Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1724

Title: Український ринок інновацій та його перспективи у стратегії «Європа 2020»
Other Titles: Украинский рынок инноваций и его перспективы в стратегии «Европа 2020»
Ukrainian market innovation and its future in the strategy «Europe 2020»
Authors: Стойко, Ігор
Стойко, Игорь
Stoyko, Ihor
Мельник, Лілія Миколаївна
Мельник, Лилия
Melnyk, Liliya
Bibliographic description (Ukraine): Стойко І. Український ринок інновацій та його перспективи у стратегії «Європа 2020» [Електронний ресурс] / І. Стойко, Л. Мельник // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 164-172. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12siiuse.pdf.
Issue Date: May-2012
Date of entry: 10-Jun-2012
Publisher: ТНТУ, АСУ
UDC: 339.9
330.341
Keywords: ринок
інновації
розвиток
стратегія
дослідження
співробітництво
перспективи
market
innovation
development
strategy
research
cooperation prospects
Series/Report no.: Випуск 1 (6);2012_6_019
Abstract: У статті досліджено перспективи України в розвитку національного ринку інноваційних продуктів у контексті реалізації стратегії соціально-економічного розвитку Євросоюзу «Європа 2020», наведено особливості та проблеми формування ринку інновацій України, висвітлено стан державної підтримки науки а також широкі можливості для впровадження технічних інновацій. Окреслено, чому ж Україна, дійсно випереджаючи Європу у розробленні та прийнятті стратегічних концепцій, так і не зробила інноваційний прорив відповідно до європейського прикладу. Запропоновано напрямки досягнення інноваційної конкурентоспроможності України й обґрунтовано необхідність раціонального використання науково-технічного та освітнього потенціалу з метою інтегрування до європейського співробітництва. Вирішення цих завдань одночасно призведе до того, що в Україні буде сформована повноцінна індустріально-інноваційна (постіндустріальна) економіка, яка буде відігравати важливу економічну роль на євразійському просторі.
В статье исследованы перспективы Украины в развитии национального рынка инновационных продуктов в контексте реализации стратегии социально-экономического развития Евросоюза «Европа 2020», приведены особенности и проблемы формирования рынка инноваций Украины, отражено состояние государственной поддержки науки а также широкие возможности для внедрения технических инноваций. Определено, почему Украина, действительно опережая Европу в разработке и принятии стратегических концепций, так и не сделала инновационный прорыв согласно европейскому примеру. Предложены направления достижения инновационной конкурентоспособности Украины и обоснована необходимость рационального использования научно-технического и образовательного потенциала с целью интеграции в европейского сотрудничества. Решение этих задач одновременно приведет к тому, что в Украине будет сформирована полноценная индустриально-инновационная (постиндустриальная) экономика, которая будет играть важную экономическую роль на евразийском пространстве.
The article explores the prospects of Ukraine in the development of the national market innovative products in the context of socio-economic development of the European Union «Europe 2020», see the features and problems of formation of market innovation Ukraine, devoted to the state support of science and opportunities for the introduction of technical innovations. Outlined, why Ukraine is indeed ahead of Europe in the development and adoption of strategic concepts and has made breakthrough according to the European example. An innovative competitiveness towards Ukraine and the necessity of rational use of scientific and educational potential to integrate into European cooperation. Solving these problems simultaneously would mean that Ukraine will form a complete industrial-innovative (post-industrial) economy, which will play an important economic role in Eurasia.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1724
ISSN: 2223-3822
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 1(6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12siiuse.pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open
12siiuse.djvu246,95 kBDjVuView/Open
12siiuse__COVER.png441,65 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.