Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15695

Назва: Ігор Ґерета та розвиток музейних інституцій на Тернопіллі
Інші назви: Ihor Gereta and the museum institutions development in Ternopil region
Автори: Мисик, Володимир
Mysyk, Volodymyr
Бібліографічний опис: Мисик В. Ігор Ґерета та розвиток музейних інституцій на Тернопіллі / Володимир Мисик // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 315-327.
Bibliographic description: Mysyk V. (2013) Ihor Gereta ta rozvytok muzeinykh instytutsii na Ternopilli [Ihor Gereta and the museum institutions development in Ternopil region]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 315-327 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: І. Ґерета
музейні інституції
Тернопільщина
видатні постаті краю
Ihor Gereta
museum institutions
Ternopil
prominent figures of the region
Діапазон сторінок: 315-327
Початкова сторінка: 315
Кінцева сторінка: 327
Короткий огляд (реферат): У статті розкривається процес створення та функціонування музей­них інституцій Тернопільщини та участі в ньому Ігоря Терети як таланови­того організатора та професійного краєзнавця у збереженні та увіковічненні пам’яті про видатних постатей рідного краю.
The article reveals the process of the museum institutions creation and its funfctionong in Ternopil and shows Ihor Gereta’s participation in this process as the talented organizer and professional ethnographer in order to preserve and perpetuate the memory of the prominent figures of the native land.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15695
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=l4l5
http://who-is-who.com.na/bookmaket/yuvilyars2007/l/4/2.html
http://ridna.ua/p/museums/memorialnyj-muzej-sadyba-lesya-kurbasa/
Перелік літератури: 1. Литвин М. Одержимість Ігоря Ґерети / М. Литвин, В. Шевчук, Б. Хаварівський // Тернопілля’98-99: [регіональний річник]. - Тернопіль, 2002. - С. 474-483.
2. Петровський О. М. Ігор Петрович Ґерета: [інтерв’ю з Олександром Петровським] / Спілкувався В. Мисик. - 20 жовтня 2011.
3. Ґерета І. П. У боротьбі за Соломію / І. П. Ґерета // Свобода. - 23 вересня 1997.
4. Мисик В. С. Музейна діяльність Ігоря Петровича Ґерети в 60—80-х рр. XX ст. / В. С. Мисик // Україна-Свропа-Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексісвець. - 2010. - Вип. 4. — С. 180-186.
5. Ґерета І. П. Музей Соломії Крушельницької: нарис-путівник /Ґерета І. П. - Львів : Каменяр, 1978. - 98 с.
6. Ґерета І. П. Соломія Крушельницька в оцінці світової критики / І. II. Ґерета // Вісник фонду Олександра Смакули. - 2000. - № 1 .- С. 52-63.
7. Інтерв’ю Ґерети І. П. кореспондентам газет «Русалка Дністрова» (Тернопіль- 1993. — Листопад) та «Свобода» (Тернопіль - 2000. - Вересень) про наукову, громадську діяльність // Державний архів Тер­нопільської області (далі —ДАТО). - Ф. Р 3484 (Ґерета Ігор Петрович (1963-2002) археолог, культуролог, громадський і політичний діяч. 1963-2003 p.). - On. 1. - Спр. 1, 3 арк.
8. Збірка документів (довідка, лист, буклети, запрошення, програми) з відомостями про створення та діяльність музею Гнатюка В. у Велесневі Монастирського району за 1969-1971 роки. Приєднано поштові конвер­ти із репродукцією портрета Гнатюка В. (1971 рік) //ДАТО. - Ф. Р. 3484. - On. 1. - Спр. 17, 21 арк.
9. Музей Володимира Гнатюка у Велесневі: нарис-путівник /[Черемшинський О., Бачинський В., Черемшинська P., Герета І.]. - [4-е вид.]. - Тернопіль : Збруч, 2006. - 93 с.
10. Герета І. П. Велеснів - це Гнатюк / І. П. Ґерета // Ровесник. - 19 грудня 1968.
11. Збірка документів (довідка, лист, буклети, запрошення, програ­ми) з відомостями про створення та діяльність музею Гнатюка В. у Велесневі Монастирського району за 1969-1971 роки. Приєднано по­штові конверти із репродукцією портрета Гнатюка В. (1971 рік) // ДАТО. - Ф. Р. 3484. - On. 1. - Спр. 17. - 21 арк.
12. Арсенич П. Нарис про музей Володимира Гнатюка / П. Арсенич // Народна творчість та етнографія. - 1971. - № 6. - С. 99-100. - Рец. на кн.: Ґерета І. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесне­ві: нарис- путівник / І. Ґерета, О. Черемшинський. - Л.: Каменяр, 1971. - 95 с.
13. Садиба Леся Курбаса [Електронний ресурс] // Журнал «Музеї Укра­їни». - Режим доступу до статті : http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=l4l5.
14. Лесь Курбас (Олександр Степанович Курбас) [Електронний ресурс] // Who-is-who. Український видавничий портал. - Режим доступу до статті: http://who-is-who.com.na/bookmaket/yuvilyars2007/l/4/2.html.
15. Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса [Електронний ресурс] // Рідна країна. Світоглядний портал. - Режим доступу до статті: http://ridna.ua/p/museums/memorialnyj-muzej-sadyba-lesya-kurbasa/.
16. Публікації співчуття, некрологів, спогадів про Ґерету І. П. за 2002-2003р. // ДАТО. - Ф. Р. 3484. - On. 1. - Спр. 78, 38 арк.
17. Публікація спогаду Миколаїв (Ґерети) Ярини «Душею товариства був він, Ігор Ґерета» // ДАТО. - Ф. Р. 3484. - On. 1. Спр. 83, 3 арк.
18. Петровський О. М. Ігор Петрович Ґерета: [інтерв’ю з Олександром Петровським] / Спілкувався В. Мисик. - 20 жовтня 2011.
19. Лінчевська С. Ігор Ґерета був своєрідним сішволом Тернополя / С. Лінчевська // Місто. - 9 жовтня 2008.
20. Стельмах М. Галицький Сковорода / М. Стельмах // Свобода. - 27 вересня 2003.
21. Публікації Хаварівського Б. «Вікно у сиву давнину», Дуди І. «Гале­рея» та інші про результати роботи Ґерети І. П. у археологічних роз­копках, діяльності Тернопільської картинної галереї, його поетичну твор­чість за [1976] - 2000 роки // ДАТО. - Ф. Р. 3484. - Оп. 1. - Спр. З, 12 арк.
References: 1. Lytvyn M. Oderzhymist Ihoria Gerety, M. Lytvyn, V. Shevchuk, B. Khavarivskyi, Ternopillia98-99: [rehionalnyi richnyk], Ternopil, 2002, P. 474-483.
2. Petrovskyi O. M. Ihor Petrovych Gereta: [interviu z Oleksandrom Petrovskym], Spilkuvavsia V. Mysyk, 20 zhovtnia 2011.
3. Gereta I. P. U borotbi za Solomiiu, I. P. Gereta, Svoboda, 23 veresnia 1997.
4. Mysyk V. S. Muzeina diialnist Ihoria Petrovycha Gerety v 60-80-kh rr. XX st., V. S. Mysyk, Ukraine-Svropa-Svit: Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Serie: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny, Hol. red. L. M. Aleksisvets, 2010, Iss. 4, P. 180-186.
5. Gereta I. P. Muzei Solomii Krushelnytskoi: narys-putivnyk /Gereta I. P, Lviv : Kameniar, 1978, 98 p.
6. Gereta I. P. Solomiia Krushelnytska v otsintsi svitovoi krytyky, I. II. Gereta, Visnyk fondu Oleksandra Smakuly, 2000, No 1 , P. 52-63.
7. Interviu Gerety I. P. korespondentam hazet "Rusalka Dnistrova" (Ternopil- 1993, Lystopad) ta "Svoboda" (Ternopil - 2000, Veresen) pro naukovu, hromadsku diialnist, Derzhavnyi arkhiv Ter­nopilskoi oblasti (dali -DATO), F. R 3484 (Gereta Ihor Petrovych (1963-2002) arkheoloh, kulturoloh, hromadskyi i politychnyi diiach. 1963-2003 p.), On. 1, Spr. 1, 3 ark.
8. Zbirka dokumentiv (dovidka, lyst, buklety, zaproshennia, prohramy) z vidomostiamy pro stvorennia ta diialnist muzeiu Hnatiuka V. u Velesnevi Monastyrskoho raionu za 1969-1971 roky. Pryiednano poshtovi konver­ty iz reproduktsiieiu portreta Hnatiuka V. (1971 rik) //DATO, F. R. 3484, On. 1, Spr. 17, 21 ark.
9. Muzei Volodymyra Hnatiuka u Velesnevi: narys-putivnyk /[Cheremshynskyi O., Bachynskyi V., Cheremshynska P., Hereta I.], [4-e vyd.], Ternopil : Zbruch, 2006, 93 p.
10. Hereta I. P. Velesniv - tse Hnatiuk, I. P. Gereta, Rovesnyk, 19 hrudnia 1968.
11. Zbirka dokumentiv (dovidka, lyst, buklety, zaproshennia, prohra­my) z vidomostiamy pro stvorennia ta diialnist muzeiu Hnatiuka V. u Velesnevi Monastyrskoho raionu za 1969-1971 roky. Pryiednano po­shtovi konverty iz reproduktsiieiu portreta Hnatiuka V. (1971 rik), DATO, F. R. 3484, On. 1, Spr. 17, 21 ark.
12. Arsenych P. Narys pro muzei Volodymyra Hnatiuka, P. Arsenych, Narodna tvorchist ta etnohrafiia, 1971, No 6, P. 99-100, Rets. na kn., Gereta I. Etnohrafichno-memorialnyi muzei Volodymyra Hnatiuka u Velesne­vi: narys- putivnyk, I. Gereta, O. Cheremshynskyi, L., Kameniar, 1971, 95 p.
13. Sadyba Lesia Kurbasa [Electronic resource], Zhurnal "Muzei Ukra­yiny", Rezhym dostupu do statti : http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=l4l5.
14. Les Kurbas (Oleksandr Stepanovych Kurbas) [Electronic resource], Who-is-who. Ukrainskyi vydavnychyi portal, Rezhym dostupu do statti: http://who-is-who.com.na/bookmaket/yuvilyars2007/l/4/2.html.
15. Memorialnyi muzei-sadyba Lesia Kurbasa [Electronic resource], Ridna kraina. Svitohliadnyi portal, Rezhym dostupu do statti: http://ridna.ua/p/museums/memorialnyj-muzej-sadyba-lesya-kurbasa/.
16. Publikatsii spivchuttia, nekrolohiv, spohadiv pro Geretu I. P. za 2002-2003r., DATO, F. R. 3484, On. 1, Spr. 78, 38 ark.
17. Publikatsiia spohadu Mykolaiv (Gerety) Yaryny "Dusheiu tovarystva buv vin, Ihor Gereta", DATO, F. R. 3484, On. 1. Spr. 83, 3 ark.
18. Petrovskyi O. M. Ihor Petrovych Gereta: [interviu z Oleksandrom Petrovskym], Spilkuvavsia V. Mysyk, 20 zhovtnia 2011.
19. Linchevska S. Ihor Gereta buv svoieridnym sishvolom Ternopolia, S. Linchevska, Misto, 9 zhovtnia 2008.
20. Stelmakh M. Halitskii Skovoroda, M. Stelmakh, Svoboda, 27 veresnia 2003.
21. Publikatsii Khavarivskoho B. "Vikno u syvu davnynu", Dudy I. "Hale­reia" ta inshi pro rezultaty roboty Gerety I. P. u arkheolohichnykh roz­kopkakh, diialnosti Ternopilskoi kartynnoi halerei, yoho poetychnu tvor­chist za [1976] - 2000 roky, DATO, F. R. 3484, Op. 1, Spr. Z, 12 ark.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.