dialogical speech of future specialists in tourism services]. Materialy ⅩⅨ naukovoi konferentsii TNTU im. Iv. Puliuia (Tern., 18-19 May 2016), pp. 285-286 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Конференція/захід: ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Журнал/збірник: Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Дата публікації: 18-тра-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 18-19 травня 2016 року
18-19 May 2016
УДК: 378
811.111
057.875
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 285-286
Початкова сторінка: 285
Кінцева сторінка: 286
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17538
Перелік літератури: 1. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.
2. Методика преподавания иностранных языков : общий курс [учеб. пособие] / отв. ред. А. Н. Шамов. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА : Восток – Запад, 2008. – 253 с.
3. Озадовська Л. В. Парадигма діалогічності в сучасному мовленні : монографія / Л. В. Озадовська. – К. : ПАРАПАН, 2006. – 118 с.
4. Скалкин В. Л. Обучение диалогической речи (на материале английского языка) : пособие для учителей / В. Л. Скалкин. – К. : Радянська школа, 1989. – 158 с.
5. Черниш В. В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / В. В. Черниш // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 11–27.
References: 1. Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka : pidruchnyk dlia stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv, O. B. Bihych, N. F. Borysko, H. E. Boretska and other, za zahaln. red. S. Yu. Nikolaievoi, K. : Lenvit, 2013, 590 p.
2. Metodika prepodavaniia inostrannykh iazykov : obshchii kurs [ucheb. posobie], otv. red. A. N. Shamov, M. : AST : AST MOSKVA : Vostok – Zapad, 2008, 253 p.
3. Ozadovska L. V. Paradyhma dialohichnosti v suchasnomu movlenni : monograph, L. V. Ozadovska, K. : PARAPAN, 2006, 118 p.
4. Skalkin V. L. Obuchenie dialohicheskoi rechi (na materiale anhliiskoho iazyka) : posobie dlia uchitelei, V. L. Skalkin, K. : Radianska shkola, 1989, 158 p.
5. Chernysh V. V. Navchannia inshomovnoho dialohichnoho movlennia v aspekti kompetentnisnoho pidkhodu, V. V. Chernysh, Inozemni movy, 2012, No 4, P. 11–27.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана ПулюяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.