Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15706

Назва: Українська еліта міжвоєнного періоду ХХ ст. у фондах Кременецького краєзнавчого музею
Інші назви: The Ukrainian elite during the interwar period of the 20th century in Kremenets’ district in the Kremenets’ local history museum’s stock
Автори: Скакальська, Ірина
Skakalska, Iryna
Бібліографічний опис: Скакальська І. Українська еліта міжвоєнного періоду ХХ ст. у фондах Кременецького краєзнавчого музею / Ірина Скакальська // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 447-458.
Bibliographic description: Skakalska I. (2013) Ukrainska elita mizhvoiennoho periodu KhKh st. u fondakh Kremenetskoho kraieznavchoho muzeiu [The Ukrainian elite during the interwar period of the 20th century in Kremenets’ district in the Kremenets’ local history museum’s stock]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 447-458 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: еліта
Кременеччина
Волинь
Кременецький краєзнавчий музей
культура
національно-визвольний рух
elite
Kremenets’ District
Volyn’
Kremenets Local History Museum
culture
national liberation movement
Діапазон сторінок: 447-458
Початкова сторінка: 447
Кінцева сторінка: 458
Короткий огляд (реферат): У статті автор аналізує матеріали музею, що представляють регіональний аспект діяльності волинської української інтелігенції. Показано її роль у національно-політичному житті та у розвитку освіти і культури краю міжвоєнного періоду XX ст.
The author examines the materials of the museum representing the regional aspect of the Ukrainian Volyn’ intelligentsia’s activity. The importance of its participation both in the national and political life and in the development of education and culture of the region during the interwar period of the XX th century is shown.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15706
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=1408
Перелік літератури: 1. Mqczak F. Muzeum regionalne w Krzemiencu / F. Mqczak // Zycie Krzemienieckie. - 1937. - No 7. - S. 118.
2. Панфілова О. Г. Мистецьке життя Кременеччини 20-30-х років XX століття: монографія / О. Г. Панфічова. - Тернопіль: Астон, 2012. - 208 с.
3. Іллічова Г. Я. Музеї Тернопільщини - осередки краєзнавчої діяльнос­ті / Г. Я. Іллічова // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Вип. 18. - Харків, 2005. - С. 126-133.
4. Чернихівський Г. І. Кременецький краєзнавчий музей: путівник / Г. І. Чернихівський. - Кременець: Папірус, 2005.
5. Оболончик Н. Музей Кременецької землі / Н. Оболончик // Діалог. - 2004. - № 34.
6. Скакальський М. Спомини минулого (1962-1970) / М. Скакальський. - Рукопис. - Кременець. - 374 с.
7. Музеї України [Електронний варіант]. Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=1408
8. Чернихівський Г. Портрети пером / Г. Чернігівський. - Кременець, 2001. - 307 с.
9. Бжеський Роман // І. Панчук. Тернопільщина в іменах. Довідник /Ігор Панчук. — Тернопіль, 2006. - С. 18.
10. Краєзнавчий довідник. Українська ечіта Кременеччини міжвоєнного періоду XX ст. / Автор-упорядник І. Скакальська. — Кременець: ВЦ КОГПІ, 2012. - 48 с.
11. Скакальська І. Українська еліта Волині першої половини XX ст.: нариси життя та діяльності: Монографія / І. Скакальська - Тернопіль: Астон-Вектор, 2012. — 180 с.
12. Скакальська І. Громадсько-політична діяльність Семена Жука / Ірина Скакальська - Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006.
13. Самчук У. Юність Василя [Перемети. Роман / У. Самчук. - Рівне: Волинські обереги, 2005. - 329 с.
14. Кархут В. Полум’яний вихор. Повість / В. Кархут. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. - 128 с.
15. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся: краєзнавчий словник / О. Цинкаловський. - Вінніпег, 1986.
16. Кременецький краєзнавчий музей (ККМ). Ф. Док. 4149. Документи правові Кременецького ліцею.
17. ККМ. Ф. Док. 1685. Українська гімназія в Кременці.
18. ККМ. Ф. Док. 4047. Кореспонденція Музею землі Кременецької.
References: 1. Mqczak F. Muzeum regionalne w Krzemiencu, F. Mqczak, Zycie Krzemienieckie, 1937, No 7, S. 118.
2. Panfilova O. H. Mystetske zhyttia Kremenechchyny 20-30-kh rokiv XX stolittia: monograph, O. H. Panfichova, Ternopil: Aston, 2012, 208 p.
3. Illichova H. Ya. Muzei Ternopilshchyny - oseredky kraieznavchoi diialnos­ti, H. Ya. Illichova, Zbirnyk naukovykh prats. Seriia "Istoriia ta heohrafiia", Kharkivskyi derzh. ped. un-t im. H. S. Skovorody. Iss. 18, Kharkiv, 2005, P. 126-133.
4. Chernykhivskyi H. I. Kremenetskyi kraieznavchyi muzei: putivnyk, H. I. Chernykhivskyi, Kremenets: Papirus, 2005.
5. Obolonchyk N. Muzei Kremenetskoi zemli, N. Obolonchyk, Dialoh, 2004, No 34.
6. Skakalskii M. Spomini minuloho (1962-1970), M. Skakalskii, Rukopis, Kremenets, 374 p.
7. Muzei Ukrainy [Elektronnyi variant]. Access mode: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=1408
8. Chernykhivskyi H. Portrety perom, H. Chernihivskyi, Kremenets, 2001, 307 p.
9. Bzheskyi Roman, I. Panchuk. Ternopilshchyna v imenakh. Dovidnyk /Ihor Panchuk, Ternopil, 2006, P. 18.
10. Kraieznavchyi dovidnyk. Ukrainska echita Kremenechchyny mizhvoiennoho periodu XX st., Avtor-uporiadnyk I. Skakalska, Kremenets: VTs KOHPI, 2012, 48 p.
11. Skakalska I. Ukrainska elita Volyni pershoi polovyny XX st., narysy zhyttia ta diialnosti: monograph, I. Skakalska - Ternopil: Aston-Vektor, 2012, 180 p.
12. Skakalska I. Hromadsko-politychna diialnist Semena Zhuka, Iryna Skakalska - Kremenets: VTs KOHPI im. Tarasa Shevchenka, 2006.
13. Samchuk U. Yunist Vasylia [Peremety. Roman, U. Samchuk, Rivne: Volynski oberehy, 2005, 329 p.
14. Karkhut V. Polumianyi vykhor. Povist, V. Karkhut, Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2003, 128 p.
15. Tsynkalovskyi O. Stara Volyn i Volynske Polissia: kraieznavchyi slovnyk, O. Tsynkalovskyi, Vinnipeh, 1986.
16. Kremenetskyi kraieznavchyi muzei (KKM). F. Dok. 4149. Dokumenty pravovi Kremenetskoho litseiu.
17. KKM. F. Dok. 1685. Ukrainska himnaziia v Krementsi.
18. KKM. F. Dok. 4047. Korespondentsiia Muzeiu zemli Kremenetskoi.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.