Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15708

Назва: Відображення творчості Іоанна-Георгія Пінзеля у збірці Тернопільського обласного краєзнавчого музею
Інші назви: The display of Ioan-Heorhiy Pinzel’s creative works in the collection of the Ternopil local history museum
Автори: Стецько, Віра
Stetsko, Vira
Бібліографічний опис: Стецько В. Відображення творчості Іоанна-Георгія Пінзеля у збірці Тернопільського обласного краєзнавчого музею / Віра Стецько // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 476-495.
Bibliographic description: Stetsko V. (2013) Vidobrazhennia tvorchosti Ioanna-Heorhiia Pinzelia u zbirtsi Ternopilskoho oblasnoho kraieznavchoho muzeiu [The display of Ioan-Heorhiy Pinzel’s creative works in the collection of the Ternopil local history museum]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 476-495 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: І.-Г. Пінзель
бароко
збірка
скульптура
музей
фонди
I.-H. Pinzel
baroque
collection
sculpture
museum
stock
Діапазон сторінок: 476-495
Початкова сторінка: 476
Кінцева сторінка: 495
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена аналізу збірки творів представника нового експресивного бароко другої половини XVIII ст. Іоанна-Георгія Пінзеля у фон­дах Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Доведено самобутність колекції завдяки її локальним особливостям, хронологічнім межам, духовно-естетичній основі, яка формувалася під впливом розвитку скульптури баро­ко другої половини XVIII ст. Простежено творчу діяльність Іоанна-Георгія Пінзеля на теренах нашого краю з часу його появи на «фабриках» Миколи Потоцького у 1740-х рр. і до середини 1761 р.
The article deals with the analysis of the collection of artworks created by Ioan-Heorhiy Pinzel, the representative of the new expressive baroque trend in the second half of the XVIII century, which is preserved in the stock of the Temopil Local History Museum. It is proved that the collection has become the original phenomenon due to its local features, chronological boundaries, spiritual and aesthetic basis and has been developed under the influence of the main directions of baroque sculpture in the second half of the XVIII century. Ioan-Heorhiy Pinzel’s creative activity on the territory of our country has been traced since his appearance at Mykola Pototsky’s «factories» in the 1740s and up to the middle of 1761.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15708
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Антонович Д. Українська культура [Текст]: [збірн. курс] / за ред. Д. Антоновича ; передм. К. Костева. - Мюнхен : [б. в.], 1988. - 519 с.
2. Веселый П. Движение, застывшее в камне / П. Веселий // Для вас из Чехословакии. 1988. - № 2.
3. Возницький Б. Скульптор Матвій Полейовський / Б. Возницький, Д. Крвавич // Образотворче мистецтво. - 1971. - № 6.
4. Возницький Б. Микола Потоцький. Бернард Меретин. Іоанн-Георгій Пінзель / Б. Возьницький. - Львів: Центр Європи, 2005. - 160 с., 220 іл.
5. Гембарович М. Скульптура та різьблення / М. Гембарович // Історія українського мистецтва. - Київ, 1968. - Т. З
6. Ґерета І. Картинна галерея Тернопільського краєзнавчого музею. Путівник /І. Ґерета. - Львів: Каменяр, 1981.
7. Голубець М. Мистецтво / М. Голубець // Історія української культури / Видання Івана Тиктора. - Львів, 1937.
8. Крвавич Д. Українська скульптура періоду бароко / Д. Крвавич // За писки наукового товариства імені Шевченка - Львів, 1998. - Т. 236.
9. Логвин Г. По Україні. Стародавні мистецькі пам’ятки / Г. Логвин. - Київ: Мистецтво, 1968. - 462 с.
10. Площанський В. Бучач /В. Площанський // Слово. - 1865. - Ч. 74.
11. Стецько В. Майстер Пінзель - український Мікеланджело / В. Стецько // Образотворче мистецтво- 1993. — № 2.
12. Стецько В. Пінзель і Тернопільщина / В. Стецько. — Тернопіль: Під­ручники і посібники, 2007. — 48 с.
13. Стецько В. Таїна Пінзеля / В. Стецько. - Київ: Майстер книг, 2012. - 168 с.
14. Barqcz Sadok. Pamiqtki Buczackie / Barqcz Sadok. - Lwöw, 1882.
15. Boloz-Antoniewicz J. Freski odkryte w gmachu pojezuickim /J.Boloz-Antoniewicz // Gazeta Lwowska. - 1906. — № 192/193.
16. Brzezina K. Materialy do dziejöw artystycznych kostiola Trynitarzy p.w. Tröjcy Przenajswiptszej we lwowie / К. Brzezina // Sztuka kresöw wshodnich. - Krakow, 1996. - T. 2.
17. Hornung Z. Majster Pinsel snycerz. Karta z dziejöw polskiej rzezby Rokokowej / Z. Hornung. - Wroclaw, 1976.
18. Hornyng Z. Pierwsi rzezbiarze lwowscy z okresu rokok / Z. Hornung // Odbitka z czasopisma «Ziemia Czerwienska». - 1936. - T. 3. - No 1.
