Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16497

Title: Конспект лекцій з дисципліни "Звітність підприємств"
Authors: Кіляр, Олександра Романівна
Павликівська, Ольга Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Кіляр О.Р. , Павликівська О.І. “Звітність підприємства” для студентів напряму 6.030509 “Облік і аудит” : конспект лекцій з дисципліни / укл. : О.Р. Кіляр , О.І. Павликівська. – Тернопіль : ТНТУ імені І.Пулюя, 2016. – 73 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 26-May-2016
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: звітність підприємств
Number of pages: 73
Abstract: Навчально-методичні матеріали розглянуті і затверджені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Протокол No 6 від «02» лютого 2016 р. Схвалено і рекомендовано методичною радою факультету економіки та підприємницької діяльності. Протокол No 4 від «29» лютого 2016 р.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16497
References (Ukraine): 1. Верига Ю.А. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства: навч. посіб. / Ю.А. Верига, А.М. Волошин ; за. ред. Ю.А. Вериги. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Комп'ютерпрес, 2008. – 472 с. 2. Верига Ю.А. Звітність підприємств: навчальний посібник / Ю.А. Верига. – 2-ге видання. – К. : ЦУЛ, 2008. – 776 с. 3. Верига Ю.А. Оприлюднення звітності підприємств: історичний досвід / Ю.А Верига. // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал. — No 1 (59). — 2007. — С. 26—30. 4. Давидов Г.М. Звітність підприємств: навч. посіб. / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. — К. : Знання, 2010. — 623 с. 5. Звітність підприємств: навч. посібник / А.В. Алексєєва, А.П. Шаповалова, Г.В. Уманців, О.Г. Веренич. – Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., 2008. – 323 с. 6. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: навчально-практичний посібник / В.М. Костюченко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 528 с. (В наявності у бібліотеці ТНТУ) 7. Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств: підручник / Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко ; під ред. В.С. Уланчук. – К. : Знання, 2008. – 492 с. 8. Левицька С.О. Звітність підприємств: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Світлана Олексіївна Левицька. – Рівне : НУВГП, 2009. – 213 с. 9. Лень В.С. Звітність підприємства: Підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2010. – 672с. 10. Лучко М.Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови: монографія / М.Р. Лучко. – К. : КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2007. — 263 c. 11. Наказ Міністерства фінансів України „Про примітки до річної фінансової звітності” від 29.11.2000 р. No 302 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http : //zakon1.rada.gov.ua 12. Науково-практичний коментар до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». — К. : Основи, 2007. — 61с. 13. Податковий кодекс України від 02.12.2010 No 2755-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами No 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, No 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, No 3221-VI ( 3221-17 ) від 07.04.2011) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http : //zakon1.rada.gov.ua 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.13 р. No73 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http : // www.liga.net 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. No 137 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http : // www.liga.net. 16. Сторожук Т. М. Звітність підприємств: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Тетяна Миколаївна Сторожук. – Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 278 c. 17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. – 3 -тє вид. – К. : Алерта, 2008. – 928 с. 18. Уланчук В.С. Звітність підприємства: підручник для ВНЗ / В.С. Уланчук, О.Г. Шайко, Т.Є. Кучеренко ; за ред. Уланчука В.С. – К. : Знання, 2008. – 492 с. 19. Фінансова звітність у системі аграрного менеджменту: монографія / Т.Є. Кучеренко. — Умань : Вид. "Сочінський", 2009. — 296 с. 20. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. No 435-IV [Електронний ресурс] / Режим доступу : http : // www.liga.net.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konspekt Zvitnist _2016.pdf777,75 kBAdobe PDFView/Open
Konspekt Zvitnist _2016.odt197,27 kBOpenDocument TextView/Open
Konspekt Zvitnist _2016.doc1,06 MBMicrosoft WordView/Open
Konspekt_Zvitnist_2016_.djvu1,06 MBDjVuView/Open
Konspekt_Zvitnist_2016___COVER.png119 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools