Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15676

Назва: Людина, яка була театром
Інші назви: The man who was the theatre
Автори: Василишин, Ольга
Vasylyshyn, Olha
Бібліографічний опис: Василишин О. Людина, яка була театром / Ольга Василишин // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 97-110.
Bibliographic description: Vasylyshyn O. (2013) Liudina, iaka bula teatrom [The man who was the theatre]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 97-110 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: музей
Лесь Курбас
театр
Березіль
Кийдрамте
museum
Les’ Kurbas
theater
Berezil
Kyydramt'e
Діапазон сторінок: 97-110
Початкова сторінка: 97
Кінцева сторінка: 110
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено експозиційне поповнення музею-садиби Леся Курбаса, з’ясовано внесок окремих діячів у його створення, проаналізовано доку­ментальний матеріал про життя та творчість режисера, педагога, видат­ного діяча українського і світового театрального мистецтва Леся (Олексан­дра Степановича) Курбаса.
The exposition replenishment of Les’ Kurbas Museum-Estate is highlighted in the article. The contribution of certain individuals in the process of its creation is determined. The documentary material about Les’ (Olexander Stepanovych) Kurbas’ life and creative work as the film director, the teacher and the prominent figure of Ukrainian and world theater art is analysed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15676
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Бобоиіко Ю.М. Режисер Лесь Курбас / Ю. М. Бобоїико. - К.: Мисте­цтво, 1987. - 197 с.
2. Волицька Ірина Дім на горі. День у музеї Курбаса / Ірина Волицька. - Український театр. 1987. - № 4. - С. 27-29.
3. Волицька Ірина. Театральна юність Леся Курбаса. (Формування творчої особистості) / Ірина Волицька - Львів, 1995.
4. Корнієпко Неллі. Лесь Курбас. Репетиція майбутнього / Неллі Корнієнко. — К.:Видавництво «Факт», 1998.
5. Курбас Лесь. Березіль. Із творчої спадщини /Лесь Курбас. - К : Дні­про, 1988.
6. Курбас Лесь. Спогади сучасників / Лесь Курбас. / за ред. нар. артиста СРСР В. Василька. - К : Мистецтво., 1969.
7. Медведик П. Курбасові весняні вечори (До 100-річчя від дня наро­дження О.С.Курбаса) / П. Медведик. - 1987. - № 4, - Жовтень. - С. 80-89.
8. Медведик П. Курбасові весняні вечори. (До 100-річчя від дня наро­дження О. С. Курбаса) / П. Медведик. - 1987. - № 4, - Жовтень. - С. 81-95.
9. Миколі Кулішу присвячується. - Український театр. - 1992. - № 6.
10. Молодий театр. Ґенеза. Завдання. Шляхи. - К : Мистецтво. 1991.
11. Скалий Раиса. Лесь Курбас. Дорога на Соловки / Раиса Скалий. - Те­атр. - 1992. - № 4. - С. 61-72.
12. Чистякова Валентина. Главы из воспоминаний / Валентина Чистя­кова. - Театр. - 1992. — № 4. - С. 72-86.
13. Советов Ігор. Моя сторінка закінчена. Я сходжу зі сцени... / Ігор Советов. - Україна. - 1988. — № 24. — С. 18-19.
14. Убієнним синам України. Сандормох. - Петрозаводськ, 2005.
References: 1. Boboyiko Yu.M. Rezhyser Les Kurbas, Yu. M. Boboiyko, K., Myste­tstvo, 1987, 197 p.
2. Volytska Iryna Dim na hori. Den u muzei Kurbasa, Iryna Volytska, Ukrainskyi teatr. 1987, No 4, P. 27-29.
3. Volytska Iryna. Teatralna yunist Lesia Kurbasa. (Formuvannia tvorchoi osobystosti), Iryna Volytska - Lviv, 1995.
4. Korniiepko Nelli. Les Kurbas. Repetytsiia maibutnoho, Nelli Korniienko, K.:Vydavnytstvo "Fakt", 1998.
5. Kurbas Les. Berezil. Iz tvorchoi spadshchyny /Les Kurbas, K : Dni­pro, 1988.
6. Kurbas Les. Spohady suchasnykiv, Les Kurbas., ed. nar. artysta SRSR V. Vasylka, K : Mystetstvo., 1969.
7. Medvedyk P. Kurbasovi vesniani vechory (Do 100-richchia vid dnia naro­dzhennia O.S.Kurbasa), P. Medvedyk, 1987, No 4, Zhovten, P. 80-89.
8. Medvedyk P. Kurbasovi vesniani vechory. (Do 100-richchia vid dnia naro­dzhennia O. S. Kurbasa), P. Medvedyk, 1987, No 4, Zhovten, P. 81-95.
9. Mykoli Kulishu prysviachuietsia, Ukrainskyi teatr, 1992, No 6.
10. Molodyi teatr. Geneza. Zavdannia. Shliakhy, K : Mystetstvo. 1991.
11. Skalii Raisa. Les Kurbas. Doroha na Solovki, Raisa Skalii, Te­atr, 1992, No 4, P. 61-72.
12. Chistiakova Valentina. Hlavy iz vospominanii, Valentina Chistia­kova, Teatr, 1992, No 4, P. 72-86.
13. Sovetov Ihor. Moia storinka zakinchena. Ya skhodzhu zi stseny..., Ihor Sovetov, Ukraine, 1988, No 24, P. 18-19.
14. Ubiiennym synam Ukrainy. Sandormokh, Petrozavodsk, 2005.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.