Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15707

Назва: Борщівський обласний краєзнавчий музей - науково-культурний центр Західного Поділля
Інші назви: The Borshchiv regional history museum as the scientific and cultural centre of the Western Podillya
Автори: Сохацький, Михайло
Sokhatskyy, Mykhaylo
Бібліографічний опис: Сохацький М. Борщівський обласний краєзнавчий музей - науково-культурний центр Західного Поділля / Михайло Сохацький // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 459-475.
Bibliographic description: Sokhatskyy M. (2013) Borshchivskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei - naukovo-kulturnyi tsentr Zakhidnoho Podillia [The Borshchiv regional history museum as the scientific and cultural centre of the Western Podillya]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 459-475 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Борщів
музей
колекції
виставки
трипільська культу­ра
етнографія
Borshchiv
Regional History Museum
exhibitions
collection
Trypillya culture
ethnography
Діапазон сторінок: 459-475
Початкова сторінка: 459
Кінцева сторінка: 475
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено діяльність Борщівського обласного краєзнавчого музею, особливості становлення і розвитку закладу, досліджено процес за­родження наукових традицій в окремо взятому регіоні. Проаналізовано осно­вні напрямки діячьності установи: польові дослідження, формування музей­них збірок, публікації результатів наукових та краєзнавчих досліджень, ви­давнича справа.
The article highlights the activity of the Borshchiv Regional History Museum. The peculiarities of the process of its formation and development as the establishment has been specified. The process of scientific traditions generations in a particular taken region has been studied. The basic tendencies of establishment’s activity were analyzed, especially such as: the field studies, the formation of museum collections, the scientific results and the local history research findings in published forms.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15707
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Pawliwicz E. Piezaryw Bilczu / E. Pawliwicz // Teka konerwatorska Galicyi Wschodnej. - Lwow, 1892. - S. 49-52.
2. Сохацький М. Результати нових досліджень пам’яток трипільської культури на Поділлі / М. Сохацький // КиІІига П-уроЬка \vybrane ргоЫету. Маіегіаіу г роЬко - ukrainskiego яетіпагі ит паикои^о. - Зґя/оїш \Vola, 2005. - S. 65-70.
3. Сохацький М. П. Пластини у вигляді голови бика з Вертеби / М. П. Сохацький // Енциклопедія трипільської цивілізації. К , - Укрполі-графмедіа, 2004, т. II. - С. 410-412.
4. Сохацький М. П. З історії археологічних досліджень трипільської культури в Тернопільській області / М. П Сохацький // Археологія. - К., 2006. - № 2. - С. З-12.
5. Сохацький М. П. Нові палеоантропологічні матеріали з поселен­ня трипільської культури в печері Вертеба / М. ТІ Сохацький // Актуальні проблеми археології: тези Міжнар. наук. конф. на пошану І. С. Винокура (м. Кам’янець-Подічьський, 23-25 верес. 2010 р.). - Тернопіль, 2010. - С. 26-27.
6. Сохацький М. Дослідження печер у межиріччі Збруча і Серету Борщівською спелеосекцією «Музей» / М. Сохацький, М. Бойко, О. Дудар // Свет. - № 1(32). - К., 2007. - С. 2-11.
7. Николин Н. І. Вишита жіноча сорочка в етнографічній колекції Борщівського краєзнавчого музею / Н. І. Николин // Літопис Борщівщини. - Борщів: [б. в.] , 2006. - Випуск II. - С. 72-79.
8. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. - Борщів: [б. в.], 1992. - Вип. І. - 56 с. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. - Борщів: МП «Чумацький шлях», - 1993. - Вин. 2. - 100 с. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. - Борщів: МП «Чумацький шлях», - 1993. - Вип. 3.- 100 с. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. - Борщів: КТ «Джерело», - 1993. - Вип. 4. - 100 с. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. - Борщ ів: КТ «Джерело», - 1994. — Вип. 5. — 108 с. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. - Борщів: КТ «Джерело», - 1994. - Вип. 6. - 117 с. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. - Борщів: КТ «Джерело», - 1995. — Вип. 7. - 108 с. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. - Борщів: КТ «Джерело», - 1996. - Вип. 8. - 154 с. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. - Борщів: КТ «Джерело», - 2000. - Вип. 9. — 92 с. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. - Борщів: КТ «Джерело», - 2001. - Вип. 10. - 97 с. Літопис Борщівщини: Істор.-красзнав. зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохацький. - Борщів: [б. в.], - 2006. - Вип. 11. - 124 с. Літопис Борщівщини: Істор.-краєзнав.зб. / ред. І. Скочиляс, М. Сохаць­кий. - Борщів: [б. в.], - 2011. — Вип. 12. - 144 с.
