Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15704

Назва: Денисівський краєзнавчий музей Козівського району
Інші назви: The Denysiv natural history museum in Kozova district
Автори: Савак, Богдан
Savak, Bohdan
Бібліографічний опис: Савак Б. Денисівський краєзнавчий музей Козівського району / Богдан Савак // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 422-432.
Bibliographic description: Savak B. (2013) Denysivskyi kraieznavchyi muzei Kozivskoho raionu [The Denysiv natural history museum in Kozova district]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 422-432 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: музей
Денисів
Іванна Блажкевич
museum
Denysiv
Ivanna Blazhkevych
Діапазон сторінок: 422-432
Початкова сторінка: 422
Кінцева сторінка: 432
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано процес становлення краєзнавчого музею в с. Денисів від закладу на громадських засадах до держ авної інституції. З’ясовано роль музею як наукового і культурно-освітнього центру.
The process of establishing of the Natural History Museum in the village of Denysiv and its transmission from the establishment, operating on the voluntary basis to the state institution has been analyzed in the article. The role of the museum as the scientific and cultural center has been determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15704
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Савак Б. Денисівському краєзнавчому музею - 45 / Б. Савак //Вільне слово (Козова). - 2012. - 2 листопада.
2. Савак Б. Денисівський краєзнавчий музей // Б. Савак. З історії села Денисова. — Тернопіль: «Терно-граф», 2006. - С. 54-60.
3. Савак Б. На батьківщині Іванни Блажкевич // Вільне життя. - 2012. - 26 жовтня.
4. Хома В. А Денисів село славне / В. А. Хома. - Тернопіль, 1997. - 72 с.
5. Савак Б. З поклоном у Зарваницю / Б. Савак // Земля Тернопільська. - Тернопіль: «Джура», 2003. - С. 201 - 206.
6. Кузів О. Краєзнавча робота в Денисові / О. Кузів. - Тернопіль: «Терно-граф», 2013. - 20 с.
7. Савак Б. Денисів / Б. Савак // Бережанська земля. - Торонто—Нью-Йорк-Лондон-Сидней-Бережани-Козова: Друкарня оо.Василіян (Торонто). 1998. - С. 712-723.
8. Савак Б. Села Яструбове, Денисів та Купчинці (колись містечко Бродилів) на карті Тернопілля. Туристичний путівник / Б. Савак, О. Са­вак. - Тернопіль: ПП Савчук Т. В., 2007. - 18 с.
9. Баиіуцька С. Короткий спомин про працю в ОУН / С. Баїиуцька // Хома В. Герої визвольних змагань па Драгоманівці. - Тернопіль: «Астон», 1999. - С. 151-153.
10. Блажкевич-П’ятківська Д. Галина Дидик у Денисові / Д. Блажкевич-П'ятківська // Вісник Львівського товариства «Тернопільщина»: Львів, 2011. - Випуск 8-9. - С. 130-131.
11. Габ’як И. Денисівському краєзнавчому -ЗО років / Й. Габ’як //Тернопілля ’98-99: регіональний річник. - Тернопіль: «Збруч», 2002. - С. 90-92.
12. Савак Б. Проводирі у країну дитинства / Б. Савак. - Тернопіль: «Терно-граф», 2011. - 48 с.
References: 1. Savak B. Denysivskomu kraieznavchomu muzeiu - 45, B. Savak //Vilne slovo (Kozova), 2012, 2 lystopada.
2. Savak B. Denysivskyi kraieznavchyi muzei, B. Savak. Z istorii sela Denysova, Ternopil: "Terno-hraf", 2006, P. 54-60.
3. Savak B. Na batkivshchyni Ivanny Blazhkevych, Vilne zhyttia, 2012, 26 zhovtnia.
4. Khoma V. A Denysiv selo slavne, V. A. Khoma, Ternopil, 1997, 72 p.
5. Savak B. Z poklonom u Zarvanytsiu, B. Savak, Zemlia Ternopilska, Ternopil: "Dzhura", 2003, P. 201 - 206.
6. Kuziv O. Kraieznavcha robota v Denysovi, O. Kuziv, Ternopil: "Terno-hraf", 2013, 20 p.
7. Savak B. Denysiv, B. Savak, Berezhanska zemlia, Toronto-Niu-York-London-Sydnei-Berezhany-Kozova: Drukarnia oo.Vasyliian (Toronto). 1998, P. 712-723.
8. Savak B. Sela Yastrubove, Denysiv ta Kupchyntsi (kolys mistechko Brodyliv) na karti Ternopillia. Turystychnyi putivnyk, B. Savak, O. Sa­vak, Ternopil: PP Savchuk T. V., 2007, 18 p.
9. Bayiutska S. Korotkyi spomyn pro pratsiu v OUN, S. Baiyutska, Khoma V. Heroi vyzvolnykh zmahan pa Drahomanivtsi, Ternopil: "Aston", 1999, P. 151-153.
10. Blazhkevych-Piatkivska D. Halyna Dydyk u Denysovi, D. Blazhkevych-Piatkivska, Visnyk Lvivskoho tovarystva "Ternopilshchyna": Lviv, 2011, Issue 8-9, P. 130-131.
11. Habiak Y. Denysivskomu kraieznavchomu -ZO rokiv, Y. Habiak //Ternopillia 98-99: rehionalnyi richnyk, Ternopil: "Zbruch", 2002, P. 90-92.
12. Savak B. Provodyri u krainu dytynstva, B. Savak, Ternopil: "Terno-hraf", 2011, 48 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.