Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15685

Title: Участь музейних працівників в археологічних дослідженнях карстових порожнин на Західному Поділлі
Other Titles: The museum staff participation in the archaeological explorations of the cockpit caves in the Western part of Podillya
Authors: Добрянський, Володимир
Dobryanskyy, Volodymyr
Bibliographic description (Ukraine): Добрянський В. Участь музейних працівників в археологічних дослідженнях карстових порожнин на Західному Поділлі / Володимир Добрянський // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 206-217.
Bibliographic description (International): Dobryanskyy V. (2013) Uchast muzeinykh pratsivnykiv v arkheolohichnykh doslidzhenniakh karstovykh porozhnyn na Zakhidnomu Podilli [The museum staff participation in the archaeological explorations of the cockpit caves in the Western part of Podillya]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 206-217 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 8 : Музеї Тернопільщини
Issue Date: 1-Oct-2013
Date of entry: 28-Apr-2016
Publisher: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Keywords: грот
печера
святилище
германські руни
a grotto
cockpit caves
sanctuary
germanic runes
Page range: 206-217
Start page: 206
End page: 217
Abstract: Стаття присвячена особливостям геологічного формування печер на території Західного Поділля та їхньому антропогенному використанню з найдавніших часів до сьогодення. Розглядаються питання історії досліджень карстових порожнин в цьому регіоні та роль і значення музейних закладів для їхнього вивчення й археологічних досліджень. Висвітлюються особливості консервації, музеєфікації та збереження карстових печер Західного Поділля.
The article is dedicated to the peculiarities of the geological formation of caves on the territory of the western part Podillya and to their anthropological utilization from the ancient times up to the present days. The problems of the history of the cockpit caves exploration in this region and the importance of the museum establishments for their future examination as well as archaelogical explorations have been investigated. The peculiarities of preservation, the museum storage and the great importance of the cockpit caves protection in the western part of Podilyya have been highlighted in the article.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15685
ISBN: 978-966-457-200-9
Copyright owner: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
References (Ukraine): 1. Артюх В. Нові печерні пам’ятки Середнього Подністров’я / В. Артюх // Скелі й печери в історії і культурі стародавнього населення Украї­ни. - Львів, 1995. - С. 3-7
2. Артюх В. С. Робота в печерних палі’ятках Дністровського каньйону / В. С. Артюх // Матеріали IX Подільської історико-краєзнавчої конференції. - Кам’янець-Подільський, 1995. - С. 139
3. Артюх В. Археологічні роботи експедиції «Дністер» на Тернопіль­щині / В. Артюх. // Археологія Тернопільщини. - Тернопіль: Джура, 2003. - С. 251-261
4. Бандрівський М. Сварожі лики / М. Бандрівський. - Львів: Логос, 1992.
5. Літопис Руський. - Київ : Дніпро, 1989.
6. Головацкий Я. Об исследовании памятников русской старины, сохранившихся в Галичине и Буковине / Я.Головацкий // Труды Первого архео­логического сеъзда в Москве в 1869 году. - Москва, 1871.
7. Грушевський М. С. Чи «Домамири» чи «Домажири» / М. С. Грушевський // Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Львів, 1895. - Т. 5, - С. 1-2
8. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / М. Грушевський. - Київ: Наукова думка, 1992. - Т. 2. - 640 с.
9. Добрянський В. Збруцький ідол: язичництво і християнство. Ман­дрівка в минуле / В. Добрянський // Тернопіль. - 1994. - № 4-5. - С. 36-38
10. Добрянський В. Збруцький ідол. Погляд крізь призму років / В. Добрянський // Золота пектораль. - 2011. - № 1-2. - С. 153-156
11. Добрянський В. Археологічні дослідження в місті Чорткові / В. Добрянський // Наукові записки Національного заповідника «Заліки Тернопіл­ля». - 2011. - С. 98-101.
12. Добрянський В. Археологічне обстеження скельного гроту в селі Угринь біля міста Чорткова / В. Добрянський // Археологія і фортифі­кація Середнього Подністров’я, II Всеукраїнська науково-практична конференція Кам’янець-Подільського музею-заповідника. - Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори - 2006», 2012. - С. 64-67.
13. Добрянський В. Коли спочили в гомоні віки / В. Добрянський //Голос народу. - № 54, 1 (8390-8391). - Від 28 грудня 2012 р. - 4 січня 2013 р.
14. Добрянський В. Хто врятує печери / В. Добрянський // Голос наро­ду. - № 8 (83-96). - Від 8 лютого 2013 р.
15. Дублянский В. Карстолого-географические исследования карстовых полостей Приднестровской Подолии и Покутья / В. Дублянский, Б. Смоль­ников. - Киев: Наукова думка, 1969.
16. Зимельс Ю. Пещеры Тернопольской области / Ю. Зимельс // Пещеры. - Пермь: [б. м.], 1981. - С. 34-38.
17. Кандиба О. Досліди на Галицькому Поділлі в : рр. 1928 та 1929 / О. Кандиба // Записки наукового товариства ім. Г Шевченка. - Львів, 1937. - Т. 154.
18. Климчук А. Структурные предпосылки палеогенеза в гипсах Западной Украины / А. Климчук, В. Андрейчук , И. Турчинов. - Киев: Наукова думка, 1985.
19. Крип’якевич I. П. Печери в Галичині //. 77. Крип’якевич //Туристика і краєзнавство. - Львів, 1925. - Ч. 2. - C. 1—2.
20. Леонтьев О. К. Общая геоморфология / О. Леонтьев, Г. Рычагов. - Москва: Высшая школа, 1988.
21. Малеев Ю.Н. Раскопки гальштатского городища в с. Лисичник / Ю. Малеев // Археологические открытия 1980 года. - Москва: Наука, 1981. - С. 279.
22. Малєєв Ю. Наскелый зображення в печері Кошова біля с. Лисичники / Ю. Малєєв, В. Олійник // Скелі і печери в історії і культурі стародав­нього населення України. - Львів, 1995. - С. 52-54.
23. Мацкевий Л. Археологічні дослідження в Подністров’ї / Л . Мацкевий, В. Артюх, М. Сохацький, В. Стецюк // Археологія Тернопільщини. - Тернопіль: Джура, 2003. - С. 262-268.
24. Олійник В. Дослідження печери Кошова біля села Лисичники / В. Олійник // VIII Подільська історико-краєзнавча конференція. Секція ар­хеології : Тези доповідей. - Кам’янець- Подільський, 1990. - С. 60-61.
25. Олійник В. Дослідження давньоруських пам’яток півдня Тернопільщини / В. Олійник // Галич і Галицька земля в державотворчих про­цесах України : Матеріали міжнародної ювілейної наукової конференції. - Івано-Франківськ—Галич, 1998. - С. 32.
26. Олійник В. Дослідження печер на Заліщанщині /В. Олійник // Архео­логія Тернопілля. - Тернопіль : Джура, 2003. - С. 81-91.
27. Олійник В. Дослідження печери Луг у Винятинцях на Тернопільщині / В. Олійник // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Во­лині. - Львів , 2009. - Вип. 13 - С. 299-300.
28. Пастернак C. І. Нові знахідки четвертинних ссавців на Західному Поділлі / С. Пастернак, К. Татаринов // Збірник праць Зоологічного му­зею. - Київ, 1952. - № 25. - С. 89-93.
29. Пастернак Я. Археологія України / Я. Пастернак - Торонто: В-во НТШ, 1961.
30. Полянський Ю. Нові археологічні знахідки з Галичини / Ю. Полянський // Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Львів, 1928. - Т. 149.
31. Радзієвський В. О. У печерних лабіринтах Тернопільщини / В. О. Радзієвський. - Київ : Здоров’я, 1967.
32. Рідуш Б. Печерні монастирі Подністров’я: Проблеми досліджен­ня та датування / Б. Рідуш // Середньовічна Європа: Поглід з кінця XX ст. Матеріали Міжнародної наукової конференції. - Чернівці: Золоті литаври, 2000. - С. 46-51.
33. Свсишіков І. К. Історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині вкінці III - на початку II тис. до н.е. / І. К. Свєшніков. - Київ: Наукова думка, 1974.
34. Сохацький М. З історії дослідження печери Вертеба /М. Сохацький // Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України. - Львів, 1995. - С. 99-101.
35. Сохацький М. Археологічні дослідження в Борщівському районі на Тернопільщині / М. Сохацький // Буковинський історико-етнографічний ві­сник. - Чернівці, 2000. - С. 19-25.
36. Сохацький М. Перші дослідження ДНК за антропологічними матеріалами трипільської культури із печери Вертеба / М. Сохацький, О. Нікітін, М. Ковачюк, М. Відейко // Трипільська культура. - Київ, 2007. - С. 141-146.
37. Сохацький М. Готфрид Осовський - дослідник трипільської культури Тернопільщини / М. Сохацький // Археологія і давня історія України. - Київ, 2012 - Випуск 9. - С. 256-262.
38. Татаринов К. А. Пещеры Подолии, их фауна и охрана / К. A. Tamaринов // Охрана природы и заповедное дело в СССР. - М.: Из-во АН СССР, 1962. - С. 22-28.
39. Татаринов К. А. Карстовые пещеры Среднего Приднестровья / К. Татаринов // Типы карста в СССР - Труды МОИП. - Москва: Наука, 1965.
40. Тимощук Б. А. Языческие святилища древних славян / Б. Тимощук, И. Русанова. - Москва, 1993.
41. Janusz В. Zabytki przedliistoryczne Galicji Wschodiej / В. Janusz. - Lwow: [б. в.], 1918.
42. Czolowskj A., Janusz B. Przeszlosc і Zabytki Wojewodstwa Tarnopolskego / А. Czolowskj, B. Janusz. - Tarnopol: [б. в.], 1926.
43. Orlowicz M. Ilustrowany przewodnik po Galicji / M. Orlowicz. - Lwow, 1919.
44. Ossowskj G. Sprawozdanie drugie z wycieczki paleoetnologicznej po Galicji IVschodiej w r. 1890 / G. Ossowskj // Zbior wiadomosci Antropologii krajowej. - Krakow [б. в.], 1891 - T. 15.
45. Plan pieczary «Werteby» w Bilczy - Zlotem (powiatu Borszowskiego), wykopany przer G. Ossowskiego w latach 1891-1892 //Wykonanie komisyi antropologicznej Academii Umijetnosci w Krakowie , coztem ksiecia Liona Sapiehy. - Krakow: [6. e.],1893.
46. Rzaczynski G. Historiae naturalis curosae Regni Poloniae etc. - Magn. Dio - Lithanie anixarub prowinciarum Sandomiriae / G. Rzaczynski. - Sandomiers: [6. e.J, 1721.
47. Sulimirski T Sprawozdanie z dzialalnoscki Lwowskiego osrodka. przedhistorycznego / T. Sulimirski // Z otchlani wiekow. - Poznan: [6.e.] , 1935.
References (International): 1. Artiukh V. Novi pecherni pamiatky Serednoho Podnistrovia, V. Artiukh, Skeli y pechery v istorii i kulturi starodavnoho naselennia Ukrai­ny, Lviv, 1995, P. 3-7
2. Artiukh V. S. Robota v pechernykh paliiatkakh Dnistrovskoho kanionu, V. S. Artiukh, Materialy IX Podilskoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii, Kamianets-Podilskyi, 1995, P. 139
3. Artiukh V. Arkheolohichni roboty ekspedytsii "Dnister" na Ternopil­shchyni, V. Artiukh., Arkheolohiia Ternopilshchyny, Ternopil: Dzhura, 2003, P. 251-261
4. Bandrivskyi M. Svarozhi lyky, M. Bandrivskyi, Lviv: Lohos, 1992.
5. Litopys Ruskyi, Kyiv : Dnipro, 1989.
6. Holovatskii Ia. Ob issledovanii pamiatnikov russkoi stariny, sokhranivshikhsia v Halichine i Bukovine, Ia.Holovatskii, Trudy Pervoho arkheo­lohicheskoho seiezda v Moskve v 1869 yearu, Moskva, 1871.
7. Hrushevskyi M. S. Chy "Domamyry" chy "Domazhyry", M. S. Hrushevskyi, Zapysky naukovoho tovarystva im. T. Shevchenka, Lviv, 1895, V. 5, P. 1-2
8. Hrushevskyi M. Istoriia Ukrainy-Rusy: V 11 t., 12 kn., M. Hrushevskyi, Kyiv: Naukova dumka, 1992, V. 2, 640 p.
9. Dobrianskyi V. Zbrutskyi idol: yazychnytstvo i khrystyianstvo. Man­drivka v mynule, V. Dobrianskyi, Ternopil, 1994, No 4-5, P. 36-38
10. Dobrianskyi V. Zbrutskyi idol. Pohliad kriz pryzmu rokiv, V. Dobrianskyi, Zolota pektoral, 2011, No 1-2, P. 153-156
11. Dobrianskyi V. Arkheolohichni doslidzhennia v misti Chortkovi, V. Dobrianskyi, Naukovi zapysky Natsionalnoho zapovidnyka "Zaliky Ternopil­lia", 2011, P. 98-101.
12. Dobrianskyi V. Arkheolohichne obstezhennia skelnoho hrotu v seli Uhryn bilia mista Chortkova, V. Dobrianskyi, Arkheolohiia i fortyfi­katsiia Serednoho Podnistrovia, II Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia Kamianets-Podilskoho muzeiu-zapovidnyka, Kamianets-Podilskyi: PP "Medobory - 2006", 2012, P. 64-67.
13. Dobrianskyi V. Koly spochyly v homoni viky, V. Dobrianskyi //Holos narodu, No 54, 1 (8390-8391), Vid 28 hrudnia 2012 y, 4 sichnia 2013 y.
14. Dobrianskyi V. Khto vriatuie pechery, V. Dobrianskyi, Holos naro­du, No 8 (83-96), Vid 8 liutoho 2013 y.
15. Dublianskii V. Karstoloho-heohraficheskie issledovaniia karstovykh polostei Pridnestrovskoi Podolii i Pokutia, V. Dublianskii, B. Smol­nikov, Kiev: Naukova dumka, 1969.
16. Zimels Iu. Peshchery Ternopolskoi oblasti, Iu. Zimels, Peshchery, Perm: [b. m.], 1981, P. 34-38.
17. Kandyba O. Doslidy na Halytskomu Podilli v : rr. 1928 ta 1929, O. Kandyba, Zapysky naukovoho tovarystva im. H Shevchenka, Lviv, 1937, V. 154.
18. Klimchuk A. Strukturnye predposylki paleoheneza v hipsakh Zapadnoi Ukrainy, A. Klimchuk, V. Andreichuk , I. Turchinov, Kiev: Naukova dumka, 1985.
19. Krypiakevych I. P. Pechery v Halychyni //. 77. Krypiakevych //Turystyka i kraieznavstvo, Lviv, 1925, Ch. 2, P. 1-2.
20. Leontev O. K. Obshchaia heomorfolohiia, O. Leontev, H. Rychahov, Moskva: Vysshaia shkola, 1988.
21. Maleev Iu.N. Raskopki halshtatskoho horodishcha v s. Lisichnik, Iu. Maleev, Arkheolohicheskie otkrytiia 1980 yeara, Moskva: Nauka, 1981, P. 279.
22. Malieiev Yu. Naskelyi zobrazhennia v pecheri Koshova bilia s. Lysychnyky, Yu. Malieiev, V. Oliinyk, Skeli i pechery v istorii i kulturi starodav­noho naselennia Ukrainy, Lviv, 1995, P. 52-54.
23. Matskevyi L. Arkheolohichni doslidzhennia v Podnistrovi, L . Matskevyi, V. Artiukh, M. Sokhatskyi, V. Stetsiuk, Arkheolohiia Ternopilshchyny, Ternopil: Dzhura, 2003, P. 262-268.
24. Oliinyk V. Doslidzhennia pechery Koshova bilia sela Lysychnyky, V. Oliinyk, VIII Podilska istoryko-kraieznavcha konferentsiia. Sektsiia ar­kheolohii : Tezy dopovidei, Kamianets- Podilskyi, 1990, P. 60-61.
25. Oliinyk V. Doslidzhennia davnoruskykh pamiatok pivdnia Ternopilshchyny, V. Oliinyk, Halych i Halytska zemlia v derzhavotvorchykh pro­tsesakh Ukrainy : Materialy mizhnarodnoi yuvileinoi naukovoi konferentsii, Ivano-Frankivsk-Halych, 1998, P. 32.
26. Oliinyk V. Doslidzhennia pecher na Zalishchanshchyni /V. Oliinyk, Arkheo­lohiia Ternopillia, Ternopil : Dzhura, 2003, P. 81-91.
27. Oliinyk V. Doslidzhennia pechery Luh u Vyniatyntsiakh na Ternopilshchyni, V. Oliinyk, Materialy i doslidzhennia z arkheolohii Prykarpattia i Vo­lyni, Lviv , 2009, Iss. 13 - P. 299-300.
28. Pasternak C. I. Novi znakhidky chetvertynnykh ssavtsiv na Zakhidnomu Podilli, S. Pasternak, K. Tatarynov, Zbirnyk prats Zoolohichnoho mu­zeiu, Kyiv, 1952, No 25, P. 89-93.
29. Pasternak Ya. Arkheolohiia Ukrainy, Ya. Pasternak - Toronto: V-vo NTSh, 1961.
30. Polianskyi Yu. Novi arkheolohichni znakhidky z Halychyny, Yu. Polianskyi, Zapysky naukovoho tovarystva im. T. Shevchenka, Lviv, 1928, V. 149.
31. Radziievskyi V. O. U pechernykh labiryntakh Ternopilshchyny, V. O. Radziievskyi, Kyiv : Zdorovia, 1967.
32. Ridush B. Pecherni monastyri Podnistrovia: Problemy doslidzhen­nia ta datuvannia, B. Ridush, Serednovichna Yevropa: Pohlid z kintsia XX st. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, Chernivtsi: Zoloti lytavry, 2000, P. 46-51.
33. Svsyshikov I. K. Istoriia naselennia Peredkarpattia, Podillia i Volyni vkintsi III - na pochatku II tys. do n.e., I. K. Svieshnikov, Kyiv: Naukova dumka, 1974.
34. Sokhatskyi M. Z istorii doslidzhennia pechery Verteba /M. Sokhatskyi, Skeli y pechery v istorii ta kulturi starodavnoho naselennia Ukrainy, Lviv, 1995, P. 99-101.
35. Sokhatskyi M. Arkheolohichni doslidzhennia v Borshchivskomu raioni na Ternopilshchyni, M. Sokhatskyi, Bukovynskyi istoryko-etnohrafichnyi vi­snyk, Chernivtsi, 2000, P. 19-25.
36. Sokhatskyi M. Pershi doslidzhennia DNK za antropolohichnymy materialamy trypilskoi kultury iz pechery Verteba, M. Sokhatskyi, O. Nikitin, M. Kovachiuk, M. Videiko, Trypilska kultura, Kyiv, 2007, P. 141-146.
37. Sokhatskyi M. Hotfryd Osovskyi - doslidnyk trypilskoi kultury Ternopilshchyny, M. Sokhatskyi, Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy, Kyiv, 2012 - Issue 9, P. 256-262.
38. Tatarinov K. A. Peshchery Podolii, ikh fauna i okhrana, K. A. Tamarinov, Okhrana prirody i zapovednoe delo v SSSR, M., Iz-vo AN SSSR, 1962, P. 22-28.
39. Tatarinov K. A. Karstovye peshchery Sredneho Pridnestrovia, K. Tatarinov, Tipy karsta v SSSR - Trudy MOIP, Moskva: Nauka, 1965.
40. Timoshchuk B. A. Iazycheskie sviatilishcha drevnikh slavian, B. Timoshchuk, I. Rusanova, Moskva, 1993.
41. Janusz V. Zabytki przedliistoryczne Galicji Wschodiej, V. Janusz, Lwow: [b. v.], 1918.
42. Czolowskj A., Janusz B. Przeszlosc i Zabytki Wojewodstwa Tarnopolskego, A. Czolowskj, B. Janusz, Tarnopol: [b. v.], 1926.
43. Orlowicz M. Ilustrowany przewodnik po Galicji, M. Orlowicz, Lwow, 1919.
44. Ossowskj G. Sprawozdanie drugie z wycieczki paleoetnologicznej po Galicji IVschodiej w r. 1890, G. Ossowskj, Zbior wiadomosci Antropologii krajowej, Krakow [b. v.], 1891 - T. 15.
45. Plan pieczary "Werteby" w Bilczy - Zlotem (powiatu Borszowskiego), wykopany przer G. Ossowskiego w latach 1891-1892 //Wykonanie komisyi antropologicznej Academii Umijetnosci w Krakowie , coztem ksiecia Liona Sapiehy, Krakow: [6. e.],1893.
46. Rzaczynski G. Historiae naturalis curosae Regni Poloniae etc, Magn. Dio - Lithanie anixarub prowinciarum Sandomiriae, G. Rzaczynski, Sandomiers: [6. e.J, 1721.
47. Sulimirski T Sprawozdanie z dzialalnoscki Lwowskiego osrodka. przedhistorycznego, T. Sulimirski, Z otchlani wiekow, Poznan: [6.e.] , 1935.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.