Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17168

Назва: Системний аналіз статистичного оцінювання станів стохастичної вібраційної системи і принципу шунтування
Інші назви: System analysis of the statistical evaluation of the state of the stochastic vibration system and the principle of shunting
Автори: Драґан, Ярослав Петрович
Грицюк, Юрій Іванович
Паляниця, Юрій Богданович
Приналежність: проф. Я.П. Драґан, д-р фіз.-мат. наук – НУ "Львівська політехніка"
проф. Ю.І . Грицюк, д -р техн. наук – НУ "Львівська політехніка"
аспір. Ю.Б. Паляниця, магістр – Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Драґан Я.П. Системний аналіз статистичного оцінювання станів стохастичної вібраційної системи і принципу шунтування / Я.П. Драґан, Ю.І. Грицюк, Ю.Б. Паляниця // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.10. – C.255-259.
Bibliographic description: Dragan Y.P. Systemnyy analiz statystychnoho otsinyuvannya staniv stokhastychnoyi vibratsiynoyi systemy i pryntsypu shuntuvannya / Y.P. Dragan, Y.I. Hrytsyuk, Y.B. Palaniza // Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny: Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh pratsʹ. – Lʹviv: RVV NLTU Ukrayiny. – 2015. – Vyp. 25.10. – C.255-259.
Журнал/збірник: Науковий вісник НЛТУ України
Випуск/№ : 25.10
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
УДК: 538.56
519.21
Теми: стохастична вібраційна система
математична модель
періодично корельований випадковий процес
статистична оцінка
узагальнений шунт
stochastic vibration system
mathematical model
periodically correlated random process
statistical estimation
generalized shunt
стохастическая вибрационная система
математическая модель
периодически коррелированный случайный процесс
статистическая оценка
обобщенный шунт
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 255-259
Початкова сторінка: 255
Кінцева сторінка: 259
Короткий огляд (реферат): Наведено процедуру дослідження системного аналізу математичної моделі вібраційних сиґналів для стохастичних систем у вигляді періодично корельованого випадкового процесу в сенсі теорії ймовірності. Описаний як найпрозоріший логічно статистичний метод оцінювання стану таких систем за допомогою засобів теорії цієї моделі. Показано, що він адекватний ситуації, коли у процесі дослідження складних систем формування переносників даних – сиґналів, що розповсюджуються у фізично різних середовищах, мають різні механізми перетворення і тому підлягають принципово різним закономірностям (як поверхневі хвилі і звукові імпульси тиску), а генератором їх є той самий заданий процес. Сформульовано так званий узагальнений принцип шунтування як механізм забезпечення додаткових даних і залучення їх як комплементарних (доповнювальних), що стосується цих станів системи. Показано, що коли маємо справу з сигналами від різних джерел, але які підлягають таким самим закономірностям, зокрема, задовольняють такі самі рівняння, то часто виявляється доцільним моделювання їх тільки принципом подібності та фізичних аналогій. При такому моделюванні використовують системи іншої, відмінної від модельованої, фізичної природи, наприклад, процеси, що протікають у гідродинамічних елементах, часто аналогічні процесам у електромагнітних елементах.
Research shows the procedure of the system analysis of the mathematical model of vibration signals for stochastic systems in the form of periodically correlated random process as the theory of probability. We describe logically the most transparent statistical method for assessing the state of such systems by means of the theory of this model. It has been shown that it is adequate to the situation where, during the study of complex formation vectors of these systems – signals propagating in a physically different environments have different conversion mechanisms and, therefore, subject to fundamentally different rules (like surface waves and sound pressure pulses) and their generator is the predetermined process. Formulated the so-called generalized principle of grafting as a mechanism to provide additional data and to bring them as complementary (complementary) with regard to these states of the system. Shown when dealing with signals from various sources, but are subject to the same laws (for example, satisfy the same equation), it is often useful to modeling their only principle of similarity and physical analogies. In this simulation system is used other than the simulated, the physical nature, for example, processes in the hydrodynamic elements are often similar processes in the electromagnetic components.
Приведена процедура исследования системного анализа математической модели вибрационных сигналов для стохастических систем в виде периодически коррелированного случайного процесса как теории вероятности. Описаны логически самый прозрачный статистический метод оценки состояния таких систем с помощью средств теории этой модели. Показано, что он адекватен ситуации, когда в процессе исследования сложных систем формирования переносчиков данных – сигналов, распространяющихся в физически различных средах, имеют различные механизмы преобразования и поэтому подлежат принципиально различным закономерностям (как поверхностные волны и звуковые импульсы давления), а генератором их является тот же заданный процесс. Сформулирован так называемый обобщенный принцип шунтирования как механизм обеспечения дополнительных данных и привлечения их в качестве комплементарных (дополняющих), что касается этих состояний системы. Показано, если имеем дело с сигналами от различных источников, но подлежащих таким же закономерностям (например, удовлетворяют такие же уравнения), то часто оказывается целесообразным моделирование их только принципом подобия и физических аналогий. При таком моделировании используют системы другой, отличной от моделируемой, физической природы, например, процессы, протекающие в гидродинамических элементах, часто аналогичные процессам в электромагнитных элементах.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17168
ISSN: 5-7763-2435-1
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvnltu_2016_26.1_63 http://nvunfu.esy.es/Archive/2016/26_1/63.pdf
Перелік літератури: Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / А.А. Боголюбов, Ю.А. Митропольский. – М. : Изд-во "Наука", 1974. – 503 с.
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский. – М. : Изд-во "Наука", 1991. – 271 с.
Вернадский В.И. Учение о биосфере и постепенном переходе в ноосферу / В.И. Вернадский. – Изд. 3-е, [перераб. и доп.]. – М. : Изд-во "Наука", 1978. – 326 с.
Гренджер К. Спектральный анализ временных рядов в экономике / К. Гренджер, М. Хатанака. – М. : Изд-во "Ститистика", 1972. – 312 с.
Драґан Я. Статистичне оцінювання станів стохастичної коливної системи: інформативність її сиґнальної моделі та кондиційність статистичних даних / Я. Драґан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2011. – № 694. – С. 418-424.
Драґан Я. Системний аналіз – засіб обґрунтування математичної моделі досліджуваного об'єкта як системи / Я. Драґан, Ю. Грицюк, Ю. Паляниця // Advanced Information and Communication Technologies-2015 : Proceedings of 1st International Conference (AICT'2015), October 29 – November 1, 2015, Lviv, Ukraine. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2015. – Pp. 159-161.
Драґан Я.П. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сиґналів / Я.П. Драґан. – Львів : Вид-во "Центр стратег. досл. еко-біо-техн. систем", 1997. – XVI + 333 с.
Драґан Я.П. Гармонізовність і спектральний розклад випадкових процесів зі скіннченною середньою потужністю / Я.П. Драґан // Доповіді АН УРСР. – Сер. А. – 1978. – No. 8. – С. 679-684.
Драган Я.П. О периодически коррелированных случайных процессах и системах с периодически изменяющимися параметрами / Я.П. Драган // Отбор и передача информации : сб. науч. тр. – 1969. – Вып. 22. – С. 27-33.
Драган Я.П. Методы вероятностного анализа ритмики океанологических явлений / Я.П. Драган, В.А. Рожков, И.Н. Яворский. – Л. : Гидрометеоиздат, 1987. – 319 с.
Драган Я.П. Системний аналіз стану та обґрунтування сучасної теорії стохастичних сиґналів: енергетична концепція, математичний субстрат, фізичне тлумачення : монографія / Я.П. Драґан, Л.С. Сікора, Б.І. Яворський. – Львів : НВФ "Українські технології" 2014. – 240 с.
Емельянов И.П. Формы колебаний в биоритмологии / И.П. Емельянов. – Новосибирск : Изд-во "Наука" (сиб. отд.), 1976. – 127 с.
Згуровський М.З. Основи системного аналізу : підручник [для студ. ВНЗ] / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова; за заг. ред. М. З. Згуровського. – К. : Вид. група BHV, 2007. – 544 с.
Информационные связи био-гемо-геофизических явлений и элементы их прогноза / К.С. Войчишин, Я.П. Драган, В.И. Куксенко, В.Н. Михайловский. – К. : Изд-во "Наук. думка", 1974. – 208 с.
Катренко А.В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації / А.В. Катренко. – Львів : Вид-во "Новий світ – 2000", 2003. – 424 с.
Колмогоров А.Н. Статистическая теория колебаний с непрерывным спектром / А.Н. Колмогоров // Юбилейный сборник АН СССР. – М. : Изд-во АН СССР, 1947. – Ч. 1. – С. 1-40.
Коронкевич О.І. Лінійні динамічні системи під дією випадкових сил / О.І. Коронкевич // Наукові записки Львівського університету. – 1957. – Вып. 44, № 8. – С. 175-183.
Попов Д.Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем / Д.Н. Попов. – Изд. 2-ое, [перераб. и доп.]. – М. : Изд-во "Машиностроение", 1987. – 464 с.
Слуцький Є. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності / Є. Слуцький; за ред. В.Р. Базилевича. – К. : Вид-во "Знання", 2007. – 919 с.
Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ : учеб. пособ. / Ю.П. Сурмин. – К. : Вид-во "Вища шк.", 1977. – 255 с.
References: Whitehead A.L. Science and the modern world / A.L. Whitehead. – New-York : The McMil-lanCo, 1947. – 304 p.
Wiener N. Generalized harmonic analysis / N. Wiener // Acta math. – 1930. – No. 55. – Pp. 117-258.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
4_1-2_395-402.pdf299,32 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
4_1-2_395-402.djvu153,81 kBDjVuПереглянути/відкрити
4_1-2_395-402__COVER.png86,16 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.