Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17233

Назва: Опорний конспект лекцій з дисципліни “Основи теорії кіл та сигналів”
Автори: Дозорський, Василь Григорович
Дедів, Леонід Євгенович
Бібліографічний опис: Консрект лекцій призначений для полегшення засвоєння лекційного матеріалу з дисципліни “Основи теорії кіл та сигналів”. Складається з урахуванням модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних завдань, тестів, екзаменаційних питань, типової форми та вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни.
Дата публікації: 2015
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Теми: теорія кіл, закони теорії кіл, аналіз радіоелектронних кіл, сигнали, перетворення сигналів, опрацювання сигналів
Конспект лекцій
Короткий огляд (реферат): Включає в себе основні поняття, визначення із теорії кіл, закони та методи аналізу радіоеектронних кіл в усталеному режимі, методи аналізу кіл синусоїдального струму, основні поняття та означення сигналів, методи їх представлення та опрацювання
Опис: Тема №1. Введення в дисципліну «Основи теорії кіл та сигналів» Тема №2. Активні та пасивні елементи електричних кіл Тема №3. Елементи топологічної структури електричного кола Тема №4. Методи розрахунку електричних кіл Тема №5. Методи розрахунку електричних кіл Тема №6. Змінний і синусоїдний струм та їхні основні параметри. Закони Ома та Кірхгофа Тема №7,8. Послідовне та паралельне увімкнення елементів R, L, та С Тема №9. Аналіз послідовного резонансного контура Тема №10. Аналіз паралельного резонансного контура Тема №11,12. Аналіз зв’язаних коливних контурів. Чотириполюсники Тема №13,14. Закони комутації. перехідні процеси Тема №15,16. Часовий метод аналізу лінійних кіл у нестаціонарному режимі Тема №1. Кола із зосередженими параметрами поняття про довгу лінію Тема №2. Дослідження довгої лінії Тема №3. Параметричні та нелінійні кола Тема №4. Сигнали. Математичні моделі сигналів Тема №5. Інформаційна місткість сигналів Тема №6. Амплітудна модуляція Тема №7. Кутова модуляція. Частотна та фазова модуляція Тема №8. Амплітудно-імпульсна модуляція Тема №9. Диcкрeтнe прeдcтaвлeння cигнaлів. Дискретизація сигналів Тема №10. Перетвoрення аналoгoвих cигналів Тема №11. Спектральний аналіз періодичних сигналів Тема №12,13. Спектри періодичної послідовності прямокутних і відеоімпульсів. Амплітудно-частотний та фазо-частотний спектр Тема №14. Спектральний аналіз неперіодичних сигналів Перелік рекомендованих джерел
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17233
Перелік літератури: Базова 1. Математичні основи радіоелектроніки : Ч.1. / Б.І. Яворський. - Тернопіль: ТПІ. 1996. - 182 c. 2. Математичні основи радіоелектроніки : Ч.2. / Б.І. Яворський. - Тернопіль: ТПІ. 1996. - 46 c. 3. Математичні основи радіоелектроніки : Ч.3. / Б.І. Яворський. - Тернопіль: ТПІ. 1996. -143 c. 4. Дозорський В.Г. Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії кіл та сигналів” для студентів за напрямом підготовки 6.0501402 «Біомедична інженерія», спеціальністю 7.05140201, 8.05140201 "Біомедична інженерія" : Ч.1 // В.Г. Дозорський – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 96 с. 5. Дозорський В.Г. Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії кіл та сигналів” для студентів за напрямом підготовки 6.0501402 «Біомедична інженерія», спеціальністю 7.05140201, 8.05140201 "Біомедична інженерія" : Ч.2 // В.Г. Дозорський – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 76 с. 6. Коваль Ю.О. Основи теорії кіл : Підручник для вищих навчальних закладів. У 2-х Ч. / Ю.О. Коваль, Л.В. Гринченко, О.І.Милютченко, О.І.Рибін. – Харків: Компанія СМІТ, 2008. 7. Стахів П.Г. Основи теорії електронних кіл : Підручник / П.Г. Стахів. – Львів: Магнолія 2006, 2008. 8. Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3 кн. Підручник / М.Б. Гумен. – К.:Вища школа, 2004. 9. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. – М.: «Сов. Радио», 1977. – 608 с. 10. Каяцкас А.А. Основы радиоелектроники. Учеб. пособие для студентов вузов по спец. «Констр. И производство радиоаппаратуры». – М.: Высш. шк., 1988. – 464 с. 11. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. -М.: Высшая школа, 1981. Допоміжна 1. Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы. - М.: Высшая школа, 1989. 2. Башарин С.А. Теоретические основы електротехники: Теория електрических цепей и магнитного поля. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с. 3. Беллман Р. Математические методы в медицине.- М.: Мир, 1987. 4. Белых Л.Н. Анализ математических моделей в иммунологии.- М.: Наука, 1988. 5. Верлань А.Ф., Москалюк С.С. Математическое моделирование непрерывных динамических систем. - Киев: Наук. думка, 1988. 6. Васильев В.А., Романовский Ю.М., Яхно В.Г. Автоволновые процессы. - М.: Наука, 1977. 7. Винер Н. Кибернетика. - М.: Мир, 1982. 8. Вунш Г. Теория систем.- М.: Сов. радио, 1978. 9. O`Flynn M, Moriarty E. Linear Systems: Time Domain and Transform Analisys. John Wiley & Sons, 1987. 10. Hannan E.J., Diester M. The Statistical Theory of Linear Systems. John Wiley & Sons, 1988. 11. Радиотехнические системы / Под ред. Ю.М.Казаринова - М.: Высшая школа, 1990.. 12. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. - М.: Мир, 1971.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Зібрання книгУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.