Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15831

Назва: Методичні рекомендації для виконання, оформлення і захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання
Автори: Хрупович, Світлана Євгенівна
Панухник, Олена Віталіївна
Тимошик, Наталя Степанівна
Химич, Ірина Григорівна
Бібліографічний опис: Методичні рекомендації для виконання, оформлення і захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / д.е.н., проф. О.В. Панухник, к.е.н., доц. С.Є. Хрупович, к.е.н., доц. Н.С. Тимошик, к.е.н., доц.. І.Г. Химич – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 63 с.
Дата публікації: 20-тра-2016
Теми: дипломна робота спеціаліста
Кількість сторінок: 63
Короткий огляд (реферат): У методичних рекомендаціях наведено загальні вимоги до організації процесу підготовки, виконання, оформлення та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на підставі Закону України «Про вищу освіту», інструкцій Міністерства освіти і науки України, вимог галузевого стандарту вищої освіти спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», Положення про організацію навчального процесу в ТНТУ ім. І. Пулюя
Опис: Методичні рекомендації розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економіки та фінансів Протокол No 5 від 3 листопада 2015 р. Схвалено на засіданні методичної комісії факультету економіки та підприємницької діяльності Протокол No 3 від 25 грудня 2015 р.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15831
Перелік літератури: Приклади оформлення бібліографічного опису Книга одного автора 1. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навчальний посібник / Г.О. Крамаренко; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – К.: ЦНЛ, 2003. – 224 с. Книга авторського колективу у складі від двох до чотирьох осіб 1. Лігоненко Л.О. Управління грошовими коштами торговельного підприємства: Навчальний посібник / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ковальчук; Міністерство освіти і науки України; Київський держ. торговельно-економ. ун-т. – К.: КДТЕУ, 1998. – 156 с. 2. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: Учебно-практическое пособие / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2001. –208 с. Книга п’яти і більше авторів 1. Риск-менеджмент инноваций: Монография / Т.А. Васильева, О.Н. Диденко, А.А. Епифанов [и др.]. – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – 260 с. 2. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: Монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник [та ін.]; ред. А.О. Єпіфанов. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с. Книга, видана без автора 1. Фінансовий менеджмент: Підручник / Міністерство освіти і науки України, КНЕУ; за ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с. Словники, довідники 1. Україна у цифрах у 2013 році: Статистичний збірник / Держ. комітет статистики України; ред. О.Г. Осауленко. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – 260 с. 2. Большой экономический словарь. 25 000 терминов / ред. А.Н. Азрилиян. – 6-е изд., доп. – М.: Ин-т новой экономики, 2004. – 1376 с. Багатотомні видання 1. Основы финансового менеджмента: в 2 т. / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1999. – Т. 1. – 592 с. – (Библиотека финансового менеджера). Законодавчі та нормативні документи 1. Закон України про пенсійне забезпечення: Офіційне видання. – К. Парламентське вид-во, 1998. – 56 с. 2. Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14 [Електронний ресурс] // Правові системи НАУ. – Режим доступу: http://zakon.nau.-ua/doc/?code=v0014665-06 – 29.09.2010. Дисертації, автореферати 1. Пластун О.Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва : дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / О.Л. Пластун; Держ. вищий навчальний заклад «УАБС НБУ». – Суми, 2007. – 250 с. 2. Матвієнко П.В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит / П.В. Матвієнко; Київський нац. економічний ун-т. – К., 2004. – 19 с. Стаття з газети чи журналу 1. Боярко І.М. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / І.М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – C. 90-100. 2. Гриценко Л.Л. Контролінг грошових потоків підприємств / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, В.В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 148-155. Складова частина збірника 1. Школьник І.О. Роль банків у процесі формування національної моделі фінансового ринку / І.О. Школьник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): у 2 т.: Т. 1. – C. 106-108. Електронні ресурси 1. Архів статистичної інформації. Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.sumystat.sumy.ua/arxiv.html. – 08.05.2010. Закордонні видання 1. Altman E. Corporate distress diagnosis: comparisons using linear discriminant analysis and neural network – the Italian experience / E. Altman, G. Marco, F. Varetto // Journal of Banking and Finance. – 1994. – № 18. – P. 505-529.
Тип вмісту : Book
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансівУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора