Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15709

Назва: Святкування 60-річчя від дня народження Богдана Лепкого в Галичині (на основі фондів музею Б. Лепкого в м. Бережани)
Інші назви: The celebration of the 60th anniversary of Bohdan Lepkyy’s birth in Halychyna (based on the Bohdan Lepkyy museum’s stock in the city of Bershany)
Автори: Стрілець, Наталія
Strilets, Natalia
Бібліографічний опис: Стрілець Н. Святкування 60-річчя від дня народження Богдана Лепкого в Галичині (на основі фондів музею Б. Лепкого в м. Бережани) / Наталія Стрілець // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 496-504.
Bibliographic description: Strilets N. (2013) Sviatkuvannia 60-richchia vid dnia narodzhennia Bohdana Lepkoho v Halychyni (na osnovi fondiv muzeiu B. Lepkoho v m. Berezhany) [The celebration of the 60th anniversary of Bohdan Lepkyy’s birth in Halychyna (based on the Bohdan Lepkyy museum’s stock in the city of Bershany)]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 496-504 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Богдан Лепкий
ювілей
академія
афіша
вітальна адре­са
альбом
вілла «Богданівка»
Bohdan Lepkyy
jubilee
academy
poster
invitations
album
the country house «Bohdanivka»
Діапазон сторінок: 496-504
Початкова сторінка: 496
Кінцева сторінка: 504
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлюється відзначення 60-річного ювілею Б. Лепкого в Галичині. Детальніше розглянуто урочисті заходи у Бережанах, Рогатині, Львові, Коломиї, Івано-Франківську.
The article presents the celebration of the 60th anniversary of Bohdan Lepkyy’s birth in Hallychyna. The solemn events which took place in Berezhany, Rohatyn, Lviv, Kolomyya and Ivano-Frankivsk were investigated detaily.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15709
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Сагайдачний Петро. Ювілей Богдана Лепкого / П. Сагайдачний // Новий час. - 1932. - 31 грудня.
2. Журавлі повертаються...: З епістолярної спадщини Б. Лепкого / Упор. В. Качкан. - Львів: Фенікс, 2001. - 920 с.
3. Свято Лепкого в Рогатині // Діло. -1932. - 29 грудня.
4. Академія в честь Богдана Лепкого // Діло - 1933. - 19 лютого.
5. Ю. Е. О. Ювілей Богдана Лепкого у Станиславові / Ю.Е.О. // Діло. - 1933. - 22 березня.
6. Літературна нагорода для Богдана Лепкого // Новий час. -1933. - 20 березня.
7. Зиз. - 1932. — 1 грудня. // Обласний комунальний музей Богдана Леп­кого в Бережанах (далі - ОКМБЛБ). - Основний фонд (дачі - ОФ), - інв. № 1164-205 Рк.
8. Дзвони - 1933. - Ч. 2. / ЮКМБЛБ. - ОФ.
9. У гурті «Молодої Музи» (Святочна вечеря з нагоди ювілею Лепкого) // Діло. - 1933. — 18 лютого.
10. Ювілей Богдана Лепкого // Новий час. - 1933. - 3 лютого.
11. Альбом «На спомин Богданові Лепкому бережанці» (Бережани, 1932 р.) // ОКМБЛБ. - ОФ.
12. Афіша «В 60 роковини уродин українського письменника й поета, професора Богдана Лепкого» (Бережани, 20 грудня 1932 р.) //ОКМБЛБ. - ОФ. - Арк. ненумер.
13. Фото з підписом «Ювілейний комітет для вшанування 60-річчя від дня народження Б. Лепкого» [фотокопія] // ОКМБЛБ. - ОФ.
14. Фото з підписом «Після концерту на честь 60-річчя від дня народження Б. Лепкого. Бережани, 20 грудня 1932 р.» // ОКМБЛБ. - ОФ.
15. Різьблена шкатулка (дарунок Союзу українок м. Коломия з нагоди 60-річчя Б. Лепкого) // ОКМБЛБ. - ОФ.
16. Афіша «Концерт у 60-ліття уродин найбільшого українського сучасного письменника Богдана Лепкого» (Рогатин, 22 грудня 1932 р.) // ОКМБЛБ. - ОФ.