9. Покусінська Л. Борщівська народна сорочка: Матеріали. Крій. Техніки шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею / Л. Покусінська, О. Покусінський // Київ: Новий друк, 2013. - 368 с.
References: 1. Pawliwicz E. Piezaryw Bilczu, E. Pawliwicz, Teka konerwatorska Galicyi Wschodnej, Lwow, 1892, S. 49-52.
2. Sokhatskyi M. Rezultaty novykh doslidzhen pamiatok trypilskoi kultury na Podilli, M. Sokhatskyi, KyIIyha P-uroka \vybrane rhoYetu. Maiehiaiu h roko - ukrainskiego yaetipahi yt paykoy^o, Zgia/oish \Vola, 2005, S. 65-70.
3. Sokhatskyi M. P. Plastyny u vyhliadi holovy byka z Verteby, M. P. Sokhatskyi, Entsyklopediia trypilskoi tsyvilizatsii. K , Ukrpoli-hrafmedia, 2004, t. II, P. 410-412.
4. Sokhatskyi M. P. Z istorii arkheolohichnykh doslidzhen trypilskoi kultury v Ternopilskii oblasti, M. P Sokhatskyi, Arkheolohiia, K., 2006, No 2, S. Z-12.
5. Sokhatskyi M. P. Novi paleoantropolohichni materialy z poselen­nia trypilskoi kultury v pecheri Verteba, M. TI Sokhatskyi, Aktualni problemy arkheolohii: tezy Mizhnar. nauk. konf. na poshanu I. S. Vynokura (m. Kamianets-Podichskyi, 23-25 veres. 2010 y.), Ternopil, 2010, P. 26-27.
6. Sokhatskyi M. Doslidzhennia pecher u mezhyrichchi Zbrucha i Seretu Borshchivskoiu speleosektsiieiu "Muzei", M. Sokhatskyi, M. Boiko, O. Dudar, Svet, No 1(32), K., 2007, P. 2-11.
7. Nykolyn N. I. Vyshyta zhinocha sorochka v etnohrafichnii kolektsii Borshchivskoho kraieznavchoho muzeiu, N. I. Nykolyn, Litopys Borshchivshchyny, Borshchiv: [b. v.] , 2006, Vypusk II, P. 72-79.
8. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-kraieznav. zb., red. I. Skochylias, M. Sokhatskyi, Borshchiv: [b. v.], 1992, Vyp. I, 56 p. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-kraieznav. zb., red. I. Skochylias, M. Sokhatskyi, Borshchiv: MP "Chumatskyi shliakh", 1993, Vyn. 2, 100 p. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-kraieznav. zb., red. I. Skochylias, M. Sokhatskyi, Borshchiv: MP "Chumatskyi shliakh", 1993, Iss. 3, 100 p. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-kraieznav. zb., red. I. Skochylias, M. Sokhatskyi, Borshchiv: KT "Dzherelo", 1993, Iss. 4, 100 p. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-kraieznav. zb., red. I. Skochylias, M. Sokhatskyi, Borshch iv: KT "Dzherelo", 1994, Iss. 5, 108 p. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-kraieznav. zb., red. I. Skochylias, M. Sokhatskyi, Borshchiv: KT "Dzherelo", 1994, Iss. 6, 117 p. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-kraieznav. zb., red. I. Skochylias, M. Sokhatskyi, Borshchiv: KT "Dzherelo", 1995, Iss. 7, 108 p. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-kraieznav. zb., red. I. Skochylias, M. Sokhatskyi, Borshchiv: KT "Dzherelo", 1996, Iss. 8, 154 p. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-kraieznav. zb., red. I. Skochylias, M. Sokhatskyi, Borshchiv: KT "Dzherelo", 2000, Iss. 9, 92 p. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-kraieznav. zb., red. I. Skochylias, M. Sokhatskyi, Borshchiv: KT "Dzherelo", 2001, Iss. 10, 97 p. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-krasznav. zb., red. I. Skochylias, M. Sokhatskyi, Borshchiv: [b. v.], 2006, Iss. 11, 124 p. Litopys Borshchivshchyny: Istor.-kraieznav.zb., red. I. Skochylias, M. Sokhats­kyi, Borshchiv: [b. v.], 2011, Iss. 12, 144 p.
9. Pokusinska L. Borshchivska narodna sorochka: Materialy. Krii. Tekhniky shytva. Kolektsiia Borshchivskoho kraieznavchoho muzeiu, L. Pokusinska, O. Pokusinskyi, Kyiv: Novyi druk, 2013, 368 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.