Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15691

Назва: Портрет Йосифа Перля у збірці художніх полотен Тернопільського обласного краєзнавчого музею
Інші назви: The portrait of Yosyf Perl in the collection of the art paintings of Ternopil regional history museum
Автори: Куницький, Сергій
Kunytskyy, Serhiy
Бібліографічний опис: Куницький С. Портрет Йосифа Перля у збірці художніх полотен Тернопільського обласного краєзнавчого музею / Сергій Куницький // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 263-267.
Bibliographic description: Kunytskyy S. (2013) Portret Yosyfa Perlia u zbirtsi khudozhnikh poloten Ternopilskoho oblasnoho kraieznavchoho muzeiu [The portrait of Yosyf Perl in the collection of the art paintings of Ternopil regional history museum]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 263-267 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: гаскала
Йосиф Перль
портрет
фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею
haskala
Yosyf Perl
portrait
The Temopil Regional History Museum’s stock
Діапазон сторінок: 263-267
Початкова сторінка: 263
Кінцева сторінка: 267
Короткий огляд (реферат): У статті йдеться про уродженця міста Тернопіль, відомого єврейсько­го громадського діяча, письменника, педагога, просвітителя і теолога Йосифа Перля та його живописний портрет, який зберігається у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею.
This article is about the famous Jewish public leader, writer, educator and theologian Yosyf Perl, who was bom in Temopil and his pictorial portrait, which is kept in The Temopil Regional History Museum’s stock.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15691
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Балабанъ М. Тарнополь / М. Балабанъ // Еврейская знциклопедія. Сводь знаній о еврействгь и его кулътургъ въ прошломь и настоящемъ. Подъ общей редакціей д-ра Л. Каценельсона. Томь четырнадцатый. Сараево-Трани. (Съ иллюстраціями и картами). Изданіе Общества для Научныхъ Еврейскихъ Изданій и Издательства Брокгаузъ - Ефронъ. - С.-Петербургъ, [б. д.]. - Стб. 760, 761.
2. Бергер Е. Під небом Тернопільським / Е. Бергер // Тернопіль, 1993. - № 1. - С. 46-51.
3. Бергер Е. Перль Иосеф / Е. Бергер, Л. Бойцун, /. Дуда, Л. Строцень //Тернопільський Енциклопедичний Словник. - Тернопіль: ВАГ ТВПК «Збруч», 2008. - Т.3. П-Я. - С. 50.
4. Бойцун Л. Тернопіль у плині літ. Історико-краєзнавчі замальовки / Л. Бойцун. - Тернопіль: Джура, 2003. - 392 с.
5. Петровський О. Тернопіль (Тагпорої: історія міста) /О. Петровський, О. Гаврилюк, В. Окаринський, І. Крочак. - Тернопіль: Астон, 2010. — 216 с.; іл.
6. Півторак С. Р. Євреї на Тернопільщині / С. Р. Півторак, В. Б. Уніят, Б. В. Хаварівський. - Тернопіль: Терно-граф, 2010. - 120 с.; іл.
7. Хонигсман Я. Евреи Украины. (Краткий очерк истории) /Я. Хонигсман, А. Найман- К., 1992. — Ч.1. — 158 с.
8. С. Ц. Перль, Іосифь // Еврейская знциклопедія. Сводъ знаній о еврействгь и его культургь въ прошломъ и настоящемъ. Подъ общей редакціей д-ра А. Гаркави и д-ра Л. Каценельсона. Томь двенадцатый. Обычай-Проказа. (Съ иллюстраціями и картами). Изданіе Общества для Научныхъ Еврейскихь Изданій и Издательства Брокгаузъ - Ефронъ. - С.-Петербургу, [б.д.]. - Стб. 442, 443.
9. Кравченюк О. «Тернопільський край» /О. Кравченюк // Шляхами Золотого Поділля: Регіональний Збірник Тернопільщини. - Філядельфія, ПА., 1970.- Т. 2. - С. 80-85.
10. Borzyminska Z., Zebrowski R. Perl Jozef (Josef) / Z. Borzyminska, R. Zebrowski // Polski slownik judaistycyny. Tom 2. - Warszawa, 2003. - S. 301-302.
References: 1. Balabanie M. Tarnopol, M. Balabanie, Evreiskaia zntsiklopediia. Svod znanii o evreistvh i eho kulieturhie vie proshlom i nastoiashchemie. Podie obshchei redaktsiei d-ra L. Katsenelsona. Tom chetyrnadtsatyi. Saraevo-Trani. (Sie illiustratsiiami i kartami). Izdanie Obshchestva dlia Nauchnykhie Evreiskikhie Izdanii i Izdatelstva Brokhauzie - Efronie, S.-Peterburhie, [b. d.], Stb. 760, 761.
2. Berher E. Pid nebom Ternopilskym, E. Berher, Ternopil, 1993, No 1, P. 46-51.
3. Berher E. Perl Yosef, E. Berher, L. Boitsun, /. Duda, L. Strotsen //Ternopilskyi Entsyklopedychnyi Slovnyk, Ternopil: VAH TVPK "Zbruch", 2008, V.3. P-Ya, P. 50.
4. Boitsun L. Ternopil u plyni lit. Istoryko-kraieznavchi zamalovky, L. Boitsun, Ternopil: Dzhura, 2003, 392 p.
5. Petrovskyi O. Ternopil (Tahporoi: istoriia mista) /O. Petrovskyi, O. Havryliuk, V. Okarynskyi, I. Krochak, Ternopil: Aston, 2010, 216 p.; il.
6. Pivtorak S. R. Yevrei na Ternopilshchyni, S. R. Pivtorak, V. B. Uniiat, B. V. Khavarivskyi, Ternopil: Terno-hraf, 2010, 120 p.; il.
7. Khonihsman Ia. Evrei Ukrainy. (Kratkii ocherk istorii) /Ia. Khonihsman, A. Naiman- K., 1992, Ch.1, 158 p.
8. S. Ts. Perl, Iosif, Evreiskaia zntsiklopediia. Svodie znanii o evreistvh i eho kulturh vie proshlomie i nastoiashchemie. Podie obshchei redaktsiei d-ra A. Harkavi i d-ra L. Katsenelsona. Tom dvenadtsatyi. Obychai-Prokaza. (Sie illiustratsiiami i kartami). Izdanie Obshchestva dlia Nauchnykhie Evreiskikh Izdanii i Izdatelstva Brokhauzie - Efronie, S.-Peterburhu, [b.d.], Stb. 442, 443.
9. Kravcheniuk O. "Ternopilskyi krai" /O. Kravcheniuk, Shliakhamy Zolotoho Podillia: Rehionalnyi Zbirnyk Ternopilshchyny, Filiadelfiia, PA., 1970, V. 2, P. 80-85.
10. Borzyminska Z., Zebrowski R. Perl Jozef (Josef), Z. Borzyminska, R. Zebrowski, Polski slownik judaistycyny. Tom 2, Warszawa, 2003, S. 301-302.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.