Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15686

Назва: Історія формування музейної збірки Тернопільського обласного художнього музею
Інші назви: The history of the formation collection of the Ternopil region art museum
Автори: Дуда, Ігор
Duda, Ihor
Бібліографічний опис: Дуда І. Історія формування музейної збірки Тернопільського обласного художнього музею / Ігор Дуда // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 218-233.
Bibliographic description: Duda I. (2013) Istoriia formuvannia muzeinoi zbirky Ternopilskoho oblasnoho khudozhnoho muzeiu [The history of the formation collection of the Ternopil region art museum]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 218-233 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Тернопільський обласний художній музей
Картинна га­лерея
живопис
графіка
скульптура
музейний фонд
Ternopil region Art Museum
Art Gallery
paint
draw
sculpture
museum fund
Діапазон сторінок: 218-233
Початкова сторінка: 218
Кінцева сторінка: 233
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано основні етапи формування мистецької збірки від часу створення в Тернополі Регіонального Подільського Музею до наших днів. Акцентовано увагу на джерелах надходження музейних експонатів до основного і допоміжного фондів Художнього музею.
In this article was analyzes the main stages of the art collection in Podolsk Museum Ternopil region. There was focused on the sources of museum exhibits to the main and auxiliary fund art museums.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15686
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Архів Тернопільського обласного художнього музею за 1991-2013 рр.
2. Андрій Петрик. Комплект із 16 листівок / Упор. О. Ваврик, О. Погодик. Текст - Ігор Дуда. - Тернопіль, 2009.
3. Антін Малюца. Графіка, малярство 1925-1943 рр. Каталог виставки. / Авт.-упор. Ігор Дуда. - Тернопіль, 1998. - 36 с.
4. Ґерета І. II. Картинна галерея Тернопільського краєзнавчого музею. Путівник / І. Герета. - Львів, 1981. - 79 с.
5. Діонізій Шолдра. Малярство. Каталог виставки / Авт.-упор. Ігор Дуда. - Тернопіль, 1995. - 32 с.
6. Дуда Ігор. Більше запитань, ніж відповідей /І. Дуда // Вільне життя. - Тернопіль. - 2007, 8 груд. № 43.
7. Дуда Ігор. Галерея / І. Дуда // Ровесник. - Тернопіль, 1978. - 18 трав.
8. Дуда Ігор. Лауреати року - тернопільські музеї. / І. Дуда //Свобода. - Тернопіль. - 2012, 10 лип. - № 55.
9. Дуда Ігор. Колянківський, Курилик і події, пов’язані з Охтирською Богородицею. / І. Дуда // Літопис Борщівщини. Вип.2. - Борщів, 1993. - С. 38-55.
10. Дуда Ігор. Художній музей: вчора і сьогодні / І. Дуда // Соломія. - Тернопіль. - 1999: № 5, жовт., № 6, груд.
11. Дуда ІМ. Тернопіль. 1540-1944. Історико-краєзнавча хроніка. Ч.І / І. Дуда - Тернопіль, 2010. - 296 с.
12. Екслібриси з колекції проф. Еммануїла Бергера. Комплект із 16 лис­тівок / Упор. О. Ваврик, С. Бошко. Текст — Ігор Дуда. - Тернопіль, 2009.
13. Литвин Микола. Скарбниця духовності / М. Литвин // Свобода. - Тернопіль. - 1988. - 7 трав. № 44.
14. Тернопільський обласний художній музей. Буклет. Авт.-упор. Ігор Дуда. - Тернопіль. - 4 вид.: 2001, 2005, 2008, 2011. - 8 с.
15. Тернопільський обласний художній музей. Графіка. Декоративно-прикладне мистецтво. Каталог музейної збірки. - Ч. 2. / Упор. О. М. Вой­тович та ін. За ред. І. М. Дуди. - Тернопіль, 2008. - 144 с.
16. Тернопільський обласний художній музей. Живопис. Скульптура. Каталог музейної збірки. - Ч. 1. - Упор. О. М. Войтович та ін. / За ред. І. М. Дуди. -Тернопіль, 2007. - 144 с.
17. Тернопільський обласний художній музей. 1991 - 2011. -Упор. І.М. Дуда та ін. - Тернопіль, 2011. - 68 с.