17. Вітальна адреса від Івана Поплавського (1932 р.) // ОКМБЛБ. - ОФ. - Арк. ненумер.
18. Вітальна адреса «Авторові «Мазепи» (Від учениць гімназії «Рідної школи» в Станіславові, 1932 р.) // ОКМБЛБ. - ОФ. - Арк. ненумер.
19. Вітальна листівка «Вельмишановному Пану Богдану Лепкому - Професору Краківського університету з нагоди святкування його 60-літнього ювілею в Бережанах 20. XII. 1932 р.» [ксерокопія] //ОКМБЛБ. - До­поміжний фонд (ДФ). - Арк. ненумер.
20. Зиз. - 1924-1925 рр. 1931-1932 рр. // ОКМБЛБ. - ОФ.
References: 1. Sahaidachnyi Petro. Yuvilei Bohdana Lepkoho, P. Sahaidachnyi, Novyi chas, 1932, 31 hrudnia.
2. Zhuravli povertaiutsia..., Z epistoliarnoi spadshchyny B. Lepkoho, Upor. V. Kachkan, Lviv: Feniks, 2001, 920 p.
3. Sviato Lepkoho v Rohatyni, Dilo. -1932, 29 hrudnia.
4. Akademiia v chest Bohdana Lepkoho, Dilo - 1933, 19 liutoho.
5. Yu. E. O. Yuvilei Bohdana Lepkoho u Stanyslavovi, Yu.E.O., Dilo, 1933, 22 bereznia.
6. Literaturna nahoroda dlia Bohdana Lepkoho, Novyi chas. -1933, 20 bereznia.
7. Zyz, 1932, 1 hrudnia., Oblasnyi komunalnyi muzei Bohdana Lep­koho v Berezhanakh (dali - OKMBLB), Osnovnyi fond (dachi - OF), inv. No 1164-205 Rk.
8. Dzvoni - 1933, Ch. 2., IuKMBLB, OF.
9. U hurti "Molodoi Muzy" (Sviatochna vecheria z nahody yuvileiu Lepkoho), Dilo, 1933, 18 liutoho.
10. Yuvilei Bohdana Lepkoho, Novyi chas, 1933, 3 liutoho.
11. Albom "Na spomyn Bohdanovi Lepkomu berezhantsi" (Berezhany, 1932 y.), OKMBLB, OF.
12. Afisha "V 60 rokovyny urodyn ukrainskoho pysmennyka y poeta, profesora Bohdana Lepkoho" (Berezhany, 20 hrudnia 1932 y.) //OKMBLB, OF, Ark. nenumer.
13. Foto z pidpysom "Yuvileinyi komitet dlia vshanuvannia 60-richchia vid dnia narodzhennia B. Lepkoho" [fotokopiia], OKMBLB, OF.
14. Foto z pidpysom "Pislia kontsertu na chest 60-richchia vid dnia narodzhennia B. Lepkoho. Berezhany, 20 hrudnia 1932 y.", OKMBLB, OF.
15. Rizblena shkatulka (darunok Soiuzu ukrainok m. Kolomyia z nahody 60-richchia B. Lepkoho), OKMBLB, OF.
16. Afisha "Kontsert u 60-littia urodyn naibilshoho ukrainskoho suchasnoho pysmennyka Bohdana Lepkoho" (Rohatyn, 22 hrudnia 1932 y.), OKMBLB, OF.
17. Vitalna adresa vid Ivana Poplavskoho (1932 r.), OKMBLB, OF, Ark. nenumer.
18. Vitalna adresa "Avtorovi "Mazepy" (Vid uchenyts himnazii "Ridnoi shkoly" v Stanislavovi, 1932 y.), OKMBLB, OF, Ark. nenumer.
19. Vitalna lystivka "Velmyshanovnomu Panu Bohdanu Lepkomu - Profesoru Krakivskoho universytetu z nahody sviatkuvannia yoho 60-litnoho yuvileiu v Berezhanakh 20. XII. 1932 y." [kserokopiia] //OKMBLB, Do­pomizhnyi fond (DF), Ark. nenumer.
20. Ziz, 1924-1925 rr. 1931-1932 rr., OKMBLB, OF.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.