Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15690

Назва: Почаївський «Служебник» 1735 р. як пам’ятка книжкового мистецтва
Інші назви: The Pochayiv «Sluzhebnyk» (1735) as an artifact of the book-making art
Автори: Круппіцька, Олена
Krupnitska, Olena
Бібліографічний опис: Круппіцька О. Почаївський «Служебник» 1735 р. як пам’ятка книжкового мистецтва / Олена Круппіцька // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 257-262.
Bibliographic description: Krupnitska O. (2013) Pochaivskyi "Sluzhebnyk" 1735 y. yak pamiatka knyzhkovoho mystetstva [The Pochayiv «Sluzhebnyk» (1735) as an artifact of the book-making art]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 257-262 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Почаївська монастирська друкарня
стародрук
гравю­ра
мідерит
дереворіз
титульний аркуш
філігрань
палітурник
Pochayiv Monastery Printery
printed anciently
engraving
copper engraving
wood carving
cover sheet
filigree
bookbinder
Діапазон сторінок: 257-262
Початкова сторінка: 257
Кінцева сторінка: 262
Короткий огляд (реферат): На основі збереженого «Служебника» 1735 р. з музейної колекції «Рідкісна книга» Тернопільського краєзнавчого музею проаналізовано перше ви­дання Почаївської монастирської друкарні, особливості його художнього оформлення.
The analysis of the first edition of the Pochayiv Monastery Printery based on the survived version of «Sluzhebnyk» (an Orthodox «Missal», 1735) from the collection «Rare Book» of the Ternopil Local History Museum is given. The particular attention is devoted to the peculiarities of its design.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15690
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/Calendar...2009/Bochkov..
Перелік літератури: 1. Державний архів Тернопільської області. - Ф.258. - Оп.І. - Спр.38. - Арк. 1-3.
2. Тернопільський обласний краєзнавчий музей // РК—1067. «Служебник». - Почаїв, 1735. - 292 с.
3. Запаско Я. Пам’ятки книжного мистецтва. Каталог стародру­ків, виданих на Україні. Книга друга. Частина перша. (1701-1764). / Я. Запаско, Я. Ісаєвич. - Львів: Вища школа, 1981. - 130 с.
4. Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в XVI - XVIII ст. / Я. Запас­ко. — Львів: В-во Львівського університету, 1971. - 312 с.
5. Історія української культури. (Українська культура другої половини XVII -XVIII ст.). - К.: Наукова думка, 2003. - Т.З. - 1246 с.
6. Логвин Г. Н. З глибин. Гравюри українських стародруків XVI-XVIII ст. / Г. Логвин. - К.: Дніпро, 1990. - 408 с.
7. Мацюк О. Я. Папір та філіграні на українських землях XVI—початок XX ст. / О. Я. Мацюк - К : Наукова думка, 1974. - 294 с.
8. Овсійчук В. А. Українське мистецтво XIV першої половини XVII століття. / В. А. Овсійчук. - К.: Мистецтво, 1985. 176 с.
9. Свещіцький І. С. Початки книгопечатаня на землях України. / І. С. Свенціцький. - Жовква, 1924. - 416 с.
10. Століття почаївського друку (до 275-річчя виходу першої книги Почаївської уніатської друкарні) / В.Бочковська. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/Calendar...2009/Bochkov...
References: 1. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti, F.258, Op.I, Spr.38, Ark. 1-3.
2. Ternopilskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei, RK-1067. "Sluzhebnyk", Pochaiv, 1735, 292 p.
3. Zapasko Ya. Pamiatky knyzhnoho mystetstva. Kataloh starodru­kiv, vydanykh na Ukraini. Knyha druha. Chastyna persha. (1701-1764)., Ya. Zapasko, Ya. Isaievych, Lviv: Vyshcha shkola, 1981, 130 p.
4. Zapasko Ya. Mystetstvo knyhy na Ukraini v XVI - XVIII st., Ya. Zapas­ko, Lviv: V-vo Lvivskoho universytetu, 1971, 312 p.
5. Istoriia ukrainskoi kultury. (Ukrainska kultura druhoi polovyny XVII -XVIII st.), K., Naukova dumka, 2003, T.Z, 1246 p.
6. Lohvyn H. N. Z hlybyn. Hraviury ukrainskykh starodrukiv XVI-XVIII st., H. Lohvyn, K., Dnipro, 1990, 408 p.
7. Matsiuk O. Ya. Papir ta filihrani na ukrainskykh zemliakh XVI-pochatok XX st., O. Ya. Matsiuk - K : Naukova dumka, 1974, 294 p.
8. Ovsiichuk V. A. Ukrainske mystetstvo XIV pershoi polovyny XVII stolittia., V. A. Ovsiichuk, K., Mystetstvo, 1985. 176 p.
9. Sveshchitskyi I. S. Pochatky knyhopechatania na zemliakh Ukrainy., I. S. Sventsitskyi, Zhovkva, 1924, 416 p.
10. Stolittia pochaivskoho druku (do 275-richchia vykhodu pershoi knyhy Pochaivskoi uniatskoi drukarni), V.Bochkovska, [Electronic resource] - Access mode: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/Calendar...2009/Bochkov...
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.