18. Дуда И.Н. Формирование музейной коллекции Тернопольско­го областного художественного музея. / И.Дуда. // Материалы научно-практической конференции «Меценаты и коллекционеры» (к истории музейных собраний), посвященной 70-летию Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого 15-22 сентября 1997 года. - Севас­тополь, 2001. - С 45-47.
19. Przewodnik po Muzeum Podolskieni T.S.L. w Tarnopolu. - Tarnopol, 1913. - 15 s.
20. Regionalne Muzeum Podolskie T.S.L. w Tarnopolu. Przewodnik po zbiorach. - Tarnopol. 1930. - 17 s.
References: 1. Arkhiv Ternopilskoho oblasnoho khudozhnoho muzeiu za 1991-2013 rr.
2. Andrii Petryk. Komplekt iz 16 lystivok, Upor. O. Vavryk, O. Pohodyk. Tekst - Ihor Duda, Ternopil, 2009.
3. Antin Maliutsa. Hrafika, maliarstvo 1925-1943 rr. Kataloh vystavky., Avt.-upor. Ihor Duda, Ternopil, 1998, 36 p.
4. Gereta I. II. Kartynna halereia Ternopilskoho kraieznavchoho muzeiu. Putivnyk, I. Hereta, Lviv, 1981, 79 p.
5. Dionizii Sholdra. Maliarstvo. Kataloh vystavky, Avt.-upor. Ihor Duda, Ternopil, 1995, 32 p.
6. Duda Ihor. Bilshe zapytan, nizh vidpovidei /I. Duda, Vilne zhyttia, Ternopil, 2007, 8 hrud. No 43.
7. Duda Ihor. Halereia, I. Duda, Rovesnyk, Ternopil, 1978, 18 trav.
8. Duda Ihor. Laureaty roku - ternopilski muzei., I. Duda //Svoboda, Ternopil, 2012, 10 lyp, No 55.
9. Duda Ihor. Koliankivskyi, Kurylyk i podii, poviazani z Okhtyrskoiu Bohorodytseiu., I. Duda, Litopys Borshchivshchyny. Iss.2, Borshchiv, 1993, P. 38-55.
10. Duda Ihor. Khudozhnii muzei: vchora i sohodni, I. Duda, Solomiia, Ternopil, 1999: No 5, zhovt., No 6, hrud.
11. Duda IM. Ternopil. 1540-1944. Istoryko-kraieznavcha khronika. Ch.I, I. Duda - Ternopil, 2010, 296 p.
12. Ekslibrysy z kolektsii prof. Emmanuila Berhera. Komplekt iz 16 lys­tivok, Upor. O. Vavryk, S. Boshko. Tekst - Ihor Duda, Ternopil, 2009.
13. Lytvyn Mykola. Skarbnytsia dukhovnosti, M. Lytvyn, Svoboda, Ternopil, 1988, 7 trav. No 44.
14. Ternopilskyi oblasnyi khudozhnii muzei. Buklet. Avt.-upor. Ihor Duda, Ternopil, 4 vyd., 2001, 2005, 2008, 2011, 8 p.
15. Ternopilskyi oblasnyi khudozhnii muzei. Hrafika. Dekoratyvno-prykladne mystetstvo. Kataloh muzeinoi zbirky, Ch. 2., Upor. O. M. Voi­tovych and other ed. I. M. Dudy, Ternopil, 2008, 144 p.
16. Ternopilskyi oblasnyi khudozhnii muzei. Zhyvopys. Skulptura. Kataloh muzeinoi zbirky, Ch. 1, Upor. O. M. Voitovych and other, ed. I. M. Dudy. -Ternopil, 2007, 144 p.
17. Ternopilskyi oblasnyi khudozhnii muzei. 1991 - 2011. -Upor. I.M. Duda and other - Ternopil, 2011, 68 p.
18. Duda I.N. Formirovanie muzeinoi kollektsii Ternopolsko­ho oblastnoho khudozhestvennoho muzeia., I.Duda., Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii "Metsenaty i kollektsionery" (k istorii muzeinykh sobranii), posviashchennoi 70-letiiu Sevastopolskoho khudozhestvennoho muzeia im. M.P. Kroshitskoho 15-22 sentiabria 1997 yeara, Sevas­topol, 2001, P. 45-47.
19. Przewodnik po Muzeum Podolskieni T.S.L. w Tarnopolu, Tarnopol, 1913, 15 s.
20. Regionalne Muzeum Podolskie T.S.L. w Tarnopolu. Przewodnik po zbiorach, Tarnopol. 1930, 17 s.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.