Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16737

Назва: Термодинамічний аналіз нерівноважних процесів енергоперетворення – новий напрям у підвищенні енергоощадності
Автори: Щур, І.
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка", Україна
Бібліографічний опис: Щур І. Термодинамічний аналіз нерівноважних процесів енергоперетворення – новий напрям у підвищенні енергоощадності / І. Щур // Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”, 24-27 травня 2005 року — Т. : ТДТУ, 2005 — С. 27-38.
Bibliographic description: Shchur I. (2005) Termodynamichnyi analiz nerivnovazhnykh protsesiv enerhoperetvorennia – novyi napriam u pidvyshchenni enerhooshchadnosti. Proceedings of Ⅱ international scientific conference "Lighting and electrical engineering: history, problems and prospects" (Tern., 24-27 May 2005), pp. 27-38 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”
Proceedings of Ⅱ international scientific conference "Lighting and electrical engineering: history, problems and prospects"
Конференція/захід: Ⅱ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”
Журнал/збірник: Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”
Дата публікації: 24-тра-2005
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 24-27 травня 2005 року
24-27 May 2005
УДК: 536.755
621.3
Кількість сторінок: 12
Діапазон сторінок: 27-38
Початкова сторінка: 27
Кінцева сторінка: 38
Короткий огляд (реферат): На принципах термодинаміки нерівноважних процесів (перетворювачів енергії) розроблено теоретичні основи нового наукового напрямку – енерготехнології. Перевагами запропонованого підходу є: уніфікація, наочність та простота формування різних критеріїв енергетичної ефективності. Показано приклад застосування цього підходу до задач електротехніки.
The theoretical foundations of a new scientific direction – energy technology – were developed on the principles of thermodynamics of irreversible processes (energy converters). The advantages of the suggested approach are: unification, visuality and simplicity of forming various criteria of energy efficiency. The example of application of this approach to problems of electric engineering was given.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16737
ISBN: 966-305-028-4
Власник авторського права: © Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”, 2005
Перелік літератури: 1. Де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика: Пер. с англ. – М.: Мир, 1964.
2. Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур: Пер. с англ. – М.: Мир, 2002. – 461 с.
3. Вейник А. Термодинамическая пара. – Мн.: Наука и техника, 1973. – 384 с.
4. Вестерхоф Х., ван Дам К. Термодинамика и регуляция превращений свободной энергии в биосистемах: Пер. с англ. М., 1992. – 686 с.
5. Эткин В.А. Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1991. – 168 с.
6. Когут А., Щур І.З. Опис динамічних процесів у двигуні постійного струму з точки зору термодинаміки нерівноважних процесів // Електроенергетичні та електромеханічні системи: Вісн. Націон. ун-ту “Львівська політехніка”. – №551. – Львів: Вид-во Націон. ун-ту “Львівська політехніка”, 2004. – С. 40-45.
7. Щур І.З. Моделювання електроприводів постійного струму методами лінійної термодинаміки нерівноважних процесів // Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. – Харків: НТУ "ХПІ", 2002, №12, т.2. – С.413-416.
References: 1. De Hroot S., Mazur P. Neravnovesnaia termodinamika: transl. from English – M., Mir, 1964.
2. Prihozhin I., Kondepudi D. Sovremennaia termodinamika. Ot teplovykh dvihatelei do dissipativnykh struktur: transl. from English – M., Mir, 2002, 461 p.
3. Veinik A. Termodinamicheskaia para, Mn., Nauka i tekhnika, 1973, 384 p.
4. Vesterkhof Kh., van Dam K. Termodinamika i rehuliatsiia prevrashchenii svobodnoi enerhii v biosistemakh: transl. from English M., 1992, 686 p.
5. Etkin V.A. Termodinamika neravnovesnykh protsessov perenosa i preobrazovaniia enerhii. Saratov: Izd-vo Saratov. un-ta, 1991, 168 p.
6. Kohut A., Shchur I.Z. Opys dynamichnykh protsesiv u dvyhuni postiinoho strumu z tochky zoru termodynamiky nerivnovazhnykh protsesiv, Elektroenerhetychni ta elektromekhanichni systemy: Visn. Natsion. un-tu "Lvivska politekhnika", No 551, Lviv: Vyd-vo Natsion. un-tu "Lvivska politekhnika", 2004, P. 40-45.
7. Shchur I.Z. Modeliuvannia elektropryvodiv postiinoho strumu metodamy liniinoi termodynamiky nerivnovazhnykh protsesiv, Problemy avtomatyzovanoho elektropryvoda. Teoriia i praktyka, Kharkiv: NTU "KhPI", 2002, No 12, V.2, P.413-416.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи“ (2005)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.