Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15891

Назва: Формально структурний синтез інструментів адаптивного типу для обробки отворів
Автори: Луців, І.
Підлісний, Г.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Луців І. Формально структурний синтез інструментів адаптивного типу для обробки отворів / І. Луців, Г. Підлісний // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 21. — (Машинобудування).
Bibliographic description: Lutsiv I., Pidlisnyi H. (2008) Formalno strukturnyi syntez instrumentiv adaptyvnoho typu dlia obrobky otvoriv. Materials of Ⅻ Scientific Conference of TSTU (Tern., 14-15 May 2008), pp. 21 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
Materials of Twelfth Scientific Conference of Ternopil Ivan Pul'uj State Technical University
Конференція/захід: Ⅻ наукова конференція Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
Журнал/збірник: Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
Дата публікації: 14-тра-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 14-15 травня 2008 року
14-15 May 2008
УДК: 621.91.01
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 21
Початкова сторінка: 21
Кінцева сторінка: 21
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15891
ISBN: 966-305-007-7
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008
Перелік літератури: 1. Нагорняк С.Г., Луців І. В. Синтез адаптивного технологічного оснащення для високопродуктивної лезової обробки.- Тези доп. 1-го Між народ.Симпозіуму українських інженерів- механіків у Львові 18-20 травня 1993р. –Львів , 1993, С.340-341.
2. Луців І.В., Брощак І.І, Розрахунок областей вібростійкості для багатолезового самоналагоджувального різання. Вісник Тернопільського державного технічного університету. 1999, т.4, №2, с. 51-57.
3. Луців І.В. , Вовк. Ю. Збірні комбіновані само регульовані інструменти для зенкерування отворів. Тези доп.4-тої наук.- техн.. конф. «Прогресивні матеріали, технології і обладнання в машино і приладобудуванні». Тернопіль,2000. с.-34.
References: 1. Nahorniak S.H., Lutsiv I. V. Syntez adaptyvnoho tekhnolohichnoho osnashchennia dlia vysokoproduktyvnoi lezovoi obrobky, Tezy dop. 1-ho Mizh narod.Sympoziumu ukrainskykh inzheneriv- mekhanikiv u Lvovi 18-20 travnia 1993y. –Lviv , 1993, P.340-341.
2. Lutsiv I.V., Broshchak I.I, Rozrakhunok oblastei vibrostiikosti dlia bahatolezovoho samonalahodzhuvalnoho rizannia. Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. 1999, V.4, No 2, P. 51-57.
3. Lutsiv I.V. , Vovk. Yu. Zbirni kombinovani samo rehulovani instrumenty dlia zenkeruvannia otvoriv. Tezy dop.4-toi nauk, tekhn.. konf. "Prohresyvni materialy, tekhnolohii i obladnannia v mashyno i pryladobuduvanni". Ternopil,2000. s.-34.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅻ наукова конференція ТДТУ (2008)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.