Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15712

Назва: Музейна колекція Збаразького замку: формування та сучасний стан
Інші назви: The Zbarazkiy castle museum collections: its development and current state
Автори: Федорів, Тетяна
Fedoriv, Tatiana
Бібліографічний опис: Федорів Т. Музейна колекція Збаразького замку: формування та сучасний стан / Тетяна Федорів // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 529-536.
Bibliographic description: Fedoriv T. (2013) Muzeina kolektsiia Zbarazkoho zamku: formuvannia ta suchasnyi stan [The Zbarazkiy castle museum collections: its development and current state]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 529-536 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Замки Тернопілля
музей
заповідник
музейна колекція
експонати
виставки
виставковий зал
Temopil Castles
museum
nature reserve
museum collection
exhibits
exhibition
showroom
Діапазон сторінок: 529-536
Початкова сторінка: 529
Кінцева сторінка: 536
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто історію створення Національного заповідника «Замки Тернопілля», формування та сучасний стан його музейної колекції. Подано стислий опис виставкових залів Замкового палацу міста Збаража, звернено увагу на ряд експонатів.
The article reviews the history of the National Reserve «The Ternopil Castles» development and the museum collections current state. The brief description of the castle exhibition halls of the palace in the town of Zbarazh has been given. In addition certain attention has been paid to a number of exhibits.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15712
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Гайдукевич Я. М. Музеї Тернопільщини: путівник / Я. М. Гайдукевич. - Львів : Каменяр, 1989. - 127 с.
2. Грабар Т. Збереження об’єктів культурної спадщини на прикладі державного історико-архітектурного заповідника у м. Збаражі // Матеріали науково-практичної конференції: «Замки Тернопілля» - невід’ємна складова історико-культурної спадщини України. - 2006. - 92 с.
3. Данилейко В. Археологічна Збаражчина / В. Данилейко // Галицька брама. - Збараж, 2004. - № 1-3 (109 —111). - С. 6-7.
4. Данилейко М. Фонди - базова основа експозиційної діяльності заповідника / М. Данилейко // Галицька брама. - Збараж, 2004. - № 1-3 (109-111). - С. 4-5 .
5. Збережені реліквії сакрального мистецтва Національного заповідника «Замки Тернопілля». - Тернопіль, 2006. - 32 с.
6. Майстерчук Т. Збереження об’єктів культурної спадщини на прикладі Національного заповідника «Замки Тернопілля» /Т. Майстерчук, Т. Грабар // Галицька брама. Замки Тернопілля, 2007. — 5-6 (149-150). М-С 2-4.
7. Малевич А. П. Збараж. Історико-краєзнавчий нарис / А. П. Малевич. - Львів: Каменяр, 1984. - 46 с.
8. Бедрій Михайло. Єпископ Іван Праіико і Збаражчина / о. Михайло Бедрій . - Тернопіль: Джура, 2002. - 72 с.
9. Олещук Л. Культурна спадщина наших предків / Л. Олещук // Збараж — місто в Медоборах. - 1997. - № 2. — с. 15.
10. Пам’ятки древнього Збаража. Збаразький замок. - 2004. - Вип.2. - 22 с.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1994 р. № 78. Київ. Про державний історико-архітектурний заповідник у м. Збаражі Тернопільської області.
12. Скульптури Володимира Лупійчука // Галицька брама. Збараж, 2004. - № 1-3 (109-111). - С. 34.
13. Указ Президента України від 15 січня 2005 р. No 35/2005. Про надання Державному історико-архітектурному заповіднику у місті Збаражі статусу національного.
14. Тарас Левків. Художники України. - 2005. - № 17. - С. 3.
References: 1. Haidukevych Ya. M. Muzei Ternopilshchyny: putivnyk, Ya. M. Haidukevych, Lviv : Kameniar, 1989, 127 p.
2. Hrabar T. Zberezhennia obiektiv kulturnoi spadshchyny na prykladi derzhavnoho istoryko-arkhitekturnoho zapovidnyka u m. Zbarazhi, Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii: "Zamky Ternopillia" - nevidiemna skladova istoryko-kulturnoi spadshchyny Ukrainy, 2006, 92 p.
3. Danyleiko V. Arkheolohichna Zbarazhchyna, V. Danyleiko, Halytska brama, Zbarazh, 2004, No 1-3 (109 -111), P. 6-7.
4. Danyleiko M. Fondy - bazova osnova ekspozytsiinoi diialnosti zapovidnyka, M. Danyleiko, Halytska brama, Zbarazh, 2004, No 1-3 (109-111), P. 4-5 .
5. Zberezheni relikvii sakralnoho mystetstva Natsionalnoho zapovidnyka "Zamky Ternopillia", Ternopil, 2006, 32 p.
6. Maisterchuk T. Zberezhennia obiektiv kulturnoi spadshchyny na prykladi Natsionalnoho zapovidnyka "Zamky Ternopillia" /T. Maisterchuk, T. Hrabar, Halytska brama. Zamky Ternopillia, 2007, 5-6 (149-150). M-P. 2-4.
7. Malevych A. P. Zbarazh. Istoryko-kraieznavchyi narys, A. P. Malevych, Lviv: Kameniar, 1984, 46 p.
8. Bedrii Mykhailo. Yepyskop Ivan Praiyko i Zbarazhchyna, o. Mykhailo Bedrii , Ternopil: Dzhura, 2002, 72 p.
9. Oleshchuk L. Kulturna spadshchyna nashykh predkiv, L. Oleshchuk, Zbarazh - misto v Medoborakh, 1997, No 2, P. 15.
10. Pam’iatki drevnoho Zbarazha. Zbarazkii zamok, 2004, Iss.2, 22 p.
11. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08 liutoho 1994 y. No 78. Kyiv. Pro derzhavnyi istoryko-arkhitekturnyi zapovidnyk u m. Zbarazhi Ternopilskoi oblasti.
12. Skulptury Volodymyra Lupiichuka, Halytska brama. Zbarazh, 2004, No 1-3 (109-111), P. 34.
13. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 sichnia 2005 y. No 35/2005. Pro nadannia Derzhavnomu istoryko-arkhitekturnomu zapovidnyku u misti Zbarazhi statusu natsionalnoho.
14. Taras Levkiv. Khudozhnyky Ukrainy, 2005, No 17, P. 3.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.