Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16863

Title: Enterprise capability and its competitiveness
Other Titles: Потенціал підприємства та його конкурентоспроможність
Потенциал предприятия и его конкурентоспособность
Authors: Кужда, Тетяна Іванівна
Вовк, Ірина Петрівна
Kuzhda, Tetiana
Vovk, Iryna
Кужда, Татьяна Ивановна
Вовк, Ирина Петровна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, ул. Руска, 56., г. Тернополь, 46001, Украина
Bibliographic description (Ukraine): Kuzhda T. Enterprise capability and its competitiveness [Електронний ресурс] / Tetiana Kuzhda, Iryna Vovk // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 171-177. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16ktiaic.pdf.
Bibliographic description (International): Kuzhda, T., & Vovk, I. (2016). Enterprise capability and its competitiveness. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 171-177. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.20
Is part of: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Journal/Collection: Соціально-економічні проблеми і держава
Issue: 1
Volume: 14
Issue Date: 30-May-2016
Submitted date: Mar-2016
Date of entry: 5-Jun-2016
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
DOI: 10.14254/2223-3822.2016.14-1.20
UDC: 330.35
658.339.197
JEL: L53
Keywords: потенціал підприємства
конкурентоспроможність підприємства
конкурентна перевага
вартість бренду
вартість підприємства
управління потенціалом підприємства
enterprise capability
enterprise competitiveness
competitive advantage
brand value
enterprise value
enterprise capability management
потенциал предприятия
конкурентоспособность предприятия
конкурентное преимущество
стоимость бренда
стоимость предприятия
управление потенциалом предприятия
Number of pages: 7
Page range: 171-177
Start page: 171
End page: 177
Abstract: Конкурентоспроможність є ключовим фактором, що визначає успіх країни, галузей та підприємств. Підприємства створюють національне багатство, а тому їх продуктивність, ефективність, динамічність відіграють центральну роль в конкуренто-спроможності країни. Економіка будь-якої країни не може бути конкурентоздатною, якщо діяльність підприємств не є ефективною та продуктивною. Підвищення конкуренто-спроможності та забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах ринкової економіки та посилення конкуренції є важливими і практично значущими завданням. Конкуренто-спроможність забезпечує ланцюжок між зростанням частки ринку, отриманням більшої прибутковості та довгострокової стабільності і зростанням цих показників, таким чином, веде до підвищення добробуту і рівня життя людей. Підприємства та галузі повинні бути конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішньому ринках, щоб вижити в конкурентній боротьбі. Якщо підприємства хочуть бути успішними на конкурентній арені, вони повинні досягати конкурентних переваг та стійкого розвитку в довгостроковій перспективі. Підприємства повинні оцінювати свій потенціал для того, щоб передбачати його фінансовий та стратегічний вплив. Різні види потенціалу підприємства по різному впливають на конкурентоспроможність підприємства та його вартість. Тому, в статті встановлено взаємозв’язок між конкурентоспроможністю підприємства та його потенціалом через пояснення конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Також проаналізовано вартість бренду та вартість десяти успішних підприємств за версією Forbes.
Competitiveness is a key determinant for success of countries, industries and enterprises. Enterprises are the entities that create national wealth and so their productivity, efficiency, and dynamism are central to country competitiveness. An economy cannot be competitive unless enterprises operating within it are competitive and productive. Competitiveness enhancement and sustain enterprise development in a market economy and increased competition are important and practically significant. Moreover, competitiveness provides a chain between an acquisition of market share, greater profitability and long-term stability and growth of these indicators thereby improving the welfare and living standards of people. Putting it in perspective, enterprises and industries must be well competitive in domestic and international markets in order to survive. With respect to recent competitive and dynamic environment if enterprises want to be successful in competition arena, they must have competitive advantage which means creating and sustaining superior performance. Besides, the enterprises should assess the capabilities in order to operate the business by examining the financial and strategic impact. All capabilities are not created equal. Some contribute more to enterprise competitiveness and its value than others. Therefore, the linkage between the enterprise competitiveness and the enterprise capability through examining the competitiveness types and competitiveness of enterprise capability has been explained. The brand value and the enterprise value of ten best global brands have been analyzed.
Конкурентоспособность является ключевым фактором, определяющим успех страны, отраслей и предприятий. Предприятия создают национальное богатство, поэтому их производительность, эффективность, динамичность играют центральную роль в конкурентоспособности страны. Экономика любой страны не может быть конкурентоспособной, если деятельность предприятий не является эффективной и продуктивной. Повышение конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития предприятий в условиях рыночной экономики и конкуренции становится важной и практически значимой задачей. Конкурентоспособность обеспечивает цепочку между ростом доли рынка, получением большей прибыльности и долгосрочной стабильности и ростом этих показателей, таким образом, ведет к повышению благосостояния и уровня жизни людей. Предприятия и отрасли должны быть конкурентоспособными на внутренних и внешних рынках, чтобы выжить в конкурентной борьбе. Если предприятия хотят быть успешными на конкурентной арене, они должны достигать конкурентных преимуществ и устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Предприятия должны оценивать свой потенциал для того, чтобы предвидеть его финансовое и стратегическое влияние. Различные виды деятельности предприятия по-разному влияют на конкурентоспособность предприятия и его стоимость. Поэтому, в статье установлена взаимосвязь между конкурентоспособностью предприятия и его потенциалом через объяснение конкурентоспособности потенциала предприятия. Также проанализированы стоимость бренда и стоимость десяти успешных предприятий по версии Forbes.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16863
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: © Socio-Economic Problems and the State, 2016
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16ktiaic.pdf
References (International): 1. Ulrich, D., & Lake, D.G. (1990). Organizational Capability: Competing from the Inside Out. M.: John Wiley & Sons.
2. Saxena, M.S. (2009). Capability Management. S.: Global India Publications Pvt Ltd.
3. Le Pla, F. Joseph, Parker, Lynn M. (2002). Integrated Branding: becoming brand-driven through company-wide action / Kogan Page.: Business & Economics.
4. Gupta, P., Jain, R.K., Dhar, U. (2007). Enhancing enterprise competitiveness: (marketing, people, IT and entrepreneurship). Allied Publishers.
5. Davies, G. (2013). Corporate reputation and competitiveness. Psychology Press.
6. Singh, M. (2008). Strategic Management and Competitive Advantage. Global India Publications.
7. Bainbridge, D. (2009). Intellectual property. P.: Pearson Education.
8. Garg, V.G., & Venkitakrishnan, N.K. (2003). Enterprise Resource Planning: concepts and practice. New Delhi: Prentice-Hall of India Pvt.Ltd.
9. O’Leary, D.E. (2000). Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commerce, and Risk. C.: Cambridge University Press.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16ktiaic.pdf771,99 kBAdobe PDFView/Open
16ktiaic.djvu392 kBDjVuView/Open
16ktiaic__COVER.jpg210,79 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.