Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15688

Назва: Особливості діяльності меморіального музею Соломії Крушельницької
Інші назви: The peculiarities of the Solomia Krushelnytska memorial museum’s activity
Автори: Зюбровська, Надія
Zyubrovska, Nadia
Бібліографічний опис: Зюбровська Н. Особливості діяльності меморіального музею Соломії Крушельницької / Надія Зюбровська // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 240-248.
Bibliographic description: Zyubrovska N. (2013) Osoblyvosti diialnosti memorialnoho muzeiu Solomii Krushelnytskoi [The peculiarities of the Solomia Krushelnytska memorial museum’s activity]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 240-248 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Соломія Крушельницька
меморіальний музей
експозиція
Solomia Krushelnytska
memorial museum
exposition
Діапазон сторінок: 240-248
Початкова сторінка: 240
Кінцева сторінка: 248
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто питання національних пріоритетів розвитку музейної галузі на прикладі меморіального музею Соломії Крушельницької. Д­осліджено і показано значення досвіду роботи музею як складової культурного розвитку України. Висвітлено значення творчої спадщини Соломії Крушельницької, розкрито сутність і особливості діяльності меморіального музею Соломії Крушельницької.
The article reveals the problem of national development priorities in the museum sphere development on the sample of Solomia Krushelnytska Memorial Museum. The museum experience is investigated and demonstrated as the part of the cultural development of Ukraine. The importance of Solomia Krushelnytska’s artistic heritage, the essence and peculiarities of Solomia Krushelnytska Memorial Museum’s activity have been revealed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15688
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Ґерета І. Музей Соломії Крушельницької: Нарис-путівник / І. Герета. - Львів : Каменяр, 1987. - 28 с.
2. Крушельннцькі. Митці України. Енциклопедичний довідник. - К.: Українська енциклопедія, 1992. - с. 337-338.
3. Віночок Соломії Крушельницької / упоряд. П. Медведик - Тернопіль: Збруч, 1992. - 127 с.
4. Соломія Крушельницька. Спогади, матеріали, листування / упоряд. М. Головащенко. - У 2-х частинах. - К : Музична Україна, 1979. - 394 с.
5. Фонди Меморіального музею Соломії Крушельницької (далі - Фонди МСК). - Група «Рідкісні книги» 7; 64: 82; 86; 476; 491; ПЛ 311; П Л 403; ПЛ 463.
6. Медведик П. Соломія Крушельницька. Шляхами тріумфів / П. Медведик. - Тернопіль: Джура. - 392 с.
7. Соломія Крушельницька та українська духовність / ред.-упоряд. О. Смоляк, П. Смоляк. - Тернопіль: Астон, 2012. - 208 с.
8. Меморіальний музей Соломії Крушельницької: Путівник / упоряд. П. Зюбровська. - Тернопіль: Джура, 2012. — с. 16.
9. Фонди МСК. - Група «Речі» (далі - Р) 15.
10. Фонди МСК Р 16.
11. Фонди МСК Р 17.
12. Фонди МСК Р 18.
13. Фонди МСК. - Група «Нумізматика» (далі - Нум) 3.
14. Фонди МСК Нум 5.
15. Фонди МСК Нум 15.
16. Зюбровська Н., Зюбровський А. Меморіальний музей Соломії Крушельницької. Нарис-путівник / Н. Зюбровська, А. Зюбровський. — Терно­піль: Джура, 2007. - 112 с.
17. Фонди МСК Р 1.
18. Фонди МСК Р 2.
19. Фонди МСК Р 3.
20. Фонди МСК Р 4.
21. Фонди МСК Р 5.
22. Фонди МСК Р 6.
23. Фонди МСК Р 7.
24. Музично-меморіальніиї музей Соломії Крушельницької у Львові. Нарис-путівник - Львів: Каменяр 2002. - 63 с.
References: 1. Gereta I. Muzei Solomii Krushelnytskoi: Narys-putivnyk, I. Hereta, Lviv : Kameniar, 1987, 28 p.
2. Krushelnntski. Myttsi Ukrainy. Entsyklopedychnyi dovidnyk, K., Ukrainska entsyklopediia, 1992, P. 337-338.
3. Vinochok Solomii Krushelnytskoi, uporiad. P. Medvedyk - Ternopil: Zbruch, 1992, 127 p.
4. Solomiia Krushelnytska. Spohady, materialy, lystuvannia, uporiad. M. Holovashchenko, U 2-kh chastynakh, K : Muzychna Ukraine, 1979, 394 p.
5. Fondy Memorialnoho muzeiu Solomii Krushelnytskoi (dali - Fondy MSK), Hrupa "Ridkisni knyhy" 7; 64: 82; 86; 476; 491; PL 311; P L 403; PL 463.
6. Medvedyk P. Solomiia Krushelnytska. Shliakhamy triumfiv, P. Medvedyk, Ternopil: Dzhura, 392 p.
7. Solomiia Krushelnytska ta ukrainska dukhovnist, red.-uporiad. O. Smoliak, P. Smoliak, Ternopil: Aston, 2012, 208 p.
8. Memorialnyi muzei Solomii Krushelnytskoi: Putivnyk, uporiad. P. Ziubrovska, Ternopil: Dzhura, 2012, P. 16.
9. Fondy MSK, Hrupa "Rechi" (dali - R) 15.
10. Fondi MSK R 16.
11. Fondi MSK R 17.
12. Fondi MSK R 18.
13. Fondy MSK, Hrupa "Numizmatyka" (dali - Num) 3.
14. Fondi MSK Num 5.
15. Fondi MSK Num 15.
16. Ziubrovska N., Ziubrovskyi A. Memorialnyi muzei Solomii Krushelnytskoi. Narys-putivnyk, N. Ziubrovska, A. Ziubrovskyi, Terno­pil: Dzhura, 2007, 112 p.
17. Fondi MSK R 1.
18. Fondi MSK R 2.
19. Fondi MSK R 3.
20. Fondi MSK R 4.
21. Fondi MSK R 5.
22. Fondi MSK R 6.
23. Fondi MSK R 7.
24. Muzychno-memorialniyi muzei Solomii Krushelnytskoi u Lvovi. Narys-putivnyk - Lviv: Kameniar 2002, 63 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.