Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17234

Title: Принципи і засоби обгрунтування методів статистичного опрацювання реалізацій періодично корельованого випадкового процесу
Other Titles: Principles and means of methods of statistical processing of periodically correlated random processes implementations
Authors: Драган, Ярослав Петрович
Дозорський, Василь Григорович
Дедів, Леонід Євгенович
Дедів, Ірина Юріївна
Bibliographic description (Ukraine): Драган Я.П. Принципи і засоби обґрунтування методів статистичного опрацювання реалізацій періодично корельованого випадкового процесу / Я.П. Драган, В.Г. Дозорський, І.Ю. Дедів, Л.Є. Дедів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів : НУЛП, 2015. – С. 212-218.
Issue Date: 2015
Publisher: Національний університет "Львівська Політехніка"
UDC: 519.21: 612.172.1
Keywords: періодично корельований випадковий процес, ішемічна хвороба серця, метод статистичного опрацювання
Abstract: Робота присвячена питанням обгрунтування методів статистичного опрацювання реалізацій сигналів при поданні їх як періодично корельованого випадкового процесу. Розроблено метод статистичного опрацювання електрокардіосигналу для задачі виявлення проявів ішемічної хвороби серця.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17234
Copyright owner: Драган Ярослав Петрович
References (Ukraine): 1. Драґан Я. Гармонізовність і спектральний розклад випадкових процесів зі скінченною середньою потужністю // Доповіді Академії наук УРСР, серія “А” фіз-мат. науки. – 1978. – № 8. – С. 679–684. 2. Драґан Я. П. Про класи комутативних і некомутативних лінійних випадкових процесів // Доповіді Академії наук Української РСР, 1969. – № 5. – С. 400–402. 3. Драґан Я. П. Системний аналіз концепції та принципів побудови математичної моделі досліджуваного об’єкта в фізико-технічних науках та оцінювання її якості / Я. П. Драґан, М. О. Медиковський, В. К. Овсяк, Л. С. Сікора, Б. І. Яворський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 2010. – № 686. – С. 170–199. 4. Драґан Я. П. О периодически коррелированных случайных процессах и системах с периодически изменяющимися параметрами // Отбор и передача информации. – 1969. – Вып. 23. – С. 27–33. 5. Драґан Я. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сиґналів. – Львів: Центр стратегічних еко-біо- технічних систем, 1997. – XVI+333 с. 6. Войчишин К. С. О простой стохастической модели естественных ритмических процессов / К. С. Войчишин, Я. П. Драган // Отбор и передача информации. – 1971. – С. 7–15. 7. Драґан Я., Сікора Л., Яворський Б. Системний аналіз та обґунтування основ сучасної теорії стохастичних сиґналів: енергетична концепція, математичний субстрат, фізичне тлумачення: монографія. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2014. – 240 с. 8. Драган Я. П. Случайные процессы с конечной средней мощностью, их спектры и гармонизуемость // Тез. докл. 2-й Вильнюсс. конф. по теории вероятностей и вероятн. и мат. статистики. – Вильнюс: изд. Ин-та матем. и киберн. АН Лит. ССР, 1977. – Т. 1. – С. 133–134. 9. Драґан Я. Статистичне оцінювання станів стохастичної системи: індикативність її сиґнальної моделі та кондиційність статистичних даних // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів: НУЛП, 2011. – № 694. – С. 418–424. 10. Немирко А. П. Алгоритмы измерения и анализа параметров ST-сегмента ЭКС для систем автоматического наблюдения за состоянием человека / А. П. Немирко, Л. А. Манило, К. Н. Милева // Вопросы кибернетики. – 1991. – Вып. 164. – С. 127–141. 11. Дунець В. Л. Обґрунтування адекватності математичної моделі електрокардіосиґналу для задачі виявлення патології / В. Л. Дунець, Я. П. Драґан, Г. М. Осухівська // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. – 2007. – № 2. – С. 99–102. 12. Драґан Я. П. Проблема апостеріорного визначення темпу ритміки / Я. П. Драґан, Н. Р. Крива, Б. І. Яворський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1997. – № 1. – Т. 2. – С. 115–125.
References (International): The work is devoted to the grounding of methods of statistical processing of signal implementations in presenting them as periodically correlated random process. The method of electrocardiosignal statistical processing for detection of ischemic heart disease is developed.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stattja.pdf859,72 kBAdobe PDFView/Open
stattja.djvu687,62 kBDjVuView/Open
stattja__COVER.jpg409,7 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools