Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15700

Назва: Музейне життя Бережан у контексті теорії та практики Східногалицького музейництва 1920-1930-х рр.
Інші назви: The museum life of Berejany in the context of the theory and practice of the Eastern Galicia’s museology 1920-1930-s
Автори: Парацій, Володимир Михайлович
Paratsiy, Volodymyr
Бібліографічний опис: Парацій В. М. Музейне життя Бережан у контексті теорії та практики Східногалицького музейництва 1920-1930-х рр. / Володимир Парацій // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 380-393.
Bibliographic description: Paratsiy V. (2013) Muzeine zhyttia Berezhan u konteksti teorii ta praktyky Skhidnohalytskoho muzeinytstva 1920-1930-kh rr. [The museum life of Berejany in the context of the theory and practice of the Eastern Galicia’s museology 1920-1930-s]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 380-393 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: музей
Бережани
Ф. Коковський
museum
Bereghany
F. Kokovskiy
Діапазон сторінок: 380-393
Початкова сторінка: 380
Кінцева сторінка: 393
Короткий огляд (реферат): У статті аналізуються традиції місцевого (Бережанського) музейного будівництва на тлі аналізу загальних музеологічних концепцій та практичних втілень музейної сфери Східної Галичини міжвоєнного періоду.
The traditions of local (Bereghany’s) museum creation on the background of the analysis of common muscology concepts and the practical implementations of the museum sector in Eastern Galicia during the interwar period are conceptualized in the article.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15700
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sheptytsky.ugcc.org.ua/print.php
Перелік літератури: 1. Бережанські вісті. - 1936. - Ч. 2.
2. Державний архів Тернопільської області (далі - ДАТО). - Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 36.
3. ДАТО. - Ф.36. - Оп.1. - Спр.6.
4. Діло. - 1935. - Ч. 53.
5. З’їзд українських музеологів. - Самбір, 1933.
6. Історико-культурна спадщина України (XIX - поч. XX ст.). Збірник документів і матеріалів /Автор-упорядник Т. Григор’єва. - К.,1995.
7. Кілієвич С. Академік М. Ф. Біляшівський - засновник Державного іс­торичного музею УPCP / С. Кілієвич // Архіви України. - 1967. - № 6.
8. Кушнір В. Західноукраїнські музейні з’їзди 1930-х рр. / В. Кушнір // На­родознавчі зошити. — Львів, 2003. - № 5—6.
9. Літопис Бойківщини. - Самбір, 1931. - Ч. 1.
10. Львівські вісті. - 1941. - Ч. 124.
11. Нова Рада. - 1917. - 27 листопада. - № 195.
12. Пеленський Є. Зенон Кузеля - етнограф / С. Пеленський // ЗНТШ. Праці філологічної та історико-філософічної секції (Збірник на пошану Зенона Кузелі); за ред. В. Янева. - Париж-Нью-Йорк-Мюнхен-Торон­то-Сідней, 1962.
13. Правова охорона культурної спадщини. - К., 1997.
14. Сапеляк А. Київська церква на слов’янському Сході. Канонічно-екуменічний аспект / А. Сапеляк. - Буенос-Айрес-Львів, 1999.
15. Свенціцький І. Музеї і музейництво. Нариси і замітки / І. Свенціцький. - Львів, 1920.
16. Слуга Божий Кир Андрей і українська культура [Режим доступу: http://sheptytsky.ugcc.org.ua/print.php].
17. Труды VII Археологического Съезда в г. Ярославле. - М.,1891. - Т. 2.
18. Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею. - Інв. №№ 3201-3206,3369-3374, 3447-3456.
19. Центральний державний історичний архів у м. Львові. - Ф.750. - Оп.1. - Спр. 1.
20. Щербаківський В. Українське мистецтво. Вибрані неопубліковані праці / В. Щербаківський. - К., 1995.
21. Що збирати для обласних музеїв? - Самбір, 1935.
22. Antoniewicz W Ostani byt muzeow krajoznawczych w Polsce / W. Antoniewicz // Ziemia. - Warszawa, 1930. - 1 lipca. - T.XV. - No 13-14
23. Brzezany 1530-1930. - Brzezany, 1930.
24. Czekanowski J. W sprawach organiyacji muzeow / J. Czekanowski // Wiadomoscie archeologiczne. - Warszawa, 1920.
25. GIos Brzezanski. - 1936. - No 4.
26. HaliczerJ. Ziemia Brzezanska / J. Haliczer // Ziemia. - 1936. - No 12.
27. HaliczerJ. Ziemia Brzezanszczyzna jako teren turystyczny /J. H aliczer // Rocznik ziemwschodnich. — Warszawa, 1938.
28. Kunzek T. Przewodnik p o wojewodstwie Tarnopolskiem / T. Kunzek. - Tarnopol, 1936.
29. Maly rocznik statystyczny. 1938. - Warszawa, 1938.
30. Sprawozdanie wydzialu Podolskiego Towarystwa Turystyczno-krajoznawczego z dzialalnosci za czas od dnia 1 maja 1930 do dnia 30 kwietnia 1931 roku. - Tarnopol, 1931.
31. Wiszniewski S. Przewodnik po Brzezanach i okolicy / S. Wiszniewski. — Brzezany, 1937.
References: 1. Berezhanski visti, 1936, Ch. 2.
2. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti (dali - DATO), F. 7, Op. 1, Spr. 36.
3. DATO, F.36, Op.1, Spr.6.
4. Dilo, 1935, Ch. 53.
5. Zizd ukrainskykh muzeolohiv, Sambir, 1933.
6. Istoryko-kulturna spadshchyna Ukrainy (XIX - poch. XX st.). Zbirnyk dokumentiv i materialiv /Avtor-uporiadnyk T. Hryhorieva, K.,1995.
7. Kiliievych S. Akademik M. F. Biliashivskyi - zasnovnyk Derzhavnoho is­torychnoho muzeiu UPCP, S. Kiliievych, Arkhivy Ukrainy, 1967, No 6.
8. Kushnir V. Zakhidnoukrainski muzeini zizdy 1930-kh rr., V. Kushnir, Na­rodoznavchi zoshyty, Lviv, 2003, No 5-6.
9. Litopys Boikivshchyny, Sambir, 1931, Ch. 1.
10. Lvivski visti, 1941, Ch. 124.
11. Nova Rada, 1917, 27 listopada, No 195.
12. Pelenskyi Ye. Zenon Kuzelia - etnohraf, S. Pelenskyi, ZNTSh. Pratsi filolohichnoi ta istoryko-filosofichnoi sektsii (Zbirnyk na poshanu Zenona Kuzeli); ed. V. Yaneva, Paryzh-Niu-York-Miunkhen-Toron­to-Sidnei, 1962.
13. Pravova okhorona kulturnoi spadshchyny, K., 1997.
14. Sapeliak A. Kyivska tserkva na slovianskomu Skhodi. Kanonichno-ekumenichnyi aspekt, A. Sapeliak, Buenos-Aires-Lviv, 1999.
15. Sventsitskyi I. Muzei i muzeinytstvo. Narysy i zamitky, I. Sventsitskyi, Lviv, 1920.
16. Sluha Bozhyi Kyr Andrei i ukrainska kultura [Access mode: http://sheptytsky.ugcc.org.ua/print.php].
17. Trudy VII Arkheolohicheskoho Sieezda v h. Iaroslavle, M.,1891, V. 2.
18. Fondy Ternopilskoho oblasnoho kraieznavchoho muzeiu, Inv. №No 3201-3206,3369-3374, 3447-3456.
19. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv u m. Lvovi, F.750, Op.1, Spr. 1.
20. Shcherbakivskyi V. Ukrainske mystetstvo. Vybrani neopublikovani pratsi, V. Shcherbakivskyi, K., 1995.
21. Shcho zbyraty dlia oblasnykh muzeiv? - Sambir, 1935.
22. Antoniewicz W Ostani byt muzeow krajoznawczych w Polsce, W. Antoniewicz, Ziemia, Warszawa, 1930, 1 lipca, T.XV, No 13-14
23. Brzezany 1530-1930, Brzezany, 1930.
24. Czekanowski J. W sprawach organiyacji muzeow, J. Czekanowski, Wiadomoscie archeologiczne, Warszawa, 1920.
25. GIos Brzezanski, 1936, No 4.
26. HaliczerJ. Ziemia Brzezanska, J. Haliczer, Ziemia, 1936, No 12.
27. HaliczerJ. Ziemia Brzezanszczyzna jako teren turystyczny /J. H aliczer, Rocznik ziemwschodnich, Warszawa, 1938.
28. Kunzek T. Przewodnik p o wojewodstwie Tarnopolskiem, T. Kunzek, Tarnopol, 1936.
29. Maly rocznik statystyczny. 1938, Warszawa, 1938.
30. Sprawozdanie wydzialu Podolskiego Towarystwa Turystyczno-krajoznawczego z dzialalnosci za czas od dnia 1 maja 1930 do dnia 30 kwietnia 1931 roku, Tarnopol, 1931.
31. Wiszniewski S. Przewodnik po Brzezanach i okolicy, S. Wiszniewski, Brzezany, 1937.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.