19. Krasny Piotr. Wiadomosti biografizne na temat Jana Jerzego Pinsla / Piotr Krasny, Jan K. Ostrowski // Biuletyn Historii Sztuki, 57, 1995.
20. Mankowski T. Lwowska rzezba rokokowa / Т. Mankowski. - Lwöw, 1937.
21. Mankowski T. Lwowskie koscioly barokowe / Т. Mankowski. - Lwöw, 1932.
22. Slownik geograhiczny Krolewstwa Polskiego і innych krajow slowianskich. - Warszawa, 1880. — T. 1.
23. Teatr і Mistyka. Rzezba barokowa pom iedzy Zachodem a Wshodem. Katalog pod redakcja Konstantego Kalinnnowskego. - Poznan, 1993.
24. Kunzek Tomasz. Przewodnik po wojewodztwie Tarnopolskiem / Tomasz Kunzek. - Tarnopol, 1930.
25. Volk P. Zur Lemberger Rokokoplastik: Bozzetti von Johann Georg Pinsel / P.Volk, O. Kozyr. - Munhen, 2001.
References: 1. Antonovych D. Ukrainska kultura [Text]: [zbirn. kurs], ed. D. Antonovycha ; peredm. K. Kosteva, Miunkhen : [b. v.], 1988, 519 p.
2. Veselyi P. Dvizhenie, zastyvshee v kamne, P. Veselii, Dlia vas iz Chekhoslovakii. 1988, No 2.
3. Voznytskyi B. Skulptor Matvii Poleiovskyi, B. Voznytskyi, D. Krvavych, Obrazotvorche mystetstvo, 1971, No 6.
4. Voznytskyi B. Mykola Pototskyi. Bernard Meretyn. Ioann-Heorhii Pinzel, B. Voznytskyi, Lviv: Tsentr Yevropy, 2005, 160 p., 220 il.
5. Hembarovych M. Skulptura ta rizblennia, M. Hembarovych, Istoriia ukrainskoho mystetstva, Kyiv, 1968, T. Z
6. Gereta I. Kartynna halereia Ternopilskoho kraieznavchoho muzeiu. Putivnyk /I. Gereta, Lviv: Kameniar, 1981.
7. Holubets M. Mystetstvo, M. Holubets, Istoriia ukrainskoi kultury, Vydannia Ivana Tyktora, Lviv, 1937.
8. Krvavych D. Ukrainska skulptura periodu baroko, D. Krvavych, Za pysky naukovoho tovarystva imeni Shevchenka - Lviv, 1998, V. 236.
9. Lohvyn H. Po Ukraini. Starodavni mystetski pamiatky, H. Lohvyn, Kyiv: Mystetstvo, 1968, 462 p.
10. Ploshchanskii V. Buchach /V. Ploshchanskii, Slovo, 1865, Ch. 74.
11. Stetsko V. Maister Pinzel - ukrainskyi Mikelandzhelo, V. Stetsko, Obrazotvorche mystetstvo- 1993, No 2.
12. Stetsko V. Pinzel i Ternopilshchyna, V. Stetsko, Ternopil: Pid­ruchnyky i posibnyky, 2007, 48 p.
13. Stetsko V. Taina Pinzelia, V. Stetsko, Kyiv: Maister knyh, 2012, 168 p.
14. Barqcz Sadok. Pamiqtki Buczackie, Barqcz Sadok, Lwöw, 1882.
15. Boloz-Antoniewicz J. Freski odkryte w gmachu pojezuickim /J.Boloz-Antoniewicz, Gazeta Lwowska, 1906, No 192/193.
16. Brzezina K. Materialy do dziejöw artystycznych kostiola Trynitarzy p.w. Tröjcy Przenajswiptszej we lwowie, K. Brzezina, Sztuka kresöw wshodnich, Krakow, 1996, T. 2.
17. Hornung Z. Majster Pinsel snycerz. Karta z dziejöw polskiej rzezby Rokokowej, Z. Hornung, Wroclaw, 1976.
18. Hornyng Z. Pierwsi rzezbiarze lwowscy z okresu rokok, Z. Hornung, Odbitka z czasopisma "Ziemia Czerwienska", 1936, T. 3, No 1.
19. Krasny Piotr. Wiadomosti biografizne na temat Jana Jerzego Pinsla, Piotr Krasny, Jan K. Ostrowski, Biuletyn Historii Sztuki, 57, 1995.
20. Mankowski T. Lwowska rzezba rokokowa, T. Mankowski, Lwöw, 1937.
21. Mankowski T. Lwowskie koscioly barokowe, T. Mankowski, Lwöw, 1932.
22. Slownik geograhiczny Krolewstwa Polskiego i innych krajow slowianskich, Warszawa, 1880, T. 1.
23. Teatr i Mistyka. Rzezba barokowa pom iedzy Zachodem a Wshodem. Katalog pod redakcja Konstantego Kalinnnowskego, Poznan, 1993.
24. Kunzek Tomasz. Przewodnik po wojewodztwie Tarnopolskiem, Tomasz Kunzek, Tarnopol, 1930.
25. Volk P. Zur Lemberger Rokokoplastik: Bozzetti von Johann Georg Pinsel, P.Volk, O. Kozyr, Munhen, 2001.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.